Aile (Boşanma) Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma davaları içerisinde en kısa sürede, en hızlı şekilde ve tarafların en az etkileneceği şekilde sonuçlanan boşanma dava türü Anlaşmalı Boşanma Davalarıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasının koşulları, yargılama şekli ve diğer boşanma davalarına nazaran avantajları konusunda daha detaylı bilgi için lütfen Anlaşmalı Boşanma (En Hızlı, En Kısa Sürede Boşanma) başlıklı yazımızı inceleyiniz.
Anlaşmalı Boşanma Davasının bel kemiği olan boşanma protokolünün ne şekilde hazırlanması gerektiği konusunda daha detaylı bilgi için lütfen Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır? başlıklı yazımızı inceleyiniz.

Boşanma avukatınız ile Boşanma davası açtınız ya da size karşı boşanma davası açıldı. Dilekçeler verildi, iddialar ileri sürüldü, deliller toplandı, tanıklar dinlendi, tahkikat aşaması sonuçlandı, son sözünüz soruldu, davaya son verilerek mahkemece karar verildi. Artık bu karara istinaden işlem yapılmasını isteyebilir misiniz?

Hayır! Çünkü henüz söz konusu boşanma kararı kesinleşmedi.

Bir boşanma kararının hukuk dünyasında sonuç doğurabilmesi için kararın kesinleşmesi gerekir. Kararın kesinleşmesi ise çeşitli olasılıklara göre şekillenebilmekte ve süreç buna göre değişmektedir.

Örnek vermek gerekirse, mahkemece boşanmanıza karar verildi. Kararın bir örneğini alıp nüfus dairesine kimliğinizi değiştirmek için gittiğinizde nüfus idaresi işleminizi yapmayacaktır. Çünkü boşanma kararı henüz kesinleşmemiştir.

Veya çocuğunuzun adını değiştirmek istediğinizde, sizden boşanma kararı ile birlikte velayetin size verildiğine dair kesinleşmiş mahkeme kararının getirilmesi istenilecektir.

İşte bu yazımızın konusu anlaşmalı boşanma ve diğer boşanma davalarının ne şekilde kesinleşeceği hususudur.  Ama önce kararın ne şekilde yazıldığı, kısa karar, gerekçeli karar, tebligat ve kanun yollarına ilişkin çok kısa açıklamalarda bulunmak istiyorum.

Kısa Karar Nedir?

Delillerin toplandığı, bilirkişi incelemesinin yapıldığı ve tanıkların dinlendiği tahkikat aşamasının bitmesi ile sözlü yargılama aşaması gelir. Mahkeme tarafları sözlü yargılama duruşmasına davet eder.

Sözlü yargılama aşamasında mahkemece taraflara son diyecekleri sorulur ve mahkeme kararını açıklar.

Mahkemece yargılama sonucunda boşanma ve boşanmaya bağlı diğer taleplere ilişkin olarak

 • Ya davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına,
 • Ya da davanın reddine,

Dair karar verilir.

Taraflara da bir örneği verilen ve duruşma zaptında yer alan bu karara kısa karar demekteyiz.

Kısa kararda sadece dava sonucunda verilen karar özeti yer alır. Kararın hangi gerekçe ile verildiği, hangi delillere itibar edilip hangisine itibar edilmediği, niçin bu şekilde karar verildiği hususları yer almaz.

Gerekçeli Karar Nedir?

Gerekçeli Karar Nedir?

Mahkemece yapılan muhakeme işlemi yargılamanın tüm tarafları açısından denetlenebilir, tartışılabilir ve değerlendirilebilir nitelikte olmalıdır. Peki bu ne anlama gelir?

Bir dava açtınız, mahkemece davanızın reddine ya da kabulüne karar verildi. Mahkeme bu kararı niçin verdi? Mahkeme sizin delillerinizi değerlendirdi mi? Mahkeme sizin dediklerinizi anlamış mı? Dosyayı incelemiş mi? Hangi gerekçe ile bu kararı verdi? Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorsanız nereye müracaat edebilirsiniz?  İşte tüm bu sorularınızın cevabını gerekçeli kararda bulacaksınız.

Gerekçeli kararda mahkeme davacı ve davalının iddialarını ve savunmalarını belirtir. Tarafların ileri sürdüğü delillerin nelerden ibaret olduğu ve bu delillerde neler olduğunu belirtir. Tanık beyanlarının içeriğini, tanık beyanlarından veya delillerden hangisine niçin itibar edilmediğini, birbirine aykırı tanık beyanlarından hangisine neden itibar edildiği hususunu belirtir. Mahkeme, söz konusu kararın hangi gerekçe ile hangi sebeplerle verildiğini izah eder ve kısa kararda yer alan kararı daha ayrıntılı olarak belirtir. Söz konusu karara karşı hangi kanun yoluna hangi sürede ve ne şekilde gidilebileceğini belirtir.

Yani gerekçeli kararda, yargılamada yapılan tüm faaliyetlerin özeti, iddialar, savunmalar, deliller, beyanlar belirtilir adeta “biz bu kararı bu nedenlerle verdik” şeklinde gerekçesi belirtilmektedir.

Boşanma Kararının Tebliğ Edilmesi

Boşanma Kararının Tebliği (Tebligat) Nedir?

Konumuz ile ilgili olarak açıklamak gerekirse tebligat: Mahkemece tesis edilen bir işlemin, bir kararın ya da ilgilisine bildirilmesi kanunen zorunlu olan bir unsurun (dilekçe, talep, bilirkişi raporu, duruşma tarihi ve saati) ilgilisine (muhatap) Tebligat Kanunu’nda usul ve esasları belirtilen şekillerde ulaştırılmasını ifade eder.

Peki tebligat nasıl yapılır?

Tebligat Kanunu’nda Tebligatın bir çok şekli bulunmaktadır. Posta yoluyla, memur vasıtasıyla, ilanen tebligat vs.

Ancak genel olarak tebligat posta yolu ile yapılır. Postacı, mahkemece size gönderilen gerekçeli kararı tebligat mazbatası dediğimiz bir evrak eşliğinde getirir, size ya da aynı konutta oturan birisine teslim eder ve imza alır.

Siz veya sizinle aynı konutta oturan birisi (baba, anne, kardeş, yeğen vs.) postacı geldiğinde bulunmuyor ise durum komşuya bildirildikten ve kapıya bilgi notu yapıştırıldıktan sonra tebligat muhtara teslim edilebilir. Ancak bunun koşulları konusunda ayrıntıları bir başka yazımızda paylaşacağız.

Bu arada boşanma avukatınız var ise tebligat size değil avukatınıza yapılacaktır. Neden mi? Çünkü vekil var iken asile tebligat yapılamaz! Eğer boşanma avukatınız var ise size gerekçeli karar tebliğ edilmemiş ise bilginiz olsun tebligat avukatınıza yapılmıştır.

Tebligatın Bu Kadar Ayrıntılı Olarak Düzenlenmesinin Sebebi Nedir?

Çünkü kanun koyucu “ilgilisine tebliğ edilmeyen bir hukuki işlem ilgilisi için hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz” şeklinde genel kural koymuştur.

Yani sizin hakkınızda bir dava açıldıysa ve dava dilekçesi size tebliğ edilmemiş ise o davanın devam edebilmesi, yokluğunuzda karar verilebilmesi mümkün değildir. Böylesi bir hataya rağmen bir takım işlemler yapılmış ise örneğin duruşma yapılmış, deliller toplanmış vs. ise yapılan işlemler sizin açınızdan geçersiz olacaktır.

Düşünün sizin hakkınızda, sizin bilginiz yok iken bir dava açılmış, dava sonuçlanmış ve hiç istemediğiniz bir sonuç oluşmuş. Bunun ne kadar haksız ve yanlış bir durum olacağını izah etmeye gerek var mı?

İşte bu nedenle tebligat konusunda, maddi hakikati araştırma yükümlülüğü hakime yüklenmiştir. Yani gerçekten de tebligat size ulaşmış mı ulaşmamış mı? Hakim tebligatın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını araştırmak zorundadır.

Tebligatın diğer bir önemi ise kanunun belirlediği hak düşürücü süreler tebliğ tarihinden itibaren başlar. Yukarıda da belirttiğimiz üzere postacı tebligatı getirdiğinde tebliğ mazbatası denilen evraka, tebligatın kime teslim edildiğini, bu kişinin muhatabın kendisi mi yoksa aynı konutta oturan yakını mı olduğunu, hangi tarihte tebliğ edildiği hususunu yazmak, kendisi ve teslim alanın imzalaması gerekmektedir.

İşte süreler genel olarak bu tebliğin yapıldığı, tebliğ mazbatasında belirtilen süreden itibaren işler.

Örnek vermek gerekirse boşanma davasına ilişkin bir dava dilekçesi geldiğinde, postacı tarafından teslim tarihi olarak belirtilen tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesini vermelisiniz. İki haftalık süreyi bir gün bile geçse artık söz konusu dosyada cevap dilekçesi veremezsiniz. Verseniz bile mahkemece bu husus kendiliğinden nazara alınarak cevap dilekçesi vermemiş kabul edileceksiniz ve söz konusu dilekçe dikkate alınmayacaktır.

Konumuza gelecek olursak, mahkeme kısa kararı yazdıktan sonra gerekçeli kararını hazırlayacak ve yazdığı gerekçeli kararı taraflara tebliğ edecektir. İşte gerekçeli kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren iki haftalık istinaf başvurusu yapma hakkı bulunmaktadır. Bu iki haftalık süre kesin süredir. Süre geçtikten sonra ben kararı istinaf ediyorum diyemezsiniz!

Bu arada boşanma avukatınız var iken size tebligat yapılamayacağını, vekil varken asile tebligat yapılamayacağını bilmenizde fayda var.

Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Mahkemece taraflara gerekçeli karar yazılarak, kapalı tebligat olarak gönderilir. Söz konusu karar taraflara yukarıda anlatıldığı üzere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık istinaf süresi bulunmaktadır.

İşte bu durumda tarafların çeşitli şekillerde davranması mümkündür. Şimdi bu olası davranışlara göre boşanma kararının ne şekilde kesinleşeceğini inceleyelim.

 • Taraflardan biri ya da her ikisi tebliğ edilen gerekçeli karara ilişkin iki haftalık süre içerisinde hiçbir işlem yapmazlarsa: iki haftalık sürenin dolmasından sonra mahkemece kararın kanun yollarına götürülmediğinden kesinleşme yapılması gerekir. Karar bu şekilde kesinleşir.
 • Taraflar, gerekçeli kararın tebliğinden sonra iki haftalık süre dolmadan yazdıkları kanun yollarından (istinafa başvuru hakkından)  feragat ettiğini belirtebilir. Bu “ben söz konusu kararı istinaf etmeyeceğim, kararın kesinleşmesini talep ediyorum” demektir. Mahkemece her iki tarafça böyle bir dilekçenin bulunması halinde iki haftalık süre beklenmeden kararın kesinleştirilmesi işlemi yapılır.
 • Taraflardan biri ya da her ikisi söz konusu kararın yanlış olduğunu düşünüyor ise söz konusu boşanma kararını istinaf kanun yoluna götürebilirler. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde yazacakları bir istinaf dilekçesini mahkemeye sunmak, gerekli istinaf harç ve giderlerini yatırmak suretiyle kararın Bölge Adliye Mahkemesi’nce istinaf incelemesine gitmesini isteyebilirler. İşte bu durumda artık kararın kesinleşmesi için istinaf ve diğer kanun yollarının tükenmesi gerekir.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi Ne Kadar Sürer?

Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra eğer boşanma avukatınız yok ise kararın size tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bunun için mahkeme kalemi gerekçeli karar örneği ile birlikte kapalı tebligat mazbatası hazırlayacaktır. Bu işlemler, çok kısa bir sürede ve basit bir şekilde kalem personeli tarafından gerçekleştirilebilen işlemlerdir.

Gerekçeli karar, kapalı tebligat içerisine konulur. İlgili kalem personeli tarafından mühürlenir ve zımbalanır. Akabinde bir posta tevdi listesi eşliğinde postaneye götürülür. Postanede teslim edilen bu tebligatlar ilgilisine yani size tebliğ edilmek üzere diğer birimlere gönderilir.

Posta memuruna ulaşan tebligat, sizin adresinize getirilerek tebliğ edilmeye çalışılır. Aynı şekilde tebligatın diğer tarafa ulaştırılması gerekir.

Posta memuru tebliğ edildiğine ilişkin imza ve tarih içeren tebliğ mazbatası parçasını yine aynı şekilde ilgili posta birimine akabinde ise mahkeme kalemine gönderir.

Mahkeme kalemince yine UYAP dediğimiz sisteme tebligat sonucu girişi yapılır. Dosya kesinleşmek üzere ayrı bir yere konulur.

Taraflara tanınan kanuni istinaf süresi tamamlandıktan sonra istinaf edilmemesi halinde mahkeme yazı işleri müdürü tarafından kesinleşme şerhi hazırlanır ve hakimin onayına sunulur.

Hakim tarafından dosya incelenir. Kararın tebliğ edilip edilmediği, tebligatın usulüne uygun olup olmadığı ve istinaf süresinin geçip geçmediği tespit edildikten sonra elektronik imza ile kesinleşme şerhi imzalanır.

İşte bütün bu işlemler kimi zaman bir ay ya da bir ayı geçen bir zaman dilimini ifade etmektedir.

Üstelik biz bu süreyi tebligatın usulüne uygun yapılmış olması ihtimaline dayalı olarak belirttik. Her şey yolunda giderse bir ay gibi bir sürede kesinleşme olacaktır.

Ancak tebligat yapılamaz ise, ya da tebligat usulüne uygun değil ise yeniden tebligat çıkarılması gerekecektir ve bu süreç tekrarlanacak ve uzayacaktır.

Dolayısıyla gerekçeli karar yazıldıktan sonra en az bir ay süreyle kesinleşme işlemi için beklemeniz gerekmektedir. Ancak kararın kesinleşmesi için daha kısa ve basit bir yol var şimdi onu anlatacağım.

Boşanma Kararının En Kısa Sürede Kesinleşmesi İçin Ne Yapılmalıdır?

Anlaşmalı Boşanma Kararının En Kısa Sürede Kesinleşmesi İçin Ne Yapılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma davasında,  tarafların iradesine göre boşanma gerçekleştiği için genel olarak her iki taraf boşanma kararının bir an önce kesinleşmesini istemektedirler. İşte bunun çok basit, pratik ve hızlı bir yolu var.

Yapılması gereken gerekçeli kararın hazırlanıp hazırlanmadığını mahkeme kaleminden öğrenmek. Siz anlaşmalı boşanma davasına ilişkin duruşmadan çıktıktan sonra kalemden gerekçeli kararın ne zaman hazırlanabileceğini öğrenebilirsiniz. Size belirtilen tarihte kalemden kararın hazırlanıp hazırlanmadığını sorabilirsiniz.

Bunun daha da pratik bir yolu var. UYAP Vatandaş Portal’da ya da e-devlet sistemi üzerinde “Gerekçeli Karar Yazıldı” şeklinde bir uyarının bulunması Gerekçeli kararınızın hazırlandığı anlamına gelecektir.

Gerekçeli kararın hazırlandığını öğrenmeniz üzerine eşiniz ile birlikte kimlik fotokopisini ekleyerek istinaf kanun yolundan feragat ettiğinizi, kararın kesinleşmesini istediğinizi belirten dilekçe ile kaleme müracaat etmeniz halinde önce size gerekçeli kararı kalemde tebliğ edilecek, akabinde verdiğiniz dilekçeler havale işlemi yapılarak dosyanıza konulacaktır.

Hepsi bu kadar artık boşanma kararınızı kesinleştirdiniz. İstinaftan feragat dilekçenizi verdiğiniz tarih boşanma kararının kesinleşme tarihidir.

Mahkemece bu dilekçeler üzerine yazı işleri müdürü tarafından kesinleştirme işlemleri dediğimiz kesinleşme şerhi hazırlanır. Akabinde söz konusu kararın kesinleşmiş örnekleri nüfus idaresine gönderilerek nüfus kayıtlarınızda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Kararın Kesinleşmesine Ne Gerek Var?

Müvekkillerimizden sıklıkla duyduğumuz sorulardan bazıları “zaten protokol yaptık, her iki taraf boşanmak istediğini söyledi. Niçin kararın tebliğ edilmesi veya kesinleştirilmesi gerekiyor? Anlaşmalı Boşanma kararının kesinleştirilmesine ne gerek var?” şeklindeki sorulardır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, kanun koyucu bir kanuni düzenleme yaparken sadece münferit yani tek bir olaydan yola çıkarak düzenleme yapmaz. Gerek teoride gerekse uygulamada daha önceden yaşanan sorunları nazara alarak bu sorunların tekrarlanmaması ve yeniden ortaya çıkmaması için düzenleme yoluna gidilir.

Sorunun cevabına gelecek olursak, farz edelim ki; boşanma protokolüne aylık 1.000 TL. iştirak nafakası ödenmesi , ya da 20.000 TL. maddi tazminat ödeneceği konusunda taraflar anlaşmış, söz konusu protokol mahkeme hakimi tarafından uygun bulunmuş olsun.

Sayıları binleri bulan boşanma dava dosyaları arasında zabıt katibinin ya da mahkeme hakiminin bir anlık dalgınlığı ile aylık 1.000 TL. İştirak Nafakası yerine, aylık 100 TL. yoksulluk nafakası olarak (Nafaka miktarı ile nafaka türü farklı) gerekçeli kararda yazıldığını,

veya

20.000 TL. maddi tazminat yerine, gerekçeli karara ‘taraflarca bu yönde talep olmadığından maddi tazminat verilmesine yer olmadığına” şeklinde bir hatalı hüküm yazıldığını düşünelim.

Mahkeme hakimi, nihai kararını verdikten sonra artık kararı değiştiremez. Elini dosyadan çekmek zorundadır.

Siz de protokole göre boşandığınızı zannederken gerekçeli karar geldiğinde bakıyorsunuz ki iradeniz dışında hükümlerin gerekçeli kararda yer aldığını gördünüz. Bu durumda istinaf yoluna başvurmanız gerekmez mi?

İşte tüm bu nedenlerle anlaşmalı boşanma davası dahi olsa, protokole göre yani kendi iradenize göre boşanmış olsanız da böylesi olasılıkların olma ihtimali bulunduğundan hakimin ya da zabıt katibinin insan olduğunu ve hata yapma ihtimali bulunduğunu bilen kanun koyucu, anlaşmalı boşanma davasını da istinaf kanun yoluna tabi tutmuş, kararın kesinleşmesi için belli koşulları aramıştır.

Kesinleşme Şerhi Nedir?

Kararın Kesinleşmesi Ne Anlama Gelir?

Kararın kesinleşmesi, karara konu uyuşmazlığın artık son bulduğunu, bu konuda bir karar verildiğini ve artık bu karara karşı bir kanun yoluna gidilmeyeceğini, kararın bu haliyle hukuk dünyasında sonuç doğuracağını ifade eder.

Biraz daha açmak gerekirse…

Kesin bir karara karşı artık kanun yoluna (örneğin istinafa ya da temyize) gidemezsiniz.

Karara itiraz ettiğinizi, kararın yanlış olduğunu, hukuka aykırı olduğunu ileri sürme hakkınızı kaybedersiniz.

Kararın bir üst mahkemece yeniden değerlendirilmesini ve hataların giderilmesini isteyemezsiniz.

Kesin karar verilen bir uyuşmazlığı bir daha dava konusu edemezsiniz.

Diyelim ki, davacı, eşinin zina ettiğinden bahisle boşanma davası açtı. Ancak söz konusu boşanma davasında ispatlanamadığından davanın reddine karar verildi. Daha sonra bu karar ya istinaf incelemesinden onanarak kesinleşti. Ya da taraflar istinaf etmediği  için kesinleşti.

Yeniden aynı zina eylemi nedeniyle zina sebebine dayalı olarak dava açılamaz. Kesin hüküm bulunması yeni davanın açılmasına engeldir. Uyuşmazlık hukuk dünyasında daha önce dava konusu edilmiş ve mahkemece karara bağlanmıştır.

Kararın kesinleşmesi ile artık hukuken geçerli, tam ve bağlayıcı bir karar söz konusudur.

Mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine bu karara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluk, sadece taraflar açısından değil, karara muhatap olan herkes açısından geçerlidir.

Kesinleşmiş boşanma kararına uyulmaması halinde hukuki ve cezai sorumluluk ortaya çıkabilmektedir. Hatta bu kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi ise bu takdirde idari (disiplin-tazminat) sorumluluğu ortaya çıkacaktır.

Örneğin velayete ilişkin bir mahkeme kararı bulunmasına rağmen diğer eşin imzasını isteyen memur görevini yapmamaktadır. Veya tarafların kesinleşmiş boşanma kararı bulunmasına rağmen nüfus memuru gerekli işlemleri yapmaz ise hem hukuki, hem cezai hem de idari sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Kesinleşme Şerhi Nedir?

Kesinleşme şerhi mahkemece verilen boşanma kararının ne şekilde ve hangi tarihte kesinleştiğini belirten, mahkemece kararın üzerine ya da ek bir belge üzerine yazılan bir kayıttır.

Örnek vermek gerekirse “İşbu karar taraflara ….. tarihinde tebliğ edilmiş olup, yasal süresi içerisinde istinaf edilmediğinden ….. tarihinde kesinleşmiştir.” Şeklinde bir şerhtir.

Kesinleşme şerhi boşanma kararının hukuki sonuç doğurması için zorunlu bir unsurdur. Örnek vermek gerekirse kadının boşanma sonrasında kendi soyadını ve yeni medeni hali ile kimliğini değiştirebilmesi için boşanma kararının kesinleşmiş olması, kesinleşme şerhini içerir bir örneğinin nüfus idaresine bildirilmiş olması gerekir.

Tabi, burada kesinleşmiş boşanma kararının  nüfus idaresine bildirme işleminin mahkemece yapıldığını, sizin tarafınızdan herhangi bir işleme gerek olmadığını belirtmekte fayda var.

Boşanma Davası Sonrasında Taraflar İmza Atmazsa Ne Olur?

Her anlaşmalı boşanma davası sonrasında hakim ya da mübaşir tarafından gerekçeli kararın ne zaman hazırlanacağı söylenir.

Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra yukarıda da belirttiğimiz üzere mutlaka taraflara tebliğ edilmesi gerekir. Bu kararın kesinleşmesi için ilk işlemlerden bir tanesidir.

Taraflara örneğin “iki hafta sonra gelip kararı alabilirsiniz” denilir. Taraflar iki hafta sonra gerekçeli kararı tebellüğ ederler. Bunun için tebliğ mazbatasına imza atmaları gerekir.

Yine taraflar eğer kararın hemen kesinleşmesini istiyorlar ise, bu takdirde kararı istinaf etmeyeceklerine dair “İstinaftan Feragat Dilekçesi” sunarlar.

İşte genel olarak boşandıktan sonra imza atılması deyiminden anlaşılması gereken husus budur.

Peki taraflar boşanma kararından sonra imza atmazlar ise yani gidip gerekçeli kararı tebellüğ etmez iseler, bu takdirde karar kesinleşmez ve taraflar evli kalmaya devam ederler.

İlgili Makaleler

271 Yorum

 1. Ben tam iki seferdir kesinlesme şerhi için eşimin verdiği adrese tebligat gönderiyorum fakat kendisi verdiği adresde bulunmadığı için karar geri dönüyor sonra.simdi tekrar aynı adrese göndereceğim ama biliyorum ki yine geri gelicek.bunun için ben neyapmaliyim.her gonderisimde eşimi arayıp adres alıyorum fakat verdiği tüm adresler sahte.nolur bu konuda beni aydınlatırsanız sehinirim.cunku tam bir senedir bununla uğraşıyorum.(esimin sahte adres vermesindeki sebeb de kendisinin icra borçları var evine haciz gelmesin diye sürekli sahte adres veriyor diye düşünüyorum çünkü nufusda ikamet bilgilerine ulaşılamıyor)

  1. Gözde Hanım Merhaba,
   Dava açılmış ve sonuçlanmış, karar verilmiş anlaşılan. Bu durumda eşinize daha önce bir boşanma dava dilekçesi tebliğ edilmiş demektir. Yine ön inceleme duruşması için de tebligat yapılmış demektir.
   Kural olarak öncelikle mernis (nüfusta kayıtlı bulunan) adrese tebligat çıkartılması Tebligat Kanunu 21 bu adresten taşınmış olsa veya tanınmıyor olsa bile ikinci kez tebligat çıkar ancak bu sefer iade olunmadan muhtara teslim edilir ve tebliğ edilmiş sayılır.
   Çok düşük bir ihtimal de olsa eşinizin nüfus da kayıtlı (Mernis) adresi bulunmuyor ise bu durumda en son tebligat yapılan adrese tebligat çıkartılır, tebligat yapılamaması ve yeni bir adresinin tespit edilememesi halinde Tebligat Kanunu 35. maddeye göre tebligat yapılabilir.
   Esenlikler dilerim.

   1. Ali Bey merhabalar. Anlaşmalı olarak boşanma sağladım. Davalı konumundayım. Karşı tarafın avukatı mevcut. Mahkeme görüldüğü gün 2 ay sonra kesinleşmiş kararı gelip imzalayabilirsiniz denildi.1.5ay sonraKarşı taraf bana ulaşıp kararı imzalamam için çağrıda bulundu. Gerekçeli karar uyapda yazıldı. Bana tebliğ edilmedi. Karşı tarafın avukatı var diye mi gönderilmedi acaba.

    1. Merhaba,
     Karşı tarafın kararı imzala şeklindeki çağrısı işlemlerin biran önce bitmesi için. Karşı tarafın avukatı var diye size tebligat yapılmaması şeklinde bir mevzuat ya da uygulama yok. Dilerseniz size tebligat yapılmasını istersiniz. Tebligat ücreti yok ise ödemelisiniz. Hem size hem de karşı tarafa tebligat yapılabilir.
     İyi günler ve esenlikler dileriz.

     1. Aydınlattığınız için teşekkür ederim. Bu durumda bana tebliğ gelmemesi sorun teşkil etmez ve kesinleşmiş kararı imzaladığımda boşanmış sayılırım değil mi?

     2. Ali bey merhabalar… Bizim anlaşmalı boşanma davamız görüldü fakat 1 ay sonrasına tebliğ için çağrıldık fakat anlamadığım gitmediğimiz takdirde davamız düşüyor mu?

     3. Merhaba,
      Hayır düşmüyor. Sadece kesinleşmiyor.
      esenlikler dilerim.

     4. 23 Aralık 2021 de kesinleşme yı aldık 13 Ocak 2022 hala sistemde evli görünüyor.bu ne zaman sisteme geçer acaba cok uzun sürer mi

     5. Merhaba Ali bey ben anlaşmalı boşandım on beş gün sonra gidip tekrar imza attım ama karşı taraf gidip atmadığı için henüz hala evli gozukuyorum e devlette duruşma yapıldı karara çıkmış yaziyo tebliğ dilekceside verdim 16 gün oldu zaten formalite bı evlilikti ama karşı taraf yüzünden hem geç boşandık zaten bir arada yasamadigimiz için hemde 2022 Eylül 17 sinde çıktık mahkemeye resmen boşadı hakim ben gidip imza attım 15 gün sonra o atana kadar düşmez dediler baktım gitmiyo halada evli görünüyorum mağdur oldum iyice kendi soy ismime dönmem lazım kızım var bitane onu kendi üstüme cikaricam kimligini o kişiden değil sonuçta babasida çekti gitti sahip çıkmadı malesef o yüzden kızıma kendi soy ismimi vericem nikah yapamadık öbür dava düşmedi diye o esnada zaten dava düşsün nikah yapalım diye beklerken kızımın babası ortadan kayboldu malesef şimdi tebliğ karşı tarafa gittiğinde dava dusucek sonucta inşallah ama boşanma tarihi 17 Eylül 2022 mi yazar yoksa davanın düştüğü tarihmi yazar resmi sistemde kızımin kimliğinde bosandigim kişinin soyisminin geçmesini istemiyorum ben sonuçta babası değil ki zaten normal bi evlilik ve boşanma değildi biizimki eğer başka bi tarih yazarsa kızımın soyismi evli gözüktüğüm tarih içerisinde doğduğu için o kişinin soyadinimi yazarlar kimliğine yoksa ilk bosandigim tarihmi yazar sistemde bunu öğrenmek ve ne yapmam gerektiğini bilmek istiyorum

   2. Ali bey iyi günler anlaşma lı olarak eşimle boşandık 2 çocuğum için 1500 TL iştirak nafakası ödenmesine karar verdik .ancak protokol e 1500 TL nin yıllık nekadar yada neye göre artacağını yazmadık .ve hakim mahkemede sordu .efe Tüfe üzerindenmi yoksa yüzde hesabımı olacak diye .ve ben bir an heyecanla Üfe dedim ki ne olduğunu ve nerden aklımda kaldığını bile bilmiyordum.öncesinde eşimle konuştuğumuzda 150 TL yada 200 TL artış olmasına karar vermiştik .yani yüzde 10 yada 15 için ve bunu o an yanlış yaptım bu olayı nasıl düzeltebilirim . mahkeme cuma günü oldu bugün pazartesi

  2. Merhaba biz eşimle Ocak ayında anlaşmalı boşanma için mahkemeye çıktık bize 2 hafta sonra gelip imza atın denildi o zaman zarfında da vazgeçtik gidip imza atmadım fakat şimdi tekrar boşanmak istiyoruz tekrar davamı açmalıyız yada şimdi gidip imza atabiliyormuyuz acaba

   Çok teşekkür ederim

    1. Merhaba bir çekişmeliden sonra ben anlaşmalı boşanma istedim dava olduktan sonra imza atıldı iki taraf da dilekçe verdi bana sende ver biter dediler birkaç gün oldu hala resmi olarak bitmedi bunun ne kadar bir süresi vardır sizce?

    2. İyi günler dilerim Ali bey biz Şubat 6 da anlaşmalı boşandık ama imzaya falan gitmedik hala evli görünüyoruz ve birimiz imzaya gider birimiz gitmessek ne olur aramız iyi birleşme durumunuzda var

 2. Merhaba anlaşmalı boşanma davam görüldü hakim boşanmanıza karar verdi 1 ay sonra karar kağıtlarını almamız istenildi ben kağıdımı aldim ancak karşı taraf almadı ve itiraz edeceğini iptalini isteyeceğini söyledi davacı konumunda benim karşı taraf davalı iptal olurmu

  1. Merhaba,
   Anlaşmalı Boşanma davasından Rücu (yani dönme) mümkündür.
   Karar verildiği için karşı taraf itiraz ederse dosyanız İstinaf Mahkemesine, İstinaf incelemesi için gider.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Merhabalar ben eşimle anlaşmalı boşandım 1 ay sonra gerekçeli karar için eski eşim gidip kendi kararını alıp benim içinde yeni yaşadığım yerin adresini dilekçe vermiş PTT ile gönderilecek denmiş para ödemiş ama 21 gün oldu elime geçmedi ne kadar süre beklemek gerekiyor yeni kimliğimi alamıyorum halen eski eşimin kütüğünde görünüyorum Mersin’den İstanbul’a gelecekti postayla teşekkür ediyorum şimdiden

    1. Merhaba,
     Mahkeme kalemine müracaat ederek tebligatın çıkıp çıkmadığını öğrenmelisiniz.
     Uyap vatandaş portal üzerinden tebligatın çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.
     İyi günler ve esenlikler dileriz.

     1. Merhaba temmuz ayında anlaşmalı boşanma gerçekleşti kesinleşmiş karar tebliği elime posta yoluyla Kasım ayında ulaştı eski eşime ulaştımı bilmiyorum fakat hala evli ve onun soyadını taşıyorum ne yapmalıyım bunun için

   2. Ben eşimle anlaşmalı boşanma yaptım bugün gidip kağıtları aldım bana dediler ki nüfustan 1 ay sonra düşer ancak ve kağıtta 2 hafta içerisinde taraflara istinaf yolu açık ile açıkça sunuldu ne yapmam gerekiyor. Yani boşandıkmi ve itiraz etme hakkı varmı

  2. Rabia hanım Merhaba,
   Anlaşmalı boşanma kararı verildikten sonra kararınız kesinleşmemiştir. Kesinleşmemiş bir anlaşmalı boşanma davası sonucunda verilen karar istinaf kanun yoluna götürülerek istinaf incelemesine tabi tutulabilir.
   Burada davanın iptali söz konusu değil. İstinaf aşamasında kararın kaldırılarak gönderilmesi halinde davanız anlaşmalı boşanma davası değil, çekişmeli boşanma davası şeklinde devam edilecektir.
   Bir boşanma avukatına mutlaka müracaat ediniz.
   Esenlikler dileriz.

  3. slm ben boşandım hakim karşısında 4 ay oldu fakat karşı taraf tebligat almadığı için soy isminden düşmemişim napmam gerekiyo acaba kendisiylede görüşmüyorum yardımcı olurmusınz

 3. Öncelikle teşekkür ederim istinaf mahkemesinde ne olabilir sizce esim beni aldattı ve anlaşmalı boşanma yolunu seçtim uğraşmamak adina ancak şimdi beni zora koşuyor elimde delillerimde mevcut su aşamada nasi bir yol izlemem lazım sizce bide delillerime onun teline program yükleyerek ulaştım bunu mahkemede sunsam sorun olurmu

  1. Merhaba esimle bir hafta once bosandik ama iki hafta sonra tekrar kaleme alinmasi icin gelin dediler ama ben gitmicem ve davayi iptal etmek istiyorum mümkün mü aceba tesekur ederimm

 4. Merhaba evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davası açmıştım. Boşanma ve tazminat kararı verildikten sonra karar temyize gitti. Bu süre beni çok yıprattığından nafaka ve tazminattan feragat ettim.2 ay sonra Sakarya mahkemesinden 1 hafta önce dava düştü. Nüfusa bilginin gitmesi daha ne kadar sürer? Biran önce bitsin istiyorum ne yapmalıyım

  1. Ebru hanım merhaba,
   Boşanma kararı kesinleşip kesinleşmediği hususunu ve nüfusa ne zaman gideceği hususunu mahkeme kaleminden Yazı İşleri Müdürü’nden öğrenebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Birlikte olduğum kişi. Temmuzun son haftası anlaşmalı boşanma davası açmış. Birkaç gün sonra da kararı verilmiş. Bundan bi buçuk ay sonra da bana bi karar yazısı okuttu avukatından fotosunu çekmiş. Boşanmanın gerçekleştiğine dair. Çocuğunun velayeti vs yazıyordu. Aradan 3 ay geçti. Hala nüfusuna geçmedi. Avukatı pandemi sürecinden dolayı deyip duruyor. Uyaptan da e devletten de dava gözükmüyor. Düşmediğini söylüyor. Sizce sorun nedir.

    1. Şule hanım merhaba,
     Anladığım kadarıyla bir güven problemi yaşıyorsanız.
     Yapmanız gereken sadece mahkeme ve esas bilgilerini alarak ilgili mahkemeye giderek teyit etmek. Temmuz açında açılan davanın UYAP tan ya da e devletten görünmeme gibi bir durumu olamaz.
     İyi günler ve esenlikler dilerim.

     1. Mrb bende dün boşandım anlaşmalı boşanma ve 1 kızım var velayeti bana verdi eski eşim ama dün mahkemede kızım babasıyla goruscekmi gorusmeyecekmi öyle bir bilgi verilmedi karar kaqidini 15 gün sonra gelin alın dediler eski eşim sen gelme ben alırım dedi bana yardımcı olurmusnz kızım için napmam gerek nasıl öğrenebilirim daha 1 yaşında

   2. Hocam ben bugün boşandım fakat boşanma kağıdını bir ay sonra gelip almamız gerekiyormuş bu boşanma kağıdını daha erken alma gibi bir şansımız var mı yardımcı olabilir misiniz ?

    1. Merhaba,
     Gerekçeli kararın hazırlanmasını beklemek zorundasınız.
     iyi günler ve esenlikler dileriz.

     1. Hocam merhaba ceksimeli boşanmada karar verildi ve 2 hafta sonra imzaya ben gittim fakat karşı taraf gelmedi bundan sonra ne olur veya ne yapmalıyım

    2. Merhabalar biz anlaşmalı olarak 5 gün önce mahkemeye çıktık boşandık kapıda da imza attık bu kararın kesinleşmesi için adliyeye gitmemiz gerekiyormuş doğru mu, gitmezsek boşanma kesinleşmiyor mu?

   3. Esımle anlasmalı bosanma asamasındayız mahkeme oldu 3 hafta sonra ımzaya gelın dedıler ben nafaka ıstememıstım ama sımdı nafakaya baglanmak ıstıyorum esım benı kandırdı davayı acmadan once her ay 1 bucuk 2 mılyar gonderrım dıyordu sımdı gondermem dıyor ne yapmam lazım ımzaya persembe gunu gıdecegız

 5. iyi günler av.bey ben 2 yıl önce anlaşmalı olaarak tek celsede boşandım fakat kararı almadık ben herşeydende feragat ettim bu boşanmayı iptal edebilirmiyim nasıl bir yol izlemem gerekir lütfen yardımcı olun

  1. Esma hanım merhaba,
   Anlaşmalı boşanma kararı kesinleşmediği müddetçe rücu edilebilir.
   Yapmanız gereken bir boşanma avukatı ile görüşmek.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 6. Merhaba Avukat Bey. Evlenmeden önceki tüm vaatler evlendikten sonra yerine getirilmedi evlendik eşim kendi hayatında bende ailemle kalıyorum ev tutulmadı yuva kurulmadı ve sağlık sorunlarım da var ama sigortası olmadığı içinde sağlığım yüzünden zor durumdayım tedaviye devam edemiyorum. Anlaşmalı boşanmak ve bunu da hızlandırmak istiyoruz. Gerekçeli karar ile boşanmış olmamız mümkün değilmidir her konuda çok madur durumdayım

  1. Merhaba,
   Anlaşmalı boşanmanın belirli koşulları mevcuttur.
   Yapmanız gereken bir boşanma avukatına müracaat etmeli ve gerekli adımları beraber kararlaştırmalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 7. Merhaba kolay gelsin benim bir sorum olacaktı ben 2017 de evliliğin birliği sarsılması sebebiyle dava açtım ve mahkemece red kararı oldu gerekçeli karara ben 15 gün içinde itiraz ettim ve istinafta olan dosyam hala beklemekte dava açalı olalı 3 sene oldu ben istinaf kararını beklemeden 3 yıl dır ortak birliktelik olmadığından yeniden dava açabilirmiyim 3 yıldır ayrıyız

  1. Merhaba,
   Anladığım kadarıyla eylemli ayrılık nedeniyle boşanma davası açmayı düşünüyorsunuz.
   Eylemli ayrılık nedeniyle boşanma davası açabilmek için
   -Açmış olduğunuz boşanma davasının esastan red edilmesi,
   -Red kararının kesinleşmesi
   -Red kararı kesinleştikten sonra 3 yıl süre ile tekrar ortak hayatın kurulamamış olması
   şartlarının tümü gerekmektedir.

   Sizin dosyada verilen red kararı istinaf aşamasında olup henüz kesinleşmemiştir.
   İstinaf aşamasından sonra eğer karar kesinleşir ise bu takdirde kesinleşme tarihinden itibaren 3 yıl beklemek zorundasınız. Bu nedenle şu aşamada eylemli ayrılık nedenine dayanarak boşanma davası açamazsınız.
   Ancak bu hiçbir koşulda boşanma davası açamayacağınız anlamına gelmez. Koşulları var ise diğer boşanma davalarının açılması pekala mümkündür.
   Bir boşanma avukatı ile görüşmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Merhaba esimle 11.ay 2022de anlasmali bosandik ama davadan sonra imzalamaya gitmedik o 2 haftalik surecteimzalamaya gitmedik.dava kesinlesti diye karara cikmis yaziyordu.evimize hic bir sekilde tebligat gelmedi bosanmam nezaman gerceklesir

 8. merhaba , çekişmeli boşanma davam 8 ay önce bıttı e devlette karara çıktı yazıyor ama gerekçeli karar halen gelmedı yazılmadı, gerekcelı karar için dilekçe vs bir işlem yapmam gerekirmı bu surecı nasıl hızlandırabılırım ? tesekkur ederım

  1. Merhaba,
   Gerekçeli kararın taraflara tebliğe çıkarılması için dilekçe ile müracaat ediniz. Gerekli tebligat masraflarının bulunması halinde hemen tebliğe çıkarılacaktır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Merhaba anlamlı bosanma dava bıttı .İstinat yazısı gelmedi Ankara’da oruruyorum. Istanbuldaydı mahkeme. Ben Istanbula gelmeden nasıl ımza atabılırım.Dilekçe gondersem olurmu.Kararın kesınlesmesı ıcın?

   1. Merhaba,
    Mahkemesine dilekçe yazarak gerekçeli kararın tarafınıza tebliğ edilmesini isteyebilirsiniz. Ancak bunun için gerekli masrafları karşılamanız gerekecektir.
    İyi günler ve esenlikler dileriz.

 9. merhaba ali bey , çekişmeli boşanma davam 8 ay önce sonuçlandı e devlette karara çıktı yazıyor ancak 8 aydır boşanmamla ılgılı hıcbır bılgılendırme kesınleşme kararı gelmedi bu süreç için bi işlem yapmam gerekırmı acaba ? adlıye sureklı en kısa zamanda yazılacak dıyor her gıtmemde. tesekkur ederım

  1. Merhaba,
   Dilekçeniz ile mahkemeye müracaat ediniz. Dilekçeye havale işlemi yaptırıp Uyap sistemine aktarıldığından emin olun.
   8 ay kabul edilemez bir süre…

   1. ali bey bılgılendırmenız ıcın cok tesekkur ederım , dilekçeye havale işlemini yazı işlerınden mı talep etmem gerekıyor acaba bu bılgı için benı avukatım bıle yonlendırmedı aylardır yazı gelecek dıye beklıyoruz çok mağdur oldum

     1. Bende aynı durumdayım avukatsiz boşandım çekişmeli karar çıktı yaziyor e devlette banada bilgi verirmisiniz

  2. Merhaba biz 27 kasımda anlaşmalı olarak boşandıktan bize bir ay sonra gelip gerekçeli kararı alabilirsiniz dediler. Benim sorum şu olacak. 13 ve 3.5 yaşlarında iki çocuğumun velayeti bende kaldı biz protokole babasıyla görüşme konusunda birsey yazmamıştım zaten her haftasonu görüşüyorlar diye.karar okunurken bize sadece protokol şartları okundu kabul edip etmediğimiz soruldu zaten ben ekrandan da takip ediyordum. Çıktıktan sonra bize verilen ara kararda çocukların haftasonlari dini bayramların ilk günü ara tatillerde 1 hafta yaz tatilinde 1 ay babayla sahsi ilişki kurmaları için kalacağı yazıyordu.boyle bir kararı hakim verirken mahkeme sırasında bize söylemek zorunda değil mi? Yada 3.5 yaşındaki bir çocuk 1 ay boyunca anneden ayrı kaldığında psikolojisi bozulmayacak mi? Ben bu gerekçelerle istinaf gidersem babalarını görmelerini değil ama onunla kalmalarını engelleyebilir miyim?

   1. Merhaba,
    Mahkemece verilen kişisel ilişki kararı hemen hemen bütün mahkemelerde aynı şekilde verilmektedir. Çocuğunuzun özel bir durumu var ise, bir başka ifadeyle baba ile bu şekilde kişisel ilişki çocuk açısından sakıncalı olduğunu konusunda uzman bir hekim raporu ile ispatlarsanız bu kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini talep edebilirsiniz.
    İyi günler ve esenlikler dileriz.

  1. Gamze hanım merhaba,
   Mahkeme kalemini arayarak durumu öğrenebilirsiniz. Eşinizin kararı istinaf edip etmediğini öğreniniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Merhaba ben eşim ile anlaşmalı boşanmaya karar verdik mahkeme görüldü 15 gün itiraz hakkı var bu süre zarfında yeni ilişkiye başlayabilir miyim

   1. Boşanma kararı kesinleşmediği için halen evlisiniz. Sadakat yükümlülüğünüz devam eder. Aksi durum zina sebebiyle boşanma ya da sadakat yükümlülüğünün ihlali sebebiyle boşanma olarak karşınıza çıkabilir.

 10. Avukat bey merhaba. Biz eşimle 30.01.2020 tarihinde anlaşmalı olarak bosandık. Bizim istinaf dilekçesi vermemiz gerekiyormuş, bilmiyorduk. Mahkemeler 15 haziranda açılacakmıs. Ben o tarihte İstanbul’da olacağım. Eski esimde İzmir’de. Dava Ankara’da görüldü. Ankara’da olan kızımıza vekalet versek , O dilekceyi mahkemeye verse , veya internet üzerinden bu dilekceyi verme imkanımız var mı ? Hem de tekrar eski esimle biraraya gelmek istemiyorum.Simdiden cok teşekkür ederim. Saygılarımla

  1. Serpil hanım merhaba,
   Başka bir şehirde iseniz dilekçe göndermek için yapabilecekleriniz şunlar,
   1- Bulunduğunuz ildeki mahkeme aracılığıyla dilekçenizi Ankara Mahkemesine gönderilmesini isteyebilirsiniz.
   2- Elektronik imzanız var ise Uyap vatandaş portal üzerinden dilekçe gönderebilirsiniz.
   kızınıza vekaletname vermeniz bir anlam ifade etmez (tabi avukat değilse )
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 11. Merhaba Ali bey ben subat ayı gibi anlaşmalı boşandım. Ancak karşı taraf itraz etmiş ama harç yatırması içim tebliğat gitmiş ama yatırmamış. Süresi doldu tabi işleme alınırmı acaba harç yatmadığı için e devlette hala kara ra cıkmış yazıyor. Yazı işlerine gitmem gerekirmi. Gerekçeli karar için

  1. Gülşah hanım merhaba,
   Mahkeme kalemine müracaat ediniz. Detaylı bilgiyi alabileceksiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 12. 3 4 sene once karailikli bosanma mahkemesine basvuru yapilip acilan dava sonucu karar baglansa bosanma gerceklesse mahkeme tarafindan yanliz ilam karari alinmasa mahkemeden bu dava dusmusmu olur yoksa hala gecerliligini korurmu acaba ilami 3 4 sene once acilmis ve karar baglanmis bosanma kararini in ilamini bugun itibariyle mahkemeden alabilirmiyim tskelr

  1. Merhaba,
   Gerekçeli kararın taraflarca tebliğ edilmemesi yani kesinleşmemiş olması kararın düşmesine sebebiyet vermez. Bugün dahi mahkemeye müracaatla gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesini ve akabinde kesinleştirilmesini isteyebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 13. Selamlar ali bey
  2 ay önce anlaşmalı olarak boşandık, sarı bir kağıt verildi, 2 hafta içerisinde davayı geri çekebilirsiniz dedi, 2 hafta geçmeden korona sebebiyle resmi tatil ilan edildi. Ve halen tatil devam ediyor. Biz boşandık mı? Boşanamadık mı anlamadık? Mahkeme yazı işlerinden de bilgi alamadık. Bu konuda bir öneriniz olur mu?

  1. Merhaba,
   Duruşma çıkışında siz verilen kağıt duruşma zaptıdır. Duruşma zaptında kısa karar yer almaktadır. Ancak kısa karar sonrasında gerekçeli karar yazılır ve taraflara tebliğ edilir. Ya da taraflar mahkeme kaleminden gerekçeli kararı bizzat alarak tebligatı elden almış olurlar.
   Eğer gerekçeli boşanma kararı size tebliğ edilmemiş ise kararınız henüz kesinleşmemiştir.
   Pandemi süreci sona erdikten ya da şu an için 15 Haziran tarihinden sonraki bir tarihte mahkeme kalemine müracaat ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 14. Merhabalar Ali Bey, 3 ay önce anlaşmalı olarak boşandık e devlette karara çıktı olarak yazıyor virüs sebebiyle adliyede davalar durduruldu deniliyor. davam kesinleşmiş mi oluyor geri dönüşü var mı?

  1. Merhaba,
   Gerekçeli karar size tebliğ edilmeden kararın kesinleşmesi söz konusu değildir. Henüz gerekçeli karar tebliğe çıkarılmadığını varsayarak şu an için kararınız kesinleşmemiştir.
   Gerekçeli kararın size tebliğ edilmesi üzerine sizin ya da eşinizin kararı istinaf yoluna götürmemesi koşuluyla tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 15. Ali bey merhaba, 7ay önce tek celsede boşanma işlemi oldu, e devlette Dava sonucum karara çıkmış yazıyor, fakat mahkeme kaleminden tebliğ almadık ve kalem postaya verilmeyeceğini istediğimiz zaman gidip kendisinden tebliğ alabilecegimizi söyledi, bu haliyle boşanmanın gerçekleşmediğini iletti bize. Ve şu an eşimle hala birlikteyiz. Dava ile ilgili ne yapmamız gerekir? Ne kadar süre ile karara çıkmış statüsünde kalır boşanma davamız?? Lütfen dönüş yapabilir misiniz?

  1. Merhaba,
   Taraflarca gerekçeli kararın tebliğ edilmemiş olması halinde kararın kesinleşmesi mümkün olmaz. Yazdıklarınızdan eşiniz ile birlikte yaşadığınız yani boşanmadan vazgeçtiğiniz anlamını çıkartıyorum. Herhangi bir problem ile karşılaşmamak ve açılan boşanma davasını ortadan kaldırmak adına mahkeme kalemine davadan feragat dilekçesi vermeniz uygun olacaktır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 16. Merhaba Ali Bey
  Eşimle bir yıl önce bir sinirle anlaşmalı boşanma kararı aldık mahkeme oldu karar verildi ama biz 1hafta sonra vazgeçtik ve hiç ayrılmadık aynı evde yaşamaya devam ettik.. Mübaşir arkamızdan koşarak gelip 10 gün sonra imzaya geleceksiniz dedi fakat gitmedik adresimize de herhangi birşey gelmedi… Nüfusta da evli görünüyoruz ve halen de gerçek bir boşanmayı düşünmüyoruz.. Yasal olarak yapmamız gereken bir işlem var mıdır yardımcı olursanız çok memnun olurum… Teşekkürler

  1. Merhaba, Boşanma davasında kararın kesinleşmesinden önce her zaman davanızdan vazgeçebilir veya feragat edebilirsiniz.
   Burada yapmanız gereken bir feragat dilekçesi yazarak mahkeme kalemine teslim etmektir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Kesinleşmesinden önce demişsiniz..
    2yıl oldu dava görüleli imzaya gitmemiş olarak geçen zaman üzerine hala dilekçe hakkım var mıdır.. Yoksa imza edilmeden kesinleşmiş oldu mu.. Çok özür dilerim bunu anlayamadığım için soruyorum:(

   2. Merhaba Ali Bey..
    E devletten kontrol ettim karara çıkmış yazıyor..
    Üzerinden 2 yıl geçti şimdi ne yapmam gerekiyor

 17. Merhabalar kolay gelsin. Şubat ayında anlaşmalı boşanma davamız görüldü mart ayında ise birlikte istinaftan feragat dilekçelerimizi verdik virüs sebebiylE adliyeleri her aradığımda bilgi alamadım sadece dosyanın kapatıldığı ve nüfüsa gitmek için bekletildiği söylendi Ve e devletten kontrol ettiğimde karara çıkmıştır yazıyordu fakat bi kaç gün önce öğrendim ki biz istinaftan feragat dilekçesi verdikten sonra 15 günlük sürecin son günü gidip davalı taraf dilekçenin iptali için dilekçe vermiş ve bana karşı aldatıldığı düşüncesiyle dava açmış ve Numaraların kontrolünü istemiş avukatım uyaptan bu bilgilere ulaşmış böyle birşey mümkün mü istinaftan feragat dilekçesi verip sonrasında iptal edilebiliyor mu Şuanda boşanma işlemimiz gerçeklememiş mi oluyor lütfen bilgi verebilirmisiniz

  1. Merhaba,
   Feragattan feragat olmaz. Yani feragat dilekçesi verildikten sonra geri dönüşü yoktur.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 18. Merhabalar eşimle şubat ayında boşandım ama gerekçeli kararım elime geçmedi tekrar evlenmek için 300 gün beklemeyip iddeit davasını gerekçeli kararım elime geçince mı açabilirim ayrıca gerekçeli kararım elime geçince 2 hafta beklemem gerekiyormu yine iddeied davasi için teşekkürler şimdiden

  1. Sibel hanım merhaba,
   Henüz gerekçeli karar kesinleşmediği için iddet müddetinin kaldırılması için dava açamazsınız.
   Yapmanız gerekenler mahkeme kalemine müracaatla gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesini isteyiniz.
   Gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten sonra iki haftalık süre içerisinde istinaf edilmezse karar kesinleşecektir.
   Kararın kesinleşmesinin üzerine kesinleşmiş mahkeme kararını alarak dava açabileceksiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 19. Merhaba, Mayıs 2019 da mahkemece boşandık. Karşı taraf nafaka ve tazminata itiraz etti. Ve istinafa gitti. Karşı taraf boşanmayı istinafa götürmedi. Sadece nafaka ve belirlenen tazminata itiraz etti. Fakat ben nüfusta hala evli görünüyor ve evlenemiyorum. Ne yapmalıyım? Bu süreçte mahkeye başvurup nüfusa bildirilmesini mi isteyeceğim yoksa istinaf sonucunu beklemek mi zorundayım. Teşekkürler iyi çalışmalar

  1. Merhaba,
   İstinaf sonucunu beklemekten başka çareniz bulunmamaktadır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Merhabalar Ali bey anlaşmalı olarak eşimden boşandım tekrar dava açma imkanı varmıdır mahremiyet itibar gurur ve manevi zarardan dolayı teşekkür ederim

   1. Anlaşmalı boşanma davası ile boşandıktan sonra boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat isteyemezsiniz.
    İyi günler ve esenlikler dileriz.

 20. Merhaba ben 9 Mart 2020 anlaşmalı boşanma dılekcesı verdık aynı gün dava goruldu hakım bosadı bır ay ıcerısınde kesın kararı gelıp alabılırsınız dedı boşanma tarıhınden 6 gün sonra korona muhabbetıne her yer kapandı ben farklı bir ılde ıkamet ediyorum ne yapmam gerek tesekkurler

  1. Önder bey merhaba,
   Hakimin gelip gerekçeli kararı alabilirsiniz demesi mahkemeye gitmeniz zorunlu anlamına gelmemektedir.
   Bulunduğunuz yerdeki mahkeme aracılığıyla boşanmaya karar veren mahkemeye gerekçeli kararın taraflara tebliğe çıkarılmasını talep edebilirsiniz. Bu dilekçede tebligat adresini açık ve ayrıntılı şekilde belirtirseniz tebligat yani gerekçeli karar posta yolu ile size gelecek 15 gün içerisinde kararı istinaf etmemeniz halinde ise karar kesinleşecektir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 21. Merhaba ben 8 ay önce eşime çekişmeli boşanma davası açtım ilk durusmaya gun verildi ancak daha sonra eşim davayı anlasmaliya cevirdi virusten dolayi ertelendi geçen hafta hakim boşadı imzaları atıp çıktık birinci sorum benim çekişmeli olarak actigim dava ne olacak ikincisi nüfusa ne zaman gitmem gerekir

  1. Büşra hanım merhaba,
   Çekişmeli olarak açtığınız dava anlaşma neticesinde anlaşmalı boşanma haline dönüşmüş ve bu şekilde boşanma kararı verilmiş durumda.
   Nüfusa gitmek demek, soyadınızın değiştiği, kişisel (medeni) halinizin değiştiği yeni kimlik belgesi almak için müracaat etmek şeklinde yorumluyorum.
   Bunun için ise öncelikle mahkemece gerekçeli kararın hazırlanması, bu kararın taraflara tebliğ edilmesi, tarafların ise 15 gün içerisinde gerekçeli kararı istinaf kanun yoluna götürmemesi gerekmekte ya da istinaftan feragat dilekçesi vermeleri gerekir.
   Bu işlemler gerçekleştikten sonra gerekçeli karar kesinleşecek mahkemece belgeleriniz nüfus idaresine gönderilecektir. Daha sonraki bir tarihte nüfus dairesine giderek burada kimliğinizi değiştirebileceksiniz.
   Süreci mahkeme kalemine sorarak takip edebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Tsk ederim bi sorum daha olacak peki boşanma kararı verildikten sonra karar taraflara kaç günde tebliğ edilir

 22. Ali Bey Merhabalar. Benim boşanma olayım bitti. Karşı taraf GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞE ÇIKARILMASI VE İSTİNAFTAN FERAGAT TALEBİNE dair dilekçeyi 28.03.2020 de verdiler. Bundan dönme ihtimalleri var mı. Yani duruşma bitti. Talepte bulunmuş. Burdan dönüpte çekişmeli boşanmaya çevrilme olasılığı var mı davanın. Gerekçeli kararın Tebliğ de onlara 04.06.2020. şunu yazmayı unuttum ben para verdim duruşma öncesi mukavele imzaladık. Çekişmeli boşanma anlaşmalıya döndü karar bu şekilde çıktı. Mahkemede de hakim karşısında alacağımız vereceğimiz yok diye beyanat verdik ve imzaladık. Yukarıdaki işlem bunlardan sonra gerçekleşti. Şimdiden seni meşgul ettiğim için özür dilerim. Gerekçeli karar tebliğ edilmeden önce stinaftan Feragat bir anlam ifade edermi
  Veya ettikten sonra anlaşmalı boşanmadan dava çekişmeli boşanmaya geri dönüşü olur mu?

  1. Cemal Bey merhaba,
   Feragattan feragat, vazgeçmeden vazgeçme olmaz. Yani eğer bir defa istinaftan feragat dilekçesi verilmiş ise bundan sonra geri dönüş yoktur.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 23. Mehabalar ali bey bwnim 16 senelik bir evliliğim vardı eşim ne olduysa geçen hafta kızımı alıp evimizi terk edip ailesinin abisinin yanına gitti yani kendi isteği ile evi terk etmiştir bu bir sucmudur mahkemede iki evlâdım var onları bizleri dışarı çıkarıp onlarla hakim konuşur mu ve çocuklarim bosanmamizi istemiyorlar bende istemiyorum ailesine anlaşamıyoruz şiddetli tartışmalarımız oluyordu eve bakamıyordu demiş yanlış bunların hiçbiri olmamıştır bizi tek celsede boşamazlar dimi yardımcı olursanız sevinirim ali bey

  1. Cem Bey Merhaba,
   En son sorunuzdan başlayarak cevaplayalım. Tek celsede boşanma için tarafların anlaşmalı boşanması gerekiyor. Siz boşanmak istemediğinize göre ortada çekişmeli boşanma davası söz konusu olacak bu nedenle tek celsede boşanmak mümkün değil. size dava dilekçesi gelecek karşı taraf boşanma sebeplerini ileri sürecek siz ise aksini ileri süreceksiniz.
   Çocuklarınızın yaşları nazara alındığında velayet hususunda hakim beyanlarını alırken genel uygulama olarak anne ve baba duruşma salonundan geçici olarak çıkarılır ve beyanları sorulur.
   Eşinizin çocukları alarak evden ayrılması ve ailesinin yanına gitmesi suç değildir. Ancak koşulları var ise terk nedeniyle boşanma davası açabilmeniz için bir hak oluşturabilir. Ancak dediğimiz gibi koşulları var ise…
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 24. Merhaba Ali Bey,

  Esimin beni aldatması sonucu Temmuz 2016’da çekişmeli boşanma davası açtım. 2018 Mayıs ayında zina davası olarak kabul edilen dava 2018 Ekim ayında istinafa gitti. E-devlette hala “Inceleme icin atama bekliyor” yazıyor. Avukatım buna karşı bir şey yapilamayacagini ve beklemem gerektiğini söylüyor fakat bir kadin olarak tekrar bir hayat kurmak istiyorum. Ne yazık ki zaman da aleyhime islemekte. Bu durumdan bir sekilde kurtulma şansım var mi? Cevabiniz icin müteşekkir olacağım.
  Iyi calışmalar

  1. Merhaba,
   Avukatınız doğru söylüyor. İstinaf aşamasında dosyanın hemen istinaf incelemesinden geçmesini sağlamak için bir yol bulunmamaktadır. İstinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesi’nin ilgili hukuk dairesine giden dosyanız önce bir kayıt işlemi sonrasında numara alacaktır. Esas numarası dediğimiz bu kayıt işlemi sonrasında kendinden önceki dosyaların incelenerek sıranın size gelmesini beklemek zorundasınız.
   Yeniden bir hayat kurmak istediğinizi ve sürecin biran önce sonuçlanmasını istediğinizi anlıyorum. Ancak biraz daha sabırlı olmaktan başka yapabileceğiniz bir şey yok.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  1. Merhaba,
   Çekişmeli boşanma davasında karşı taraf (yani davalı) cevap dilekçesi vermezse, cevap verme hakkını kullanmamış olur.
   Ancak bu durum aslında lehinize olan bir durum. Siz dava dilekçenizi avukatınız ile hazırlayıp mahkemeye sunmuş ve boşanmaya sebebiyet veren olayları aşamalarda ispatlarsanız mahkeme boşanmanıza karar verecektir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 25. Merhaba ali bey, benim eşim yabancı ve bana 2018 Ekim ayında kendi ülkesinde dava açtı, mahkeme Eylül 2019 da başladı ve ben her seferinde boşanmak isteöediğimi belirttim. Biz defalarca barışıp beraber şehir dışına ve tatilede gittik bu süreçte 3 yaşında kızımız var.
  Ama en son 21 mayıs 2020 de ikimizde anlaşmalı boşanmayı kabul ettik. Hakim 25 haziran da karar verilecek dedi. Ve ondan sonra bizim aramız düzeldi nerdeyse mahkemeyi iptal edecekken tekrar küskünlük oldu. 2 gün sonra karar açıklanacak ve ben karımı gerçekten seviyorum ve boşanmak istemiyorum. Avukatım yok şu an ne yapmalıyım? daha önce boşanmayı kabul edip karar açıklanmadan itiraz ettim diye bana 4000 euro ceza verdi mahkeme. Şimdi ne yapsam ceza yemem ve süreyi uzatıp bu süreçte barışmak için çabalamak istiyorum. karımı tabi ki seviyorum ama KIZIM BENDEN UZAKTA BÜYÜSÜN İSTEMİYORUM.

  1. Mehmet bey merhaba,
   Yabancı ülkede eşiniz tarafından boşanma davası açıldığını belirtmişsiniz ancak hangi ülkede açıldığını belirtmemişsiniz. Bu nedenle hangi ülke olduğunu bilemeden ve o ülkenin hukuk düzenini bilemeden sorunuza sağlıklı bir cevap verebilmem mümkün değildir.
   Davanın görülmekte olduğu ülkenin hukukunu bilen bir boşanma avukatı ile görüşmeniz yerinde olacaktır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Merhabalar Ali bey ben yaklaşık 4 ay önce anlaşmalı boşanma imza attım e devletten baktığım da karar çıkmış yazıyor hala boşanmamış mıyız bunun için Birşey yapmamız gerekir mi e

 26. Merhaba , bugün anlaşmalı boşanma davamız vardı. Dava sonuçlandı. Benim bir avukatım yok sonucu almak için herhangi bir şey yapmama gerek varmı. Yoksa bana ulaşacakmı. Sonuç elime ulaşınca soy isim değişikliğini yapmam için gereken süre ne kadardır.

  1. Merhaba,
   Mahkeme kalemi ile görüşünüz. Eğer karşı taraf kararı tebliğe çıkarmaz ise siz tebliğe çıkarınız. Her iki taraf birlikte kalemden kararı alabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Merhabalar eşimle anlaşmalı olarak mahkeme karar verdi gerekçeli kararın 1 ay sonra aile mahkemesi kaleminden alabileceğimiz söylendi ben çocuklarımın velayetini almak istiyorum istinaf yolunu kullanabilir miyim yoksa ayrıca velayet davası mı açmam gerekir cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

   1. Merhaba
    Her iki yolu da tercih edebilirsiniz. Bir an önce boşanayım sadece velayet hususunu dava edeyim diyorsanız karar kesinleştikten sonra velayet davası açabilirsiniz.
    İstinafa giderek velayeti istediğinizi belirtebilirsiniz ancak bu durumda evli kalmaya devam edeceksiniz.
    İyi günler ve esenlikler dileriz.

 27. MERHABA,

  BENİM BOŞANMA DAVAM KARAR SONRASI KARŞI TARAFIN İSTEĞİ İLE İSTİNAFA TAŞINDI. MAHKEMESİNİN BAĞLADIĞI TAZMİNATI İPTAL EDEREK ZİYNET EŞYALARININ VERİLEREK BOŞANMANIN GERÇEKLEŞMEMESİNE KARAR VERİLMİŞ. BİR ÇOCUĞUM VAR .BEN EŞİMDEN 5 SENEDİR AYRIYIM BU SÜREDE SÜREN DAVANIN SONUCU BU EVLİLİK BİRLİĞİ YOK NE YAPMALIYIM.

  1. Merhaba,
   Mahkeme kararı, istinaf kararı ve istinaf sonrasında verilen mahkeme kararını görmeden yorum yapmamız mümkün değil.
   Bir boşanma avukatına bu kararlar ile müracaat ederek sorununuzu çözebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. mrb ali bey biz eşimle dün anlaşmali olarak boşandık hakim sizi boşadim dedi ama 1 hafta sonra tekrar gelin dedi bunun sebebi ne olabilir birde bundan sonra yapmam gereken bisey varmi tamamen işimiz bittimi yardimci olursaniz sevinirim tesekkur eder saygilarimi sunarim

  2. Merhaba evliliğimizin 7.ayında şiddetli geçimsizlik sebebiyle çekişmeli dava açtım 2ay sonra karşı tarafın isteği üzerine davayı anlaşmalıya çevirdik ancak acele ettiğimizi düşünerek davaya katılmadık. Yeniden bir araya geldik ama 1hafta içinde problemlerimizin aşılamayacak boyutta olduğunu anladık. Dava açmak istiyoruz ama aynı sebeple açılamayacağını duydum. Nasıl bir yol izleyebiliriz? 1yıl olmadan anlaşmalı dava açılamıyor diye yine çekişmeli açıp anlaşmalı ya mı çevirmemiz gerekiyor? Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

 28. Merhaba eşimle 23 haziran tarihinde duruşma görüldü katip 15 gün sonra birlikte gelerek kesinleşme şerhini almamızı söyledi. Birlikte gitmemiz zorunlu mudur ?

  1. Merhaba,
   Birlikte gitmeniz önemli değil. Ancak aynı anda hem tebligatı alır hem de istinaftan feragat ederseniz kararın kesinleşme süreci hızlanmış olur.
   İyi günler ve esenlikler dileriz

 29. Merhaba Ali bey biz eşimle 26 haziran da boşandık boşanmanın kesinleşmesi için imza atılması gerekiyormuş adliyeyi aradım ve gelip imzayı atabilirsiniz karar çıktı denildi yalnız ben yoğunluktan şu ara hemen gidemeyeceğim bu imzayı atmanın bir süresi var mı yani şu zamana kadar atmazsanız eğer boşanmış sayılmazsınız gibi

 30. Bir arkadaşım eşine boşanma davası açti karşılıklı değildi tabi. Daha sonra anlaşmalı boşanmak için uğraştılar eşi kabul etti.arkadasim siz sadece mahkeme masrafını ödeyin şu iş bitsin başka bir şey istemiyoruz demiş karşılıklı anlaşma olacak boşanmak için arkadaşımda başka biriyle evlenecek avukatı hemen evlenme eski eşin öğrenirse belki anlaşmadan vazgeçer bosanmaz demiş 2 hafta bekle bana dediğine göre herşey tamam miş hakimin sadece imzası gerekiyormuş ne zaman tamamen bosanirlar

 31. Merhaba
  Anlaşmalı boşanma davası açtım hakim boşandı karar kağıdını aldım ama eski eşim burada olmadığı için alamadı eline geçmezse boşanmış sayılmıyormuyuz? Ne yapmamız lazım

  1. Merhaba,
   Boşanma kararı kesinleşmeden boşanmış sayılmazsınız. Boşanma kararının kesinleşmesi için mutlaka kararın tebliğ edilmiş olması ve istinaf süresinin geçmiş olması gerekir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. slm ben boşandım hakim karşısında 4 ay oldu fakat karşı taraf tebligat almadığı için soy isminden düşmemişim napmam gerekiyo acaba kendisiylede görüşmüyorum yardımcı olurmusınz

 32. Merhaba ben eşimle anlaşmalı boşanmaya karar verdik mahkeme oldu fakat ben boşanmak istemiyorum eşim bana bı tebligatın gelceğini ve onu imzalamamı söyledi bende imzalamam dedim tebligat geldikten 2 hafta süreye kadar istinafa başvurup itirazda bulunabilir miyim yada muhtardan tebligatı almassam ne olur teşekkür ederim..

  1. Merhaba,
   Muhtardan tebligat alınmaması tebligatı geçersiz kılmaz. Muhtara yapılan tebligat size yapılmış sayılacaktır. Eğer kararın yanlış olduğunu düşünüyorsanız ya da anlaşmalı boşanmaktan vazgeçtiyseniz istinaf kanun yoluna başvurmalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 33. Merhabalar benim abim eşiyle basta çekişmeli bi şekilde boşanma sürecine girdiler ve yengem abimi onu aldatmakla ve başka şeylerle suçladı tabi basta çekişmeli bi şekilde gitti daha sonra anlaşma yoluna gittiler ancak dava açılalı 1.5 yıl oldu ve yaklaşık 6 ay veya daha fazladır son imzayı atmayı bekliyorlar . Adli tatildi falan derken … Bu son imza bu kadar uzun surwbiliyornmu nedeni nedir . Yada bu işte bi yanlışlik mi var . Yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Merhaba,
   Pandemi süreci nedeniyle aylardır bir çok adli işlem ertelendi ya da gecikti. Bu sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın ortak sorunu.
   Son imza dedikleri mahkemeye gidip gerekçeli kararı almaları ve istinaf kanun yolundan feragat etmeleri anlamına geliyor.
   Bunun için taraflar kaleme çağrılmaz. Tarafların kaleme müracaat etmeleri gerekiyor.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 34. Mrba biz eşimle 3ayin 12side anlasmali boşanmak için müracat ettik ama pandemi çıkınca nisanin 12sine attılar durumlar tekrar karışınca haziranın 17sinde mahkemeniz anlaşmalı oldu ama hakim 2hafta mühlet verdi ve hala evli görünüyorsunuz dedi 10temmuzdan hemen sonra yenilecek tebliğ için gelinecek denildi ve 10 temmuzda geldik kaleme geldik ve oradada eylül gibi posta gelicek dendi yani şuan hala evliyiz bu nasıl oluyo bizim evlilik eylül gibimi biticek yani nüfusa düşecek bilgilendirirseniz çok sevinirim

  1. Nurgül hanım merhaba,
   kararın kesinleşmesi için tarafların kararı tebliğ almaları ve istinaf süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu gerçekleşmezse karar kesinleşmez. Karar kesinleşmediği müddetçe evli sayılırsınız.
   Mahkeme kaleminden durumu ara ara sorunuz. Takip ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 35. Merhabalar Ali bey. Mart ayında görülen anlaşmalı boşanma davamin gerekçeli kararını kalemdeki bazi karışıklıklar dolayisiyla geçen ay teslim alabildim ve temyizden feragat ettigime dair dilekçe verdim. Fakat eşim karari henuz almadi ve feragat dilekcesi yazmadi. İlk postada teslim almadığı için iade olmus muhtemelen tekrar postaya çıktı. Sorum şu. Ben evlilik birliği içerisinde aldatildigimi öğrendim temyizden feragat dilekcesi verdigim halde eşim karari almadığı için davami cekismeliye cevirebilir miyim?

  1. Merhaba,
   Vazgeçmeden vazgeçme, feragatten feragat mümkün değildir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 36. Ali bey merhaba,
  2019 haziran ayında boşanma davam gerçekleşti, fakat karar kesinleşmedi, biz eşimle hata yaptığımızı anladık ve 2019 haziran ayından itibaren birlikte yaşamaya devam ediyoruz ,davada birbirimizden hiçbir talebimiz olmamıştı,, anlasmalı bosanma davasını açanda bendim ,sorumsorum şu ki bu davayı karar kesinleşmediği için iptal ettirmek istiyorum, böyle birşey mümkünmü?
  Teşekkürler, syg,

  1. Türkan hanım merhaba,
   Karar kesinleşmediği için davadan feragat edebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 37. Merhaba Avukat bey. 2019 martta anlaşmalı olarak boşandım eski eşimle. Üzerinden nerdeyse 1.5 sene geçti. Şimdi ise geçmişe dair yanlış bilgiler toplamış ve hatta evlilikten önce, evlilik sırasında zinada bulunduğumu iddia ediyor ve ailemi rahatsız ediyor. Davayı tekrar açma hakkı var mıdır ya da üzerinden bu kadar geçmişse ve ayrılmışsak beni tehdit etmeye hakkı var mıdır? Ne yapmam gerekiyor? Bilgi verirseniz sevinirim.

  1. Serpil hanım merhaba,
   Anlaşmalı boşanma kararınız kesinleşmiş ise dava açma hakkı yoktur. Boşanmak için evli olmak zorundasınız. Eğer boşanma gerçekleşmiş ise tekrar boşanma davası açılamaz.
   Ancak anlaşmalı boşanma kararı kesinleşmemiş ise halen evli olduğunuz için yeni bir boşanma davası açılabilir.
   Bir boşanma avukatı ile görüşerek olasılıklara göre bir strateji izlemelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 38. Ali bey selamlar ben eşimle bı anlaşmazlığa düştüm ve haziranın 22 sinde boşanma davamız karara bağlandı. Ancak ikimizde gerekçeli kararı çıkarmadık ve şu an barışma yolunda devam ediyoruz. Gerekçeli kararı cikartmadigimiz taktirde evliliğimiz devam eder mi? Üstünden 2 ay geçti davayı iptal edebilirmiyiz ya da gerekçeli kararı çıkartıp tekrar mi nikah akdi isterler.

  1. Merhaba,
   Gerekçeli karar kesinleşmediği için halen evlisiniz. Eğer barıştıysanız yapmanız gereken gidip açılan davadan feragat etmek olacaktır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 39. Merhabalar anlaşmalı boşanma karara çıkmış 5 yıl önce ama halen duruşma devam ediyor gözüküyor boşanma gününden sonra tebligat yapılmadı bana ve şimdiki günümüzde nafaka ödenmediği için dava açıldı ve icra konuldu bu mümkünmü mahkeme kendi şahsıma tebligat yapmadı herhangi bir hesap numarası verilmedi şimdi benden icra yoluyla ücret kesiyorlar icra davası açtığım halde

  1. Merhaba,
   mahkeme kalemine müracaat ederek dosyanız hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 40. Merhaba, 24.02.2020 tarihinde anlaşmalı olarak boşandık. Hala sonuçlanmadı. Haziran ayında Adliye ye gittim pandemiden dolayı aksaklıkların olduğunu belirttiler Temmuz ayında gerekçeli karar geldi ama karar hala kesinleşmedi sanırım. Kesinleşmiş karar ne zaman çıkabilir veya ben ne yapmalıyım ?
  Teşekkürler.

  1. Canan hanım merhaba,
   Sorunuza daha önce de cevap verilmişti. 20 Temmuz 01 Eylül tarihleri arasında adli tatil olduğundan kesinleşme süresi işlememektedir. Mahkeme kaleminden detaylı bilgi alabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 41. Merhaba esimle anlasmali bosandik ben tebligati elden aldim ama esim almadi posta yoluyla gider dediler esim bunu almazsa ne olur nasil nerden öğrenebilirim detayli bilgi alabilirmiyim Teşekkürler

  1. Mehmet bey merhaba,
   Kararın tebliği sizin talep etmeniz halinde mahkemece sağlanacaktır. Ara ara mahkeme kalemine giderek tebliğ edilip edilmediği hususunu sorunuz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 42. Merhaba , 24.02.2020 tarihinde anlaşmalı boşanma davam vardı fakat gerekçeli karar Temmuz ayında geldi. Kesinleşmiş karar ne zaman çıkar acaba? Bu arada benim yapmam gereken birşey var mı ? Ne yapabilirim 6 ay oldu daha boşanamadım. Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

  1. Canan hanım merhaba,
   Adli tatil sonrasında herhangi bir istinaf başvurusu yapılmaması halinde boşanma kararınız kesinleşecektir. Bilindiği üzere 20 Temmuz ve 01 Eylül tarihleri arası adli tatil olup kesinleşme süreleri işlememektedir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 43. merhabalar.
  boşanma davamız görüşüldü gerekçeli kararı da tebliğ ettim. eski eşimde tebliğ etti. fakat adliyeyi aradığımda henüz bana ulaşmadı tebligatı o yüzden nüfusa yazamam şuan denildi. 15 gün önce tebliğ olmuş. mahkemeye ulaşmamış olması istinaf yolunun uzamasını göstermez değil mi ?

  1. Gamze hanım merhaba,
   Boşanma kararı taraflara tebliğ edilirken sizin olayınızda olduğu gibi posta yoluyla tebliğ edilmektedir. Postacı adliyeden aldığı tebliğ evrakını adrese götürmekte daha sonra ise bu tebliğ evrakını tebliğ ettikten sonra şubesine götürmekte söz konusu şube Adliyenin bulunduğu yerdeki şubeye göndermekte bu şubeden de adliyeye getirilmekte ve ilgili mahkemeye getirilmekte, tebliğ parçasının tasnif edilmesi, taranması ve dosyası içerisine konulması gerekmektedir.
   Siz bu yazdıklarımı okurken geçen süreyi hesapladığınızda dahi, bu işlemlerin belirli bir süre sürdüğünü anlamışsınızdır. Biraz daha bekleyeceksiniz.
   Mahkemeye ulaşmamış olması istinaf süresini uzatmaz. Çünkü önemli olan eşinizin hangi tarihte tebliğ ettiğidir. 15 günlük süre geçmiş ise istinaf edemeyecektir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Merhaba Ali Bey, annem ve babam 20 eylul de anlasmali bosandi. 1ay sonra tekrar gidip imza attilar. Fakat e devletten kontrol ettigimde hala karara cikmis yaziyor ve nufus kayit ornegini kontrol ettigimde bosanmamis gorunuyor. Ne yapmamiz gerekiyor?

 44. İyi akşamlar, bundan 10 yıl önce boşanma kararım çıktı fakat karar ilamını şimdi aldık. Nüfusa işlendikten sonra iddet süresi beklerken mahkeme kararının tarihine mi bakılır ilamın alındığı tarihe mi… Teşekkür ederim

  1. Merhaba,
   İddet müddetinin hesaplanması boşanma kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren hesaplanır. Yani boşanma kararının verildiği tarih değil boşanma kararının kesinleşmesi tarihidir. Ancak iddet müddetinin kaldırılması için mutlaka 300 gün beklemek zorunda değilsiniz.
   Basit bir dava ile iddet müddetinin kaldırılması için dava açabalirsiniz. Hamile olup olmadığınız tespit edilecek ve akabinde iddet müddetinin kaldırılmasına karar verilecektir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 45. Merhaba 2017 yılında çekişmeli olarak boşanma davası açtım 2018 yılında red olarak sonuçlandı gerekçeli karar 2018 yılında çıktı kesinleşme şehri 2020 Eylül ayında yani yeni çıkmış bu durumda 3 yıldır evden ayrıyım bu konuda tekrar dava açmak için gerekçeli karar tarihininden itibaren mı kesinleşme şerhinden itibaren mı 3 yıl geçmesi gerek

  1. Melis hanım merhaba,
   Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açmak için gerekli 3 yıllık süre kararın kesinleşmesinden itibaren başlar. Yani red ile sonuçlanan boşanma kararının kesinleşmesini müteakip 3 yıl süre beklemeniz gerekiyor. Şu halde eldeki veriler ile 2023 Eylül ayını bekleyeceksiniz.
   Ancak şunu belirtmekte fayda görüyorum. Eğer red ile sonuçlanan boşanma davasında ileri sürülmeyen hususlar var ise başka bir ifadeyle daha önceki davanızda ileri sürülen boşanma sebepleri dışında başkaca boşanma sebepleri (olaylar) var ise 3 yıllık süre beklenmeden bir boşanma davası açılması mümkündür.
   Bir boşanma avukatına müracaat etmeniz halinde detaylı bilgiyi alabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Cevabınız için çok teşekkürler
    Gerekçeli karar 2018 yılında çıktı demiştim zaten avukatımın taraflara tebliğ edilmesi için verdiği yazı 2020 yılında yani avukatım süreci takip etmemiş karar çıktığı zaman vermiş olsaydı dilekçeyi tebligatlar yapıldıktan sonra kesinleşme şerhi de çıkacaktı 2 yıl beklediğim boşa gitti avukatımın hatası aslında bunada yapılacak birşey yok mu birde gerekçeli kararda mahkemede yüzyüze tebliğ edilmiş olup 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık diye bir ibare var ama gene adrese tebligat şart değil mi bunda cevaplarsanz çok sevinirim kendi avukatından umudu kestiğim için internette araştırma yapıyorum sürekli

 46. Merhabalar ali bey ben 24.12.2019 tarihinde anlasmalı olarak bosandım her ıkı taraftantan itiraz vs. Gıbı bır durum olmadı bu temmuz ayında mesaj geldı davanız 20.07.2020 tarihinde kesınlesmıstır dıye ve ben ıddet muddetı beklıyordum uzerıne bu mesaj geldı 7 ay cok uzun bır sure degılmı kesınlesme ıcın ıddetim suan hala devam ediyor mudur?

  1. Büşra Hanım Merhaba,
   İddet müddeti için beklemenize gerek yok. Boşanma kararınız kesinleşmiş. İddet müddetinin kaldırımlası için Aile Mahkemesine dava açacaksınız. Hamile olmadığınız tespit edilecek ve iddet müddeti kaldırılacak.
   Bir boşanma avukatına müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 47. Ali bey merhabalar, 2018 ekim ayında gerçekleşen boşanma davamız için davaci taraf olarak istinaf yoluna gittik, ancak şuan ki birlikteliğimden doğacak bebeğim sebebiyle istinaftan vazgeçtik. Istinafta ki dosyamızdan feragat etmemiz sebebiyle, dosyamız bugun itibariyle üst mahkemece öğleden önce saat 11de kapandı. Vatandaş portaldan da takibini sağlıyorum. Kesinlesme şerhi de bugün itibariyle dosyada gözüküyor. Bu durumda nüfusa bildirim nasıl yapılacaktır. Bolge Mahkemesinin verdiği bu karari, ilk mahkemeye göndermesi gerekiyor mu, yoksa kesinleşen karar nüfusa bölge mahkemesi tarafından mi bildiriliyor ? Şimdiden çok teşekkür ederim

  1. Hülya hanım merhaba,
   Mahkemece kararın kesinleşmesini müteakip yazı işleri müdürü tarafından kesinleşme şerhli boşanma kararları ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmektedir.
   Boşanma kararları üzerine ilgili nüfus müdürlükleri de gerekli değişiklikleri nüfus kayıtlarına tescil etmektedirler.
   Ancak bu süre bazen bir haftayı bulabilmektedir.
   Konu ile ilgili olarak detaylı bilgiyi mahkeme yazı işleri müdürlüğünden alabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Ali bey iyi günler. Biz eşimle anlaşmalı olarak boşandık 3 ay oldu ancak kararı daha yeni tebliğ aldik. 6 yaşında bir.oglum var protokolde çocuğun velayetini. Anneye vermiştim ancak bu iç aylık zamanda anne.ise girdi ve velayetin bende.kalmasi yönünde anne ile anlaşmaya vardık . Şimdi yapmamiz gereken sadece boşanma yönünden istinaf etmek mi . Yoksa kesinlestirip tekrardan velayet davası açmak mi. İstinaf edersek ikimizde bu şekilde dilekçe yazsak olur mu istinaf mahkemesi kendisi.karar verirmi yoksa cekismeliye mi doner cevabınız için tesekkurler

   1. Merhaba,
    En hızlı çözüm boşanma kararını kesinleştirmek ve akabinde velayetin değiştirilmesi davası açmak olacaktır.
    İyi günler

 48. Merhaba anlasmali bosandık.gerekceli karar cikti uyap uzerinden baktim ama mahkemeye bildirdigim adreste degilim. Gerekceli karar bana teblig edildiginde, kararı alamazsam bosanmis olmuyor muyum? Bu kararı nasil alabilirim?

  1. Gamze hanım merhaba,
   Mahkemeye yeni adresinizi bildirmeli ya da doğrudan mahkeme kalemine giderek kararı tebliğ almak istediğinizi belirtmelisiniz.
   Aksi takdirde karar kesinleşmeyeceği için boşanmış olmazsınız.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

 49. Merhaba ben geçen ayın 29 unda anlaşmalı boşandım nüfüstan düşmek için ne yapmalıyım karar verilmişti ama bidaha gitmeli miyim yada bir kağıt almalımıyım

  1. İpek hanım merhaba,
   Mahkeme kalemine müracaat ederseniz. Süreci hızlandırırsınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  1. Merhaba,
   Gerekçeli kararın tebliğ edilmesi üzerine 15 gün içinde İstinaf Kanun Yoluna başvurabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

   1. Avukat bey ben eşim ile Almanya’da boşandım tr de tanınma ve tefriz davası açtım ayın 14 geçici karar çıktı ilk tebligat annesine yapılmıştı şimdi gerekçeli kararın tebliği de annesine yapılacak problem olur mu?

    1. Özcan bey merhaba,
     Yeni bir adres bildirmediği müddetçe dava dilekçesinin tebliğ edildiği yere çıkacaktır.
     İyi günler ve esenlikler dileriz.

 50. Merhaba biz 2005 yılında evlendik ve 2007 yılından beri ayrı yaşıyoruz 24 Eylül’de anlaşmalı olarak boşandım gerekçeli karar yazıldı ve tebliğ gönderildi karşı taraf tebliği almazsa boşanma kesinleşmezmi

 51. Merhaba ben esimle 16.10.2020 tarihinde anlasmalı bosanma davasına cıktım karar verildi 1 ay snra kararı gelip alabilirsiniz dendi 1 ay snra ben ve esim kararı kalemden sözlümolarak tablig alıp ve aynı gin istinagtan fergat dilekcesi versek karar kesinlesmis ve bosanma kesinlesmis olurmu ? Tesekkürler

 52. Merhaba ben eşimle anlaşmalı boşanma davası açtık mahkeme bosadi tebligat avukatima gitti ama eski eşimin verdiği adres boş olduğu için postacı geri götürmüş süreç nasıl devam eder resmiyete nezaman boşandı olarak görülür

  1. Merhaba,
   Merak edeceğiniz bir husus yok. Avukatınız gerekli tebligat işlemlerini rahatlıkla halledecektir.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

 53. Merhabalar av. Bey uc sene önce çekişmeli bir bosanma davasi avistim ama karsi taraf ceza evinde olugu icin bosanmamiz gerceklersmedi simdi ceza evinden cikti bu seferde analsmali olmasi icin dilekce verdik mahkeme gorduk karari almak icin imza atmamiz gerkiyo fakat karsi taraf benle ve bosanmayla ilgili olmayan sebeplerle boyle resmi yerlere gelmek istemiyo nufusta kayitli adresinde de yok nerde oldugu belirsiz bu durumda sadece ben imza atsam olmuyomu bu konuyu nasil halledebilirim ben bu ceza evlerinde gezen BAĞİMLİ insandan biran once kurtulmak istiyorum artik cok yoruldum gercekten 4 senedir ayri yasiyoruz zaten bana biran once bitmesi icin bi yol gosterin nolur bir gun bile onun nufusunda durmaya tahammul edemiyorum nolur yardim edin

  1. Merhaba,
   Bir boşanma avukatı aracılığıyla, maddi durumunuz yok ise barodan görevlendirilecek avukat ile bir sonuca ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 54. İyi günler geçen ayın 15 inde bosanma davam görüldü Anlasmalı olarak e devlet üzerinden baktogomda karara cıkmıs yazıyor gerekceli kararın yazıldıgını nasıl anlarım ve gerekceli karar yazıldıktan sonra istinaftan feregat dilekcesi ile kararı almaya gittigimde bosanma islemimin kesinlesmesi ne kadar sürer ?

  1. Merhaba,
   Kararı veren mahkemeyi arayarak gerekçeli kararınızın yazılıp yazılmadığını öğrenebilirsiniz. Yine e devlet üzerinde de “Gerekçeli Karar yazıldı” şeklinde bir uyarı bulunacaktır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 55. Merhaba Ali bey biz eşimle anlaşmalı olarak boşandık ikimizde tebliği aldık süremiz dolmak üzere ikimizde farklı şehirlerde yaşıyoruz itiraz edip etmediğini bilmiyorum şimdiye kadar itiraz etmiş olsaydı benim bundan haberim olurmuydu şimdiden çok teşekkür ederim

  1. Merhaba,
   Eğer eşiniz itiraz ederse mutlaka öğreneceksiniz. Çünkü istinaf dilekçesinin size gönderilmesi zorunludur.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 56. Merhabalar anlaşmalı boşanma davamız açıldı fakat boşanmaktan vazgeçtik , yanliz karar kağıdında tebliğ tarihinden 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar şeklinde yazıyor. Bu iki haftalık süreç ne anlama geliyor acaba. Teşekkür ederim

  1. Merhaba,
   İki haftalık süre istinaf süresi anlamına gelir. Karara itiraz etmek isteyen eş gerekçeli kararın kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna giderek kararın kaldırılmasını talep edebilir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 57. Ali Bey merhabalar. Anlaşmalı olarak boşanma sağladım. Davalı konumundayım. Karşı tarafın avukatı mevcut. Mahkeme görüldüğü gün 2 ay sonra kesinleşmiş kararı gelip imzalayabilirsiniz denildi.1.5ay sonraKarşı taraf bana ulaşıp kararı imzalamam için çağrıda bulundu. Gerekçeli karar uyapda yazıldı. Bana tebliğ edilmedi. Karşı tarafın avukatı var diye mi gönderilmedi acaba.

  1. Merhaba,
   Karşı tarafın kararı imzala şeklindeki çağrısı işlemlerin biran önce bitmesi için. Karşı tarafın avukatı var diye size tebligat yapılmaması şeklinde bir mevzuat ya da uygulama yok. Dilerseniz size tebligat yapılmasını istersiniz. Tebligat ücreti yok ise ödemelisiniz. Hem size hem de karşı tarafa tebligat yapılabilir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 58. Merhaba biz 27 kasımda anlaşmalı olarak boşandıktan bize bir ay sonra gelip gerekçeli kararı alabilirsiniz dediler. Benim sorum şu olacak. 13 ve 3.5 yaşlarında iki çocuğumun velayeti bende kaldı biz protokole babasıyla görüşme konusunda birsey yazmamıştım zaten her haftasonu görüşüyorlar diye.karar okunurken bize sadece protokol şartları okundu kabul edip etmediğimiz soruldu zaten ben ekrandan da takip ediyordum. Çıktıktan sonra bize verilen ara kararda çocukların haftasonlari dini bayramların ilk günü ara tatillerde 1 hafta yaz tatilinde 1 ay babayla sahsi ilişki kurmaları için kalacağı yazıyordu.boyle bir kararı hakim verirken mahkeme sırasında bize söylemek zorunda değil mi? Yada 3.5 yaşındaki bir çocuk 1 ay boyunca anneden ayrı kaldığında psikolojisi bozulmayacak mi? Ben bu gerekçelerle istinaf gidersem babalarını görmelerini değil ama onunla kalmalarını engelleyebilir miyim?

 59. İyi akşam Avukat bey ben eşimle ekim ayında anlaşmalı boşandım çocuklarım yeniden denememi istiyor fakat ev ve arabayı anlaşmalı boşanmada bana verdi güven sorunu yaşadığım için noterden mal rejimi yaptım yeniden evlendiğimde boşanmak isterse tekrar bunlardan hak idda edebilirmi ben ev hanımıyım lütfen cevap yazarmısınız

  1. Merhaba,
   Evlenmeden önce notere giderek mal ayrılığı rejimini seçerseniz probleminiz çözülür.
   Noterden almış olduğunuz mal ayrılığına ilişkin sözleşmeyi evlenme başvurusu sırasında nikah memurluğuna teslim etmeyi unutmayınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 60. Merhaba Ali bey yardımcı olursanız çok sevinirim. Ben 2009 yılında anlaşmalı boşandım, ama 2 hafta sonra kararı almadım eşimde almadı. Bugün itibariyle almak istesek boşanma gerçekleşir mi? Yeniden davamı açmak gerekir. Şimdiden teşekkür ederim saygılarımla…

  1. Merhaba,
   Her iki taraf tebligatı alır ve istinafa başvurmayacağını beyan eden dilekçeler sunar ise boşanmanız gerçekleşir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 61. Merhaba,23 Kasımda anlaşmalı olarak boşandık edevlette karara çıkmış yazıyor boşanmaktan vazgeçmek istiyorum. eşim davacı ve avukat vekili var benim avukatım yok. Karşı tarafın avukatı imza için çağıracağını söylemişti gitmesem iptal olur mu ? gitmesem bile iptal olmazsa ,iptal olması için neyi ne kadar süre içerisinde yapmalıyım ?Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

   1. Tekrar merhaba , peki istinaf için süre kısıtı var mıdır ? Ne kadar süre içerisinde istinaf edilebilir. Teşekkürler

 62. Merhaba eşim bana anlaşmalı dava açtı, avukatlık bürosunda çalışan iş arkadaşları ve kendisi sürekli beni arayıp bosanmazsan maddi manevi tazminat davası açarım vs dedi , sonrasında benim imzamı taklit edip anlaşmalı dava protokolu imzalamış sonrasında zarar görmesin ve baskılardan dolayı ben yeni protokol istedim imzaladım , bu süre zarfinda beni evden kovdu şimdi tebligat geldi ben boşanmak istemiyorum ne yapmaliyim

  1. Merhaba,
   Sitemizin amacı hukuki danışmanlık kapsamında kalan genel nitelikli hukuki makale paylaşımıdır.
   Sorduğunuz soru ise hukuki danışmanlık kapsamındadır.
   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca bir avukatın ücretsiz danışmanlık hizmeti vermesi yasaktır.
   Online danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz. Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 63. Ali bey merhabalar, anlaşmalı boşanma davam açıldı. Gerekçeli kararı mahkeme tarafından tebliği kendim aldım ve aynı gün istinaftan feragad dilekçemi verdim. Karşı tarafın avukatı mevcut olduğundan, tebliğ ve istinafdan feragat dilekçelerinin birbirimizden farklı günlerde oldu. Bu durumda ben daha erken tebliğ almış ve istinaftan feragad dilekçesini yazmış oldum. Mahkeme kararın kesinleşme şerhini hazırlaması için hani istinaftan feragad dilekçesinin tarihini dikkate alır. (bildiğim kadarıyla istinaftan feragad dilekçesi verildiği tarih davanın resme kesinleşmiş tarihi olduğunu söyledilet) bu yüzden sormak istedim. Şimdiden teşekkür ederim.

   1. Kısaca şöyle söyleyelim, anlaşmalı boşanma davası ve karşı tarafın avukatı mevcut. gerekçeli kararı iki taraf tebliğ aldı istinafdan feragat dilekçesi verildi, ben karşı tarafın avukatından 10 gün önce verdim istinaftan feragad dilekçesini. Fakat 2 hafta geçmesine rağmen kesinleşme olmadı. Bana önceden “istinaftan feragad dilekçesini verdiğiniz tarih boşanmanın kesinleştiği tarih” tarih denildi. Böyle birşey söz konusu olabilir mi? Eğer istinaftan feragad dilekçesini verdiğimiz tarih kesinleştiği tarih ise hangi tarafın dilekçe tarihi göz önünde bulundurarak karar verilir. Dosyanın kesinleşmeme nedeni iş yoğunluğu olabilir mi? Çok teşekkür ederim

 64. Merhabalar 12.01.2021 tarihinde anlaşmalı boşanma davam kesinleşti. Kaç gün içerisinde kimlik çıkarabilirim. Şimdiden teşekkür ederim.

 65. Mrb avukat bey biz Kasım 24 te mahkeme sonucu boşandık ve bize bir evrak gelecek dedi yaklaşık iki ay oldu herhangi bir evrak gelmedi neden acaba ne gibi bir yol cizmeliyiz tşkler simdiden

 66. 34 yıllık evliliğimizi anlaşmalı bir şekilde sonlandırmak üzere eşim mahkemeye başvuru yaptı. Anlaşmalı boşanma protokolünü hazırladık mahkemeye sunduk. 17.12.2020 tarihinde Aile Mahkemesinde görülen duruşmada her ikimiz de ( ben sırf eşim istedi diye / istemeye istemeye ) boşanma konusunda evet dedik ve her ikimiz de birbirimizden bir şey talebinde bulunmadık. Evlatlarımız reşit ve kendi ayakları üzerinde duran kişiler. 18.01.2021 tarihi itibariyle adresime gerekçeli karar postalandığını öğrendim. Eşimle konuştuğumda onun da pişmanlık duyduğunu ve her ne kadar ifade etmese de üzüldüğünü anladım. Bana tebligata 15 gün içerisinde itiraz edebilirsin diye de ekledi.
  1- Tek taraflı olarak istinaf mahkemesine yapacağım bir itirazda boşanma kararı iptal edilir mi ?
  konu ile ilgili bilgilendirirseniz sevinirim.
  Teşekkürler.

  1. Adil Bey Merhaba,
   İstinaf ile boşanma kararını iptal etmezsiniz. Sadece istinaf incelemesinin yapılmasını istersiniz.
   Sorununuzun çözümü için danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
   Sitemizin amacı genel nitelikli hukuki bilgi paylaşımıdır.
   Danışmanlık ve avukatlık hizmetimiz ücretlidir.
   Danışmanlık ya da dilekçe hizmeti almak isterseniz. Sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizimle irtibata geçebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 67. merhaba tam. bir sene önce anlaşmalı olarak bosandik eşimle ama hala gidip kararı almadik aynı evde yaşıyoruz hic değişiklik olmadi hayatımızda ben tekrar nikah istiyorum ama eşim. zaten kararı almadığımız için. evliyiz diyor allh korusun esime bisy olsa ben onun maaşını alabilirmiyim hukuken evlimi sayiliyorum hâlâ (şimdiden teşekkür ederim)

  1. Merhaba,
   Davadan feragat edildiğine dair dilekçe verirseniz tüm sorununuz çözülmüş olacaktır.

 68. merhaba ben ocak ayında anlaşmalı boşandm gerekçeli karar tebliğ edildi her iki tarafa da 15 günlük karara itiraz süremiz de doldu istinaf yoluna gidilmedi şimdi kesinleşme şerhini almak için adliye ye gitmem zorunlu mu gitmesem de karar kesinleşmiş olur mu

  1. Merhaba,
   Kararın kesinleştirme işlemini mahkeme bizzat yapar.
   Ancak tebligatın yapılıp yapılmadığını ve kararın kesinleşme durumunu mahkemeden öğreniniz.

 69. Merhabalar 3 sene önce anlaşmalı boşanma davası açtım. Mahkeme oldu, imzalar atıldı. Ama 2. İmzaya ben de karşı tarafta gitmedi. Dosya karara çıkmış yazıyor sadece. Sağlkk sorunlarımdan dolayı tekrar gidemedim. Boşanma davası tekrar mı açmam lazım.

 70. MERHABA
  NİSAN AYINDA EŞIMLE ANLASMALI BOSANMA DAVASI ACTIK BEN DAVALI DURUMUNDAYIM MAHKEMEMIZ GORULDU BOSNAMAMIZA KARAR VERILDI 1 AY SONRA YAZI ISLERINE GELIP GEREKCELI KARAR ICIN DILEKCE VERILMEMIZ SOYLENDI ESIM GITTI DILEKCE VERIP IMZAYI ATTI FAKAT BEN GITMEDIM TEBLİGAT EVIME GELICEKMIS SORUM SU EVE GELEN TEBLIGATI IMZALAMAZSAM BOSANMIYORMUYUM BELLI BIR SURESI VARMI YOKSA ARTIK GERI DONUSU YOKMU ?

  1. Merhaba,
   Tebligatı almamanız halinde diğer Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat gerçekleştirilecektir. Yani sizin tebligatı almak istemeyişinizin hiçbir anlamı bulunmamaktadır. Ancak anlaşmalı boşanma davasından dönmek istiyorsanız bu durumda bir Boşanma Avukatı ile görüşmeli ve durumu değerlendirmelisiniz.

 71. Merhabalar,

  Anlaşmalı boşanmada gerekçeli kararı aldıktan sonra istinaftan feragat dilekçesi verdik üzerinden 3-4 gün geçti kesinleşme şerhi ne zaman gerçekleşir tekrardan adliyeye gitmemize gerek var mı ?

  1. Merhaba,
   Adliyeye gitmenize gerek yok 1 hafta 10 gün içinde kesinleşme şerhli karar nüfus müdürlüğüne gönderilecektir.

 72. Merhaba Ali bey;
  Biz eski eşimle anlaşmalı olarak boşandık 5 ay önce ancak kesinleşmiş kararda çocuğun babada yaz tatilinde örneğin 15 gün sömestir tatilinde 15 gün kalabilmesi ile ilgili hıc bir madde bulunmuyor.
  Lütfen bana yol gosterebilir misiniz annesinin niyetine bakılırsa çocuğu bana yaz tatilinde vermeyecek ve onun ağzından çıkacak iki kelimeye bakarak yaşamak istemiyorum ne yapmalıyım?

  1. Kişisel ilişkiye ilişkin mahkeme kararları değiştirilebilir. Aile mahkemesine müracaat ile çocuk ile baba arasında şahsi ilişki günlerinin değiştirilmesi ya da yaz ve sömestr tatillerine ilişkin ek hükümler eklenmesini talep edebilirsiniz.

 73. Ali bey merhaba, 28.06.2021 tarihinde anlaşmalı boşanma davamız vardı fakat biz ikimiz de gitmedik mahkemeye. Boşanmaktan vazgeçtiğimiz için eşim gitmemiz gerekmiyor dedi. Ancak şu an e devlette dosya durumu “ara duruşması yapıldı dava ertelendi” yazıyor. Neden böyle yazıyor dava düşmüş olması gerekmez mi? Eşime sordum düşer yakında dedi. Biz gitmezsek dava düşmesi gerekmiyor mu? Eğer kendisi avukat göndermedi ise ve ben de gitmediğim için çekişmeliye düşmüş olabilir mi ve eğer çekişmeliye düştü ise e devlette bunum görünmesi gerekmiyor mu?

 74. Merhaba, anlaşmalı boşanma ile eşimden ayrıldım. Uyap’ta dosya 30 Haziran’da kapandı. Nüfus dairesine bilgi gönderilmesi ne kadar sürer acaba?

 75. Merhabalar kolay gelsin. Çekişmeli bir boşanma davam vardı istinafa gitti 2 seneyi geçti toplam 5 senedir bitmesini bekliyordum. Bende davadan vaz geçtim istinaf kapandı. Kendi açtığım yerde ki dava da karara çıkmış yazıyor. Anlaşmalı boşanma açmam için kesinleşme mi olması gerekiyor.

 76. Merhaba iyi günler. Biz anlaşmalı boşanma ile eşimle boşandık ve bize davadan 1 ay sonrasında imza atmamız gerekiyormus. Ben boşanma sonrası davanın görüldüğü şehirden ayrıldım ve şu an bulunduğum şehirden imza atsam ve eski eşim davanın görüldüğü şehirde imza atsa bir sorun oluşur mu yoksa benim de davanın görüldüğü şehire gitmem gerekir mi?

 77. Merhabalar öncelikle, ben nisan ayın da eşimle (anlaşmalı) boşandık. Bu süre zarfında bize ne tebligat geldi ne de başka bir şey uyap sistemin de kararı cıkmış gözüküyor. Ağustos ayina geldik ikimiz de gidip kalemden herhangi bir evrak almaya gitmedik. Şunu merak ettim, biz şimdi bu kadar zaman geçmesine rağmen, gidip bu karara itiraz edebilir miyiz (boşanmaktan) vazgeçebilir miyiz acaba ? Çünkü biz sistem de halâ evli gözüküyoruz kendisi de halâ benim soyadımı kullanıyor kimliğin de.

 78. Ben 08.07.2021 tarihin de anlasmali olarak boşandım e devlette. 13 07.2021 gerekçeli kararda yazılmış bu karardan. Ne kadar surede kimlik basvurusu yapabilirim karari kesinleşmesi olmadan kimlik cıkmıuyormı

 79. Merhaba 2012 yılında anlaşmalı olarak boşandım, herhangi bir itiraz ve tazminat süreci olmadı. Dava sonucu tarafıma verilen belgeyi kaybettim. Şuan yurt dışına yerleşmek üzere bir süreç içersindeyim. İlgili mahkemeye boşanma ilamı için nasıl bir dilekçe yazmam uygun olur? Cevap verebilirseniz memnun olurum, iyi çalışmalar.

 80. merhaba 04.11.2021 anlaşmalı bir şekilde boşandım. protokolü karşı tarafın avukatı hazırlamıştı. karşı tarafın avukatından protololü istedim göndermedi oyalayıp duruyor. protokol uyap’tada yok nerden alabilirim.

  1. Merhaba,
   mahkemesinden talep edebilir ya da mahkemesinden protokolün UYAP sistemine taranmasını talep edebilirsiniz.

 81. Ali bey merhaba, ben 10.12.2021 de mahkeme de karşılıklı olarak birşey talep etmeden imzalarımızı attık anlaşmalı boşanma için ve e-devlette de karara çıkmış gözüküyor ama halen nüfus müdürlüğüne gitmemiş ama benim yurt dışına gidip bir evlilik yapacağım, mahkemeyi arayıp sorduğumda bana kararı alabileceğimi söylediler ve ben bu kararı gideceğim ülkenin düşüne çevirip apostil yaptırsam bu karar ile evlilik yapabilir miyim? Ve nüfus müdürlüğüne evlilik olana kadar kararın nüfus müdürlüğüne gideceğini öngörüyorum, bu kararı o gideceğim ülke beni araştırdıklarında görebilirler mi ve bu yeterli olur mu evlilik için?

   1. Ali bey merhaba eşimle anlasmalı bosanıyoz protokolü hazırladı kendisi ve cocuklar için 18 yasına kadar nafaka talebinde bulunmadı.maddi manevi tazminat da bulunmadı.mahkemede bosandıkdan sonra tekrar dava açıp hak talep edebilirmiş internet ten arastırdıgıma göre peki bosandıkdan sonra ben bunu vermemek in mahkemede yada sonrasında ne yapmam gerek.Şimdiden tesekkur ederim ilgi alakanız için

 82. Ali bey merhaba çekişmeli boşanma sonrasi anlaşmalı olarak boşandık.
  Kendime ait eşyaları boşanma sonrasi aldık fakat mobilyaları kırmışlar diğer esyalarimi da çalmışlar.
  Üstelik hakarete uğradık.
  Bu nedenle boşanmanın iptali ve zararimin karşılanması için istinaf mahkemesine işlem başlatmak istiyorum.
  ilerki surecte haklıyken haksız duruma düşermiyim?

 83. İstinaf mahkemesinden gelen sonuca göre boşanma davası kesinleşti. İstinaf mahkemesi ödenmesi gereken paraları kesinleşme şerhi bölümünde yazmıştı ancak alt mahkeme hakiminin karar verdiği maddi ve manevi tazminatı yazmamış. Şimdi avukat istinafın yazmadığı ama alt mahkeme hakiminin yazdığı bu paralarıda icra yoluyla istiyor. Bu parayı alabilirler mi?

 84. Mrb ben 2018beri çekişmeli boşanma davam devam ediyor hala sonuclanmadi neden bukadar uzuyor çocuklar benle kalıyor nezaman biter ne yapmalıyım

 85. Merhabalar;
  Ben 2 gün önce boşanma dilekçesi verdim. E devletten baktım gözüküyor, şu an için bir avukatım yok, benim merak ettiğim karşı tarafa tebligat ne zaman ulaşır ve ben bunu net nasıl anlayabilirim. Hiçbir şekilde karşı tarafla muhattap olmak istemediğimden kağıdın eline geçip geçmediğini öğrenmek istiyorum.

 86. Merhaba ben 5 ay önce anlaşmalı birsekilde boşandım fakat imza için çağrıldık ikimizde gitmedik bunun birsüresi varmı gitmediğimiz takdirde kendiliğinden zamanaşımına uğrar mı bir süresi varmı .ikinci sorumda nafaka konusunda istediğim miktar şuan hicnirsekilde yetmiyor imzaya gitmediğimiz için bunun değişmesinde talep edebilir miyim

 87. Anlaşmalı boşanma duruşması bittikten sonra her şey bitti sananların aklını başına getirecek güzel bir makale güzel içeriklerinizin devamını dilerim meslektaşım.

 88. Merhabalar,
  Eşim ile anlaşmalı olarak boşanma kararı aldık 08.02.2022 tarihinde mahkememiz oldu. 14.02.2022 tarihinde bulunduğum adrese gerekçeli karar geldi eşimin avukatı 23.02.2022 tarihinde bana istinaftan feragat evrakını yolladı bende 25.02.2022 tarihinde bu evrakı adliye ön büro ya teslim ettim ama UYAP’tan bakıyorum eşimin verdiği ya da avukatın verdiği istinaftan feragat evrakını vermediğini görüyorum bu durumda sonuç ne olur yardımcı olursanız sevinirim.
  Mart ayının ilk haftası için ödeme protokolü yapacaktık onu da yapmadık birde bu kafama takılıyor.

 89. Ali bey merhaba
  Avusturalyada ikamet eden biri ile nikahlıydım. Oraya gitmeden bazı anlaşmazlıklar oldu ve ben boşanma davası açtım. Pandemiden dolayı süre uzadı. 1 yılın sonunda Davam görüldü. Hakim boşanmamıza karar verdi. Boşanma kararını yurtdışına gönderildi ama kararı almamış.
  Bu süreç nasıl ilerler tekrar mı tebliğ edilir yoksa davam biter mi?

 90. Ali bey merhabalar benım boşanma davam devam edıyor altınların iadesi , katılma alacağı ,tazminat hakim eşime ver derse ödemesi hemen veriliyormu belli bir süresi yokmu icraya verip hemen mal varlığıma el koyup sattırabılırmı teşekkürler

 91. Mhba Ali bey biz anlaşmalı boşandık 1ay oldu 2hafta sonra kalemden kararı alın denildi eşimde bende imza verdik aldık ama nüfüs kimliğimi değiştiremiyorum halen evli gözüküyormuşuz ve nafakada bağlanmadı çocuğuma ne yapmalıyım e devletimde karara çıktı yazıyor sadece okadar

 92. Avukat bey merhaba 03.03.2020 de esimle anlasmali bosanma olarak hakim karsisina ciktik bize 1 ay snra gelip imza verebilirsiniz dedi bosanmanin uzerinden 1 ay gecti henuz daha imza atmadik bosanma kesnlesmis oluyor mu yoksa imzadan snra mi kesin olacak ve ayrica bu imzayi uzatma gbi bir sansimiz var midir??

 93. Anlaşmalı boşandım duruşmadan sonra duruşma tutanağı verdiler . İki haftalık istinaf yolu taraflara usulünce anlatıldı şeklinde bir ifade var. Şimdi 2 hafta sonra iki taraf aynı anda adliyeye gidip imza mı atacak . Yoksa adresimize gelen tebligatı imzalayıp postaya mı vericez . Bu noktayı tam anlayamadım

 94. Ben davacı olarak 2020 yılında mal paylaşımı yaparak Anlaşmalı boşandık e devletten baktığımda karara çıkmış görünüyor biz şu an eşimle bir arada yaşıyoruz ama hala güven sorunum var bu davayı çekmediğim sürece zaman aşımı olurmu ben bu boşanma sürecinde kendime ait parayla bir ev aldım bu eşimle çocuğumuz yok ölüm olduğunda ben veya eşim ailesi hak iddia edebilirmi bunu ögrenmek istiyorum teşk. Ler

 95. Merhaba Ali bey,şimdi benim şöyle bir durumum var ve bir çözüm bulunamadı acil olarak cevap verirmisiniz ? ben malûm şahsın demek istiyorum kızıma yapılan istismardan ve bana yapılan şiddetten dolayı boşanma davası açmıştım şuan üyaptan öğrediğim kadarıyla malûm şahıs cezaevindeymiş..davayı açtım açmasına 3 duruşmada oldu ve geçen sene Haziran ayının 23 ünde gerekçeli karar yazılmış ama ne hikmetse baronun bana atadığı avukatımın ihmali yüzünden taraflara tebligat gönderilmemiş avukatım öyle diyor..yani demem o ki bana davanız kesinleşti istediğiniz zaman kimliğinizi değiştirebilirsiniz dedi diye benimde kimlikle bir işim olmayınca bide oandemiden dolayı kimliğimi değiştirmeye hemen gitmedim kkeşke daha öncesen gitseydim..karar kesinleşmeşmiş ve ben 8 ay sonra bunun farkına vardım sonrada üyaptan davanın takip edildiğini öğrendim ve ordan takoil etmeye başladım ve avukata mesaj attım ondan sonra bana dediği ben tebliğ ettim ama tebligat göndermemişler dedi.Bence öyle birşey yok zannetmiyorum yani böyle birşey oacağını..ben dedikten sonra işler hızlandı ama bu seferde nisan ayının 18 inde avukatın kesinleşmesi içi sunduğu beyan dilekçesinde takılıp kaldı,1 ay sonra gerekçeli karar çıkalı 1 sene olacak ama hâlâ benim davam kesinleşmedi ? ne olur bana bir çözüm yolu gösterin ??

 96. Yazmayı unutmuşum beyan dilekçesinin verilmesinin üzerinden arayada bayram tatili ve hafta sonu tatili girince yarın 15 gün olacak ve ben artık adliyeye gidip kendim sormak ne oluyor ne bitiyor bide kendim duyayım istiyorum..

 97. Merhaba Ali Bey , eşimle anlaşmalı boşanma davamız bugün yapıldı Bize 1 ay içerisinde gelin kağıdınızı alın dendi Ama biz boşanmaktan vazgeçtik Bu durumda davalı ben olarak Adliyeye gidip feragat dilekçesi mi vermem gerekiyor Eşim olmasa oluyor mu Ya da nasıl bir yol almalıyım Teşekkürler..

 98. Ali bey merhabalar. Ukrayna uyruklu eşimle 2013 yılında çekişmeli olarak boşandık, Lakin eşim gerekçeli karar eline ulaşmadan ukraynaya gitti ve o tarihten itibaren birdaha gelmedi herhangi bir adres yok,iletişim yok. Nasıl bir yol izlemeliyim ve böyle durumda bir dava süresi veya zamanaşımından dolayı kesinleşmiş karar verilir mi? Çünkü 9 yıl oluyor, ve ortaya hak ihlali çıkıyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim

 99. Ali bey iyi günler eşimle 4 yıl önce anlaşmalı olarak boşandık yalnız 2 hafta içinde tekrar mahkemeye gidip istinaftan feragat dilekçesini imzalamadık şu an e devlette boşanma davası ikinci aşamada yazızı çıkıyor boşanma işlemini tamamlamak için yeni dava mı açmam gerekiyor yoksa adliyeye gidip istinaftan feragat dilekçesini imzalayıp boşanma işlemini gerçekleştirebilirmiyim ? saygılarımla teşekkürler.

 100. Merhaba Ali bey iddet müddeti kaldırma davası açtım durusmaya gittim gebelık testı istendı ertesi güne tekrar bi duruşma istedıler testı yaptırıp gıttım ama mahkemeye gec kaldım bana tekrar dılekce verdırıp 4 ay sonraya duruşma günü verdıler bunu erkene çekme gıbı bi durumum varmı ?

  1. Mahkeme kalemi ile görüşün. Raporunuzun hazır olduğunu belirtin ve yakın tarih isteyin. Öne alınması mahkemenin iş yüküne bağlı olmakla beraber büyük ihtimalle öne alınır.

  2. Merhabalar 14 Haziran’da anlaşmalı boşandık Bir ay sonra imza atmaya gelin dediler ama karşı taraf imza atmak istemiyor karar yinede kesinleşir mi 2 ay oldu dava görüleli

 101. Merhabalar biz eşimle 21.12.2021 tarihinde anlaşmalı olarak boşanma davasına girdik .. Duruşma yapıldı 15gün sonra imzaya gelin denildi .. Ancak bazı sorunlardan dolayı gidemedik .. Davanın üzerinden 7ay geçti imza atılmadığı için hala evli görünüyoruz .. Boşanmayı gerçekleştirmek için yeniden mi dava açmamız gerekiyor yoksa adliyeye gidip imza attığımızda boşanma isteğimiz onay almış oluyor mu ? Yardımcı olursanız çok sevinirim ..

 102. Merhaba ali bey subat ayinda anlasmali bosandik ama karari imzalamadik. Birseylerin duzelebilicegini dusunmdum ama olmadi. Gecen hafta gidip karari imzaladim. Davayi acan da bendim. Sadece tek tarafin imzalamasi yetiyor mu. Yoksa eski esim de gidip imzalamasi gerekiyor mu. Tesekkurler..

  1. Merhaba,
   Yazımızda da belirttiğimiz üzere her iki tarafın imzalaması (yani tebellüğ etmesi-tebligatı alması) gerekir. Diğer eşinize tebligat çıkmış ve tebligat yapılmış ise yine aynı sonuç oluşur. Detayları mahkemenizden öğrenebilirsiniz.

 103. Merhaba Ali bey biz eşimle 19 yıllık evliydik annasmazlik yüzünden çekişmeli boşanma davası başlattık kullandığı hat benim adımaydi dokümanlara baktım yabancı kişilerle konuşması var birde tik tok ta yazışmalar var 15 yaşındaki kızım onunla birlikte olmayı tercih etti 18 yaşlarında bi oğlum var o benle kaldı 150 bin tazminat 150 bin maddi 2000 TL nafaka 1500 TL kızım için arabanın yarı parası oturduğum evide çocuklara diye yazdırmış bu şekilde bi hak talep edebilirmi cevap verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

 104. Merhaba Ali Bey, annem ve babam 20 eylul de anlasmali bosandi. 1ay sonra tekrar gidip imza attilar. Fakat e devletten kontrol ettigimde hala karara cikmis yaziyor ve nufus kayit ornegini kontrol ettigimde bosanmamis gorunuyor. Ne yapmamiz gerekiyor?

 105. Merhaba avukat bey anlaşmalı boşanma sonrasında 2 sorum olacak
  1- kararı imzalamadığımızda tarafımıza tebligat yapılır mı. Yani imzalamamız zorunlumu
  2- tebligatların birisi taraflardan birine ulaşıp diğerine ulaşmadığında süreç uzar mı yoksa 2 hafta sonra itiraz eden olmayacağı için kesinleşir mi

  Sorularıma cevap verirseniz çok sevinirim

 106. Ali bey sorum şu anlaşmalı boşanma sonrasında ptt ile yapılan tebligatlarda taraflardan birinin eline ulaşıp diğerinin ise bağlı olduğu muhtara verilmesi sonucu 15 günlük istinaf süresi başlar mı ve 15 gün içerisinde muhtar tarafından teslim edilmediğinde karar kesinleşir mi

 107. Merhaba avukat bey ben 8 ay önce boşandım mahkememiz bitti bize 15 gün sonra gidip dilekceye imza atmamizi soylediler biz gitmedik yani zaten mahkeme bitti diye gitmedim eşimde dilekceyi almis öyle soylemisti şuan kimligimi degistiremedim 8 oluyo boşandim saniyordum nufusa gecmemis ne yapmam gerekiyo dilekce ile mi alakali acaba suan kimligimi degismem icin ne yapmam gerekir dilekce kagitlarini ben almadim imza atmadim lutfen cevap yazarmisiniz

 108. Ali bey Merhaba,

  Eşim ile anlaşmalı boşanma davamız görüldü, taraflarca sözlü beyanda boşanma talebi yinelendi. Ancak eşim bir şans daha istediğini iletti. Buna göre: Mahkeme sonunda bize 3 hafta sonra gelip imza atmalısınız denmişti. Bu imzayı belli bir süre atmazsak boşanma gerçekleşir mi?, veya bu imzayı gidip istediğimiz zaman, örneğin 6 ay sonra atsak boşanma imzanın atılması itibari ile mi gerçekleşmiş olacaktır.
  Bir de temyiz-itiraz süresi geçtikten sonra, davadan feragat hakkı var mıdır davacının?

  Bilgi verirseniz çok sevinirim.
  Çok teşekkür ederim şimdiden.

 109. Ali Bey merhabalar. 3 yıllık evliliğimiz vardı. 2.5 yaşında da çocuğumuz var. anlaşmalı boşanma davamız 13 gün önce görüldü ve boşandık. 2 hafta düşünme süresi olduğunu söylediler. Bu 2 haftalık süre 2 gün sonra bitiyor. (Bugün cumartesi, pazartesi bitiyor) daha önce yaşadığımız bazı olaylardan dolayı Şuan eşimin benden uzaklaştırma kararı var. Pazartesiye kadar feragat dilekçesi verilmezse biz boşanmış oluyor muyuz? Ve beni vazgeçerim, imza atmam diyerek sürekli tehdit ediyor. Bunun için ne yapabilirim? Cevabınız için şimdiden çok teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim…

 110. Ali Bey merhaba. Boşanma davamdan geçen yıl feragat ettim. şimdi yeniden dava açmak istiyorum. o davada istediğim takılarımı yeniden isteyebilir miyim? teşekkürler

 111. Merhaba Ali Deniz Bey. Ben Ekim 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandım. Anlaşma maddelerinde düğünde takılan altınlar bende kalacak şeklinde madde vardı. Ama altınlarımı getirmedi ve mahkeme günü hakime altınları getirsin öyle boşanın dedi. Karşı taraf altınları getiricem sonra dedi. Ben anlaşmalıdan cayar diye korktuğum için hemen boşanalım dedim ve boşandık. 4 ay oldu hala altınlarımı getirmedi. Artık almam mümkün değil mi? Bir de hala kendisinin soyadını kullanıyorum kendisi adresinde olmadığı için tebligat 2 keredir geri dönüyor. Tebligatı imzalazsa karar hiç kesinleşmez mi? Şimdiden teşekkür ederim

 112. Merhaba
  Eşimle mahkememiz anlaşmalı olarak görüldü bize 2 hafta sonra gelin imza atın dendi ve biz 1 ay sonra tekrar birleştik imza atmadık birleştik diye mahkemeye bildirmedik ve şuan tekrar aynı şeyler yaşandı imza atsak direk boşanabiliyormuyuz yoksa tekrar dava mı açmamız gerekiyor

 113. 29 mayısta boşandık duruşma oldu araya bayram girdi bayram bitimi 4 temmuz salı günü imza için eski Eşim gitti çoktan bitmiş deyip yolladılar ben gitmedim adliyeye gitmem şart mı

  1. Bence adliyeye gidip durumunuzu öğrenmeniz lazım. Siz talep etmediğiniz müddetçe karar tebliğe çıkmaz. Tebliğe çıkmayan ya da mahkeme kaleminde tebliğ alınmayan karar da kesinleşmez.

 114. Anlaşmalı boşanma davamız gerçekleşti dün hakim boşanma kararı verdi. Bir hafta sonra dileklerimle yazılıp imzaya tarafların ikiside aynı anda gelin imza atacaksınız dediler. Fakat gelmek istemiyor eşim. Bu durumda resmi olarak boşanamıyor muyuz teşekkür ederim şimdiddn

 115. Merhaba Ali Bey, 8 yıldır süren çekişmeli davamızı anlaşmalı ve bir miktar tazminata çevirerek boşandık. E-devlette 1 ay sonra boşanmış olarak gösteriyordu ancak 8 ay geçmesine rağmen bir tebligat almadık bu mümkün mü ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu