Aile (Boşanma) Hukuku

İştirak Nafakası (Çocuk İçin Nafaka) Nedir?

İştirak Nafakası (Çocuk İçin Nafaka) Nedir?

Boşanma kararı ile birlikte hakim, çocuğun velayetini eşlerden bir tanesine verecektir. Çocuğun velayeti hangi eşe bırakılmış ise çocuğun bakımını ve himayesini üstlenmiş olacaktır.

Ancak çocuğun bakım, eğitim ve diğer giderleri sadece velayeti alan eşe ait değil, velayet kendisine verilmeyen eşin de çocuğun bakımına, eğitimine ve diğer ihtiyaçları için giderlerine katılması gerekmektedir.

İşte, çocuğun velayeti, kendisine verilmeyen eşin, çocuğun giderleri için ödemek zorunda olduğu nafakaya iştirak nafakası denilir.

İştirak Nafakası Nedir?

İştirak Nafakası (Çocuk İçin Nafaka) Kime Ödenir?

İştirak nafakası, müşterek çocuğun eğitim ve bakım giderleri için, çocuklar yararına kullanılmak üzere çocuğun velayetini alan eşe verilir.

İştirak nafakası henüz ergin olmayan (yani 18 yaşından küçük) çocuklar için ödendiği için ödemenin velayet hakkına sahip eşe ödenmesi gerekir. Ancak bu ödemeler çocukların bakım ve eğitim giderleri için verilmektedir.

İştirak Nafakası (Çocuk İçin Nafaka) İçin Talep Zorunlu Mudur?

Boşanma davasının açılması ile mahkeme öncelikli olarak çocukların himayesine ilişkin tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu hususta herhangi bir talep olmaksızın mahkemece re’sen (yani kendiliğinden) karar vermek zorundadır.

Aynı durum boşanma davası sonucunda eşlerin boşanmalarına karar verilmesi halinde de geçerlidir. Yani mahkemece bu hususta bir talep olmasa dahi iştirak nafakasını Türk Medeni Kanunu’nun 182/2. maddesindeki emredici hüküm olarak iştirak nafakasına ilişkin karar verilecektir.

İştirak Nafakası (Çocuk İçin Nafaka)  Ne Zaman İstenebilir?

İştirak nafakası için talep gerekmediği gibi yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilecek taleplerdendir. Üstelik iştirak nafakasının boşanma davasından sonra ayrı bir dava şeklinde açılması da mümkündür.

Hukuk Yargılama Usulünde, tarafların dava dilekçesi sunma, davaya cevap dilekçesi sunma, cevaba cevap dilekçesi sunma ve ikinci cevap dilekçesi sunma şeklinde karşılıklı dilekçelerini sunduğu aşamaya dilekçeler teatisi aşaması demekteyiz. Bu aşamadan sonra ön inceleme duruşması gerçekleşir.

İşte dilekçeler teatisi aşamasında ileri sürülmeyen talep ve iddialar “İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı” nedeniyle sonradan ileri sürülemez.

Ancak mahkemece re’sen (yani kendiliğinden) göz önünde bulundurulması gereken hususlar bu yasağa tabi değildir. Dolayısıyla iştirak nafakasına ilişkin talepler İddia ve Savunma Yasağına takılmadan ileri sürülebilecek taleplerdendir.

Çocuk İçin Nafaka (iştirak nafakası) Ne Kadar?

İştirak Nafakası (Çocuk İçin Nafaka) Miktarı Ne Kadar?

İştirak nafakası konusunda kural: Velayet kendisinde bulunmayan eş çocuğun eğitim ve bakımı için gerekli giderlere gücü yettiğince katılmakla yükümlüdür. Burada temel kriter “gücünün yettiği kadar”.

İşte bu nedenle, mahkemece yargılama aşamasında tarafların sosyal ve ekonomik durum tespiti için kollukça araştırma yapılır, tarafların taşınmaz mal sahipliğine ilişkin (TAKBİS ve TAKBAS) gerekli sorgulamaları yapar.

Yine taraflar (eşler) boşanma davası sırasında sunduğu deliller ile karşı tarafın ekonomik durumunu ispatlamaya çalışırlar. Örneğin, davacı davalının banka hesaplarına ilişkin dökümlerinin getirtilmesini isteyebilir, yine davalı davacının çalıştığı işyerinden aldığı maaş, ücret ve diğer tüm alacaklarının dosyaya bildirilmesini isteyebilir.

Sorumuza gelecek olursak, mahkemece tarafların sosyo-ekonomik durumuna göre uygun bir iştirak nafakası belirlemeye çalışılır.

Bu nedenle sabit bir İştirak Nafakası meblağından bahsetmek mümkün değildir. Her bir dava kendisine özgü olduğu için her bir davaya ve olaya ayrı şekilde iştirak nafakası miktarı kararlaştırılacaktır. Örneğin, maddi durumu kötü bir ailede 200-300 TL civarında bir iştirak nafakasına hükmedilirken ekonomik koşulları daha elverişli bulunan faklı bir olayda 3000-5000 TL civarında iştirak nafakasına hükmedilebilir.

Yine okul çağında bulunmayan bir çocuğun giderleri ile ortaöğretim çağında bulunan (eğitim gideri,kırtasiye gideri, öğrenci servisi gideri vs. bulunan.) bir çocuğun giderleri farklılık arz edecektir. Bu nedenle okul öncesindeki çağda bulunan bir çocuğa takdir edilecek iştirak nafakası ile ortaöğretim çağındaki bir çocuğa takdir edilecek iştirak nafakası farklı olacaktır.

İştirak Nafakasına (Çocuk İçin Nafaka) Nasıl Karar Verilir?

Eşlerin boşanmasına karar veren mahkeme hakimi, müşterek çocukların velayetinin hangi eşe verileceğine dair karar verir.

Velayet kendisine verilmeyen eşin sosyal ve ekonomik durumu ile müşterek çocuğun yaşı, eğitim durumu, sağlık durumu vs. gibi hususları nazara alarak aylık bir tutara hükmeder.

Örnek olarak;

Çocukların velayetinin davacıya verilmesine,

Müşterek çocuklar yararına kullanılmak üzere her bir çocuk için aylık 200 TL. iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

şeklinde hüküm kuracaktır.

İştirak Nafakası Miktarının Belirlenmesi Açısından Davacı Ne Yapmalıdır?

İştirak nafakasında yukarıda da arzettiğimiz üzere hem mahkemece kendiliğinden araştırma yapılır hem de taraflar buna ilişkin deliller sunabilecekleri gibi delillerin getirileceği yerleri de belirtebilirler.

Gerçekten de delillerin ileri sürülmesi aşamasında tarafların muhakkak özellikle velayet kendisine verilmeyen eşin mali durumu, maaş ya da ücreti ile diğer gelir getirici hususları belirtmeleri gerekir.

Örneğin kişinin hisseli olduğu bir dükkanın kira getirisi var ise bunu mahkemeye bildirmeli ve tespiti için delilleri ileri sürmelidir. Eşin bankada parası bulunmakta ise bankadan söz konusu meblağın ve hesap hareketliliğini gösterir dökümlerinin getirtilmesi sağlanmalıdır. Kişinin faiz geliri bulunmakta ise bu husus belirtilmeli ve mahkemece bunun tespiti istenmelidir.

Kısacası delil toplama işleminin tamamı mahkemeye bırakılmamalı toplanması gereken delillerin neler olduğu hususu açıkça aydınlatılmalı ve mahkemece bu delillerin toplanması istenmelidir.

İştirafak Nafakasında (Çocuk İçin Nafaka) Eşlerin Kusur Durumu Dikkate Alınır Mı?

İştirak Nafakasında Eşlerin Kusur Durumu Dikkate Alınır Mı?

İştirak nafakası tarafların eş olmasından değil, anne veya baba olmasından (ebeveyn) olmasından kaynaklı bir yükümlülüktür. Tekrar hatırlatmak gerekirse iştirak nafakası müşterek çocuklar için harcanmak üzere, onların bakım ve eğitimi için mahkemece karar altına alınan bir yükümlülüktür.

Bu nedenle, Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kimin kusurlu olduğuna bakılmaz. Kusur araştırılması yapılmaz. Eşe, çocuğun velayeti verilmemiş ise iştirak nafakası yükümlülüğü ortaya çıkacaktır.

Dolayısıyla boşanma davasında hiçbir kusuru bulunmayan eş, eğer velayet kendisine verilmemiş ise müşterek çocuklar için iştirak nafakası ödemek zorundadır.

İştirak Nafakası (Çocuk İçin Nafaka) Sadece Boşanma Davalarında Mı Geçerlidir?

Hayır. İştirak nafakası çocuğun velayetinin anne ve babanın birlikte kullanamadığı durumların tümü için geçerlidir.

Taraflar boşanma davası yerine ayrılık davası açmış iseler ya da mahkemece tarafların boşanmalarına değil de ayrılıklarına karar verilmiş ise bu takdirde müşterek çocuklar için iştirak nafakasına hükmedilecektir.

Yine boşanma davası değil de, evliliğin iptali davası açılması halinde de müşterek çocuklar için iştirak nafakasına hükmedilecektir.

Boşanma Davasında İştirak Nafakası Talep Etmediğini Belirten Eş Ayrı Bir Dava Açarak İştirak Nafakası Talep Edebilir Mi?

18 Yaşından Büyük Çocuklar İştirak Nafakası İsteyebilir Mi?

İştirak Nafakası, Ergin olmayan çocuklar için yani 18 yaşından küçük çocuklar için düzenlenmiştir.

Bu nedenle müşterek çocuğun 18 yaşından büyük olması halinde talep ettiği nafaka “İştirak Nafakası” değil, “Yardım Nafakası”dır.

Yardım Nafakası hususu bir başka yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

18 Yaşından Büyük Öğrenci Çocuklar Nafaka İsteyebilir Mi?

İştirak nafakası açısından müşterek çocuğun öğrenci olup olmaması önem arzetmez. Çocuğun Ergin olup olmadığına bakılır.

Eğer çocuk ergin ise öğrenci de olsa “İştirak Nafakası” değil, “Yardım Nafakası” Talep Edebilecektir.

İştirak Nafakası (Çocuk İçin Nafaka) Ödenmez İse Ne Yapılmalıdır?

İştirak Nafakası (Çocuk İçin Nafaka) Ödenmez İse Ne Yapılmalıdır?

İştirak nafakasına ilişkin mahkeme kararı karşısında, nafaka yükümlüsü bulunan eş iki şekilde hareket edebilir.  Nafakayı ödeyebilir ya da ödemez.

Nafakayı düzenli bir şekilde ödeyen eş açısından problem yok.

Ancak iştirak nafakasını ödemeyen eşe karşı öncelikle İcra Takibi açılmalıdır.

Nafakaya İlişkin İlamın İcrası için İlamlı İcra Takibi başlatılacaktır. Buna ilişkin takip talebi ve mahkeme kararı eklenmek suretiyle icra takibi başlatılır.

Borçluya “İcra Emri” gönderilir. Borçlu kendisine tebliğ edilen İcra Emrine rağmen ödeme yapmaz ise bu takdirde takip kesinleşir. Borçlu (yani nafaka yükümlüsü) hakkında haciz işlemlerine başlanır.

Ancak tek yol haciz işlemleri değildir. Çünkü İştirak Nafakasına ilişkin yükümlülük, İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen ve cezai müeyyideye bağlanan bir Nafaka Yükümlülüğüdür. Bu nedenle iştirak nafakasını hakkında başlatılan icra takibine rağmen ödemeyen Nafaka Yükümlüsü hakkında İcra Ceza Mahkemesinde Nafaka Yükümlülüğünün ihlali nedeniyle şikayette bulunulur.

İştirak Nafakasını (Çocuk İçin Nafaka) Ödememek Suç Mudur?

Suç dediğimizde Türk Ceza Kanunu ve Diğer özel ceza Kanunlarında suç olarak tanımlanan ve müeyyidesi açıkça belirtilen fiiller anlaşılır.

Nafaka Yükümlülüğü’nün İhlali ise İcra ve İflas Hukukuna ilişkin olup, bir İcra ve İflas Suçu’dur.

Aradaki pratik fark şudur ki; Türk Ceza Kanunu anlamında suç işlenmesi halinde hapis cezası veya adli para cezasına hükmedilir. Söz konusu suçlar nedeniyle cezalar adli sicile işlenir. Koşulları var ise erteleme veya paraya çevirme gibi seçenekler bulunmaktadır.

İcra ve İflas suçları bakımından ise durum daha farklıdır. Şöyle Ki; İcra ve İflas suçları adli sicile işlenmez, yani kişinin sabıkasında görünmez. Söz konusu suçlar karşılığında “Tazyik Hapsi ile Cezalandırma”ya karar verilir. Bu cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi mümkün değildir.

İştirak Nafakası (Çocuk İçin Nafaka) Nasıl Arttırılır?

İştirak Nafakası (Çocuk İçin Nafaka) Nasıl Arttırılır?

Mahkemece müşterek çocuklar için belirlenen iştirak nafakasının çocukların koşullarının değişmesi veya iştirak nafakasının koşulların değişmesi halinde arttırılması mümkündür.

Müşterek çocuk için iştirak nafakası takdir edilirken yaşının küçük olması, daha sonra müşterek çocuğun okula başlayarak eğitim giderlerinin ortaya çıkması, daha önce ilk öğretimde bulunan müşterek çocuğun daha sonra yüksek öğretime gitmesi gibi artan ihtiyaçlar nedeniyle iştirak nafakası arttırılabilir.

Paranın alım gücünün azalması karşısında takdir edilen iştirak nafakasının yeterli olmaması karşısında mahkemece uygun oranda arttırım yapılarak iştirak nafakasının arttırılmasına karar verilebilir.

Yine iştirak nafakası yükümlüsünün mali koşullarının iyileşmesi, zenginleşmesi halinde de çocuklara sağlayacağı parasal katkı ekonomik durumuna oranlanarak iştirak nafakasının arttırılmasına karar verilebilir.

İştirak nafakasının arttırılması için “İştirak Nafakasının Arttırılması Davası” açılmalıdır.

İştirak Nafakası Ödemekle Yükümlü Eşin Maddi Durumu Kötü İse Ne Olur?

İştirak nafakasının tayininde temel kriter, iştirak nafakası yükümlüsü eşin “gücünün yettiği kadar” kriteridir.

Bu durumda gerçekten de çalışmaya engel fiziksel bir engeli bulunmuyor ise yine gelir elde etme imkanı bulunuyor ise iştirak nafakası ödemekle yükümlüdür.

Aynı durum tutuklu, hükümlü ya da asker olan eş için de geçerlidir. Bu kişilerin başkaca gelirlerinin bulunması halinde tutuklu, hükümlü ya da asker olmaları iştirak nafakası yükümlülüğünden kurtarmaz.

İştirak Nafakası (Çocuk İçin Nafaka) Ne Zaman Sona Erer?

İştirak nafakası müşterek çocuğun erginliğe yani 18 yaşını ikmaliyle sona erer.

Yine müşterek çocuğun vefat etmesi halinde de iştirak nafakası yükümlülüğü sona erer.

Son olarak müşterek çocuğun velayeti değişir ise, bu takdirde velayet hakkı ve iştirak nafakası yükümlülüğü aynı kişide birleşmekte ve iştirak nafakası yükümlülüğü sona ermektedir.

Ancak tüm bunlar için mahkemece iştirak nafakasının kaldırılmasına dair karar verilmelidir.

Taraflar Kendi Aralarında İştirak Nafakası Miktarını Kararlaştırabilirler Mi?

Tarafların mahkeme dışında kendi aralarında anlaşarak uyuşmazlığa ilişkin sulh olmaların “Mahkeme Dışı Sulh” demekteyiz.

Ancak İştirak Nafakası “Mahkeme Dışı Sulh” kapsamına girmez. Çünkü tarafların özgürce tasarruf edebildikleri hususlarda mahkeme dışı sulh mümkündür.

Bu nedenle taraflar mahkeme dışında kendi aralarında ödenecek iştirak nafakasını kararlaştırabilir. Ancak iştirak nafakasına ilişkin bu anlaşmaları hakimin uygun bulması şartı ile geçerlilik kazanacaktır. Mahkeme, iştirak nafakası miktarını uygun görmez ise tarafların bu konuda sulh olmaları (anlaşmaları) hakimi bağlamayacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada İştirak Nafakasına İlişkin Protokol Maddesinde Hüküm Yok İse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanmada tarafların boşanma iradelerinin bulunması yeterli olmayıp, boşanmanın sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin anlaşmanın sağlanmış olması gerekir.

Bu itibarla anlaşmalı boşanma davasında taraflar protokolde iştirak nafakasına ilişkin bir maddeyi düzenlememişler ise veya protokolde iştirak nafakası ödeneceği belirtilmiş ancak miktarı belirtilmemiş ise mahkemece re’sen bir karar verilecek ve miktar belirlenecektir.

İştirak Nafakası (Çocuk İçin Nafaka) Davalarında Görevli Mahkeme Hangisidir? Dava Hangi Mahkemeye Açılacaktır?

İştirak nafakası boşanma, ayrılık ve iptal davaları ile birlikte açılabileceği gibi bu davalardan bağımsız olarak açılması mümkündür.

Boşanma, ayrılık ve iptal davalarında dava Aile Mahkemesinde görüleceği için bu hususta karar mercii Aile Mahkemesidir.

Aynı şekilde Bağımsız İştirak Nafakası Davasında da görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

Aile mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde bu davalar Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde görülerek karara bağlanacaktır.

İlgili Makaleler

195 Yorum

 1. Merhabalar avukat bey. Eşim şu anda 37 yaşında. Anne ve babası eşim 6 aylıkken boşanmışlar ve hakim istirak nafakası kararı ile velayeti annesine verilmiş. Ama o dönemden bugüne kadar hiç bir şekilde nafaka alınmamış. Şu anda bizim o biriken nafakaları talep etme gibi Bi hakkımız olabilirmi. Eğer mümkünse ne gibi bi yol izlemeliyiz.

  1. İştirak nafakası ilama bağlı alacaklardandır. Dolayısıyla zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Dolayısıyla ilamda belirtilmiş olması kaydıyla tahsili mümkündür.
   Eşinizin anne ve babasının boşanmasına ilişkin mahkeme kararını temin etmelisiniz. Akabinde bir avukat yardımıyla tahsili için icra takibi başlatmalısınız. Detaylı bilgiyi avukatınızdan alabilirsiniz.
   Esenlikler dileriz.

   1. Merhabalar
    Zarzor İştirak nafakası oduyorum elden ve baska biryerede borcum oldugundan maasimin 4 de1 kesintiye ugrucak bu beni onemli olcude yorucak kesintiye ugranamam icin ne yapmaliyim

    1. Merhaba,
     İştirak nafakası yükümlülüğü, kendisine velayet verilmeyen eş bakımından öngörülmüş bir yükümlülüktür. Bu nedenle iştirak nafakasının kaldırılması yönünde dava açmanız pek bir sonuç doğurmayacaktır. Ancak iştirak nafakası miktarı mali gücünüzün çok üstünde kararlaştırılmış ise ve diğer koşullar da mevcut ise nafaka miktarının azaltılması için dava açabilirsiniz.

   2. Ali Bey merhaba, benim üç cocugum var asgari ücretle çalışan bir bayanım eşime dava açacağım daha önce kendisine şiddetten dolayı da dava acmistim sonrasında sikayetimden ondan korktuğum için vazgecmistim.kendisine anlaşmalı boşanan dedim beş kuruş anlamayacaksınız benden dedi ve küfür etti.kendisi belediyede çalışıyor ikramiye ve mesaileri ile maaşı 6000 TL yi geçiyor .sorum şu cocuklarimin ikisi ilkokula gidiyor bir cocugumun daha altı bağlanıyor 2.5 yaşında maaşımdan başka hiçbir şeyim yok kiradayim mahkeme bana ne kadar nafaka bağlar.tesekkur ederim.

    1. Gülcan hanım merhaba,

     Öncelikle şunu söylemek gerekiyor Nafaka konusunda matematiksel, herkes için genel geçer bir rakam söz konusu değildir. Tarafların yani sizin ve eşinizin sosyal ve ekonomik durumu tespit edildikten sonra mahkemece çocukların yaşı, eğitim durumu, sağlık durumu vs. nazara alınarak bir iştirak nafakasına hükmedilecektir.
     Burada size düşen boşanma davaları konusunda yoğunlaşmış, uzman boşanma avukatı aracılığıyla davanızı açarak eşinizin mali durumunu ve çocuklarınızın ihtiyaçlarını tam olarak dosyaya ve mahkemeye yansıtabilmesi gerekmektedir. Boşanma avukatınız iyi bir çalışma yaparsa çocuklarınızın ihtiyaçlarını tam anlamıyla giderebilecek bir iştirak nafakasına hükmedilmesi mümkün olabilecektir.
     Esenlikler dilerim.

   3. Merhabalar .. Eski esim cocuk icin aldigi nafakayi resmi yollardan vermedigimden tekrardan gecmis gunlere dair nafaka davasi acti davayi benim soyismimle acmasi kanunen dogrumudur

    1. Merhaba,
     Buradaki sorun sizin soyadınız ile dava açması mı?
     Fiilen ödenmiş nafakanın, nafaka davası ile tekrar gündeme gelmesi mi?

     1. İkisindende rahatsizim cocugun yasi dolmak uzere oldugu icin tekrardan gecmise dönük almak istemesi banka aracılıgiyla vermedigim icin haksiz durumdayim

     2. Engelli çocuğum var yüzde 60anlaşmalı boşanmak istiyorum fakat 4000tl nafakayı kabul edersen dedin eşime çocuğun masrafları için bana devlet ne verirse diyor 9000 maaş alıyor ben ne kadar nafaka alabilirim

    2. SAYIN HOCAM BEN YESİL KART SAHİBİYİM %40 ENGELİM VAR HICBİR MAL VARLIĞIM YOK CALISMIYOR VE ABLAM BAKIYOR ESKİ ESİM BENDEN COCUK YARDIM NAFAKASI ACMIS ÖDÜYECEK HİCBİR DURUMUM YOK. YARDIM GORE VE SAGLIK DURUMU İYİ OLMAYAN BİR KİŞİ NASIL ODER NAFAKAYI

     1. Bulunduğunuz ildeki baroya müracaat ederek adli yardım kapsamında bir avukat görevlendirilmesini isteyiniz. Nafaka ödemek bir ceza değil, yükümlülüktür.

   4. Merhaba ben 2019 yilinda bosandim ikk cocugum var bir kiz bir erkek erkek 9 kizim 11 yasinda ve ben bunlara 3 senedir nafaka oduyorum cocuklar icin 700 tl aylik toplam eski esim suan maddi gucu iyi biriyle evlendi kendi is yerlerj var esinin evi ve aracida mevcut ikiside calsiiyor .eski esim bana nafaka yukseltme davasi acabilirmin bu durumda .ve evlendigi icin cocuk nafakasi azaltilabilirmi yada kaldirilabilirmi ve ayrica evledigi icin ben kizimin uvey bir baba da kalmasini istemiyorum kizimk taciz edebilir sonucta uvey bu durumda kizimin velayetini hakim bana verirmi dava acsam ?

 2. bosanma Hakim tarafindan aciklandi ama 2 cocuga ne Kadar nafaka ödeyecegimi aciklamadi. Tebligat yoluyla mi aciklaniyor?
  TESKÜRLER

  1. Merhaba,
   Anladığım kadarıyla Mahkemece kısa karar verilmiş ancak gerekçeli karar henüz tarafınıza tebliğ edilmemiş.
   Ancak kısa kararda dahi müşterek çocuklar için hükmolunan iştirak nafakası miktarının belirtilmesi gerekmektedir. Boşanma kararının açıklandığı son duruşma tutanağını dikkatlice inceleyiniz. Eğer iştirak nafakasına ilişkin bir hüküm yok ise gerekçeli kararın tebliğ edilmesini bekleyiniz. Eğer gerekçeli kararda iştirak nafakasına ilişkin bir hüküm yok ise derhal istinafa başvurunuz.

  2. Merhaba eşim çok sorumsuz ve bize bakmıyor bırç harç bitmiyor aldığı maaş nereye gidiyor bilmiyorum Eylülden beri ayrıyım dava açacam 2 yaşında oğlum var anlaşmalıya yanaşıyordu aslında ama nafaka hiçbir şekilde kabul etmediğini çocugun da birsz büyüyünce alacağını söylüyor bunlar mümkün mü çekişmeliye dönerse nafaka ve velayet bende kalır mı lütfen cevap verin

 3. ÇOCUĞUM OKUMADIĞI HALDE OKUYO GÖSTERMESİ VE MAHKEMEYE YALAN BEYANDA BULUNARAK İŞTİRAK NAFAKASI DAVASI AÇTI ÜÇÜNCÜ AYDA AMA OKULA GİTMİYORMUŞ MÜDÜRDEN ÖĞRENDİM BANA DEVAMSIZLIK BELGESİNİ VERMEDİ VELAYET ANNESİNDE OLDU İÇİN BUNU ISPATLAYAMIYORUM OKULDA KAYITLI GÖRÜNÜYOR AMA OKULLA ALAKASI YOK GEÇEN SENEDE DEVAMSIZLIKTAN KALDI VE OKULU BIRAKTI ŞİMDİDE SIRF NAFAKA ALABİLMEK İÇİN KIZI OKULA KAYDETTİ AMA 50 GÜNDÜR OKULA GİTMİYORMUŞ

 4. İSTİNAAF MAHKEMESİ NE DİLEKCE YAZDIM İTİRAZ ETTİM ÇOK FAİŞ MİKTARDA BENDEN NAFAKA ALIYOR BEN ASGARİ ÜCRET İLE GEÇİNİYORUM 900 KREDİ ÖDÜYORUM 400 EV MASRAFI MUTFAK 300 YOL ELEKTİRİK SU DOĞAL GAZ İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUM ARTIK BEN NE YAPMALIYIM ADALETE GÜVENİP BEKLEMELİMİYİM YOKSA Bİ KADIN CİNAYETİ DAHA MI EKLENSİN YARDIM EDİN

  1. Merhaba,
   Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, iştirak nafakasına ilişkin hükümler şekli anlamda kesin hüküm olsa da maddi anlamda kesin hüküm değildirler. Sizin anlayacağınız iştirak nafakasına ilişkin hüküm her zaman için dava yoluyla değiştirilmesi mümkün olan kararlardan bir tanesidir. Bu kısa açıklamadan sonra sorunuzu dikkate alarak iki sonuç ortaya çıkar,
   Birincisi : Çocuğunuzun okula gitmediği halde gidiyormuş gibi gösterilmesi nedeniyle fazlaca iştirak nafakası ödediğinizi düşünüyorsanız, iştirak nafakasının azaltılması için dava açmalısınız. Mahkemece çocuğunuzun okula gidip gitmediği hususu zaten araştırılacaktır.
   İkincisi : Çocuğunuzun yaşını belirtmemişsiniz. Temel eğitim hakkı anne ve babalar açısından önemli bir yükümlülüktür. Çocuğun okuldan devamsızlıktan kalmış olması ve şu anda okula gitmiyor olması velayetin değiştirilmesi için önemli ve geçerli bir sebeptir.
   Ancak şunu açık bir şekilde ifade etmeliyim. Burada yaptığımız açıklamalar sizin genel beyanlarınıza dayanılarak yapılan açıklamalardır. Mutlaka bir boşanma avukatına müracaat etmelisiniz.
   Esenlikler dilerim.

 5. Merhaba, ben eşimden ayrıldım velayeti annesinde(bende) eski eşimin ölümü durumunda kızım babasının maaşını alabilir mi ?

  1. Merhaba,
   Sorunuz Aile ve Boşanma Hukuku’na ilişkin olmayıp Sosyal Güvenlik Hukuku’na ilişkindir.
   Size tavsiyem bu hususta Sosyal güvenlik Kurumu’na müracaat ederek sorunuzu yönelterek cevabını sağlıklı olarak almanız ya da sosyal güvenlik hukuku konusunda uzman bir avukata danışmanız olacaktır.
   Esenlikler dileriz.

  2. Merhaba
   Arkadaşımın mental rahatsızlığı olan 38 yaşında oğlu var eşinden yıllar önce boşandı çocuğa zar-zor icra yoluyla nafaka ödüyor ve emekliliğine az kaldı emekli olduktan sonra bir kuruş nafaka ödemem bilgin olsun diyormuş.
   Çocuk rahatsız bu durum göz önünde bulundurulmazmi nafakanin devam etmesi için.
   Nafakayı emekli maaşından icra yoluyla alamayacağına göre nasıl bir yol çizmesi gerekir.
   Saygılar

    1. Peki insanlar neden nafaka ödüyo insanlarin parası devlet tarafından zorla alınıyo bu gasp degilmi zorla almak

 6. Merhabalar 10 yil once bosandim 13 yasjnda oglum var o gun nafaka talebinde bulunmadim ama maddi sartlarim kotuye gittigi icin geriye yonelik ve ileriye yonelik nafaka talebinde bulanabilirmiyim..lutfen cevap verin tesekkurler

  1. Merhabalar,
   İştirak nafakası çocuk ergin oluncaya kadar yani 18 yaşını ikmal edinceye kadar istenebilir. Daha önce istememiş olmanız bu duruma engel değildir. Hemen bir boşanma avukatına müracaat ederek iştirak nafakası talep edebilirsiniz.
   Esenlikler dileriz.

   1. Merhabalar 6yıl önce boşandık oğlum şuan 11yaşında şuana kadar iştirak nafakası almadım Herşeyini ben karşıladım ama çocuk büyüdükçe sıkıntılırda büyüto çocukla ilgili hiçbişi yapmıyo çalışmıyor biraz rahatsızlığı var diye ama çocuğuda bakmıyor tek başıma çocuğamı bakayım çalışayımmı bu durumda dava açma şansım varmı acaba

  2. Merhaba benim sorum eşim iki yıl önce boşanmışve iki kızına aralarında anladarak 200 er tl nafaka baglanmış biz 5 ay oldu evleneli küçük olan evlendigimden bu yana benimle yaşıyor ve biz nafaka yı hala ödüyoruz suan velayet davası açtık bu dava süresince küçük olan kızın nafaka bedelini ödememe hakkımız varmı zaten ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz eşim şehir dışında çalışoyo ben bakıuorum benimle yaşıuor davada kızın velayetini bize verirlermi teşekkürederim

   1. Merhaba,
    Nafakaya ilişkin hükümler kaldırılabilir, yükümlüsü, miktarı ve çeşidi değiştirilebilir nitelikli hükümlerdir. Bu nedenle durumunuzu bir boşanma avukatı Boşanma Avukatı ile görüşerek değerlendirmelisiniz.

 7. Esimin ilk evliliginden bir kizi var. Gecmis oldugumuz Haziran ayinda bizim dugun sonrasi issiz kaldi. 7 aydir is bulamiyor ve evde. Eski esi ona nafaka davasi acti ve 14 ocakta mahkemesi vardi. Mahkemeye gitmedi. Bu adam 7 aydir calismiyor nasil odesin. Cok kotu durumda, hapise girmek istemiyor. Ne yapmali?

  1. Merve Hanım Merhaba,
   İştirak nafakası yükümlüsünün çalışma ve gelir kazanma gücü ortadan kalkmadıkça nafaka yükümlülüğü devam edecektir.
   Şu an çalışmıyor olması maalesef geçerli bir neden değil.
   Esenlikler dileriz.

  2. Merhabalar.İki çocuğum için mevcut iştirak nafakası var.Ve icra takibi halen devam ediyor.Fakat borçlu yeni cezaevine girdi.Bu durumda bizim alacağımız nafaka ne olur?Alabilir miyiz?

 8. Merhaba,
  Ali bey ben şuan 17 yaşında bir lise son sınıf öğrencisiyim yaklaşık 12 yıldır tek çocuk olarak annemle birlikte geçiniyoruz evimize aylık 1400 1500 küsür lira giriyor… Babamın mal varlığı durumu çok iyi ancak dediğim gibi 12 senedir bir telefob dahi acmadı… Annemle imam nikahlıydı ve resmi bir evlilik olmadı aralarında… Ancak kimlikte baba hanesinde kendi ismi yazarken anne hanesinde kendi biyolojik annemin değil resmi nikahlı olduğu kadının ismi yaziyor o yüzden annem herhangi bir nafaka talep edemedi… Size sorum ise şu ; ben 18 yaşıma geldiğimde onun mal varlığıyla alakalı bir tazminat davası veya geriye dönük bir nafaka davası açabilirmiyim…

  1. Merhaba,
   Şu an 17 yaşındasınız. Tedbir nafakası talep edebilirsiniz.
   Geçmişe yönelik nafaka talep edemezsiniz.
   Babanızın durumu çok iyi ve sizin imkanlarınız çok kötü ise diğer koşullarının oluşması halinde Yardım Nafakasını 18 yaşından sonra almaya devam edebilirsiniz.
   Ancak ne olursa olsun mutlaka bir boşanma avukatı ile görüşmeli ve ona göre davanızı açmalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Merhaba. Esimle 3 ay önce bosandik. 3 yaşında bir cocugumuz var. 2000 tl nafaka ödüyor. Çocuğum krese gidiyor ve kirada oturuyorum. Her şeyin çok pahalı olduğu bir dönemdeyiz Ben öğretmenim esim özel sektör. Ben 8000 o 9000 civarında kazanıyor. Boşanmadan 1ay sonra evlendi. Beni boşanmaya zorlamasını ve çocuğun nafaka miktarını kabul etmesini şimdi anlıyorum. Bu ay ödemesi gereken nafakayi ödemedi. Azaltma talebinde bulunabilir mi? Yeniden evlenmesi de bu durumu etkiler mi? Evlendiği bayan da çalışıyor.. teşekkür ederim…

 9. Merhaba, 08.03.2018 tarihinde eski eşimle anlaşmalı olarak boşandık, 2010 ve 2015 doğumlu 2 çocuğumuz var, velayetlerini ben aldım, bana ayda 700 lira vereceğini söyledi ama bunu dilekçeye yazmak istemedi çünkü 1 gün bile ödemeyi geciktirirsem maaşıma haciz konur dedi, son 8 aydır doğru düzgün para göndermiyor, çocukları arayıp sormuyor her yerden kendisine ulaşmamızı engelledi, tefeciye borcu vardı babam kredi çekti borcunu ödeyip senedini aldık ama kredi için de para göndermiyor, bu kredi olayı 2019 mayıs ayında oldu, biz bununla ilgili ne yapabiliriz, ben iştirak nafakası davası açmak istiyorum ama dilekçeyi nasıl yazacağımı bilmiyorum, avukat tutacak maddi durumum yok, barodan talep edecem, şimdi nerde çalıştığını bilmiyorum bu davayı acarsam nafaka bağlanırdı? Bana velayet davası açacağını söylüyor açarsa kazanabilirmi? Çok acil cvp bekliyorum yardımınıza ihtiyacım var.

  1. Elçin hanım merhaba,
   Avukat ücreti karşılayamayacak durumunuz yok ise baroya müracaat etmelisiniz. Avukatınız tedbir nafakası konusunda size yardımcı olacaktır.
   2018 yılında anlaşmalı boşanma şeklinde evliliğinizi sonlandırmış ancak 2019 da boşandığınız eşin tefeciye olan borcunu ödemişsiniz. Üstelik babanız bu borcu ödemiş. Bu durumda babanız ile eşiniz arasında bir alacak ilişkisi bulunmakta babanız bir avukat ile görüşerek borcu ne şekilde tahsil edeceğini belirlemeli.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 10. Ali bey merhaba iki sene önce esimle anlaşmalı bosandik fakat ozmn ben herhangi bir nafaka istemedim cunku isteseydim bosanmayacak ti ve suan velayeti bende olan ortak çocuğumuz icin nafaka davası acmak isiyorum geriye donuk olarak ustelik kizim anaokukuna da gidiyir yetersiz kalıyorum. Ayrica bende ikinci evliligimi gerceklestirdim bu bir sorun teskil edermi dava acmamda. Teşekkürler

  1. Hatice Hanım Merhaba,
   Sorunuza maddeler halinde cevap vereyim.
   1- Müşterek çocuk için iştirak nafakası her zaman istenebilir. Boşanma davasında istenmemiş olması bir önem arzetmez.
   2- Geriye dönük nafaka davası açılması mümkün değildir. Dava açıldıktan sonraki sürece ilişkin talepte bulunabilirsiniz.
   3- Sizin evli olmanız, bu davada bir önem arzetmez. Burada babanın ya da annenin çocuğun bakımı için gerekli giderlere katlanma yükümlülüğü yani nafaka yükümlülüğünden söz ediyoruz. Bu bakımdan dava açmanız pekala mümkündür.
   En kısa zamanda bir boşanma avukatına müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. İyi günler ben anlaşmalı boşandım yaklaşık 1 yıl oldu iki çocuğumuz var ortakvelayet aldık ama ikametleri bende haftada bir annesine gidiyor nafaka talep etmemiştim anlamalı protokol de kendisi memur ben askari ücretle çalışanım çocuklar için iştirak nafaka davası aca bilirmiyim teşekkür ler

     1. Ai bey merhaba ben 2019 eylülde bosandim iki oğlum var 6 ve 13 yaşında ortak olan hiçbir malımı almadım anlasmali tek bitsin diye.cocuklarima sadece ikisi için 1200 tl nafaka bağlandı ama çocuklarına ekstra ufacık bir yardım yapmıyor yeniden evlendi ve yetmiyor diye sürekli yakınıyor dava açsam tekrar nafaka yükselirmi acaba maaşı 5000 tl onun ben şuan işsizim üstelik ailem bakiyor maddi olarak evim kira vs yetişemiyorum

     2. Merhaba ali bey boşandım henüz 6 ay oldu çocuğum için aldığım iştirak nafakası her yıl boşanma tarihinden itibaren düzenli olarak arttırırıl mı acaba

   2. Merhaba eşim çok sorumsuz ve bize bakmıyor bırç harç bitmiyor aldığı maaş nereye gidiyor bilmiyorum Eylülden beri ayrıyım dava açacam 2 yaşında oğlum var anlaşmalıya yanaşıyordu aslında ama nafaka hiçbir şekilde kabul etmediğini çocugun da birsz büyüyünce alacağını söylüyor bunlar mümkün mü çekişmeliye dönerse nafaka ve velayet bende kalır mı lütfen cevap verin

 11. Ali Bey merhaba, ayrılmış olduğum eşimden 4 yaşında bir kızım var. 1 senedir, aylık 1000 tl iştirak nafakası ödüyorum. mayısta 6 ay askere gidicem. askerlik süresince iştirak nafakası ödemem gerekiyor mu. maaşım hariç başka bir gelirim malım mülküm yok. ne yapmam gerekiyor

  1. Ayrıca şuan 2. evliliğim ve eşim çalışıyor.bu vereceğiniz cevabı değiştirir mi bilmiyorum ama belirtmek istedim

   1. Ahmet bey,
    Askerlik hizmetinin bulunduğu dönemde hiçbir gelirinin olmaması halinde bu süreyle sınırlı olmak üzere iştirak nafakası yükümlülüğü kaldırılabilir.
    Konuya ilişkin bir çok Yargıtay Kararı bulunmaktadır. Bir boşanma avukatına müracaat etmeniz gerekiyor.
    İyi günler ve esenlikler dileriz.

 12. İyi çalışmalar.ben ve eşim devlet memuru yuz.iki oğlum var 15 ve 8 yaşında.buyuk oğlum bende kalıyor .küçük oğlum annesinde kalıyor.ben 500 TL iştirak nafakası veriyorum.esiminde büyük oğlum için nafaka vermesini istiyorum .bu hukuken mümkün mü? Ne yapmalıyım.

  1. Ramazan Bey,
   Sizin yanınızda kalan çocuğun velayeti siz de mi annesinde mi?
   Eğer büyük oğlunuzun velayeti siz de ise eşinizin de çalışıyor olması karşısında iştirak nafakası talep edebilirsiniz.
   İkinci ihtimalde velayet sizde değil ise, çocuğun velayetinin size verilmesi ve iştirak nafakası talepli dava açmalısınız.
   Ancak mutlaka bir boşanma avukatı ile ayrıntıları konuşmalı ve ona göre yol haritanızı belirlemelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Ali bey merhaba
    1 ay once esimden anlasmali olarak bosandim musterek 3 yasinda kizim ve 7 yasinda etkek cocugumuz var…kizimin velayeti annede oglumun velayeti bende..esimde sigortali asgari ucretle calisiyor bende ayni sekilde..Ben onda kalan mustetek cocugumuz kizim icin istirak nafakasi oduyorum ama anne velayeti bende olan cocugumuz icin nafaka odemiyor..bende nafaka talep edebilir miyim veya nafakayi iptal edebilir miyiz

 13. Merhabalar
  4 yıldır nafaka ödüyorum nafaka dışında bu süreç içersinde çocuğumla ilgili her türlü ihtiyaçlarını katılamaya çalışıyorum
  Çocuğumun velaheti annesinde annesi son 2 aydır çocuğuma bakmıyor ve artık bende kalıyor velahat değişikliği savaşı maddi anlamda açma gücüm yok
  Benim size sorum şu ben çocuğuma bakıcam ve bakicamda nafakayı annenin belirlediği hesaba degilde çocuğuma açacağım bir hesaba ve bu hesabi 18 yaşına kadar kimsenin kullanmama etkeni olan bir hesap açsam kanunen yasak olurmu

  1. Merhaba Hakan Bey,
   İştirak nafakası çocuk yararına kullanılmak üzere velayeti kendisine verilen eşe ödenir.
   Söz konusu nafakanın kimsenin kullanmaması şeklinde bir kısıtlama getirilemez.
   Koşulları var ise velayetin değiştirilmesi için dava açılması gerekir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 14. İyi günler Ali bey . Ben karımdan boşandım. O zaman işi ve maddi durumu olmadığı için 2 çocuğuma 2000 tl iştirak nafakası , evi ve araba alacak kadar altını kendisine devrettim. Şimdi iş buldu çalışıyor ve evide sattı 8500 tl ortalama faiz getirisi de var bu durumda ödemekte olduğum iştirak nafakasından az olabilirmiyim yada en azından mahkeme kararı ile yarıya düşürülebilir mi. Bu mahkeme başvurusunu avukatsız bireysel başvuru dilekçesi ile ben yapabilir miyim.

  1. Alper Bey Merhaba,
   Anladığım kadarıyla eşinize yoksulluk nafakası yükümlülüğünüz bulunmamakta. Bu nedenle eşinizin çalışıyor olması sizin durumunuzda bir değişiklik yaratmamaktadır.
   Ancak sizin ekonomik koşullarınızda bir kötüleşmenin bulunduğunu ispatlamak suretiyle iştirak nafakası (yani çocuklar için nafaka) miktarının azaltılmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.
   Boşanma avukatı ile seçenekleri değerlendirerek bir karar vermelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 15. Merhaba Ali Bey, eşimin eski eşinden olan oğlu 15 yaşında velayeti babada 5 yıldır da bizimle yaşıyordu çocukla tanıştığımdan beri ciddi davranış bozuklukları var ve bu yüzden biz anlaşamamya başladık bu süre zarfında annesi ilgisiz çoğu zaman aylarca aramadığı oldu gittiği zaman 1-2 parça kıyafet alır yollar onun dışında hiçbir katkısı olmamış birisi defalarca çocuğuna seni istemiyorum dedi şimdi çocuk ona gitti ne de olsa hazır büyütülmüş çocuk hemen gider gitmez velayet davası açmış iştirak nafakası alabilmek için kendisi asgari ücretli eşimde de öyle. Böyle sonradan ilgilenme çabasına giren bir anne için velayet değişikliği yapılır mı iştirak bağlanır mı ya da anne babadan alınıp sosyalhizmetlere verilir mi?

  1. Merhaba,
   Çocuğun velayeti konusunda bir çok kriterimiz bulunmaktadır. En önemli kriter ise Çocuğun üstün yararı ilkesi ile 15 yaşındaki çocuktan bahsettiğimize göre çocuğun görüşünün alınması ilkesidir. Koşullar var ise velayet değişikliği mümkündür. İştirak nafakası konusunda kanunun emredici hükmü olduğundan iştirak nafakasını velayet kendisine verilmeyen eş tarafından ödenmesi bir yükümlülüktür Bu yükümlülük eşlerin cinsiyeti nazara alınmaksızın mahkeme kararı ile şekillenen bir yükümlülüktür.
   Ancak velayet değişikliği konusunda dava açılmış olması, çocuğun velayetinin değişeceği anlamına gelmeyecektir. Gerekli savunma argümanları ile sonuca ulaşabilirsiniz.
   Bir boşanma avukatına müracaat etmeniz halinde ayrıntılı bilgilere ulaşabileceksiniz

 16. Ali bey merhaba ben 1,5 sene önce anlaşmalı eşinden boşandım 2 kızım var velayeti bende yani annede ayrıldığımız zaman Benim maaşım iyidi o iş yerinden de ayrıldım ama şimdi maaşım çok az aldığım 500 tl nafaka kızlarım için yeterli olmuyor ki düzenli de ödemiyor zaten bu 500 tl yi yükseltme şansım oluyor mu kendisi maaşı şuan ne kadar bilmiyorum ama devlet memuru bir bayanlada evlilik yaptı yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ediyorum

  1. Merhaba,
   İştirak nafakası çocukların ihtiyacı, paranın alım gücü, tarafların sosyo ekonomik durumlarındaki değişiklikler nazara alınarak yükseltilmesi mümkündür.
   En kısa zamanda bir boşanma avukatına müracaat etmeniz halinde gerekli hukuki yardımı alabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 17. Ali bey merhaba ben bir kişiyle birliktelik yaşadım resmi nikahımız yoktu hamile kaldım ve çocuk şuan bende ve onun soyadını da taşımıyor benim merak ettiğim ben bu adama babalık davası açıp nafaka davası açarsam ve eğer ilerde evlenirsem aldığım nafaka ödenmeye devam edecek mi yoksa ortadan kalkar mı iyi akşamlar tşk ederim

  1. Esma hanım merhaba,
   Babalık davası açılması ve bunun sonucunda çocuk için nafaka bağlanması çocuk ile ilgili bir husus olup sizin başka birisiyle evlenmenizin nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir etken değildir. Çünkü nafaka zaten çocuk için ödenmekte ve çocuk reşit yani 18 yaşını ikmal edinceye kadar devam edecektir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 18. merhaba ali bey tanıdığımız eşinden boşanmış bir bayanın üniversitede öğrenim gören çoğu babasından yardım nafakası alması yönünde mahkeme kararı olmasına rağmen babası nafakayı ödememekte diretiyor, bu aile bir avukat aracılığı ile icra takibi yapıyor ve babaya tazyik hapsi veriliyor. baba hapisteyken avukat aileyi arıyor ve babanın cezaevinde covit 19 nedeni ile hastalanması veya ölmesi durumunda babanın yakınlarının, tazyik hapsine neden oldukları için kendilerinden davacı olabileceklerini söyleyerek belgeler imzalattıktan sonra ailenin icra takibinden vazgeçmelerini sağlıyor. avukat bey böyle bir durum sözkonusu olabilir mi, böyle bir durum sözkonusu değilse avukat şikayet edilebilir mi ve bu icra takibi yeniden açılabilir mi?. ayrıca bu tip dava konularında avukat ücretleri ne kadardır? cevap için şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba,
   Kişinin nafaka yükümlülüğünü ihlal nedeniyle tazyik hapsi ile cezalandırılmasının asli sebebi kendi kusurudur. Kaldı ki bundan şikayetçilerin sorumlu tutulması mümkün değildir.
   Derhal bir avukata müracaat etmelisiniz. Avukatlık ücretlerini bulunduğunuz ildeki avukatlar ile görüşerek tespit edebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 19. Merhaba cevap verirseniz cok mutlu olurum. ben bundan 10 yıl önce aldatma siddet vardı ama anlasmalı olarak bosandım nafaka istemedim, bir kızımız var suan 14 yaşında kızım 3 bucukyasında iken ayrıldık 7 yasına kadar babası maddi manevi yardımcı olmadı kızım 7 yasında iken ben yeni bir yuva kurdum kızımın yuvası olsun istedim ve 7yasından itibaren babası ayda 100 tl ile destek olmaya basladı suan bizim zorumuzla ayda 350tl gondermekte ptt aracılıgyla. Yalnız kendi tarafından nafaka davası acmamı istemedi. 2evliligimde hüsranla sonuclandı ve bundanda bir cocugum var suan 7 yasında. Ben kızımın babasından nafaka talep etmek istıyorum cunku calısmıyorum kızım liseye baslayacak gecim cok zor ve bakmam gereken bir cocugum daha var kızımın babasına bu paranın yetmedigini biraz daha arttırmasını soyledigmde kabul etmiyor. Bu durumda ne yapmam gerekiyor. 2008de bizi bıraktı terk etti 2010 yılında evlenecek diye benden nikahı almaya geldi 2010dan bu yana kanunen ayrıyız. Gecmise dönük nafaka talep edebilirmiyim kızımın hakları neler lütfen cvb verin tesekkurler. Kendisinin suan evli 2 cocugu var yıllardır hep bastırdı idare edin param yok şu bu ama tasınmaz mal aldı lütfen cvb verirmisiniz. Yaklasık yedi yıldır 100 liradan baslayarak bizim zorumuzla suan 350tl veriyor. Geriye donük nafaka dava acabilirmym yada neler yapabilirim lütfen yardım

  1. Merhaba eşim ile ayrıyız. Çocuğu bana sormadan özel üniversiteye yazdırmış devlet üniversitesi varken.
   bu arada işsiz kaldım .
   Şu anki eşimin Emekli maaşı var.
   3500 TL kira ödüyor. Dizimde menisküs yırtığı var çalışamıyorum.
   Bir ilkokula giden oğlum var.
   Ayrıca şimdiki oğlum hiperaktif ve ben oğluma bakıyorum oğlum ve şimdiki eşim psikolojik tedavi görüyor hem oğlum hem eşim psikolojik ilaç kullanıyorlar. Çocuk eşime şiddet uyguluyor vuruyor yumruk atıyor.
   Ben olmasam ikisinden birisinin başına Allah korusun birbirine zarar verebilirler o derecede.
   Benim üzerime sadece bir araba var.
   Çocuk için 700 TL aylık iştirak nafakası ödüyorum
   Mahkeme gelirim yok diye Arabayı sattirabilirmi eşimin maaşına müdahale olurmu. Teşekkürler saygılarımla.

 20. Merhaba avukat bey esimle 26 ekim 2018 yilinda anlasmali olarak bosandik bi oglumuz var ve kendisi istirak nafakasini hic odemedi issiz oldugunu belirtti hep simdi icraya versem odemedigi miktarida alabilirmiyim su an ki durumunu bilmiyorum yani calisiyormu bi bilgim yok

  1. Merhaba,
   Nafaka yükümlüsünün nafaka borcunu ödememesi halinde icra takibi yapılabileceği gibi icra ceza mahkemesinde nafaka yükümlülüğünün ihlali nedeniyle 3 ay hapsen tazyiki talebiyle şikayetçi olunabilir.

 21. Bu arada ben genclik ve spor bakanliginda guvenlik gorevlisis olarak calisiyorum bu durumu kullanabilirmi kendisi issizse hala yani benim durumum iyi diye bunu kullanabilirmi aslinda kira da veriyorum cocugun egiyim masraflar artmakta

  1. Merhaba!
   17 yaşındayım, okuyorum. Annem ve babam iki sene önce anlaşmalı bir şekilde boşandılar. Benim velayetim annemde. Kendisi sağlık sorunlarından dolayı çalışamıyor ama dulluk maaşı alıyor. Babama nafaka davası açmak istiyorum. Açabilir miyim? Ve eğer babam nafaka ödemeye başlarsa annemin maaşı kesilir mi?

 22. iyi gunler
  1.5 yıl once anlasmali bosanmamiz gerceklesti .velayet bende (anne de ) baba sehir disinda görme gunlerinde 3 dort sefer anca geldi .temmuz ayi boyunca onda olmasi gerekiyor cocugun bu sene aldi şuan cocuk orda (cocuk bendeyken istirak nafakasi ödemem cebime kalir mantigiyla cocugu aldi ).temmuz ayının nafakasini yatirmadi bu kosullar altinda nafakayi alma hakkina sahip miyiz.

  1. Ceren hanım merhaba,
   Temmuz ayının nafakasını da ödemek zorunda. Çocuğun baba yanında olması babanın mahkemece karara bağlanan nafakayı ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

 23. Avkt. Ali Deniz
  Bir kaç sorum olucak size en baştan teşekkürlerimi iletiyorum size. İki çocuk annesiyim çalışmıyorum bu çalışmak istemiyorum anlamına gelmesin işkur veya açık iş bulma çabasındayım bir çok resmi kuruma iş konusunda yardım istediğime dair maillerim başvurularım var cimere dair iş için yard8m ettiğime dair taleplerim yazışmalarım var . Eşimle boşanma kararı aldık söz konusu eşim iki çocuğum velayetini almak istiyor bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Mahkeme ben kabul etmediğim sürece velayeti babaya verirmi? Çocuklarımda babada kalmayı istemiyorlar çünkü her konuda çocuklarına karşı ihmali var gerek sosyal gerek ihtiyaçları gerekse eğitim konusunda yani her konuda ilgisiz bir baba mahkeme bu durumu nazara alırmı veya çocuklarımın ifadelerine pedagoglar eşliğinde alınırmı? Eşimde şuan çalışmıyor çalıştığı süreç olmuş olsada maaşını banka üzeri değilde elden alıyor bu durumdada iştirak çocuklarımın nafakası yinede almam mümkünmü? Kendim içinde tazminat talep etsem alabilirmiyim? 13 yıllık evliyim çocuklarım 11 ile 7 yaşlarında ortaokul vede ilkokula gidiyorlar

 24. Protokolde iştirak nafakası belirlenmiş ödeme günleride belirlenmiş fakat iştirak nafakasının nasıl ödeneceği ve herhangibir banka hesabı belirtilmemiş ise karşı taraf nafaka ödenmedi diyerek dava açma hakkına sahipmidir? Nafaka ödenmeyip çocuğun tüm ihtiyaçları karşılanmıştır aynı zamanda düzenli olarak haftalık harçlığı elden teslim edilmiştir.

  1. Merhaba,
   Mahkemece iştirak nafakası kararlaştırılmış ise bu takdirde çocuğun velayetinin verildiği eş tarafından bu karar icraya konu edilebilir. Çocuğun tüm ihtiyaçların haricen ödenmesi yerine icra dairesine mahkeme kararında belirtilen meblağın ödenmesi gerekmektedir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 25. Merhaba ali bey 7 yaşından bircocugum var velayet annede fakat cocuk haftanın 6 günü bende annem bakıyor tüm okul ve temel masraflarını ben karşılıyorum 1250 nafaka ödemem gerekirken 1650 sade okula ödüyorum tüm deliller var elimde eşim geriye dönük nafaka davası acmış içra yoluyla kagıt geldi buna Bi cpzüm bulabilir iyim avukatım kaybetdik dedi davayı dokont ve ödeme planlarım var ne yapabilirim bu konuda

 26. Merhaba annem ve babam 6 aylıkken boşandılar ama o dönemde babam nafaka vermemek için işten ayrıldı ve nafaka vermedi. Ben şuan 26 yaşımdayım evli değilim üniversiteyi de okudum ama toplu nafaka almak istiyorum böyle bir hakkım var mı ve bu talepte bulunursam babamın bana toplu nafaka vermesi için hangi şartlarda olması gerekir teşekkür ederim

 27. Merhaba
  Boşandiğim eşim başka biriyle evlendi ve ve evlendiği kişiyle yurtdışında yaşayacaklarını söyledi. Çocuğumuzun velayeti onda. Bu durumda yurtdışına gidince yükümlü olduğum iştirak nafakası ne olacak? Gittiği ülkenin kanunlarına göre başka bir iştirak nafakası talep edebilir mi?

 28. Merhaba alı bey 2003 yılında evlendim 3 sene cocuk yapmadık o zamanlar eşim içki içiyordu sonra cocuk yapın eve baglanır dedı ler o zaman 18 yaşındaydım zaten severek evlenmedim babam bızı cok dövüyordu annem de arabasıyla evlendırdı İlk 6 ay iyiydı neyse kızımız oldu daha kötüleştı Hersey bende 2008 yılında anneme durumu anlattım ve boşanma davası actım 2012 de bosandık kendım nafaka istemedim cocugumun velayetı bende 350 TL nafaka baglandı cocuguma tefe tüfeye görede zam gelicektı ama babası hiç doğru düzgün yatırmadı parasını hep kendısıyle muhatap olmak zorunda kaldım evlendı 2 cocugu daha oldu ne zaman yatırdığı paranın yetmedıgını soylesem hep borcum var idare et dedı ama kendısının suan arsası var araba aldı kızım lıseye gectı dersaneye de gıdıyor ben artık kendısıyle muhatap olmak istemiyorum hep bı bahane buluyor demek istıyorum kı maasından dırek kızımın hesabına kesılse nafakası boyle bısey mumkun mu acaba ne yapmam gerekiyor

  1. Hülya hanım merhaba,
   Nafakanın tahsili için icra takibi başlatırsanız. Nafaka borçlusunun ödenmemesi halinde maaşından ya da haczi kabil mallarından tahsil edilmesi mümkün olacaktır.
   Bir avukat ile görüşünüz.

 29. Merhaba ben 28 yaşındayım eşim ile gecinemiyoruz durmadan bağırıyor ve temizlik yapıyor 3 çocuğumuz 8 – 4 – 1.5 yaşlarında çocukların velayeti anneside kaldığında nekadar nafaka öderim maaşım 3750 tl

  1. Merhaba,
   İştirak nafakasında bir tarafta çocuklar, diğer tarafta ise nafaka yükümlüsü bulunmaktadır. Nafaka miktarı belirlenirken çocukların yaşı, eğitim durumu, sağlık durumu yaşamlarını idame ettirebilmek için asgari koşullar nazara alınırken nafaka yükümlüsünün de hayatını devam ettirirken ödeyebileceği nafaka miktarı arasında bir denge oluşturulmaya çalışılır.
   Bu nedenle dosyaya yansıyan bilgiler ışığında nafaka miktarı her bir olaya özgü olmak üzere mahkeme tarafından belirlenecektir. Dolayısıyla dosyayı görmeden koşulları bilemeden bir değerlendirme yapmamız mümkün değildir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Böyle faydalı bir platformda bizlere yardımcı olduğunuz için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum şimdiden teşekkür ediyorum?

 30. merbalar ben 2017yılında boşandım ve 5yaşında bi kızım var eski eşim kızıma tek kuruş nafaka ödemedi ben şuan ikinci evliligimi yaptım şuan nafaka davası açmak istiyorum şuanda işide var zaten kızıma nafaka verir mi kazanırmıyım sizce

  1. Merhaba,
   5 yaşındaki kızınız için iştirak nafakası talep edebilirsiniz. Yazdıklarınızdan tam olarak anlaşılmıyor ama iki ihtimale göre değerlendirme yapılmalı.
   Birinci ihtimalde; eski eşiniz ile boşanma kararında kızınıza iştirak nafakası ödeyeceğine ilişkin bir hüküm yok ise; eski eşinize karşı hemen iştirak nafakası ödenmesi yönünde dava açabilirsiniz.
   İkinci ihtimalde: Boşanma kararında iştirak nafakası ödenmesi yönünde bir hüküm vardır. Ancak eski eşiniz hiçbir zaman ödememiştir. Bu durumda yapılması gereken husus boşanma kararını icra takibine konu etmeli eski eşiniz aleyhine icra takibi başlatılmalıdır.
   Son bir ihtimal olarak: Boşanma kararında hükmedilen iştirak nafakası kızınızın ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak ise bu durumda nafaka miktarının arttırılması için dava açabilirsiniz.
   En kısa zamanda bir boşanma avukatı ile görüşünüz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Boşanma esnasında ben istemedim nafaka degilse boşanamıycaktım ve çocuguda alıcaktı şuana kadarda çocugumu alır diye korktum açamadım eger ben nafaka alırsam çocugu ilerde alır mı? Bu çok düşündürüyor. Nafaka davası açarsam sizce nezaman baglar

 31. merhaba,
  eski eşim yeni eşimle evlilik arefemizde üzerime iftira atarak çocuğumu göstermemeye başladı ve yaklaşık 4 yıldır çocuğumu göremiyorum. 4 sene önce savcılığa şikayette bulunup kamu davası açılmasına sebep oldu. beraat ettim, itirazları sonucu değiştirmedi ancak dava henüz yargıtayda. korona salgınından beri nafaka ödemedim. şimdi bu biriken nafakanın tamamını faiziyle istiyor ancak çocuğumu göstermiyor. tabiki iftiradan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. nafaka için avukatı icraya gideceğini söylüyor, ödeyip ödemeyeceğimi soruyor. tebliğde bulunurlarsa itiraz etsem mahkeme kabul eder mi? sizce şansım nedir?

  1. Osman bey merhaba,
   Ortada bir boşanma kararı ve nafaka hükmü var. Yani yapılacak icra takibi ilamlı icra olup yapacağınız itiraz herhangi bir icra işlemini durduramayacaktır.
   Mahkeme kararına dayanan icralara ilamlı icra diyoruz. İlamlı icra mahkeme kararı ortadan kalkmadığı müddetçe yürürlükte olacaktır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Ali bey merhaba,
    hızlı yanıtınız için teşekkür ederim.
    Karşı tarafın iddiaları asılsız beraat ettim ve bugün savcılığa şikayette bulundum. ifademde, uzaklaştırma kararıyla uzun bir süredir çocuğumdan mahrum bıraktığını da belirttim. peki bu mahkeme kararını kaldırmak için dava mı açmalıyım? yıllardır bir asılsız bahanelerle göstermediği için karşı tarafa suç duyurusunda bulundum ancak bu nafaka olayı için ne yapabilirim?

    sağlıklı günler dilerim.

   2. Merhaba Ali bey. 5 yil once ayrildigim esimde dava dilekcemde nafaka talep etmiyorum diye protokol imzalamistim cunku diger turlu ayrilmayacagini belirtmisti. Suan oda bende ikinci evliligimizi yaptik ancak 5 yildan beri cocuguna hic bir katkisi yok. Ne zaman dava acicam desem cocugun velayaetini almak icin dava acacagini soyleyerek tehdit etti. Velayeti bende bu arada Ben yinede basvurularimi yaptim ancak adliyedeki gorevli red cevabi alirsin bosanma dilekcesinde nafaka istemiyorum diye imza atmissin dedi. Ben israrla dava actim haklilik payi varmi acaba

 32. Merhaba Ali bey ; benim anne ve babam 8 yıl önce ayrıldılar ben şuan üniversite öğrencisiyim ve part time olarak çalışıyorum ve hala babamdan icra yoluyla nafaka alıyorum. Aldığim nafaka da yıllar içinde bir Tüfe artışı olmamakla artık yetmemeye başladı. Dava açabilir miyim bunun için ve kazanma durumum olur mu ? Dava açarsam şuan nafakamin iptal olma durumu var mı ?

  1. Merhaba,
   üniversite öğrencisi olduğunuzu belirtmişsiniz eğer 18 yaşından büyük iseniz artık iştirak nafakası alamazsınız. Yardım nafakası için dava açmanız gerekiyor.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 33. Merhabalar esim kamuda çalışıyor çocuğumuz 2 yaşında boşandıktan sonra iştirak nafakasi haricinde eşe bir nafaka çıkar mi acaba?

  1. Merhaba, boşanma sonrasında eş için hükmedilen nafakaya yoksulluk nafakası denilir. Yani bu nafakanın ödenmemesi halinde yoksulluğa düşüp düşmeyeceğine bakılır. Şu halde kamuda çalışan bir eş kural olarak yoksulluk nafakası alamaz. Ancak eşlerin gelirleri arasında ciddi bir fark bulunması halinde bu mahkemece takdir edilecektir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 34. Merhaba 15 Aralık 2020 tarihinde anlaşmalı olarak boşandık. Kararda iştirak nafakası için kesin tarihin belirlenmesinden sonra yazıyor. Kesin tarih 15 Aralık olduğuna göre Aralık ayı için nafaka almam gerekiyor mu. Bir de eşim memur. Nafaka için onunla muhatap olmak istemiyorum. Ne yapabilirim.

  1. Merhaba,
   Kesin tarih denilmez. Kararın kesinleşmesinden itibaren iştirak nafakası denilmiştir. 15 Aralık tarihinde boşanmaya karar verilmiş ise size gerekçeli karar tebliğ edilecek. Gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra istinaf süresi 15 gün geçtikten sonra karar kesinleşecektir. Detaylı bilgi için https://www.alideniz.av.tr/anlasmali-bosanma-davasinda-karar-ne-zaman-kesinlesir linkindeki yazımızı inceleyiniz.
   Karar kesinleştikten sonra nafaka için muhatap olmak istemiyorsanız icra takibi başlatmalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 35. merhaba avukat bey ben eşimi aldattım bana çekişmeli bir dava açtı. şuan davamız devam ediyor. zinayı ispatladı. bu çocuklarımı almama engel mi. 3 ve 5 yaşında iki çocugumuz var ve karşı tarafın maddi durumu çok iyi. bana çocukların velayetini verirler mi. oğullarımı farklı bir şehire kaçırdı. çocuklarımın velayetini alabilirmiyim.aldığım taktir de nafaka öder mi çocuklara. şuan çalısmıyor ama bir geliri var. cevap verirseniz çok sevinirim

  1. Merhaba,
   Velayet konusunda temel kuralımız “ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI”, yapılacak pedagog incelemesi sonucunda çocuğun kimin yanında kalması uygun görülür ise bu takdirde çocuğun velayeti ona verilecektir. Kimin kimi aldattığından ziyade çocuklar yaşları itibariyle eğitimleri itibariyle fiziksel özellikleri itibariyle kimin yanında kalmalıdır sorusunun cevabı araştırılacaktır.
   Sizin durumunuzda ise büyük ihtimalle (büyük ihtimalle diyorum çünkü sadece sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak söylüyorum) çocukların anne yanında kalması yönünde karar verilecektir. Dosyada başkaca hususlar var ise durum değişebilir. Bir boşanma avukatına müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler diliyoruz.

 36. Merhaba ,
  Eşimden ayrılmayı düşünüyorum , önceki evliliğimden velayeti bende olan 3 çocuğum var. eşim bubları eve kabul etmiyor ettiği zaman da ya onlara ya bana psikolik şiddet uyguluyor ki bir daha getirmiyeyim diye. çocuklarımı eve 8 yıllık evlılık boyunca anca toplamda 3-4 ay getırebıldım.ayrıca şu an birlikte olduğum eşimden müşterek bir bebeğim var. eşimden üvey evlatları için nafaka talep edebilir miyim ? ayrıca ben müşterek çocuğumuz için nafaka ödeyecekmiyim , ortak konutta eşim kalıyor ben evi terkettim çocuklarımla şimdilik geçici olarak babamda kalıyorum. eşimde bende çalışıyoruz her ikimizin de geliri var

 37. Merhabalar bilginize ihtiyacım var bizim eşimle 2.evliliklerimiz benim 2 çocuğum esim 1 kızı var eski esinde işitme engelli bir oğlumuz oldu ve oda otizmli 2.5 yasinda eşim kucik esnaf biz ev aldık pandemi başlamadan ve üstüne pandemi başladı vs işlerimiz herşey çok kötü duruma geldi ve eşim nafaka veremiyor bize bir yol göster misiniz evet orada çocuğunda hakkı fakat bizde borç harç gomulduk kaldık ee burada ki çocuğumda sıkıntılı ihtiyaçları ne yapmamız gerekiyor

 38. Merhaba Ali bey
  Benim eski esimden 3 oğlum var ilk boşanmamizda velayetini bana verdi lakin sonra dava açarak geri aldı. Mahkemenin bana yolladığı kağıtta onlar 300 TL çocuk başı nafaka talep ettiler lakin yapılan araştırmada benim hiç bir maddi gelirim olmadığı kara işçisi yevmiyeci olarak çalıştığım ve nafaka odicek durumunun olmadığı anlaşıldı ve bana gelenkararda herhangi bir nafaka ödeme kararı yazmıyor. Şimdi annesi çalısan gelir düzeyi yüksek birisi dükkan kendisinin iyide kazanıyor. Cocugumuzun birisine velayeti annesinden olamsina rağmen benim annem bakıyor. Bu kişi beni ve eşimi çocuklarımi tehdit ediyor bu insan benden şimdi açacağı mahkeme ile nafaka alabilirmi

 39. Merhaba Ali bey
  Ben 2017 yılında eski esimden boşandık. Çocukların velayetini bana verdi lakin sonra dava açarak geri aldı ve bana gelenkararda herhangi bir nafaka ödeme kararı yazmıyor. Daha sonra dava açacağını ve nafaka isteyeceğini söyleyerek ağıza alınmayacak bana çocuklarıma ve eşime hakaretler yağdırdı ve tehdit ettielimde hem ses kayıtları hemde msj resimleri var. Benim nafaka ödeme imaknim yok. Kara iscisiyim günlük yevmiye ile iş bulursam çalışıyorum. Çocukların birisine benim annem bakıyor ve maddi anlamada çocukların herşeyini destekliyor. Bu kadının dükkanı işi herşeyi ziynet eşyaları var ve sırf inat için dün mahkeme acdi. Beni nafaka ödemeye mahkum ederlermi. Ederlerse gelir duzyimi anlattım ne kadar alabilir. Cevap verir seniz çok memnun olurum
  Teşekkür ederim

  1. Merhaba, çocuklar için nafaka gündeme gelecektir. Ancak miktarını hakim takdir edecektir.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

 40. Merhaba avukat bey.iki çocuğumun aylık nafakası 400 TL.dir.kizim orta son sınıf öğrencisi oğlum orta 5.sinif.bu nafaka miktarı ni kendim aile mahkemesine başvurarak avukatsiz yükseltme talebinde bulunabilirmiyim.ayrica çocuklarımın babası bosanirken imza attın nafaka yükseltme talebinde bulunamazsin diye psikolojik baskı yapıyor.onun avukatı vardı çünkü.pandemiden dolayı düzenli çalışamıyorum.bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler

  1. Merhaba,
   Nafaka hükmü değişen koşullara göre yeniden ele alınabilecek kararlardandır. Bu nedenle nafaka arttırımı davası açmalısınız. Ancak her zaman dediğimiz gibi bir boşanma avukatının hukuki yardımından yararlanmalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 41. Merhaba kizim eşinden ayrılmak istiyor kizi için kendisi için nafaka ala bilirmi kızım calismiyor kizi 5 yaşında okul masraflarını karsilarmi eşi 7 8 tl maaş alıyor yıpranma parası kendisi işe girse nafaka alırım almazmi cok zor durumda bilgi verirseniz sevinirim

  1. Merhaba,
   Tabi ki nafaka alabilir. Bir boşanma avukatına müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 42. Merhabalar, 4yil once boşandım. Kizim icin iştirak nafakasi bağlandı ancak eski esim 6 ay once kendi isteğiyle emekli olarak isinden ayrılıp ticarete atıldı. 2 aydir iştirak nafakasini ödemiyor son 5 yil icinde ertelenmiş adli cezası da mevcut bu durumda ne yapmam gerekir? Kendisi için icra takibi dışında hapis cezası mumkun mudur? Teşekkür ederim

  1. Merhaba,
   Sitemizin amacı hukuki danışmanlık kapsamında kalan genel nitelikli hukuki makale paylaşımıdır.
   Sorduğunuz soru ise hukuki danışmanlık kapsamındadır.
   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca bir avukatın ücretsiz danışmanlık hizmeti vermesi yasaktır.
   Online danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz. Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 43. Merhabalar ali bey 2 sorum olacaksizlere
  1. Aaüt gereğince 3400 maktu vekalet ücretinin davalidan yani benden alınıp davacı ya verilmesine diye hüküm var bu ne oluyor kime niye ödeme yapılıyor bu ödenmezse sıkıntı olabilirmi efendim üzerime kayıtlı hiç birşey yok icra ya verebilirmi hapis cezası bunda olurmu
  2. Sorum ali bey anlaşmalı boşandım boşanırken kendisine ve çocuğa nafaka istemedi imzaladi çocuk işin nafaka istedi bağlandı 300 tl sonradan kendine de isteyebilirmi anlaşmada feragat etmişti
  Şimdiden teşekkürler ali bey cevap için

 44. Merhaba ben eşimle nerdeyse dokuz yıl oluyor boşandım.eski eşime mahkeme masrafları artı 250tl nafaka ödenmesi kararlaştırldı.fakat eski eşim bunları ödemek istemedi ve bende üstüne düşmedim böylece 9yıl geçti.fakat şimdi nafaka yardımı istiyorum çünkü çocuk eğitim hayatına atıldı bana masraflarda yardımcı olmasını istiyorum şimdi bu konuda bir şey yapabilirmiyim gecikmiş olsada.birde çocuk için hiçbir şey yapmasa bile çocuğu görme hakkı var mı.yada çocuk onu görmek istemiyorsa yinede görebilir mi?yardımcı olursanız sevinirim

  1. Mahkemece kişisel ilişki kurulmuş ise bu takdirde eşinizin çocuğu görme hakkı var. Engelleyemezsiniz.
   Eğer eşiniz ödeme yapmadıysa icra takibi başlatmalıydınız.

 45. Merhaba ben 27 yaşında 3 yıl önce boşanmış iki çocuk annesi bir kadınım.ayrılırken biran evvle kurtulayım derken nafaka falan istememiştim.fakat şimdi çocukların babası durumu çok iyi olduğu halde herhangi bir yardım yapmıyor ve sigortası olmadığı için hiç birşey talep edemeyeceğimi söylüyor.ihtiyaçlarımızı karşılamak için 2 aydır bir işe başladım fakat yinede geçinemiyoruz.Nafaka davası açabilir miyim ve ne kadar etkili olur acaba ?

 46. Merhabalar Ali bey, velayeti eski eşimde olan 17 mayıs 2003 doğumlu bir erkek çocuğum var ve iştirak nafakası ödemekteyim. 17 mayıs itibariyle çocuğumun 18 yaşı dolmuş mu oluyor yoksa bir sene sonra mı doluyor?Devlet memuruyum icra yolu ile kesinti yapılıyor, iştirak nafakasını kaldırabilmek için ne yapmam gerekiyor? Engin bilgi paylaşımlarınız için şimdiden teşekkürler.

   1. Teşekkür ederim. Peki iştirak nafakası haciz yolu ile kesildiğinden, kendiliğinden kalkar mı başvuru yapmamız mı gereklidir?

 47. Merhaba Ali bey eşimle boşandığımızda yeni hamileydim şiddet aldatma vardı dava açtığımda dilekçeye bunları yazdım fakat yalanladı kendisi şiddeti aldatmayı falan yani mahkeme uzamasın diye anlaşmalı boşanmaya karar verdik sonra mahkemede bir talepte bulunmadım fakat bir oğlum var şuan 2 yaşında kendisi hiç bir maddi destekte bulunmadı bu zamana kadar çocuk için çocuğuda istemedi nafaka nasıl alabilirim acaba çocuk için kendisi şuan çalışmıyor bende çalışmıyorum şuan çalışmadığı için alabilir miyim

 48. İki yıl önce boşandım iki çocuğumuz vardı 700 lira nafaka bağlandı anlaşmalı boşanma sonucu ben nafaka talep etmedim şuan ikimizde evliyiz çocukların nafakası kesilir mi

 49. Merhaba Ali bey tüm soruları yanıtlamışsınız inşallah benimkinide yanıtlarsınız şimdiden teşekkür ederim. Ben eşimden ayrılmak istiyorum. Sürekli olarak hakaret ve küfürlerinden bıktım usandım. Psikolojim bozuldu,psikiyatrise gittim ilaç kullanıyorum ilaçlar bile korkumu ve kaygımı hafifletmedi. Kendime olan özgüvenim gitti. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Ben 3500 TL maaş alıyorum eşim ile aynı yerde çalışıyoruz maaşlarımız aynı iştirak nafakası ortalama ne kadar öderim.evim arabam yok herhangi bi gelirim yok. Annenin çalışması iştirak nafakasını etkilermi? Birde biz yoksul bir aileydik sağdan soldan borç alarak düğünümüzü yaptık. Düğünden sonra bize takılan altınlarla borçlarımızı ödedik. Sonra ben işsiz kaldım kirayı ödeyemedik bu yüzden bilezikleride bozdurmak zorunda kaldık. Kendi isteğiyle verdi zorla almadım ama şimdi dava açıcam düğünde takılan altınları ve bilezikleri isteyeceğim diyor. Ben onları yapacak durumda değilim. Zaten kendi düğünümüz için aldığımız borçları ödedim keyfi olarak alıp bozdurmadım. Bu konuda dava açabilirmi? Açarsa hakim bey bana o altınları ödettirirmi? Birde mehirini istiyor yaklaşık 30 bin TL tutuyor. Onlarıda taksitle ödeyebileceğimi söyledim. Yeterki kurtulayım ondan artık dayanacak gücüm kalmadı. Lütfen bana yardımcı olun. Benim avukat tutacak paramda yok çok çaresiz hissediyorum kendimi aileminde durumu iyi değil lütfen bi yol gösterin. Teşekkür ederim.

  1. Merhaba,
   Ücretsiz avukat için bulunduğunuz yerdeki Baroya müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 50. 9 yıllık evliyim.bosanma sürecindeyiz.eşim ortak velayet konusunda diretiyor.sebebi velayeti almak değil sadece söz hakkı istiyor.ama biz şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak üzereyiz.eşimin 9 yıldan beri fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldım.defalarda beni döverek ve tehditler ederek evden kovdu.böyle bir durumda hakim velayeti eşime verir mi yada ortak velayete karar verir mi?bu arada kızım 2015 Şubat doğumlu.ayrıca bana bırakın çocuğuma dahi nafaka vermek istemiyor.ayrıca çocuğuma takılan altınlar,bana düğünde takılan altınlar,bankada bir miktar para ve motorsiklet var ve hepsi evlilik süresinde oldu.bütün hepsini satıp harcadığını söylüyor ama kesinlikle yalan.bunlardan hak alabilir miyim birde bunlardan hak istersem velayeti tamamen alacağını söyledi.ayrıca ablası avukat ve savcı tanıdıkları var ve beni bunlarla tehdit ediyor.

  1. Merhaba,
   Sorunuz Danışmanlık hizmetleri kapsamında kalmaktadır.
   Avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimiz ücretlidir.

 51. Merhaba avukat bey, annem ve babam boşandı ve babamın maddi durumu iyi olmasına rağmen bana 300tl nafaka yatırıyor ve bu seneye kadar 250tl idi. Hâliyle öğrenci de olarak bu para yetmiyor dava açmayı düşünüyoruz ama babam olacak kişi mahkeme bu kadar dediyse dava açsan bile yükselmez diyor, cidden böyle mi acaba? Nafaka 2014 yılında 250tl olarak belirlendi yeni de değil.

 52. Merhaba
  Eşimle boşandıktan sonra çocuk için verdiğim ve düzenli olarak banka hesabına ödediğim nafakayı kızım için harcamadigini düşünüyorum.
  Bunun için dava açabiliyor muyum?
  Yeniden bir evlilik yapsam ve gelir durumu taşınmaz mulk vs gibi durumlar yeni eşimin olması kızımın velayetini almam da yardımcı olur mu ?
  Kızım şuan için 5 yaşında
  Teşekkürler

  1. Merhaba,
   Bu konuyu ve koşullarınızı bir boşanma avukatı ile detaylı şekilde görüşmelisiniz. Çünkü velayet değişikliği ya da nafakaya ilişkin hükümlerin değişikliği bir çok koşula bağlıdır. Bu koşulları boşanma avukatı ile değerlendirerek bir karar vermelisiniz.

 53. Türk Medeni Kanunu’nun 182/2.

  Merhabalar 2016 yılında eşimden ayrıldım bir tane kız çocuğumuz var 11 yaşında 300 tl iştirak nafakası ödüyorum. Kızımın annesi kızıma benim verdiğim isme kadar değiştirtti resmi yollarla sırf ben koymuşum diye, her zaman bana kızımın benim kanımdan olmadığını söylüyor, kendisi alevi iste bana mesajlar atıyor senin kanına benzemeyecek , kendisi Kürt ben Türküm bana kızım Kürt olacak senden olmayacak diye mesajlar atıyor halbuki asla öyle ırkçı birisi değilim ve ben bunları çok önemsemiyorum. Gecen ay nafakayı ödeyemeceğimi söyledim beni idare edebilir mi diye sordum; fakat bu benim zor durumumu fark edince mahkemeye iştirak nafakasını artırma talebinde bulunmuş sırf daha kötü günler gecireyim diye. Sayın avukat bey 4000 tl maaş alıyorum 2000 tl kredi ödüyorum maaşımın 4/1 verilirse sokakta kalırım bu konuda bi fikir verebilir misiniz lütfen. Teşekkür ederim şimdiden.

  1. Nafaka arttırım davasına ilişkin olarak bir boşanma avukatı ile birlikte hareket ederek maddi durumunuzu belgelendiren belgeler ile davaya cevap verip delilleriniz ile durumunuzu ispatlayınız.

 54. 3 çocuğum var eşimle anlasmali bosanma dilekçesi verdik sinirle nafaka talep etmemiştim fakat şimdi iştirak nafakasi talep etmek istiyorum.Annem den kalma bir daire var üzerimde kayıtlı ve yine ailemden bir arsa satışı sonrası 300.000 TL param var bunu belgeleyebiliyorum.Esim suan işsiz issizlik maaşı alıyor buna rağmen iştirak nafasi talep etmiş olursam sonuc alabilirmiyim .Çocuklarım 8,5,1.5 yaşında erkek

 55. 16 yaşındayım babam kardeşim(9) ve bana nafaka kararı olmasına rağmen nafaka vermiyor. Yaşım gereği benim adıma annem mi şikayet etmeli yoksa ben edebilir miyim? Nasıl bir yol izlemeliyim, nerelere başvurmalıyım?

 56. Ali bey merhaba

  Boşanma davası gerçekleşmiş olanlar sonradqn çocuk için nafaka talebinde bulabilir mi ? Boşanma aşamasında hiç birey talep etmediğine dair belgede imzalanmistir . Ancak velayet anneye verildiği için karşı taraf 4 yaşında ki çocuğun eğitim masraflarını karşılamak istemiyor. Bunun için tekrar bir mahkeme ye başvurup talep etme hakkımiz var mı ? Yanıtlarsanız çok sevinirim .. teşekkürler

 57. Merhabalar, eski eşim ile anlaşmalı boşandık, oğlumun velayeti bende ve eski eşim oğlumuz için iştirak nafakası ödüyor fakat Oğlumu yaz ayında yanına alırsa iştirak nafakasını yatırmıyor, ya da çocuğu aldığında ayın kaç günü benim yanımdaysa o kadar ödüyor (mesela temmuzun 3 ünde aldı 3 günlük iştirak nafakası hesaplayıp yatırmış) . Böyle bir hakkı var mı? Daha önce en fazla 1 ay aldı bu sene ilk defa 2. Aya sarktı ve bu 2. Ayı da ödemeyeceğini söylüyor fakat benim oğlum için sağladığım koşullar devam ediyor(barınma,geçmiş taksitler, eğitim vs) , sonuçta oğlum benimle yaşıyor, okula kurslara vs gidiyor. Bu durumda ne yapmam gerekir? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

 58. Merhabalar. Babama 2020 Eylül ayında yardım nafakası davası açtım. Mahkeme bana 1300 TL nafaka bağladı fakat karşı taraf ödeyecek durumu olmasına rağmen yaklaşık 1 senedir ödemiyor. Üniversite öğrencisi olduğum ve çalışmadığım için avukat tutamadım, tüm islemleri kendim yaptim. 3 ay önce icraya verdim, 3 hafta önce bankalarına haciz yollattim bir sonuç çıkmadı. Annem babam ayrı babam eczacı 13-14 bin TL geliri var. 15 bin TL birikmiş nafakam var . Paramı almak için hangi yola başvurabilirim? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.

 59. Merhaba Ali Bey,

  Eşimle anlaşmalı boşanmak için mahkemeye başvuruda bulunduk, fakat mahkeme masraflarını düşürmek için eşim fakirlik kağıdı aldı. Fakirlik kağıdı eşimin adına olduğundan davacı da eşim oldu, davayı ben açacaktım ama nasıl olsa anlaşmalı boşanıyoruz diye önemsemedim. 21 aylık bir oğlum var, velayetini ben talep ediyorum, karşı tarafın onayı dahilinde. Dilekçeye çocuğumun nafakası için bir madde eklemedik ama mahkemede hakimin velayeti alacak olan kişiye iştirak nafakasını soracağını belirttiler, doğru mudur? Yani iştirak nafakası için madde olmadan da mahkemede talep edebilir miyim?

  Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim.

 60. Marhabalar avukat bey öncelikle size bişey sormak istiyorum mesela boşanmış kadın çocugun nafakasını aldı çocuk babasının yanında kaldı eğitimini orda yaptı ama babası ne yazıki babalık vazifellerini yerine getirmedi ve çocugun piskolojisini zedeleyecek şeyler yaşandı anne tüm masraflarını karşıladı ve üstelik bunlar fotoraflı ve faturalı belgeler var eğitimi ve diğer herşeyi anne yaptı sadece çocuk baba yanında akldı anne nafaka alma hakı varmı acaba cevaplarsanız seviniriz

 61. Merhaba Ali bey

  Eşimin eski eşi 10 yıl aradan sonra nafaka artırımı yapmak istiyor . Bizim de bir çocuğumuz var ve şuan ikinci bebeğime hamileyim . Eşimin şuan çalışmıyor . Bugün açtığı davanın kağıdı elimize ulaştı . Böyle birşey yapabilmesi mümkün mü ?

 62. iyi aksamlar ali bey. Ben 6 yıllık evliyim siddetli gecimsizlikten dolayi esimden ayrilmak istiyorum yaklasik 3 aydir esimle ayriyiz. 3 cocugumuz var,iki gun once anlasmali bosanma teklif ettiler. esim ailesi ile birlikte ortak is yapiyorlar esimin uzerine hic birsey yok ama cok fazla mal varliklari var. bende buna daynarak hem kendime yoksulluk nafasi hemde 3 cocuk icin istirak nafakasi istemeyi dusunuyorum 5 bin tl kadar . mal varliklari olmasina ragmen uzerine birsey olmadigi icin istegim red edilirmi??

 63. Hocam merhabalar. Bi sorum olacaktı yanıtlayabilirseniz şimden teşekkür ederim. Annemle babam ayrı . Babam bizimle görüşmüyor nafaka da ödemiyor. Uzun yıllardır konuşmuyoruz. Ben şuan üniversitede 2.sınıf öğrenciyim. Babama eğitim nafakası davası açmayı düşünüyorum. Dava harcı ne kadar olur? Geçmişe dönük nafaka da alabilir miyim? Çünkü öğrenciyim ve ödeyebilecek durumda değilim. Babam emekli aylığıyla eşi ve çocuklarıyla yaşıyor. Davayı kazanabilir miyim? Şimden teşekkürler 🙂

 64. Merhaba avukat bey kolay gelsin. Ben eşimle anlaşmalı boşandım bir tane çocuğumuz vardı ona iştirak nafakası ödüyorum ve bu nafakayı her yıl tüfe oranında artırarak ödüyorum. iştirak nafakasına tüfe uygulanmayacağına dair bir duyum aldım acaba doğru mudur? bilgi verirseniz sevinirim. iyi çalışmalar

 65. Merhaba iyi çalımalar
  Biz eşimle anlaşmalı boşadık protokolde çocuk için kendimiz miktar belirledik fakat ozamana göre şuan maddi durumum kötü bunu düşürme imkanımız varmı ne gibi bir yol izlemeliyiz şimdiden teşekkürler.

 66. İki çocuğum var biri 8 diğeri 4 yaşında 8 yaşında olan çocuğumun velayeti bende 4 yaşında olan çocuğumun velayeti annede ben 2 senedir annenin yanında kalan çocuğum için nafaka ödüyorum ikimizde asgari ücret ile çalışıyoruz bende yanımda olan çocuğum için nafaka talebinde bulunabilir miyim ne yapmalıyım şimdiden tşk ederim

 67. Merhaba Ali bey,

  Boşanma protokolünde nafaka artışını bu şekilde anlaştık,

  Bu nafakanın boşanma ile muaccel hale geleceği konusunda ve ayrıca iştirak nafakası artışının boşanmanın muaccel hale geldiği ay başlangıç kabul edilmek suretiyle her yil TÜIK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak ÜFE/TÜFE aritmetik ortalaması oranında artış yapılacağı konusunda anlaşmışlardır.

  Hakim
  1-Taraflarca düzenlenmiş olan 24/04/2021 havale tarih protokolün kişisel ilişki hususu dişinda MAHKEMEMİZCE ONAYLANMASINA,

  2-İştirak nafakasının her yil 01 Ocak tarihi itibari ile ÜFE oranında otomatik olara, arttirilmasina.

  Şeklinde karar verdi.
  Benim nafak ödemem heryıl ÜFE/TÜFE 12 aylık ortalamaya göre mi artacak.

  Yoksa bir önceki yılın aynı ayına göre mi artacak.

  Oranlar arasında %100 fark var neredeyse.

  Bir önceki yıla göre (%79,89)
  Oniki aylik ortamaya göre (%43,86)

  İyi çalışmalar,

 68. Merhaba ben 3 yıl önce anlaşmalı boşandım herhangi bir nafaka talebinde bulunmadım ve şuan 10 yaşındaki kızımın velayeti bana verildi ve şuan da yeni bir evlilik yaptım. Bu yüzden kızımın velayeti için tekrar velayet davası açtı ve kızımı da ikna ettiği için kızım da mahkemede babasını istediğini belirttiği için pedagog da bu karar dogrultusunda rapor verdi ve önümüzdeki günlerde dava görülecek ve muhtemelen velayet babasına verilecek. Ben şuan sözleşmeli memur olarak çalışıyorum eşim ise memur. Sorum şu velayet babasına verildiğinde iştirak nafakası talebinde bulunabilir mi ? Ki davada durumlarının çok iyi olduğunu ve her türlü imkanı sağladığını ve hiçbir şeyi eksik etmediğini Özel bir kurumda çalıştığını beyan etmişti. Buna rağmen bu talebi olur mu olursa neye göre hesaplanır ?

 69. Merhaba bende kızıma nafaka bağlatmak istiyorum babası nüfusuna aldı imam nikahlı birlikteliğimden oldu birde kendim için nafaka talebinde bulunabilir miyim hiçbir şekilde maddi olarak destek çıkmıyor

 70. Merhaba eşim çok sorumsuz ve bize bakmıyor bırç harç bitmiyor aldığı maaş nereye gidiyor bilmiyorum Eylülden beri ayrıyım dava açacam 2 yaşında oğlum var anlaşmalıya yanaşıyordu aslında ama nafaka hiçbir şekilde kabul etmediğini çocugun da birsz büyüyünce alacağını söylüyor bunlar mümkün mü çekişmeliye dönerse nafaka ve velayet bende kalır mı lütfen cevap verin

 71. Merhaba Ali Bey. Eşimle anlaşmalı boşanıyoruz. İlkokul 1e giden oğlum var. aylık gelirim 5250 lira. Şimdi eşim iştirak nafakasını biz belirleyelim diyor. Maaşımın ortalama %50 miktarda kredi ödüyorum(oturduğum evin borcu). Hakimbey veya Hakime hanım kaç TL iştirak bedeli belirler.

 72. Merhaba avukat bey çocuğum 16.11.2006 doğumlu nafakasını annesinin hesabına yatiriyorum çocuğum 18 inden gün aldımı çocugumun hesabına yatıracağım yoksa 18 i dolduruncamı teşekkür ederim.

 73. merhaba eşim çocuklarimin melayetini bana geri verecegini soyledi ve bir nafakaya anlaştik nasıl bir işlem yapmaliyiz nasıl bir yol almaliyız noterdenmi yapmaliyız yada resmi bir makama dilekcemi yazmalıyiz bize yardimcı olursanız seviniriz

 74. Merhabalar Ali Bey.
  İmam nikahlı eşimden 2015 yılında bir oğlum oldu. Nüfusa babası ve benim üzerime kayıt oldu. Bir süre sonra babasıyla ayrıldık ancak ihtiyaçlarını karşıladığı için nafaka davası açmamıştım. Ancak bir süredir bütün yükümlülüğü bana bıraktı. Şuan nikah dışı dünyaya gelen oğlumun giderleri için dava açma hakkım varmı? Varsa hangi mahkemeye başvurabilirim?

 75. Merhabalar.eski eşimle 10 yıl önce boşandık..eşimin vekalet verdigı avukatıyla miktarı iki taraf anlaşarak ödeme gücüme göre çocugun nafakasını ödedim.simdilerde eski eş benden 10 yılın ödenmeyen ( ödediklerimi cikararak) efe tüfe farkını istemekte.ödeyecek durumum yok.kaldı ki bi anda onca yılın farkı baya büyük miktar oluyor.sorum şu bu miktarı icra yoluyla maaşımdan kesme hakkı bulunuyor mu?

 76. ali bey benim maruzatım olacak.bana geçen hafta 1000 tl çocuk nafakası bağlattırıldı.benim borçlarımdan dolayı yüksek nafakayı ödeme durumum yoktur.itiraz dilekçesi vereceğim.yemekleri bile dışarıda lokantada yemekteyim.kredi borçlarımda bulunmaktadır.diğer borçlarımdan dolayı vede evimin sobalı olmasından dolayı aylık odun kömür ihtiyacı bulunmaktadır.bir kömürün tonu olmuş 4000 tl odunun tonu 600 tl oldu.hayat pahalılığından ve ekonomik şatlardan dolayı bana bağlanan bu yüksek nafakayı ödeme durumum bulunmamaktadır itiraz etsem kaç tl ye düşer borç kağıtlarımı ve kredi dokümanlarını sunsam kaç tl ye düşer ali bey.

 77. Ben 19 yaşındayım. Annem ve babam 2 yaşımdayken boşanmışlar ve o zamandan beri nafaka ödememiş babam. Eğitimim hala sürüyor. Yalnız kendisi şu anda Almanya da yaşıyor. Dava açılsa başka ülkede olması sorun teşkil eder mi?

 78. Merhaba,

  Velayet annede fakat müsterek cocuklar 3 yildir babayla yasiyorlar. Anne cocuklari 3 yildir gormuyor yanina bile almiyor. Ustelik fiilen yasamadigi cocuklar icin istirak nafakasi icra takibi baslatiyor. Ve icra yoluyla parayi tahsil ediyor. Ama baba hem 3 yildir cocuklarin masrafini karsiliyor hemde mukerrer olarak velayet hakki anneye para gonderiyor.Bu dava sureci nasil ilerler? Icra davalarinda tanik olarak cocuklar dinletilir mi? Nasil ispati mumkundur?

 79. Merhaba,ben 2017yilinda anlaşmalı olarak boşandım,bir oğlum var oğlumun velayeti nin bende kalması şartıyla nafaka istemedim zaten karşı tarafta nafaka vermem diye şart koşup öyle anlaşmalı boşanmaya imza attı, çocukla ilgisi yok 4yildir maddi manevi,bu günlerde beni karalama ve anneligime hakaret niteliğindeki olmayan şeyleri gündeme getirip karalama çabasında,ben bu duruma artık bi dur demek istiyorum, oğlum için istemediğim nafakayı ondan almak istiyorum, böyle bir hakkı varmı oğlum şu anda 10 yaşında,bi yol gösterirseniz çok memnun olurum,

 80. Merhaba eşime boşanma davası açmayı düşünüyorum dükkanımız var abisiyle ortak ama eşimin üstüne dükkan fakat çalışmıyor aralarındaki sıkıntılardan geçimimiz zor, psikolojik şiddet görüyorum , bazen fiziksel ve kavagalarımız oluyor sürekli bişeyler kırıyor , madde harici bağımlılığı olan şey var . Birde arabamız var onun üstüne dava açsam nasıl yol izlemem lazım ve inşirah nafakası tahmini ne kadar alırım ?

 81. Merhaba benim eşim polis memuru anlaşmalı boşanma davası açmak istiyorum iştirak nafakası 6000 lira istiyorum. Çünkü iki çocuğum var biri 2.sınıfa geçti diğeri 1. Sınıfa.. ve çalışmıyorum. 11.000 maaş alıyor biraz kredisine kesiliyor bu miktarda nafaka Türkiye de kime verilmişse bende sana vereyim diyor. Gidersin açarsın mahkeme neye karar verirse onu veririm diyor. Mahkeme krediyi göz önünde bulundurur mu ?? Çünkü ben çalışmıyorum ve kiraya çıkacam ve İstanbul’da kiralar malum..

 82. Ali bey iyi günler .Ben türk vatandaşıyım ve ayrılmış olduğum eşim hollanda ve türk vatandaşı hollandada boşanma davası açıldıgında aynı dönem türkiyedede açmıştım ve 2020 yılından itibaren çocuk nafası ödemeye türkiyede hükmedildim aynı hollandada ödeme yapıyorum .2 ülkede ödenmesi mecbur bu . Çocuğum ve eski eşim bende hollandada yaşıyorum türkiyede yaşamayan çocugum için nafaka ödemem biraz tuhaf karşılamaktayım .Bu olumsuz karara karşı izleyebilecegim bir yöntem var mı ? Saygılarımla

 83. Merhaba bundan 6 sene önce anlaşmalı boşandık anlaşmalı boşanma da ben sadece çocuğun velayetini istedim çocuk için nafaka talep etmediğimi ilettim protokol de yer aldı şimdi nafaka davası açma hakkım var mı varsa boşanma tarihinden bu zamana kadar olanları da alabilir miyim

 84. Merhabalar ben eski eşime iştirak ve kendisine nafaka ödüyorum Ama sürekli ayriyeten para talebinde bulunuyorlar nafakadan hariç çocuk giderleri var diyerekten ama başka yerlerde harcandığı haberi geliyor ben nafakadan hariç para ödemek zorunda mıyım teşekkürler

 85. Merhabalar…
  Eski eşim 2018 yılında vefat etti. Oğluma 2018 den beri ben bakıyorum velayeti bende. Oğlum şuan 14 yaşında ve benimle kalmak istemiyor. Babaanne ve dedesiyle yaşamak istiyor. Velayeti benden başkası alamıyor vasisi olarak alabiliyorlar diye biliyorum. Oğlum babasından 2300 tl yetim maaşı alıyor kendi geliri var. Bu durumda vasi olarak aldıklarında bana nafaka davası açıp nafaka alabilirler mi?

 86. Ali bey merhabalar

  Eşimden boşandığımda 7 aylık hamileydim. Mahkeme sırasında henüz doğum yapmadığım İçin nafaka vs söz konusu olmadı. Şuan oğlum 8 aylık oldu babası çok yardımcı değil. Nafaka davası açabilir miyim nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Nereye başvurmalıyım. Yardımcı olabilir misiniz. Kolay gelsin.

 87. Normal şartlarda 2 çocuklu bir boşanmada nafaka miktarı nedir yaklaşık 10 bin lira maaş alan bir baba için herhangi bir üfe Tüfe oranı olmadan çocuklardan biri ortaokula biri ilkokula gidiyor

 88. Ali bey merhaba 2018 yılında karımdan boşandım. Kamu personeliyim. İki kızımın velayetini hakim bana verdi. Sözleşmeli protokol ile boşandım. Sözleşmede eşim şeker hastası olduğundan dolayı anneye 300₺ nafaka ödüyorum. Ancak anne çocukların ortak ihtiyaçlarına yardımcı olmuyor tip 1 diyabet hastasıyım çalışamam diyor. Çocuklar için iştirak davası veya yardım davası açabilir miyim. Hakim çocuklar için anneden nafaka ödemesi talebini ister mi? Malum ekonomik şartlar iki çocuk bakım masrafları çok. Son olarak davalının bulunduğu mahkemeden mı dava açmak gerekiyor.

  1. Merhaba Ali Bey, öncelikle sorulan soruları itina ile cevapladığınız için teşekkür ederim. Benim sorum şu; Abim Aralık 2022 de eşinden boşandı eşi habersizce tüm eşyayı toplayıp il dışına taşındı. Önceleri haftasonu kızını görme hakkı varken şimdi yılda 1 ay oldu. Bu iştirak nafakasını düzenli olarak her ay gönderiyor fakat Haziran 15 ile Temmuz 15 arası çocuk babada kaldı. Bu süreçte de anneye bu nafaka gönderilmeli mi? Baba çocuğu kendindeyken tüm giyim ihtiyaçlarını karşıladı. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.

 89. Merhaba, iyi günler. Benim annem ben 5 yaşındayken ablamla bizi babama bırakarak bizi terk etti. Abimi yanına alarak başka bir şehre gitti. Bu olaydan yaklaşık 15 16 sene sonra boşanma dilekçesi verdi. Bu dilekçe sonrası babamın anneme nafaka vermesine karar verildi. Bugüne kadar başta eğitim olmak üzere bütün giderlerimi babam karşıladı. Annem bir kere olsun yardımda bulunmadı. Ben hukuk fakültesinde okuyorum. Ve babamın vereceği nafaka sonrası babamın elinde kendine bile yetmeyecek bir para kalacak. Eğitim masraflarımı karşılayamayacak. Bu durumda anneme karşı nasıl bir dava açabilirim? Annelik görevini özellikle bana karşı hiç yerine getirmedi. Maddi manevi hiç destekte bulunmadı. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.

 90. Mrb iyi akşamlar avukat bey eski esim ben saglik sebeblerimden dolayi genel sigorta yaptirdim eski es beni calsiyo diye nafaka iştirak davasi acti 2 cocugum 4 yildindan beri babasinda ben anlasmali tehditle bosandim ne nafaka hic bir sey vermedi sandaj yapti beni 3 kere gittim çocuklarım yanina ama onlar benden kacirdi uzak tutu beni cocuklarimda vede engeldi simdi beni yuvami yikmaya calsiyor kendisi .simdi esim asgari ucret calsiyo kendisi bu arada memur

  1. Mrb iyi akşamlar avukat bey eski esim ben saglik sebeblerimden dolayi genel sigorta yaptirdim eski es beni calsiyo diye nafaka iştirak davasi acti 2 cocugum 4 yildindan beri babasinda ben anlasmali tehditle bosandim ne nafaka hic bir sey vermedi sandaj yapti beni 3 kere gittim çocuklarım yanina ama onlar benden kacirdi uzak tutu beni cocuklarimda vede engeldi simdi beni yuvami yikmaya calsiyor kendisi .simdi esim asgari ucret calsiyo kendisi bu arada memur kendisi mahkeme sundugu dilekce ben annelik yapmamisim diyor.

 91. Merhaba Ali bey, bir ay öncesi eşim çalışmadığı için devletden yardım amaçlı avukat aracılığı ile çekişmeli boşanma davası açtı e devletden davayı gördüm bugün tarihlide tebligat elime geçti kendisi ve üç çocuğumuza toplam 5000 tl nafaka talep etmiş her ay için dava sonuçlandığında ayrıca 150000 tl tazminat ödememi yazmış avukat tebligatda süreç yeni dava yeni herhangi bir mal varlığım arabam vs yok asgari ücretle çalışan bir emekçi işçiyim 5500 tl ile geçimimi yapamazken avukat üç çocuk ve kadın eşe toplam 5000 tl nafaka nasıl talep edebilir üstelik birde 150000 tl tazminat diye üste çıkmış nasıl bir yol çizmem gerekiyor avukatı eşim işsiz ev hanımı olduğundan devlet tarafından ücretsiz talep etmiş bununuda ayrıca belirtmek istedim cevabınızı lütfen yazabilirmisiniz slmlar sağlıklı günler…

 92. Allah rızası için lütfen ne olur cevap verin.10 yaşında oğlum var 10 yıldır 200 TL nafakası . Babası hiç artırım yapmadı . 10 sene önce anlaşmalı ayrıldık .200 TL olarak ayarladı karşı taraf . Ama bu 10 senedir hep aynı kaldı.napabilirim .ve ne kadar olur bu nafaka

  1. Merhaba
   gerekçeli kararda üfe oranında arttırım yönünde bir hüküm yok ise bu takdirde nafaka arttırım davası açmalısınız.
   Bir boşanma avukatı ile görüşünüz

 93. merhaba ali bey ben esımden ayrılalı 2 sene oldu cocugun velayetı annesınde ama cocuk annesıne gıtmek ıstemedıgı ıcın benımle kalıyor tum masraflarını okul vb ben karsılıyorum ve nafakada her ay maasımdan ıcra yoluyla kesılıyor benım bu duurmda yapabılıcegım bır durum varmıdır sımdıdeın tesekkur ederım

 94. slm sn avukat ali bey
  bir sorum olacak cevaplarsanız çok memnun olurumm
  2 yıldan beridir iştirak ve yoksulluk nafakası ödüyorumm bu yıll 1000 tl oldu
  kendim doguda vanda yaşıyorum iş imkanımız yok memur değilimm
  serbest meslek te günlük iş olursa yövmiye usulu çalıyorumm

  birde yeni evlilik yaptım hem kendi evime hem eski eşime nafaka ödeyecek gücüm yok en fazla 500 ödeye bilirim ne yapmam lazım bu konu ile alakalı
  tşk ederim

 95. Ali bey iyi günler dilerim. Eşimle cekismeli boşanma davamız var, ben davaliyim. Hakime hanım iştirak ve tedbir nafakasi bağladı. 6 aylik biriken tutari faiziyle beraber ödedim, 1 aralıkta aralik dönemini odemek istedim, ama esim banka hesabını kapattirmis. Gönderemedim. Tavsiyenizi ve yorumunuzu almak istedim.

 96. Merhabalar benim eşimle 16 Kasım tarihinde anlaşmalı boşanma mahkememiz oldu e devlette karara çıkmış yazıyor fakat elime henüz bi kağıt yok kimlik değiştirmem gerekiyor bunun için o kağıdı beklemek zorundamiyim soyadım o kağıt gelmeden degismezmi

 97. Merhaba kolay gelsin iyi çalışmalar öncelikle benim size sorum ben 2015yılında boşandım ve bir Kızım var anlaşmalı olarak boşandık ve kızımın velayeti bende o zaman için mahkemeye 300 lira gibi bir nafaka ücreti belirlemiştik.Yalnız daha sonra onun borçlarından dolayı nafaka hakkımızı kaybettiğimizi öğrendik ortak alınan bir evimiz vardı ikisi için dava açmıştım ben mahkemelere katılamadım o zamanki sağlık sorunlarımdan dolayı avukat kaybettiğimizi söyledi ve ogünden itibaren babası kızıma nafaka ödemesi yapmadı şimdi kızım 16 yaşında tekrar nafaka için dava açılabilir mi geçmişe dönükte açılabilir mi nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden teşekkür ederim.

 98. merhabalar eşim 2021 yılında boşandı 2 çoçuğu var 1500 tl iki çoçuğa nafaka ödeniyordu başta hakim üfe oranına göre artış vermiş 2022 yılında 2160tl ödedik bu yıl üfe oranı 100/128 olarak 4935 tl ye yükseldi çoçuklar ilkokul ve orta okula gidiyorlar eski eşi asgari ücretli ve eşim verdiği evi 3000 tl ye kiraya vermiş kendi evlenmiş bize bu nafaka çok ağır geldi ödeyemedik ne yapmalıyız normalde olması gereken nafaka ne kadar olmalı

 99. Merhaba avukat bey anne ve babam ayrı kardeşim ile benim velayetim annemin üzerine.. 10 yıldır 200 TL olan Annemin nafakası yeni açtığımız dava sonuçlanınca 2000 TL ye yükseldi. Ama kardeşim ile ben şuan toplam 600 TL nafaka alıyoruz. Nafaka arttırmak için dava açmak istiyorum ama ben 27 kardeşim ise 23 yaşında okulumuz bitti ve işsiz. maddi durumumuz iyi değil kiradayız. Annem e sağlanan nafaka ile geçiniyoruz. Arttırma nafakası açsak yaşımız problem olur mu

 100. Ali Bey merhaba,
  Eski eşimle 2018 yılında boşandım ve şu an 9 yaşında olan oğlumun velayeti bendedir. Bağlanan iştirak nafakasına istinaden hiç dava açmadım. Evli kalınan süreler de dahil olmak üzere boşanma sonrasında da sorumluluk sahibi ve sağlıklı bir birey gibi davranmamıştır. Ben evlendim.1 seneyi geçti ve evimde de ailecek çok huzurluyuz. Bu süre zarfında baba ile görüşmesine hiç engel olmadım ve çocuğumu da babaya karşı hiç kışkırtmadım. Olabildiğince maddi ve manevi şartlara uygun bir hayat sundum ve sunmaya da devam ediyorum. Çocuğun her türlü ihtiyacı giderilmekte olup eğitimi de çok güzel bir şekilde devam etmektedir. Şimdilerde eski eşim sanıyorum ki biraz maddi durumunu toparladı ki dava açıp çocuğumu alacağım demeye başladı. Son 2 haftamı bana zehir etmekte. Kendisinin üstüne bir sürü dava açılmıştır. Farklı farklı yerlere borçlanmalarından ötürü ben boşanırken 14 dava açıktı üstüne. Sanırım evrakta sahteciliktende dava açılmış şimdi de. Velhasıl toparlayayım. Velayet davası açılması durumunda düzensiz hayata sahip ve psikolojik olarak normal olmayan birine velayet verilebilir mi? Benim sunduğum düzeni asla sunamayacak birine velayet verilir mi? Çocuğumu da ufaktan manipüle etmeye başladığını anlıyorum oğlumun konuşmalarından. Gerçekten sağlıklı bir bilgiye ihtiyacım var.

 101. Merhaba boşanma işlemi sonrası yıllık TÜFE oranı artışı ile değişecek şekilde iştirak nafakasi vermekteyim. Tek çocuk İlk yıl 750 2. Yıl 1370 şuan 3. Yıla gireceğiz ve tahmini 2800 TL olacak. Ek olarak 4 aydır +750 -750 TL çocuk odasını annesi ile ödüyoruz. Okul çağı gibi oluşacak her harcama ortak fakat nafaka artıkça zorlanacagimi düşünüyorum. Bu madde iptal edilip sabit bir tutara baglanilmasi mumkunmu nafaka azaltılması istemiyorum örnek bundan sonraki süreçte 2000-2500 TL sabit gibi veya mahkeme kararı ne olur ise

 102. Hocam merhaba ben bir şey sorabilir miyim acaba ? Benim annem ve babam ben küçükken boşandılar ve ben tek çocuğum ozamanlar babam anneme 450 lira iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiş şuan 24 yaşındayım ve babam 2 aydır nafakamı ödemiyor. Annem hiç evlenmedi acaba iştirak nafakasını annem için yoksulluk nafakasına dava açarak dönüştürmemiz mümkün mü

 103. İyi günler. Beş yıldır eşimle ayrı yaşıyorum ama boşanma davası acilmadi. Çocuğu için de hiçbir desteği yok. Boşanma olmadan iştirak nafakası için dava açmak mümkün müdür?

 104. Ali Bey merhaba,

  2006-2007 yılında boşanmam gerçekleşti. 2003 doğumlu velayeti bende olan çocuğum için iştirak nafakası yıllık tefe/tüfe oranında arttırım kararı ile boşanma ilamında yer aldı. İlk aydan itibaren mahkeme sonrası avukatı aracılığı ile banka hesap bilgisi paylaşmama rapmen tek bir ödeme dahi gerçekleşmeyince maaş haczi talebi ile nafaka alacağım icra takibine başladım. Çocuğumun reşit olmasına 6 yıl kala maaşlı işinden ayrıldı. Önce yurtdışı, sonra yurt için kaytı dışı çalışmaları nedeniyle icra takibini yapamadım. son 5 yıl ( Çocğum reşit olması nedeniyle ) için geriye dönük alacağımın emekli maaşı hazci için nasıl bir yol izlemeliyim. Ödemediği dönemler için toplam borcun faiz hesabını dilekçede belirtmeli miyim ? Bu süre zarfı içerisinde yaptığım masraflarda kendi üzerine bıraktırabilir miyim ? İşlemi uyap üzerinden yapabilir miyim ?
  Teşekkür ediyorum,

 105. Merhaba Ali bey,
  Eşimle 1 yıl önce anlaşmalı olarak boşandık ve velayeti annesinde bıraktık. Anlaşma protokolümüzde iştirak nafakası ve her yıl ÜFE oranında artış olacağını da belirledik. Eğitim giderlerini kendimin karşılayacağını belirttik.
  Sorum şu,
  Boşanmadan önce çocuğum özel okula gidiyordu ve bu 1 sene boyunca da devam etti.
  Eski eşim 2. evliliğini yapacağını ve başka şehire gideceğini söyledi. Gideceği şehirde de çocuğun özel okula gitmesini talep etti fakat o şehirdeki özel okul ücretleri benim bütçemi aştığından devam ettiremeyeceğimi, devlet okuluna giderse zaten masraflarını ödeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine yine ortak kararla kendisininde özel okul ödemesine destek olacağını ve benimde ödeyebileceğim kısmına destek olmamı istedi fakat son noktada yine anlaşmazlığa düştük ve nafaka arttırım davası açacağını söyledi.
  Gidecekleri şehirde 2 şehir arası mesafe 600km. benim mahkemece belirlenen çocukla ayda 2 hafta sonu görüşmem konusunda imkansızlıklar olacak masraflar yüzünden.
  Oysa çocuğun velayeti bende kalırsa burda özel okuluna da devam edebilir ve annesi görmeye geldiğinde burda evleride olduğundan masrafları olmaz.

  -Tekrar evleneceğinden velayet değişikliği için dava açabilir miyim?
  -İştirak nafakası arttırım davası açarsa, çocukla kişisel ilişki tesisimiz azalacağından, yeniden görüşme şartları mahkemece düzenlenirken bu durum mahkemenin nafakayı belirlemesinde faydası olur mu?

 106. Merhaba,

  İki çocuğum için iştirak nafakası ödüyorum. Büyük çocuğum 14 yaşında ve eğitim için yurt dışına teyzesinin yanına gidecek, masraflarını teyzesi karşılayacak. Bu durumda iştirak nafakası ödemeye devam edecek miyim velayet annesinde olduğu için? Tüm masrafı teyzesi karşılayacağı için ödemeyecek miyim?

  Teşekkür ederim.

 107. Merhaba, çocuğumun velayeti karşı tarafta ve iştirak nafakası ödüyorum. Mahkeme kararı ile yaz tatilinde 1 ay çocuğum benimle kalmakta. Bende kaldığı 1 aylık dönem için nafaka ödemek zorunda mıyım. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 108. Merhaba
  Ocak 2020 de boşandım ve oğluma bağlanan nafaka her yıl üfe oranında artacak diye karar verildi. Geçen sene ocak ayında artırmayı unuttuk ve ocakta değil temmuzda üfe ye göre artış yapıldı. Bu sene ocak ayını mı baz alacağız ve hangi oran baz alınacak

 109. Merhaba 14 yıl önce bosandigim eski eşim velayeti bende olan çocuğuma iştirak nafakasını hiç ödemedi bu durumda ne yapabilirim geriye dönük olanları talep edebilirmiyim

  1. Merhaba,
   İştirak nafakası mahkeme tarafından çocuk yararına hükmettiği nafaka türüdür. Eğer mahkemece bu hususta bir karar verilmiş ve şu ana kadar ödenmemiş ya da eksik ödenmiş ise bu durumda iştirak nafakasını geçmişe dönük alabilirsiniz. Yapmanız gereken mahkeme kararını icra takibine konu etmek olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu