Ceza Hukuku

Tehdit Suçu

İçindekiler

Tehdit Suçu Yasal Düzenleme ve Tanımı:

Tehdit suçu uygulamada en sık rastlanan suçlardan olup  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 106. maddesinde düzenlenmiştir.

Tehdit
Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(2) Tehdidin;
a) Silahla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Tehdit suçu kişi özgürlüğü ve hürriyeti aleyhine işlenen en yaygın suç tipidir. Buradaki hürriyet kişinin kendi özgür iradesiyle hareket etme ve karar verme hürriyetidir. Tehdit ile kişinin özgür irade ile hareket etmesi ve karar vermesi engellenmektedir.

Tehdit halinde fail, mağduru tehdit konusu tecavüzün ileride vuku bulacağı beyanıyla korkutularak belli bir davranışta bulunmaya zorlanmakta adeta mecbur edilmektedir.

Tehditin konusu kanun lafzına baktığımızda ikili bir ayırıma tabi tutulmuştur.

  • Kişinin kendisinin veya yakınının hayat, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelmiş tehditler.
  • Malvarlığı ve başka türlü değerlere yönelmiş tehditler.

Tehdit suçunun işlenmesi için muhakkak fail tarafından sözlü bir beyan gerekmez. “Serbest hareketli” suçlardan olduğu için Tehdit içerikli hareket yazı sembol, resim, işaret, el kol hareketi veyahut başka türlü davranışla gerçekleştirilebilir.

Tehdit suçunun oluşabilmesi için “objektif olarak” ciddi bir mahiyet arzetmesi gerekir. Yani sarf edilen sözler, gerçekleştirilen davranış mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratma açısından sonuç almaya elverişli, yeterli ve uygun değilse tehdit suçunun oluştuğu ileri sürülemez. Failin söz ve davranışlarının mağdur üzerinde “objektif olarak” korku ve endişe yaratacak uygunluk ve yeterlilik içermesi gerekir.

Yine tehdit suçu açısından failin söz ve hareketlerinin objektif olarak ciddi mahiyet barındırması gerektiğinden batıl inançlara dayanılarak bir kötülüğe maruz bırakabileceği beyanıyla bir kimse tehdit edilmiş olmaz. Örneğin “sana büyü yaparım”, “seni lanetlerim” vs.

Yine tehdit konusu mağdurun bizzat kendisine değil de üçüncü bir kişiye yöneltilmiş olabilir. Ancak burada suçun oluşabilmesi için üçüncü kişinin mağdurun akrabası ve yakını olması aranır.

Bazen tehdit beyanı mağdurun bulunduğu ortamda olmayabilir. Buna “gıyapta tehdit” demekteyiz. Mağdurun bulunmadığı bir ortamda sarf edilen sözlerin tehdit olarak nitelendirilebilmesi için failde bu beyanını mağdura iletme kastının olması gerekir. Uygulamada “irsal kastı” denilen bu kasıtta fail tehdidin mağdura ulaşmasını amaçlamaktadır. Eğer failde bu kasıt yok ise tehdit suçu oluşmayacaktır. Örneğin mağdura iletme iradesi olmadan, failin bir arkadaşına “onu öldüreceğim” demiş olması bir tehdit değildir. Çünkü amacı mağdura iletme değildir.

Kanun lafzında geçen sair tehdidat kavramına Yargıtay uygulamasından örnek vermek gerekirse “erkeksen çık dışarı”, “size bunun hesabını sorarım”, “sizinle hesaplaşacağız” şeklindeki tehditlerde doğrudan malvarlığı, vücut, hayat ve cinsel bütünlüğe yönelik bir tehdit bulunmamakla beraber mağdurda meydana getirdiği korku ve endişe itibariyle tehdit olarak kabul edilmektedir.

Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri:

Türk Ceza Kanunu’n 106. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan nitelikli hallerde tehdidin mağduru korkutma gücü, tehdidin ciddiyeti ve yoğunluğu arttığından mağdurun iç huzuru ve sükunu ciddi şekilde etkilenmektedir. Bu itibarla nitelikli haller söz konusu olduğunda verilecek cezada arttırım yoluna gidilecektir.

Bu nitelikli halleri inceleyecek olursak:
1-Tehdit suçunun Silahla İşlenmesi (Silahla Tehdit),Silah kavramı Türk Ceza Kanunu’nun 6. Maddesinde tanımlanmıştır.

f) Silah deyiminden;
1. Ateşli silahlar,
2. Patlayıcı maddeler,
3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,
4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,
5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler,

Burada dikkat edilmesi gereken silahın mağdura yöneltilmesi gerekmez. Mağdurun görebileceği şekilde silahın teşhir edilmesi yeterlidir. Yine silahın dolu ya da boş olması, ya da gerçeğinin benzeri bir oyuncak olmasının da bir önemi yoktur. Önemli olan silahın mağduru korkutmaya elverişli olmasıdır.

2- Tehdit suçunun kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması, imzasız bir mektupla işlenmesi, özel işaretlerle işlenmesi,

3- Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi,

4- Suçun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi, burada failin gerçekte örgüt üyesi olması gerekmez. Gerçekte böyle bir örgüt bulunmayabilir.

Sayılan bu nitelikli hallerde faile verilecek ceza cezanın temel şeklinden farklı olarak arttırılmıştır.

Dikkat edilirse nitelikli hallerin bir kısmında mağdurda oluşturacağı korku ve endişenin yoğunluğu artmaktadır. İmzasız mektup ya da kendisini tanınmayacak hale getirme durumlarında ise failin teşhisi zorlaşmakta bu nedenle mağdurdaki iç huzur ve sükun ciddi mahiyette yerini korku ve endişeye bırakmaktadır.

Tehdit Suçuna Teşebbüs Mümkün Müdür?

Kural olarak tehdit suçu sırf hareket suçlarıdır. Yani hareketin gerçekleşmesi ile suç oluşur.

Ancak imzasız mektupla tehdit suçunda mektubun hazırlanması yetmeyip mağdura ulaşması, mağdur tarafından okunması gerektiğinden bu aşama gerçekleşmeden mektubun tespit edilmesi halinde teşebbüsün varlığından söz edilebilir.

Tehdit Suçu Hangi Mahkemede Görülür? (Görevli Mahkeme)

Tehdit suçuna ilişkin ceza davaları Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülür. Daha önce Sulh Ceza Mahkemeleri bulunmakta iken 6545 sayılı kanun ile Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılmıştır.

Tehdit Suçunun Cezası:

  • Tehdit suçunun mağdurun kendisinin veya mağdurun yakınının hayat, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelmiş olması halinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası
  • Malvarlığı ve başka türlü değerlere yönelmiş tehditler söz konusu olduğunda verilecek ceza bir aydan altı aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. Burada hapis ve adli para cezası seçimlik olarak düzenlenmiştir.
  • Tehdit suçunun Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, Birden fazla kişi tarafından birlikte,Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, işlenmesi halinde, sanık hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Tehdit Suçunda Şikayet:

Tehdit suçu kural olarak takibi şikayete tabi suçlardan değildir. Yani re’sen (kendiliğinden) soruşturma ve kovuşturma yürütülür.

Kural bu olmakla beraber Türk Ceza Kanunu’n 106/1. Maddesinin ikinci cümlesinde düzenlenen malvarlığına yönelik ve sair tehdidat durumlarında Tehdit Suçunun soruşturulması mağdurun şikayetine tabidir. Şikayet yokluğu halinde soruşturma açılmaz, şikayetten vazgeçme halinde soruşturma ve kovuşturmaya devam edilmez.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu