Aile (Boşanma) Hukuku

Zina Sebebiyle Boşanma Davası – Hak Düşürücü Süre

Zina Sebebiyle Boşanma Davası 6 Aylık Hak Düşürücü Süreye Tabidir.

Zina eşlerden birisinin cinsel sadakat yükümlülüğüne aykırı şekilde davranmasıdır. Zina özel ve mutlak boşanma sebepleri arasında sayılmıştır. Mutlak bir boşanma sebebidir. Çünkü zina eyleminin ispatlanması boşanma için yeterlidir. Mahkemece ayrıca zina eyleminin diğer eş için çekilebilir nitelikte olup olmadığı araştırılmaz.

Zina Sebebiyle Boşanmaya ilişkin yasal düzenleme Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre ;
” Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.
Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
Affeden tarafın dava hakkı yoktur.
Zina nedeniyle boşanma davası açılmasında yasa koyucu tarafından hak düşürücü süre konulmuştur. Hak düşürücü süreye tabi olması demek yasa tarafından belirlenen süre geçtikten sonra dava açılamaması anlamına gelmektedir.

Şu halde Zina olayını öğrenen dava açma hakkı olan eşin zinaya dayalı olarak boşanma davası açabilmesi açısından 6 (altı) aylık hak düşürücü süresi bulunmaktadır. Zina olayını öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde bu nedene dayalı olarak dava açmayan eşin sürenin geçmesinden sonra bu nedene yani “zina nedeniyle boşanma davası” açma hakkı bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin bir çok yargıtay kararı bulunmakta bu kararlardan bir tanesini bilginize sunmaktayız.

T.C.
YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2014/19822
Karar: 2014/20613
Karar Tarihi: 23.10.2014

BOŞANMA DAVASI – ZİNA HUKUKİ SEBEBİ – DAVANIN ALTI AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE AÇILMADIĞI – DAVANIN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE NEDENİYLE REDDİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI
ÖZET: Dava, zina hukuki sebebine dayalı boşanma talebidir. Buna göre, dava hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Davacı kocanın, eşinin bir başka erkekle zina ettiğini Ç… Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/304 esas, 2010/134 karar sayılı dosyasının 15.09.2009 tarihli duruşmasında öğrendiği, zina nedeniyle boşanma davasını 01.04.2010 tarihinde açtığı, bu durumda davanın yasada öngörülen altı aylık hak düşürücü süre içerisinde açılmadığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasında boşanma davasının münhasıran zina sebebine dayalı olarak açıldığı konusunda bir çekişme de bulunmamaktadır. Durum böyleyken, davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddi gerekirken, boşanma kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

(4721 S. K. m. 161)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, münhasıran Türk Medeni Kanununun 161. maddesine dayanan zina hukuki sebebine dayalı boşanma talebidir. Buna göre, dava hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer (TMK. md. 161/2). Davacı kocanın, eşinin bir başka erkekle zina ettiğini Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/304 esas, 2010/134 karar sayılı dosyasının 15.09.2009 tarihli duruşmasında öğrendiği, zina nedeniyle boşanma davasını 01.04.2010 tarihinde açtığı, bu durumda davanın yasada öngörülen altı aylık hak düşürücü süre içerisinde açılmadığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasında boşanma davasının münhasıran zina sebebine (TMK. m. 161) dayalı olarak açıldığı konusunda bir çekişme de bulunmamaktadır. Durum böyleyken, davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddi gerekirken, yazılı olduğu şekilde boşanma kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre manevi tazminatla ilgili temyiz itirazının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğu ile, karar verildi. 23.10.2014.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu