Aile (Boşanma) Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma davaları içerisinde en kısa sürede, en hızlı şekilde ve tarafların en az etkileneceği şekilde sonuçlanan boşanma dava türü Anlaşmalı Boşanma Davalarıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasının koşulları, yargılama şekli ve diğer boşanma davalarına nazaran avantajları konusunda daha detaylı bilgi için lütfen Anlaşmalı Boşanma (En Hızlı, En Kısa Sürede Boşanma) başlıklı yazımızı inceleyiniz.
Anlaşmalı Boşanma Davasının bel kemiği olan boşanma protokolünün ne şekilde hazırlanması gerektiği konusunda daha detaylı bilgi için lütfen Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır? başlıklı yazımızı inceleyiniz.

Boşanma avukatınız ile Boşanma davası açtınız ya da size karşı boşanma davası açıldı. Dilekçeler verildi, iddialar ileri sürüldü, deliller toplandı, tanıklar dinlendi, tahkikat aşaması sonuçlandı, son sözünüz soruldu, davaya son verilerek mahkemece karar verildi. Artık bu karara istinaden işlem yapılmasını isteyebilir misiniz?

Hayır! Çünkü henüz söz konusu boşanma kararı kesinleşmedi.

Bir boşanma kararının hukuk dünyasında sonuç doğurabilmesi için kararın kesinleşmesi gerekir. Kararın kesinleşmesi ise çeşitli olasılıklara göre şekillenebilmekte ve süreç buna göre değişmektedir.

Örnek vermek gerekirse, mahkemece boşanmanıza karar verildi. Kararın bir örneğini alıp nüfus dairesine kimliğinizi değiştirmek için gittiğinizde nüfus idaresi işleminizi yapmayacaktır. Çünkü boşanma kararı henüz kesinleşmemiştir.

Veya çocuğunuzun adını değiştirmek istediğinizde, sizden boşanma kararı ile birlikte velayetin size verildiğine dair kesinleşmiş mahkeme kararının getirilmesi istenilecektir.

İşte bu yazımızın konusu anlaşmalı boşanma ve diğer boşanma davalarının ne şekilde kesinleşeceği hususudur.  Ama önce kararın ne şekilde yazıldığı, kısa karar, gerekçeli karar, tebligat ve kanun yollarına ilişkin çok kısa açıklamalarda bulunmak istiyorum.

Kısa Karar Nedir?

Delillerin toplandığı, bilirkişi incelemesinin yapıldığı ve tanıkların dinlendiği tahkikat aşamasının bitmesi ile sözlü yargılama aşaması gelir. Mahkeme tarafları sözlü yargılama duruşmasına davet eder.

Sözlü yargılama aşamasında mahkemece taraflara son diyecekleri sorulur ve mahkeme kararını açıklar.

Mahkemece yargılama sonucunda boşanma ve boşanmaya bağlı diğer taleplere ilişkin olarak

 • Ya davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına,
 • Ya da davanın reddine,

Dair karar verilir.

Taraflara da bir örneği verilen ve duruşma zaptında yer alan bu karara kısa karar demekteyiz.

Kısa kararda sadece dava sonucunda verilen karar özeti yer alır. Kararın hangi gerekçe ile verildiği, hangi delillere itibar edilip hangisine itibar edilmediği, niçin bu şekilde karar verildiği hususları yer almaz.

Gerekçeli Karar Nedir?

Gerekçeli Karar Nedir?

Mahkemece yapılan muhakeme işlemi yargılamanın tüm tarafları açısından denetlenebilir, tartışılabilir ve değerlendirilebilir nitelikte olmalıdır. Peki bu ne anlama gelir?

Bir dava açtınız, mahkemece davanızın reddine ya da kabulüne karar verildi. Mahkeme bu kararı niçin verdi? Mahkeme sizin delillerinizi değerlendirdi mi? Mahkeme sizin dediklerinizi anlamış mı? Dosyayı incelemiş mi? Hangi gerekçe ile bu kararı verdi? Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorsanız nereye müracaat edebilirsiniz?  İşte tüm bu sorularınızın cevabını gerekçeli kararda bulacaksınız.

Gerekçeli kararda mahkeme davacı ve davalının iddialarını ve savunmalarını belirtir. Tarafların ileri sürdüğü delillerin nelerden ibaret olduğu ve bu delillerde neler olduğunu belirtir. Tanık beyanlarının içeriğini, tanık beyanlarından veya delillerden hangisine niçin itibar edilmediğini, birbirine aykırı tanık beyanlarından hangisine neden itibar edildiği hususunu belirtir. Mahkeme, söz konusu kararın hangi gerekçe ile hangi sebeplerle verildiğini izah eder ve kısa kararda yer alan kararı daha ayrıntılı olarak belirtir. Söz konusu karara karşı hangi kanun yoluna hangi sürede ve ne şekilde gidilebileceğini belirtir.

Yani gerekçeli kararda, yargılamada yapılan tüm faaliyetlerin özeti, iddialar, savunmalar, deliller, beyanlar belirtilir adeta “biz bu kararı bu nedenlerle verdik” şeklinde gerekçesi belirtilmektedir.

Boşanma Kararının Tebliğ Edilmesi

Boşanma Kararının Tebliği (Tebligat) Nedir?

Konumuz ile ilgili olarak açıklamak gerekirse tebligat: Mahkemece tesis edilen bir işlemin, bir kararın ya da ilgilisine bildirilmesi kanunen zorunlu olan bir unsurun (dilekçe, talep, bilirkişi raporu, duruşma tarihi ve saati) ilgilisine (muhatap) Tebligat Kanunu’nda usul ve esasları belirtilen şekillerde ulaştırılmasını ifade eder.

Peki tebligat nasıl yapılır?

Tebligat Kanunu’nda Tebligatın bir çok şekli bulunmaktadır. Posta yoluyla, memur vasıtasıyla, ilanen tebligat vs.

Ancak genel olarak tebligat posta yolu ile yapılır. Postacı, mahkemece size gönderilen gerekçeli kararı tebligat mazbatası dediğimiz bir evrak eşliğinde getirir, size ya da aynı konutta oturan birisine teslim eder ve imza alır.

Siz veya sizinle aynı konutta oturan birisi (baba, anne, kardeş, yeğen vs.) postacı geldiğinde bulunmuyor ise durum komşuya bildirildikten ve kapıya bilgi notu yapıştırıldıktan sonra tebligat muhtara teslim edilebilir. Ancak bunun koşulları konusunda ayrıntıları bir başka yazımızda paylaşacağız.

Bu arada boşanma avukatınız var ise tebligat size değil avukatınıza yapılacaktır. Neden mi? Çünkü vekil var iken asile tebligat yapılamaz! Eğer boşanma avukatınız var ise size gerekçeli karar tebliğ edilmemiş ise bilginiz olsun tebligat avukatınıza yapılmıştır.

Tebligatın Bu Kadar Ayrıntılı Olarak Düzenlenmesinin Sebebi Nedir?

Çünkü kanun koyucu “ilgilisine tebliğ edilmeyen bir hukuki işlem ilgilisi için hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz” şeklinde genel kural koymuştur.

Yani sizin hakkınızda bir dava açıldıysa ve dava dilekçesi size tebliğ edilmemiş ise o davanın devam edebilmesi, yokluğunuzda karar verilebilmesi mümkün değildir. Böylesi bir hataya rağmen bir takım işlemler yapılmış ise örneğin duruşma yapılmış, deliller toplanmış vs. ise yapılan işlemler sizin açınızdan geçersiz olacaktır.

Düşünün sizin hakkınızda, sizin bilginiz yok iken bir dava açılmış, dava sonuçlanmış ve hiç istemediğiniz bir sonuç oluşmuş. Bunun ne kadar haksız ve yanlış bir durum olacağını izah etmeye gerek var mı?

İşte bu nedenle tebligat konusunda, maddi hakikati araştırma yükümlülüğü hakime yüklenmiştir. Yani gerçekten de tebligat size ulaşmış mı ulaşmamış mı? Hakim tebligatın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını araştırmak zorundadır.

Tebligatın diğer bir önemi ise kanunun belirlediği hak düşürücü süreler tebliğ tarihinden itibaren başlar. Yukarıda da belirttiğimiz üzere postacı tebligatı getirdiğinde tebliğ mazbatası denilen evraka, tebligatın kime teslim edildiğini, bu kişinin muhatabın kendisi mi yoksa aynı konutta oturan yakını mı olduğunu, hangi tarihte tebliğ edildiği hususunu yazmak, kendisi ve teslim alanın imzalaması gerekmektedir.

İşte süreler genel olarak bu tebliğin yapıldığı, tebliğ mazbatasında belirtilen süreden itibaren işler.

Örnek vermek gerekirse boşanma davasına ilişkin bir dava dilekçesi geldiğinde, postacı tarafından teslim tarihi olarak belirtilen tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesini vermelisiniz. İki haftalık süreyi bir gün bile geçse artık söz konusu dosyada cevap dilekçesi veremezsiniz. Verseniz bile mahkemece bu husus kendiliğinden nazara alınarak cevap dilekçesi vermemiş kabul edileceksiniz ve söz konusu dilekçe dikkate alınmayacaktır.

Konumuza gelecek olursak, mahkeme kısa kararı yazdıktan sonra gerekçeli kararını hazırlayacak ve yazdığı gerekçeli kararı taraflara tebliğ edecektir. İşte gerekçeli kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren iki haftalık istinaf başvurusu yapma hakkı bulunmaktadır. Bu iki haftalık süre kesin süredir. Süre geçtikten sonra ben kararı istinaf ediyorum diyemezsiniz!

Bu arada boşanma avukatınız var iken size tebligat yapılamayacağını, vekil varken asile tebligat yapılamayacağını bilmenizde fayda var.

Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Mahkemece taraflara gerekçeli karar yazılarak, kapalı tebligat olarak gönderilir. Söz konusu karar taraflara yukarıda anlatıldığı üzere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık istinaf süresi bulunmaktadır.

İşte bu durumda tarafların çeşitli şekillerde davranması mümkündür. Şimdi bu olası davranışlara göre boşanma kararının ne şekilde kesinleşeceğini inceleyelim.

 • Taraflardan biri ya da her ikisi tebliğ edilen gerekçeli karara ilişkin iki haftalık süre içerisinde hiçbir işlem yapmazlarsa: iki haftalık sürenin dolmasından sonra mahkemece kararın kanun yollarına götürülmediğinden kesinleşme yapılması gerekir. Karar bu şekilde kesinleşir.
 • Taraflar, gerekçeli kararın tebliğinden sonra iki haftalık süre dolmadan yazdıkları kanun yollarından (istinafa başvuru hakkından)  feragat ettiğini belirtebilir. Bu “ben söz konusu kararı istinaf etmeyeceğim, kararın kesinleşmesini talep ediyorum” demektir. Mahkemece her iki tarafça böyle bir dilekçenin bulunması halinde iki haftalık süre beklenmeden kararın kesinleştirilmesi işlemi yapılır.
 • Taraflardan biri ya da her ikisi söz konusu kararın yanlış olduğunu düşünüyor ise söz konusu boşanma kararını istinaf kanun yoluna götürebilirler. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde yazacakları bir istinaf dilekçesini mahkemeye sunmak, gerekli istinaf harç ve giderlerini yatırmak suretiyle kararın Bölge Adliye Mahkemesi’nce istinaf incelemesine gitmesini isteyebilirler. İşte bu durumda artık kararın kesinleşmesi için istinaf ve diğer kanun yollarının tükenmesi gerekir.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi Ne Kadar Sürer?

Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra eğer boşanma avukatınız yok ise kararın size tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bunun için mahkeme kalemi gerekçeli karar örneği ile birlikte kapalı tebligat mazbatası hazırlayacaktır. Bu işlemler, çok kısa bir sürede ve basit bir şekilde kalem personeli tarafından gerçekleştirilebilen işlemlerdir.

Gerekçeli karar, kapalı tebligat içerisine konulur. İlgili kalem personeli tarafından mühürlenir ve zımbalanır. Akabinde bir posta tevdi listesi eşliğinde postaneye götürülür. Postanede teslim edilen bu tebligatlar ilgilisine yani size tebliğ edilmek üzere diğer birimlere gönderilir.

Posta memuruna ulaşan tebligat, sizin adresinize getirilerek tebliğ edilmeye çalışılır. Aynı şekilde tebligatın diğer tarafa ulaştırılması gerekir.

Posta memuru tebliğ edildiğine ilişkin imza ve tarih içeren tebliğ mazbatası parçasını yine aynı şekilde ilgili posta birimine akabinde ise mahkeme kalemine gönderir.

Mahkeme kalemince yine UYAP dediğimiz sisteme tebligat sonucu girişi yapılır. Dosya kesinleşmek üzere ayrı bir yere konulur.

Taraflara tanınan kanuni istinaf süresi tamamlandıktan sonra istinaf edilmemesi halinde mahkeme yazı işleri müdürü tarafından kesinleşme şerhi hazırlanır ve hakimin onayına sunulur.

Hakim tarafından dosya incelenir. Kararın tebliğ edilip edilmediği, tebligatın usulüne uygun olup olmadığı ve istinaf süresinin geçip geçmediği tespit edildikten sonra elektronik imza ile kesinleşme şerhi imzalanır.

İşte bütün bu işlemler kimi zaman bir ay ya da bir ayı geçen bir zaman dilimini ifade etmektedir.

Üstelik biz bu süreyi tebligatın usulüne uygun yapılmış olması ihtimaline dayalı olarak belirttik. Her şey yolunda giderse bir ay gibi bir sürede kesinleşme olacaktır.

Ancak tebligat yapılamaz ise, ya da tebligat usulüne uygun değil ise yeniden tebligat çıkarılması gerekecektir ve bu süreç tekrarlanacak ve uzayacaktır.

Dolayısıyla gerekçeli karar yazıldıktan sonra en az bir ay süreyle kesinleşme işlemi için beklemeniz gerekmektedir. Ancak kararın kesinleşmesi için daha kısa ve basit bir yol var şimdi onu anlatacağım.

Boşanma Kararının En Kısa Sürede Kesinleşmesi İçin Ne Yapılmalıdır?

Anlaşmalı Boşanma Kararının En Kısa Sürede Kesinleşmesi İçin Ne Yapılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma davasında,  tarafların iradesine göre boşanma gerçekleştiği için genel olarak her iki taraf boşanma kararının bir an önce kesinleşmesini istemektedirler. İşte bunun çok basit, pratik ve hızlı bir yolu var.

Yapılması gereken gerekçeli kararın hazırlanıp hazırlanmadığını mahkeme kaleminden öğrenmek. Siz anlaşmalı boşanma davasına ilişkin duruşmadan çıktıktan sonra kalemden gerekçeli kararın ne zaman hazırlanabileceğini öğrenebilirsiniz. Size belirtilen tarihte kalemden kararın hazırlanıp hazırlanmadığını sorabilirsiniz.

Bunun daha da pratik bir yolu var. UYAP Vatandaş Portal’da ya da e-devlet sistemi üzerinde “Gerekçeli Karar Yazıldı” şeklinde bir uyarının bulunması Gerekçeli kararınızın hazırlandığı anlamına gelecektir.

Gerekçeli kararın hazırlandığını öğrenmeniz üzerine eşiniz ile birlikte kimlik fotokopisini ekleyerek istinaf kanun yolundan feragat ettiğinizi, kararın kesinleşmesini istediğinizi belirten dilekçe ile kaleme müracaat etmeniz halinde önce size gerekçeli kararı kalemde tebliğ edilecek, akabinde verdiğiniz dilekçeler havale işlemi yapılarak dosyanıza konulacaktır.

Hepsi bu kadar artık boşanma kararınızı kesinleştirdiniz. İstinaftan feragat dilekçenizi verdiğiniz tarih boşanma kararının kesinleşme tarihidir.

Mahkemece bu dilekçeler üzerine yazı işleri müdürü tarafından kesinleştirme işlemleri dediğimiz kesinleşme şerhi hazırlanır. Akabinde söz konusu kararın kesinleşmiş örnekleri nüfus idaresine gönderilerek nüfus kayıtlarınızda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Kararın Kesinleşmesine Ne Gerek Var?

Müvekkillerimizden sıklıkla duyduğumuz sorulardan bazıları “zaten protokol yaptık, her iki taraf boşanmak istediğini söyledi. Niçin kararın tebliğ edilmesi veya kesinleştirilmesi gerekiyor? Anlaşmalı Boşanma kararının kesinleştirilmesine ne gerek var?” şeklindeki sorulardır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, kanun koyucu bir kanuni düzenleme yaparken sadece münferit yani tek bir olaydan yola çıkarak düzenleme yapmaz. Gerek teoride gerekse uygulamada daha önceden yaşanan sorunları nazara alarak bu sorunların tekrarlanmaması ve yeniden ortaya çıkmaması için düzenleme yoluna gidilir.

Sorunun cevabına gelecek olursak, farz edelim ki; boşanma protokolüne aylık 1.000 TL. iştirak nafakası ödenmesi , ya da 20.000 TL. maddi tazminat ödeneceği konusunda taraflar anlaşmış, söz konusu protokol mahkeme hakimi tarafından uygun bulunmuş olsun.

Sayıları binleri bulan boşanma dava dosyaları arasında zabıt katibinin ya da mahkeme hakiminin bir anlık dalgınlığı ile aylık 1.000 TL. İştirak Nafakası yerine, aylık 100 TL. yoksulluk nafakası olarak (Nafaka miktarı ile nafaka türü farklı) gerekçeli kararda yazıldığını,

veya

20.000 TL. maddi tazminat yerine, gerekçeli karara ‘taraflarca bu yönde talep olmadığından maddi tazminat verilmesine yer olmadığına” şeklinde bir hatalı hüküm yazıldığını düşünelim.

Mahkeme hakimi, nihai kararını verdikten sonra artık kararı değiştiremez. Elini dosyadan çekmek zorundadır.

Siz de protokole göre boşandığınızı zannederken gerekçeli karar geldiğinde bakıyorsunuz ki iradeniz dışında hükümlerin gerekçeli kararda yer aldığını gördünüz. Bu durumda istinaf yoluna başvurmanız gerekmez mi?

İşte tüm bu nedenlerle anlaşmalı boşanma davası dahi olsa, protokole göre yani kendi iradenize göre boşanmış olsanız da böylesi olasılıkların olma ihtimali bulunduğundan hakimin ya da zabıt katibinin insan olduğunu ve hata yapma ihtimali bulunduğunu bilen kanun koyucu, anlaşmalı boşanma davasını da istinaf kanun yoluna tabi tutmuş, kararın kesinleşmesi için belli koşulları aramıştır.

Kesinleşme Şerhi Nedir?

Kararın Kesinleşmesi Ne Anlama Gelir?

Kararın kesinleşmesi, karara konu uyuşmazlığın artık son bulduğunu, bu konuda bir karar verildiğini ve artık bu karara karşı bir kanun yoluna gidilmeyeceğini, kararın bu haliyle hukuk dünyasında sonuç doğuracağını ifade eder.

Biraz daha açmak gerekirse…

Kesin bir karara karşı artık kanun yoluna (örneğin istinafa ya da temyize) gidemezsiniz.

Karara itiraz ettiğinizi, kararın yanlış olduğunu, hukuka aykırı olduğunu ileri sürme hakkınızı kaybedersiniz.

Kararın bir üst mahkemece yeniden değerlendirilmesini ve hataların giderilmesini isteyemezsiniz.

Kesin karar verilen bir uyuşmazlığı bir daha dava konusu edemezsiniz.

Diyelim ki, davacı, eşinin zina ettiğinden bahisle boşanma davası açtı. Ancak söz konusu boşanma davasında ispatlanamadığından davanın reddine karar verildi. Daha sonra bu karar ya istinaf incelemesinden onanarak kesinleşti. Ya da taraflar istinaf etmediği  için kesinleşti.

Yeniden aynı zina eylemi nedeniyle zina sebebine dayalı olarak dava açılamaz. Kesin hüküm bulunması yeni davanın açılmasına engeldir. Uyuşmazlık hukuk dünyasında daha önce dava konusu edilmiş ve mahkemece karara bağlanmıştır.

Kararın kesinleşmesi ile artık hukuken geçerli, tam ve bağlayıcı bir karar söz konusudur.

Mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine bu karara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluk, sadece taraflar açısından değil, karara muhatap olan herkes açısından geçerlidir.

Kesinleşmiş boşanma kararına uyulmaması halinde hukuki ve cezai sorumluluk ortaya çıkabilmektedir. Hatta bu kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi ise bu takdirde idari (disiplin-tazminat) sorumluluğu ortaya çıkacaktır.

Örneğin velayete ilişkin bir mahkeme kararı bulunmasına rağmen diğer eşin imzasını isteyen memur görevini yapmamaktadır. Veya tarafların kesinleşmiş boşanma kararı bulunmasına rağmen nüfus memuru gerekli işlemleri yapmaz ise hem hukuki, hem cezai hem de idari sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Kesinleşme Şerhi Nedir?

Kesinleşme şerhi mahkemece verilen boşanma kararının ne şekilde ve hangi tarihte kesinleştiğini belirten, mahkemece kararın üzerine ya da ek bir belge üzerine yazılan bir kayıttır.

Örnek vermek gerekirse “İşbu karar taraflara ….. tarihinde tebliğ edilmiş olup, yasal süresi içerisinde istinaf edilmediğinden ….. tarihinde kesinleşmiştir.” Şeklinde bir şerhtir.

Kesinleşme şerhi boşanma kararının hukuki sonuç doğurması için zorunlu bir unsurdur. Örnek vermek gerekirse kadının boşanma sonrasında kendi soyadını ve yeni medeni hali ile kimliğini değiştirebilmesi için boşanma kararının kesinleşmiş olması, kesinleşme şerhini içerir bir örneğinin nüfus idaresine bildirilmiş olması gerekir.

Tabi, burada kesinleşmiş boşanma kararının  nüfus idaresine bildirme işleminin mahkemece yapıldığını, sizin tarafınızdan herhangi bir işleme gerek olmadığını belirtmekte fayda var.

İlgili Makaleler

28 Yorum

 1. Ben tam iki seferdir kesinlesme şerhi için eşimin verdiği adrese tebligat gönderiyorum fakat kendisi verdiği adresde bulunmadığı için karar geri dönüyor sonra.simdi tekrar aynı adrese göndereceğim ama biliyorum ki yine geri gelicek.bunun için ben neyapmaliyim.her gonderisimde eşimi arayıp adres alıyorum fakat verdiği tüm adresler sahte.nolur bu konuda beni aydınlatırsanız sehinirim.cunku tam bir senedir bununla uğraşıyorum.(esimin sahte adres vermesindeki sebeb de kendisinin icra borçları var evine haciz gelmesin diye sürekli sahte adres veriyor diye düşünüyorum çünkü nufusda ikamet bilgilerine ulaşılamıyor)

  1. Gözde Hanım Merhaba,
   Dava açılmış ve sonuçlanmış, karar verilmiş anlaşılan. Bu durumda eşinize daha önce bir boşanma dava dilekçesi tebliğ edilmiş demektir. Yine ön inceleme duruşması için de tebligat yapılmış demektir.
   Kural olarak öncelikle mernis (nüfusta kayıtlı bulunan) adrese tebligat çıkartılması Tebligat Kanunu 21 bu adresten taşınmış olsa veya tanınmıyor olsa bile ikinci kez tebligat çıkar ancak bu sefer iade olunmadan muhtara teslim edilir ve tebliğ edilmiş sayılır.
   Çok düşük bir ihtimal de olsa eşinizin nüfus da kayıtlı (Mernis) adresi bulunmuyor ise bu durumda en son tebligat yapılan adrese tebligat çıkartılır, tebligat yapılamaması ve yeni bir adresinin tespit edilememesi halinde Tebligat Kanunu 35. maddeye göre tebligat yapılabilir.
   Esenlikler dilerim.

 2. Merhaba anlaşmalı boşanma davam görüldü hakim boşanmanıza karar verdi 1 ay sonra karar kağıtlarını almamız istenildi ben kağıdımı aldim ancak karşı taraf almadı ve itiraz edeceğini iptalini isteyeceğini söyledi davacı konumunda benim karşı taraf davalı iptal olurmu

  1. Merhaba,
   Anlaşmalı Boşanma davasından Rücu (yani dönme) mümkündür.
   Karar verildiği için karşı taraf itiraz ederse dosyanız İstinaf Mahkemesine, İstinaf incelemesi için gider.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Merhabalar ben eşimle anlaşmalı boşandım 1 ay sonra gerekçeli karar için eski eşim gidip kendi kararını alıp benim içinde yeni yaşadığım yerin adresini dilekçe vermiş PTT ile gönderilecek denmiş para ödemiş ama 21 gün oldu elime geçmedi ne kadar süre beklemek gerekiyor yeni kimliğimi alamıyorum halen eski eşimin kütüğünde görünüyorum Mersin’den İstanbul’a gelecekti postayla teşekkür ediyorum şimdiden

    1. Merhaba,
     Mahkeme kalemine müracaat ederek tebligatın çıkıp çıkmadığını öğrenmelisiniz.
     Uyap vatandaş portal üzerinden tebligatın çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.
     İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Rabia hanım Merhaba,
   Anlaşmalı boşanma kararı verildikten sonra kararınız kesinleşmemiştir. Kesinleşmemiş bir anlaşmalı boşanma davası sonucunda verilen karar istinaf kanun yoluna götürülerek istinaf incelemesine tabi tutulabilir.
   Burada davanın iptali söz konusu değil. İstinaf aşamasında kararın kaldırılarak gönderilmesi halinde davanız anlaşmalı boşanma davası değil, çekişmeli boşanma davası şeklinde devam edilecektir.
   Bir boşanma avukatına mutlaka müracaat ediniz.
   Esenlikler dileriz.

 3. Öncelikle teşekkür ederim istinaf mahkemesinde ne olabilir sizce esim beni aldattı ve anlaşmalı boşanma yolunu seçtim uğraşmamak adina ancak şimdi beni zora koşuyor elimde delillerimde mevcut su aşamada nasi bir yol izlemem lazım sizce bide delillerime onun teline program yükleyerek ulaştım bunu mahkemede sunsam sorun olurmu

 4. Merhaba evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davası açmıştım. Boşanma ve tazminat kararı verildikten sonra karar temyize gitti. Bu süre beni çok yıprattığından nafaka ve tazminattan feragat ettim.2 ay sonra Sakarya mahkemesinden 1 hafta önce dava düştü. Nüfusa bilginin gitmesi daha ne kadar sürer? Biran önce bitsin istiyorum ne yapmalıyım

  1. Ebru hanım merhaba,
   Boşanma kararı kesinleşip kesinleşmediği hususunu ve nüfusa ne zaman gideceği hususunu mahkeme kaleminden Yazı İşleri Müdürü’nden öğrenebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 5. iyi günler av.bey ben 2 yıl önce anlaşmalı olaarak tek celsede boşandım fakat kararı almadık ben herşeydende feragat ettim bu boşanmayı iptal edebilirmiyim nasıl bir yol izlemem gerekir lütfen yardımcı olun

  1. Esma hanım merhaba,
   Anlaşmalı boşanma kararı kesinleşmediği müddetçe rücu edilebilir.
   Yapmanız gereken bir boşanma avukatı ile görüşmek.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 6. Merhaba Avukat Bey. Evlenmeden önceki tüm vaatler evlendikten sonra yerine getirilmedi evlendik eşim kendi hayatında bende ailemle kalıyorum ev tutulmadı yuva kurulmadı ve sağlık sorunlarım da var ama sigortası olmadığı içinde sağlığım yüzünden zor durumdayım tedaviye devam edemiyorum. Anlaşmalı boşanmak ve bunu da hızlandırmak istiyoruz. Gerekçeli karar ile boşanmış olmamız mümkün değilmidir her konuda çok madur durumdayım

  1. Merhaba,
   Anlaşmalı boşanmanın belirli koşulları mevcuttur.
   Yapmanız gereken bir boşanma avukatına müracaat etmeli ve gerekli adımları beraber kararlaştırmalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 7. Merhaba kolay gelsin benim bir sorum olacaktı ben 2017 de evliliğin birliği sarsılması sebebiyle dava açtım ve mahkemece red kararı oldu gerekçeli karara ben 15 gün içinde itiraz ettim ve istinafta olan dosyam hala beklemekte dava açalı olalı 3 sene oldu ben istinaf kararını beklemeden 3 yıl dır ortak birliktelik olmadığından yeniden dava açabilirmiyim 3 yıldır ayrıyız

  1. Merhaba,
   Anladığım kadarıyla eylemli ayrılık nedeniyle boşanma davası açmayı düşünüyorsunuz.
   Eylemli ayrılık nedeniyle boşanma davası açabilmek için
   -Açmış olduğunuz boşanma davasının esastan red edilmesi,
   -Red kararının kesinleşmesi
   -Red kararı kesinleştikten sonra 3 yıl süre ile tekrar ortak hayatın kurulamamış olması
   şartlarının tümü gerekmektedir.

   Sizin dosyada verilen red kararı istinaf aşamasında olup henüz kesinleşmemiştir.
   İstinaf aşamasından sonra eğer karar kesinleşir ise bu takdirde kesinleşme tarihinden itibaren 3 yıl beklemek zorundasınız. Bu nedenle şu aşamada eylemli ayrılık nedenine dayanarak boşanma davası açamazsınız.
   Ancak bu hiçbir koşulda boşanma davası açamayacağınız anlamına gelmez. Koşulları var ise diğer boşanma davalarının açılması pekala mümkündür.
   Bir boşanma avukatı ile görüşmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 8. merhaba , çekişmeli boşanma davam 8 ay önce bıttı e devlette karara çıktı yazıyor ama gerekçeli karar halen gelmedı yazılmadı, gerekcelı karar için dilekçe vs bir işlem yapmam gerekirmı bu surecı nasıl hızlandırabılırım ? tesekkur ederım

 9. merhaba ali bey , çekişmeli boşanma davam 8 ay önce sonuçlandı e devlette karara çıktı yazıyor ancak 8 aydır boşanmamla ılgılı hıcbır bılgılendırme kesınleşme kararı gelmedi bu süreç için bi işlem yapmam gerekırmı acaba ? adlıye sureklı en kısa zamanda yazılacak dıyor her gıtmemde. tesekkur ederım

  1. Merhaba,
   Dilekçeniz ile mahkemeye müracaat ediniz. Dilekçeye havale işlemi yaptırıp Uyap sistemine aktarıldığından emin olun.
   8 ay kabul edilemez bir süre…

   1. ali bey bılgılendırmenız ıcın cok tesekkur ederım , dilekçeye havale işlemini yazı işlerınden mı talep etmem gerekıyor acaba bu bılgı için benı avukatım bıle yonlendırmedı aylardır yazı gelecek dıye beklıyoruz çok mağdur oldum

 10. Selamlar ali bey
  2 ay önce anlaşmalı olarak boşandık, sarı bir kağıt verildi, 2 hafta içerisinde davayı geri çekebilirsiniz dedi, 2 hafta geçmeden korona sebebiyle resmi tatil ilan edildi. Ve halen tatil devam ediyor. Biz boşandık mı? Boşanamadık mı anlamadık? Mahkeme yazı işlerinden de bilgi alamadık. Bu konuda bir öneriniz olur mu?

  1. Merhaba,
   Duruşma çıkışında siz verilen kağıt duruşma zaptıdır. Duruşma zaptında kısa karar yer almaktadır. Ancak kısa karar sonrasında gerekçeli karar yazılır ve taraflara tebliğ edilir. Ya da taraflar mahkeme kaleminden gerekçeli kararı bizzat alarak tebligatı elden almış olurlar.
   Eğer gerekçeli boşanma kararı size tebliğ edilmemiş ise kararınız henüz kesinleşmemiştir.
   Pandemi süreci sona erdikten ya da şu an için 15 Haziran tarihinden sonraki bir tarihte mahkeme kalemine müracaat ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 11. Merhabalar Ali Bey, 3 ay önce anlaşmalı olarak boşandık e devlette karara çıktı olarak yazıyor virüs sebebiyle adliyede davalar durduruldu deniliyor. davam kesinleşmiş mi oluyor geri dönüşü var mı?

  1. Merhaba,
   Gerekçeli karar size tebliğ edilmeden kararın kesinleşmesi söz konusu değildir. Henüz gerekçeli karar tebliğe çıkarılmadığını varsayarak şu an için kararınız kesinleşmemiştir.
   Gerekçeli kararın size tebliğ edilmesi üzerine sizin ya da eşinizin kararı istinaf yoluna götürmemesi koşuluyla tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 12. Ali bey merhaba, 7ay önce tek celsede boşanma işlemi oldu, e devlette Dava sonucum karara çıkmış yazıyor, fakat mahkeme kaleminden tebliğ almadık ve kalem postaya verilmeyeceğini istediğimiz zaman gidip kendisinden tebliğ alabilecegimizi söyledi, bu haliyle boşanmanın gerçekleşmediğini iletti bize. Ve şu an eşimle hala birlikteyiz. Dava ile ilgili ne yapmamız gerekir? Ne kadar süre ile karara çıkmış statüsünde kalır boşanma davamız?? Lütfen dönüş yapabilir misiniz?

  1. Merhaba,
   Taraflarca gerekçeli kararın tebliğ edilmemiş olması halinde kararın kesinleşmesi mümkün olmaz. Yazdıklarınızdan eşiniz ile birlikte yaşadığınız yani boşanmadan vazgeçtiğiniz anlamını çıkartıyorum. Herhangi bir problem ile karşılaşmamak ve açılan boşanma davasını ortadan kaldırmak adına mahkeme kalemine davadan feragat dilekçesi vermeniz uygun olacaktır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 13. Merhaba Ali Bey
  Eşimle bir yıl önce bir sinirle anlaşmalı boşanma kararı aldık mahkeme oldu karar verildi ama biz 1hafta sonra vazgeçtik ve hiç ayrılmadık aynı evde yaşamaya devam ettik.. Mübaşir arkamızdan koşarak gelip 10 gün sonra imzaya geleceksiniz dedi fakat gitmedik adresimize de herhangi birşey gelmedi… Nüfusta da evli görünüyoruz ve halen de gerçek bir boşanmayı düşünmüyoruz.. Yasal olarak yapmamız gereken bir işlem var mıdır yardımcı olursanız çok memnun olurum… Teşekkürler

  1. Merhaba, Boşanma davasında kararın kesinleşmesinden önce her zaman davanızdan vazgeçebilir veya feragat edebilirsiniz.
   Burada yapmanız gereken bir feragat dilekçesi yazarak mahkeme kalemine teslim etmektir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı