Aile (Boşanma) Hukuku

Tedbiren Velayet: Boşanma Davası Sürecinde Geçici Velayet

Tedbiren velayet, boşanma davası sürecinde çocukların bakım ve himayesine ilişkin verilen bir tedbir kararıdır. Hemen hemen çocuklu boşanmaların tamamında ilk sorun olarak değerlendirilir. Geçici velayet de denilen bu tedbire ilişkin tüm detaylar bu yazımızda…

Boşanma Davası Sırasında Çocuğun Bir Tarafın Himayesine Bırakılması:

Boşanma Davasının açılması ile birlikte taraflar artık ayrı yaşama hakkı kazanırlar. Böylesi bir durumda henüz bir boşanma kararı bulunmadığından ve taraflar henüz boşanmadıklarından çocukların eşlerden hangisinin yanında ve himayesinde bulunacağı hususu gündeme gelmektedir.

Uygulamada “tedbiren velayet” veya “geçici velayet” de denilen bu durum,  boşanma davasının açılması ile birlikte müşterek çocuğun eşlerden hangisinin yanında kalacağı hususunun tayininden ibarettir.

Her ne kadar “tedbiren” ya da “geçici” velayet ifadeleri kullanılsa da aslında Türk Medeni Kanunu 182. maddesi kapsamında bir “Velayet Hakkı”  söz konusu değildir. Çünkü velayet, içinde çok kapsamlı yetki ve hakkı içinde barındıran ve bunu tek başına kullanma yetkisi veren bir haktır.

Oysa Türk Medeni Kanunu 169. Maddesinde “…çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri….” Denilmek suretiyle bunun bir velayet hakkı olmadığı, çocuğun bakımı ve korunmasına ilişkin bir önlem olduğunu yine söz konusu önlemin de geçici nitelikte olduğunu açıkça belirtmiştir.

Şu halde uygulamada da “geçici velayet” ya da “Tedbiren velayet” diye adlandırılan durum, boşanma davası sürecinde çocukların bakım ve korunmasına ilişkin mahkeme hakimi tarafından verilen geçici nitelikteki önlem olup, boşanma davasının kesinleşmesi ile birlikte verilen velayet kararı değildir.

Tedbiren Velayet

Çocuklara ilişkin Geçici Himaye Tedbiri (Tedbiren Velayet, Geçici Velayet) Ne Zaman Gündeme Gelir?

Çok istisnai durumlar haricinde genelde boşanma aşamasına gelmiş, boşanma davası açmış eşler müşterek çocukların kendi yanlarında bulunmasını isterler.Dolayısıyla aynı hedefe yoğunlaşmış iki ayrı irade arasında bir uyuşmazlık ortaya çıkmıştır.

Çoğunlukla boşanma davalarında, boşanma davasının uzama sebeplerinden bir tanesi de velayetin hangi eşe verileceği konusunda düğümlenmektedir.

Eğer eşlerin, çocukların kimin yanında kalacağı hususunda bir uyuşmazlığı yok ise bu yönde mahkeme hakiminin ayrıca bir araştırma yapmasına ve karar vermesine gerek de yoktur diye düşünülebilir ancak kanun koyucu mahkeme hakimine bu konuda re’sen bir talep olmasa dahi karar vermesi ve gerekli olan önlemleri alması gerektiğini emretmektedir.

Boşanma Davası Sürecinde Müşterek Çocuğun Yanında Kalmasını İsteyen Eş Ne Yapmalıdır?

Boşanma davasını açarken Boşanma Avukatınız dava dilekçesinde veya cevap dilekçesinde müşterek çocuğun dava sürecinde sizin yanınızda kalması yönündeki talebini belirtmesi gerekir.

Ancak boşanma dilekçesinde böyle bir talep bulunmasa da karar verilinceye kadar bu yönde gerek yazılı dilekçe ile gerekse duruşmada sözlü olarak bu talebi ileri sürülebilecektir.

Esasen kanun koyucu Türk Medeni Kanunu 169. Maddesinde bu konudaki geçici önlemleri alması konusunda Hakime bir talep olmasa dahi kendiliğinden (re’sen) karar vermesi gerektiğini emretmiştir.

Dolayısıyla boşanma dava dilekçesinde böyle bir talep bulunmasa dahi yargılamanın tüm aşamalarında eşler, çocukların kendi himayesine bırakılmasını (Geçici Velayet, Tedbiren Velayet) isteyebilir.

Boşanma Davası Sırasında Müşterek Çocuklar Hangi Eşin Yanında Kalacaktır?

Genel itibariyle müşterek çocuğun dava sırasında kimin yanında kalacağı hususu dosyaya yansıyan tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile ayrıca pedagog tarafından düzenlenecek rapor ile tespit edilmektedir.

Kimi zaman müşterek çocuğun kendi beyanı da alınmak suretiyle böylesi bir kararın verilmesi mümkündür.

boşanma çocuklar

Boşanma Davasında Hakim Müşterek Çocukların Hangi Eşin Yanında Kalacağını Nasıl Belirler?

Aslında bu konuda kesin bir ölçüt bulunmamaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi her boşanma davasının konusunun ve olaylarının birbirinden farklı olması yine  boşanma sürecine giren ailelerin farklı özelliklere sahip olmasıdır. Dolayısıyla Hakim bunu kendi kanaatine ve dosyadaki izlenimine göre serbestçe belirler. Ancak yine de kanun sistematiği ve hukuk uygulamasının getirmiş olduğu bir takım ölçütler bulunmaktadır. Ancak bu ölçütler hiçbirisi tek başına yeterli olmadığı gibi hakimi bağlayıcı nitelikte de değildir.

Türk Medeni Kanunu’nda Velayet Hususunda en önemli ilke “çocuğun yüksek menfaati”dir. Bu ilke nazara alındığında bir sıralama yapılacak olursa:

 • Çocukların yaşı
 • Çocukların yönelişleri
 • Boşanmaya Sebebiyet veren ve dosyaya yansıyan olayların niteliği
 • Çocuklara Sağlanacak Barınma ve Korunma Koşulları
 • Kardeşlerin birbirinden ayrılmaması

Kriterleri nazara alınarak bir karar verme yoluna gidilecektir. Şimdi bu kriterleri birlikte inceleyelim.

Geçici (Tedbiren) Velayet Açısından Müşterek Çocukların Yaşı:

Çocuk doğumundan belirli bir yaşa kadar anne bakım ve şefkatine kesin bir surette muhtaçtır. Bu muhtaçlık adeta yaşamsal niteliktedir.  Bu yaş genel olarak 0 ila 3 yaş olarak kabul edilir. Bu yaş aralığında bir çocuğun fiziksel, ruhsal gelişimi açısından annesinden ayrılması çok çok ayrıksı durumlar hariç olmak üzere mümkün değildir.

4 ila 7  yaş arasındaki çocuklar artık tuvalet alışkanlığı, yeme alışkanlığı gibi bir kısım temel alışkanlıkları kazanarak bir nebze anneye mutlak muhtaçlığı azalmış olsa da yine de annenin bakım ve şefkatine muhtaç olduğu kabul edilir. Annesinden ayrılmasını gerektirir ciddi bir durumun bulunmaması halinde müşterek çocuğun anne yanında kalması genel olarak çocuğun menfaatine kabul edilmektedir.

8 yaşından sonraki dönem aynı zamanda çocuğun temel ihtiyaçlarını giderebildiği ve kendisini ifade edebildiği bir dönem kabul edilir. Bu nedenle mahkeme hakimi tarafından dinlenilmesi mümkündür.

cocuk bosanma

Geçici (Tedbiren) Velayet Açısından Çocukların Yönelişleri:

Mahkemece pedagog görevlendirilmesi halinde çocuklar ile konuşma imkanı bulan pedagoglar çocukların hangi eşin (anne ya da baba) yanında kendilerini daha iyi hissettiklerini, en çok hangisini sevdiğini, kiminle kalmak istediğini eşlerin bulunmadığı bir ortamda sorarak ve hal hareketlerinden gözlemleyerek, eşlerin çocuklar ile iletişimi ile çocukların hangi eşe daha fazla yöneldiğini tespit ederler.

Geçici (Tedbiren) Velayet Açısından Boşanmaya Sebebiyet Veren ve Dosyaya Yansıyan Olayların Niteliği:

Mahkeme hakimi tarafından geçici velayet konusunda bir karar verilirken dosyaya yansıyan olayların analiz edilmesi gerekir. Özellikle boşanmaya sebebiyet veren olaylarda çocuklara yönelik bir fiziksel, duygusal ya da sosyal bir şiddetin gerçekleşip gerçekleşmediği hususu belirlenmelidir.

Örneğin: Boşanma sebeplerinden bir tanesi eşlerden bir tanesinin müşterek çocuk ya da çocuklara şiddet uygulaması ise, bağırması, hakaret etmesi veya başka bir şiddet eyleminden söz ediliyor ise  çocuğun geçici olarak himayesini ona göre tayin etmesi gerekir.

Başka bir örnek olarak: Eşlerden birisinin sorumsuz davranması, uyuşturucu kullanıyor olması, haysiyetsiz sayacağımız toplumun değer yargılarına aykırı şekilde yaşıyor olması halinde müşterek çocuğun bu kişi yanında kalması halinde fiziksel, ruhsal,  psikolojik geleceği tehlikeye gireceğinden bu hususu göz önüne alarak bir karar vermelidir.

Geçici (Tedbiren) Velayet Açısından Çocuklara Sağlanacak Barınma Ve Korunma Koşulları:

Eşlerden bir tanesi müşterek çocuklar benim yanımda kalsın diyorsa müşterek çocuklar için asgari yaşam ortamını oluşturmuş olması gerekmektedir.

Bir başka deyişle çocukların yaşayacağı asgari ortamı sağlayamayan eşe geçici velayet verilemez.

Bu nedenle Pedagog tarafından yapılacak en önemli incelemelerden bir tanesi de eşlerin çocuklara sunacağı yaşam ortamıdır. Söz konusu ortamın müşterek çocukların bakım ve korunması için yeterli olup olmadığı hususunu raporlarında belirtmeleri gerekmektedir.

boşanma velayet

Geçici (Tedbiren) Velayet Açısından Kardeşlerin Birbirinden Ayrılmaması:

Müşterek çocukların velayeti konusunda eşlerden bir tanesinin şu çocuk ya da çocukların benim yanımda kalmasını istiyorum. Erkek ya da kız çocuklarımın yanımda kalmasını istiyorum şeklinde bir talep olabilir.

Ancak çocukların zaten anne ve babalarının boşanmaları aşamasında yaşadığı travmalara bir de kardeşlerinden ayrılma travmasının eklenmemesi çocukların ruhsal geleceğinin etkilenmemesi adına müşterek çocukları birbirinden ayırmadan eşlerden bir tanesi himayesine bırakılması gerekmektedir.

Geçici (Tedbiren) Velayet Hususunda Tarafların Maddi Olanakları:

Geçici Velayet (Tedbiren Velayet) hususunda tarafların maddi olanakları tek başına yeterli değildir.Ancak tüm şartların eşit olması halinde hakim bu hususu da gözönünde bulundurabilecektir.

Tarafların müşterek çocuklara sunacağı maddi olanaklar daha çok boşanma davasının sonuçlanması halinde Velayet konusunda değerlendirilmeye alınan bir husustur.

Boşanma Davası Sırasında Müşterek Çocuk Maddi Durumu İyi Olan Kişi Yanında Mı Kalacaktır?

Hayır. Çünkü açıkladığımız üzere Geçici Velayet (Tedbiren Velayet) boşanma sırasında hakim tarafından belirlenen çocuğun bakım ve korunmasına ilişkin geçici bir önlemdir. Maddi olanaklara sahip olmasa da (örneğin eşin ev hanımı olması gelirinin bulunmaması), hakim çocuğun yüksek menfaatini göz önünde bulundurarak annesi yanında kalmasına ve çocuk için tedbir nafakasına hükmedebilir.

Burada eşten beklenen çocukların fiziksel, ruhsal gelişimine zarar vermeyen, sağlığını tehdit etmeyen asgari şartlara sahip bir yaşam ortamını temin etmeleridir.

Zaten müşterek çocuğun dava süresince kimin kayında kalacağına karar veren hakim, aynı zamanda diğer eşin çocuklar yararına kullanılmak üzere ne kadar parasal katkıda (tedbir nafakası) bulunacağını da karara bağlayacaktır.

Kız Çocukları Babaya, Erkek Çocuklar Anneye Mi Verilecektir?

Kesinlikle hayır. Bu yönde bir hukuk kuralı ya da hukuk uygulaması bulunmamaktadır.

Her şeyden önce böylesi bir ihtimal çocukların gelişimi açısından da risk teşkil edecektir. Örnek vermek gerekirse 7 yaşındaki bir kız çocuğunun giydirilmesi, saçının taranması, oyunlarına eşlik edilmesi erkek eşten beklenilmesi, daha doğru bir deyişle tam olarak bu gibi etkinleri tatmin eder şekilde ifa etmesi beklenemez.

Boşanma Davası Sırasında Müşterek Çocukların Anne Yanında Kalmaması İçin:

Yukarıda da belirttiğimiz üzere müşterek çocukların yaşlarının küçük olması, anne bakım ve şefkatine muhtaç olmaları nazara alınarak tedbiren anne yanında kalması ana kuraldır.

Bunun istisnaları çok nadirdir. Eğer çocuğun yaşı küçük olsa bile anne yanında kalması hayatı, sağlığı ve psiko-sosyal geleceği açısından ciddi risk teşkil ediyorsa ve bu husus mahkemede de ispatlanabilirse bu takdirde müşterek çocuğun yaşı küçük olsa bile anne yanında kalmaması yönünde mahkemece karar verilebilir.

Boşanma Davası Çocuklar

Boşanma Davası Sırasında Çocuğun Geçici Velayeti Bana verildi. Ancak Diğer Eş Çocuğu Teslim Etmiyor. Ne yapmalıyım?

Mahkemece müşterek çocuğun hangi eş yanında kalacağına ilişkin verilen karar sadece bu hususla sınırlıdır.

Yani mahkemece sadece müşterek çocuğun boşanma davası sırasında kimin yanında kalacağına dairdir.

Eğer çocuk geçici velayeti kendisine verilmeyen eşte bulunuyor ise mahkemece kararda ayrıca çocuğun geçici velayet verilen eşe teslimine dair karar verir ve bununla yetinir.

Mahkemece verilen teslim kararına rağmen diğer eş çocuğu teslime yanaşmayabilir.

Bu takdirde kendisine geçici velayet verilen eşin icra dairesine müracaat ederek, Çocuk Teslimine İlişkin mahkeme ara kararını da ibraz ederek çocuğun teslimini talep etmesi gerekir.

İcra Marifetiyle gerektiğinde refakate polis ya da jandarma alınmak suretiyle diğer eşin adresine ya da başkaca gösterilen adrese gidilerek müşterek çocuk teslim alınır ve geçici velayet verilen eşe teslim edilir.

Mahkemece Pedagog Raporlarına Aykırı Şekilde Karar Verilebilir Mi?

Pedagog Raporları, Usul Hukukumuz açısından Bilirkişi delili niteliğinde takdiri bir delildir.

Bir delilin Takdiri Delil olması, mahkeme hakimini bağlamayacağı, mahkeme hakiminin bu delilin aksine karar verebileceği anlamına gelir. Ancak Hakim söz konusu takdiri delile neden itibar etmediği ve neden aksi yönde karar verdiği hususunu gerekçeli kararda belirtmek zorundadır.

İlgili Makaleler

100 Yorum

 1. Benim bir sorunlm olacak benim ikinci esimin imam nikahlı eşinden 2 çocuğu var çocuklar 6 yil babada kalmış nnenin imkansızlıklar neticesinde biz evlendik çocukları aldık aramızda bir velayet davası oluştu çocuklar ne yaptıysam bana ve annelerine uyum sağlamıyor babalarını istiyorlar şimdi babaları aramızda protelok yapalım nb isterseniz ben razıyım diyor benim sormak istediğim protelok noter tasdikli mi yapilsa iyi olur ikincisi anne çocukları eski imam nikahlı tanınmış kişiye verse protekol olsa mahkeme karar verse de görüş gunlerine baba anne velayeti verdiği için gostermekte zorluk cikarir icra yoluyla görürsünüz denildi lütfen cvp yazarmısıniz

 2. Merhabalar. İstinaf sürecinde olan velayet değişikliği davasının başlangıcında velayet tedbiren baba ya bırakılmıştır. Bu karara rağmen icra dairesi bu kararı kabul etmemekte, davanın kesin kararını beklemektedir. Çocuğu alabilmek için ne yapmalıyım.

  1. Ahmet bey merhaba,
   Velayetin tedbiren babaya bırakılmasına ilişkin mahkemece verilen ara kararını icraya konu etmelisiniz. İcra müdür ya da memurunun bu kararı uygulamama ya da kesinleşmesini bekleme şeklindeki eylemi yanlış ve yasaya aykırıdır.
   Mahkemece verilen ara kararın bulunduğu tutunağı aslı gibidir yapmak ve onaylatmak suretiyle icradan çocuk teslimini isteyiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. EŞİM WATSAPTAN ÇOÇOGUMU GÖSTERMİYOR ÇALIŞYORUM GÖSTERMESİ İÇİN NE YAPMAYIM ŞİKAYETTE BULUNMALIYIM BUNUN Bİ YAPTRIMI VAR MIDIR MAHKEME NEZLİNDE

  2. Merhabalar eşimle şiddet yüzünden ayrıldık yani boşanma davamiz var kendisi cezaevinde 14 yıl kadar yatarı var ailesiyle tartışma yaşadık ve çocuklarım orda kaldı biri 3 yaşında biri 6 yaşında iki tane avukat değiştirdim artık delirmek üzereyim bu çocukları illa icra yoluyla mi almam lazım karakola gidip başvuru yapamaz mıyım daha öncesine ait suç duyurumda var ve neden hala ses seda yok anlamadım 1 yıl oldu resmen

   1. Merhaba,
    Eşiniz cezaevinde ise bu durumda dava süresince geçici velayetin (kural olarak) size verilmesi gerekir.
    Bir avukat ile görüşmeli ve eğer koşulları var ise Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması (TCK. 234.) suçunun unsurları ayrıca değerlendirmelisiniz.

    1. Gecici velayet verildi bana 2 çocuğumda yanımda kalıyor fakat velayet hala babada olduğu için çocukların adresi babasının evi çıkıyor kendi adresime aldiramiyorum tam karar olması gerekmiş

    2. İyi günler Ali bey 3 yıllık evliyim eşimden aileainden sürekli fiziki be sözlü şiddete uğradım en sonunda şiddet yüzünden evi tetk ettim zaten gştme dümden istiyordu sürekli gitmem için bana baskı yapıyordu 1 aydır ailemin yanındayım kızm 15 aylık boşanma davası açıcam geçici velayeti bana verilse bile baba çocuğu boşanma sürecinde görebilir mi ne sıklıkla görür buna mahke mi karar verir çocuğu kaçıracam diye beni tehdit ediyor alırsam boşanma davası sonuçlanana kadar sana göstermem çekişmeli olarak boşanıcaz

   2. Merhaba bı suredur gecırdıö kaza sebebıyle calışmaym borclandım ve bunm sıtresı evde ufak caplı tartışmalar getırdı 2 hafta once çaliştm esnada habr aldım eşm koruma akmı bnm kızıma şiddet gosterdımı soylemıs şaşırdm kendıme gelmeden bı de boşanma acmiş sonra bellı oldu babasına uyuyo şimdı 20 gundur çoçugum nıkahlı eşim orda oraya suruklenıyo 4 gundrde hiçbı hahabr alamıyorum yardm edebılırmısnz tsk

    1. Merhaba,
     Bir boşanma avukatına müracaat etmelisiniz. Şartları var ise önce koruma kararına itiraz etmeli. Aynı zamanda açılan boşanma davasına cevap vermelisiniz.

 3. Ali bey beni esim aldattı kendiside onayladı aldattığıni faceden tanısmışlar bundan başka bir kanıtim yok bunu mahkemede söylesem nasıl kanıtlarımbana 200bin lira veriyor başka bir sey vermiyor
  270 bin liralık tiri var 40 takar memlekette tarlasi var birde emeklisi var 3 çocuk var 2 kız bir oglan oglan 27 kızlar22 ile 24 yaslarinda bana yardimci olurmusunuz ne yapabilirim saygılar

  1. Biz boşandık çocuklarımın velayeti babada kaldı baba sı şimdi çocukları bana veriyor ve geçici velayet veriyor bu süreçte nafaka yada maddi yardım talebinde bulunabilir miyim babadan

 4. Esim den ayrılmak istyrm 5 aydr cocuklarımla beraber ailemin yanındaydım. 1 aydr bir arkadşmn yanına gttm cocuklarımı bırakıp ailm cocukları babalarına teslim etmiş Bn yokkn ben simdi boşanma davası acıp geçici velayet ini alablirmiym biri 3 bucuk biri 1 bucuk yasında

  1. Sultan hanım merhaba,
   Çocukların yaşları itibariyle anne yanında olması gerekir. Ancak bu yaştaki çocukları bir ay süre ile bırakıp arkadaşınıza gittiğinizi belirtmişsiniz. Bu durum ise çocukların geleceğini tehdit eder niteliktedir. Ancak tüm unsurların birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
   bir boşanma avukatına müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 5. Benim açtığım velayet. Devam var. Resmi nikahimiz yok ama 2015 yılında ayrıldık bu süre zarfı içinde çocuğa hep ben ve ailem baktık çocuk şu an 8 yaşında eğitim sağlık vb gidenlerin hepsini ben karşıladım annesi 5 ay önce gelip aldı ve nafaka davası açtı bende kendisine karşı velayet davası açtım psikolog raporunda çocuk babanın yanında mutlu olduğunu 5 yıldır babanın kendisine baktığını babanın yanında kendini güvende hissettiğini annesini de sevdiğini ancak annesinin kendisini evde yalnız bıraktığını bunun içinde akşama kadar bazen aç kaldığını belirtmiş psikolog çocuğun konuşmadı kesin ve net herhangi bir tereddüt yoktur çocuğun yaşı küçük olduğu için tek başına kişisel ihtiyaclarini karsilayamaz babaya verilirse babada işe gittiğinde çocuğa hala babaanne dedenin bakabilecegi görüşü belirtmiş anne şuan çocuğu Antalyaya götürmüş ben işe Batmadan yaşıyorum anne hiçbir şekilde çocuğu göstermiyor acaba nasıl bir karar çıkar

  1. Merhaba,
   Velayet davalarında pedagog raporu sadece yol gösterici nitelikte takdiri bir delildir. Yani dosyanın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Dosyaya yansıyan olaylar tarafların sosyo ekonomik durumları değerlendirilmeden sağlıklı bir bilgi verilemez.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 6. Merhabalar. Boşanma Davamız yeni açıldı 3.5 yaşında bir kızım var. Memur olarak çalışıyorum. Evden dava açmadan önce ayrıldım ayrı ev tuttum çocuğum için. İlk başta anlaşmalı boşanmayı kabul etti ama sonra maddi taleplerim olunca, ki bunlar benim kredi çekerek aldıgım onun üstüne olan araç ile düğün takılarım, çekişmeliye döndü dava. Çocuğumu almak için uğraşıyor ben bırakın vermeyi onda kalmasını dahi engellemek istiyorum çünkü çocuğu ailesinin yanına götürecek ki ben psikolojik sorunları olan görümceden daha yeni evliyken dayak yedim ne zaman Saldırır bilmiyorsunuz tamamen ilaçlara bağlı yeşil receteli. Diğer görümce de sağlık olarak rahatsızlandı o da psikolojik tedaviye başladı ama o evde sürekli ölüm hastalık kıskançlık dedikodu var çocuğumu oraya gönderince ne ile geleceğini bilmiyorum babası esnaf. Babasından çocuk kaçırıyorum alır gezer vakit geçirir ama yatılı olmasını istemiyorum en azından çocuğum başına gelenleri anlatacak duruma gelinceye e kadar. Evliliğin bitme sebebi şiddet hakaret güvensizlik., sürekli yalan sorumsuz olması fiili bir aldatma olmasa bile sürekli başka kadınlarla yazışma görüşme çabası olması.

  1. Merhaba,
   Çocuk ile kişisel ilişki kurulması hususu müşterek çocuk açısından bir haktır. Yani çocuk açısından önemli bir haktır. Çocuğa yönelik ciddi bir şiddet eyleminin varlığı söz konusu değil ise, çocuğun babası ile görüşmesi çocuğa zarar vereceği ispatlanmadığı müddetçe çocuk ile baba arasında kişisel ilişki kurulacaktır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 7. Merhaba.ben funda.2 çocuğum var biri 4 diğeri 10 yaşında ogullarim. Cocuklarimi almak istiyorum büyük oğlumu babasına gezmeye gönderdim fakat birdaha kesinlikle gorusturmediler. Çocuğuna bana karşı doldurmuslar .benim hakkımda kötü kötü konusturuyorlar. Geçici velayet verilecek büyük oğlum hakkımda kötü konuşursa mahkemede babaya gider .kardeşler ayrı buyumesin diye ikisidemi.boşanma sebibim şiddet aşağılama sosyal eve ekonomik baskı

  1. Funda hanım merhaba,
   Kural olarak kardeşlerin birbirinden ayrılmaması. Ancak kendisini ifade edebilen çocuğun velayet konusunda görüşü de alınır. Bu durumda mahkemece yapılacak işlem pedagog görevlendirilmek suretiyle çocuğun kimde kalacağı hususunun net olarak rapora yansıtılması olacaktır.
   Boşanma avukatınız detaylı bilgiyi verecektir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Merhaba ben murat bundan 3 ay önce eşimle ailesi yüzünden tartıştık eşim çocuğumuda alıp gitmiş habersizce tabiki bu süre zarfında hiçbir şekilde ne çocukla ne eşimle görüşemedik anne ve babasının baskısı yüzünden hadi esimi geçtim kızımla arama set koyup beni kötülemek için herşeyi yapıyorlar kızım şuan 5.bucuk yaşında anlaşmalı boşanalım diyorum yok diyorlar çocuğun velayetini istiyoruz eşimin ve ailesinin kızıma verebilecek hem maddi hemde manewi olarak hiçbir şeyleri yok ekonomik olarakta çok kötüler ve benden şuanda ev istiyorlar benim en yakın zamanda ne yapmam gerekiyor dava açsam velayet davasi veya geçici velayet davasi ne zaman içinde sonuclanir

    1. Tekin bey merhaba,
     Çocuğun velayeti konusunda velayetin verileceği kişinin maddi durumu pek de önemli bir husus değil. Yani annenin durumu kötü de olsa çocuğun yüksek yararı anne yanında kalmasını gerektiriyorsa velayet anneye verilir ve sizden çocuk için nafaka istenebilir.
     Detaylı bilgi için bir boşanma avukatına müracaat etmelisiniz.
     İyi günler ve esenlikler dileriz.

 8. Sosyal inceleme raporu esasa alınmış.benim piskologa bulunmadığım tutarsızca kelimeler ..yazıldı..bayana 6 sayfa rapor tutlmuş banna 5 satır yaklaşık iki saat konuştum.piskologla.ama.yok.yani.mahkeme olmadan..ilk başta anne ile ilişkkilendirildi.sonra geçici velayeti anneye verildi..mahkeme yok ama.oğlum 1buçuk kızım yedi buçuk yaşında ve kızımı dövdü darp. Raporu bende ve kızıma vurdugununda mevcut..çocukları benim alıkoyduğum süsü veriliyor.lakin oğlum hep annesindeydi.dilekçede beyanlarda delillerlee yazıyoruz..red oluyor.bu.kararlar doğrumu dur..efendim.

  1. Emrah bey merhaba,
   “Usul, esastan önce gelir!”
   Bu temel ilkedir. Dosyanızı görmediğim için sağlıklı bir değerlendirme yapmam mümkün değildir. Ancak şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki bir davada haklı olmanız davayı kazanmanız için yeterli değildir. Söz konusu davanızda gerekli usuli işlemlerin, yargı sistematiğinde yer alan süre ve şekillerde dosyaya sunulması gerekmektedir. Bu nedenle bir boşanma avukatı olmadan davayı kazanmanız boşanma davalarının tabi olduğu sistem nazara alındığında imkansız olmasa da çok zor.
   Mutlaka bir boşanma avukatı ile görüşmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 9. Merhaba ben hasret.esimden beni aldattığı için ayrıldım bosanma davası açtım ama henuz mahkeme görmedik yaklaşık 1bucuk aydır ayrı yaşıyoruz 6 yaşında bir kızım var 10 gün önceye kadar benim yanımdaydı kendisi bir aksam çocuğu görmek istiyorum bahanesiyle kızımı kaçırdı kızımın kolunda 3 tane çizik var bahanesiyle darp raporu alıp bana uzaklastirma almaya kalktı itirazım kabul oldu ama kızımı bana göstermiyor kızımı bana karşı dolduruyor keza raporda kızım kolundakileri benim yaptığımı söylemiş geçici velayet için ikimizde talepte bulunduk kızımın okulu ve şahsi bütün eşyaları benim bulunduğum şehirde geçici velayeti alabilirmiyim cvplarsaniz çok sevinirim

  1. Hasret hanım merhaba,
   Raporun ve ifade tutanaklarının içeriğini görmeden sağlıklı bir değerlendirmede bulunmamız mümkün değil.
   Bulunduğunuz yerde konusunda uzman bir avukat ile bu hususu değerlendirmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

 10. mrb Ali bey yerel mahkeme tarafından 15 yaşındaki yeğenimin velayeti bana(halaya) verildi.istinaf mahkemesi tarafından karar bozuldu.karar bana tebliğ edilmedi. avukata tebliğ edildiği gün .çocuk doğuştan hasta olduğu için şehir dışında hastanede çocuğu tedavi ettiriyorduk.Anne ve babası mahkeme kararını aldığı gün çocuğu almak için eve gelmedi tlf aramadı.CSavcıığına çocuğumu kaçırdı diye şikayet etmiş ve eve polisler çocuğu almak için gelmişler annemde gelen polislere çocuğun evde olmadığını şehir dışında hastanede olduğunu söylemiş.Bende şehir dışından gelince çocuğun hastanede olduğu ile ilgili belgelerle beraber Csavcılığına polislerin eve geldiği gün istinaf mahkemesinden haberimin olmadığını çocuğun 15 yıldır devam eden tedavisi için şehir dışında hastanede olduğumu belirten ifademi verdim.Uzman eşliğinde çocuğun da ifadesinin alınması talep ettim.Çocuğun ifadesi alınmadı.dava açıldı ve çocuğu kaçırma suçundan mahkeme ceza verdi.velayet mahkemesinde de karakolda da çocuk annemden şiddet gördüğüm için anne babamın yanında kalmak istemiyorum demesine rağmen ne savcılıkta nede mahkemede çocuğun ifadesi dinlenmedi.babasının çocuğa darp ettiği ile ilgili rapor var babası hakkında ceza davası açıldı.velayet davası açtım çocuk yine bana verildi.mahkeme devam ediyor.mahkeme kararına itiraz edeceğim.çocuk teslimi için istinaf mahkemesi kararından sonra anne ve babasının çocuk teslimini icra yoluyla yapılması gerekmiyormu.İcraya teslim edilmezse o zaman suç olmuyormu.Mahkeme kararına nasıl itiraz dilekçesi yazabilirim.acil cevap yazarsanız seviniirm.6 günlük itiraz sürem var.lütfen yardımcı olun.şimdiden teşekkürler

 11. Mrb boşanma dilekçem verdim eşim evi terketmeyince ben çıkmak zorunda kaldım iş buldum çalışıyorum çocuklarım 17 ve 12 yaşında dava sonuçlanıncaya ve sonuçlandıktan sonrada şahsımda kalmaları için dilekçe verdim gizlilik kararı olduğu için hakkımda uyap üzerinden takibteyim dosyaya ekleniyor ama göremiyorum başka şehirde olduğum ve çalıştığım için aile mahkemesi halimle yüzyüze görüşmem gerektiğini söylüyor sonucun ne olduğunu öğrenmek için eşime tebligat lar gidiyor ama şahsımı hiç birşekilde bilgisi olmuyor resmi evraklardan sizden yol göstermenizi ne yapmam gerektiği konusunda fikir vermenizi rica ediyorum

  1. Hayriye hanım merhaba,
   Anladığım kadarıyla adres değişikliğini mahkemeye bildirmemişsiniz. Bir an önce adres değişikliğini mahkemeye bildirmelisiniz. Yeni adresinizi bildirdikten sonra yapılacak tebligatlar tarafınıza ulaşacaktır. Aksi takdirde çok ciddi mağduriyetler yaşayabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Meraba ali bey boşanma davam sonuçlanmadı ama eşim imam nikahlı bir bayan ve2 çocuğuyla birlikte yaşıyor bunu polis ihbarı ile delil olarak sunabilirmiyim tesekkür ederim.

 12. Merhaba benim evlilik dışı nikahsız 2 tane çocuğum oldu ikiside erkek biri4 yaşında diğeri 10 yaşında çocuklara bu yasa kadar hep ben baktım tanıma yoluyla kimliğini çıkardım babası başkasıyla nikahlı evli nikahsız olduğumuz icin çocukların hem babası hem annesi alma hakkı var dediler çocukların velayeti icin dava açtım şu an da dava sürerken baba beni darp ettiği ve öldürmeye teşebbüsten tutuklandı şu an ceza evinde o tutuklanınca amca ve dede çocukları mi kaçırdılar vermiyorlar hakimden tedbiri velayet talep ettim aileyi de cocuk kaçırmaktan şikayet ettim tetbiri velayeti hakim verir mi çocuklar 5 gündür yoklar

  1. Merhaba,
   Çocukların babasının tutuklandığını beyan etmişsiniz. Çocukların tedbiren velayeti elbette size verilecektir.
   İyi günler

 13. merhaba ben boşanma davası açmaya hazırlanıyorum ve öncesinde geçici velayet almak istyorum boşanmak istediğim eşimin uyuşturucu kullanması sebebiyle çok kez cezaevine girmişliği var ve emin olmamakla birlikle tekrar kullandığını düşünüyoruz çocuğum 3 yaşında her türlü ihtiyacını ben ve ailem karşıkıyoruz doğduğundan beri benimle birlikte ve eşim bu sene cezaevşnden çıktı yaklaşık 7 ay oldu sizce bende mi kalır babaya mı verilir

  1. Merhaba,
   Çocuğun yaşı itibariyle annede kalması gerekmektedir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  1. Merhaba,
   Her mahkemenin iş yükü farklıdır ve dosyanızın geldiği aşamayı bilememekteyiz. Bu itibarla mahkeme kaleminden öğrenmeniz gerekmektedir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 14. Merhaba Ali bey ben eşimden 5 yıl evliliğim süresince şiddet gördüm en son iki ay önce yine şiddete maruz kaldım ailemin evine geldim boşanma davası açtım darp raporunda var 4 yaşında bir kızım var merak ettigim velayet anneyemi babayami verirler bu durumda

 15. Ali bey ben eşimle 2 sene nikahsız kaldım 5 aylık hamileyken de nikah kıydım onun zorakisi ile bana dinsel yönlü çok baskı aynı zanda hem hakaret hem pismolşik şiddet uygukuordu evine hiç bakmıordu boşanmak istediğim de bneş bırakmıordu ben Bi hata yaptım biriyle konuştum fotoğrafımız vardı ilerin bişey değildi arkadaşlık olaraktı fakat fotoğrafı delil olarak kullanarak beni evimden attı şimdi heryere hakaretler ediyor beni rezil ediyor küfürler kullanıyor yasal olmayan şeyler yapıyor 2 yaşında oğlum var bana vermiyor çocuguma el koydu ne yapmam gerekiyor bilgi verebilirmisiniz rica etsem

  1. Merhaba,
   Maddi imkanınız yok ise barodan size bir avukat görevlendirilmesini isteyebilirsiniz. İki yaşında bir çocuk anne bakım ve şefkatine muhtaç olup çocuğun size teslimi için dava açmalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 16. Ali bey merhabalar efendim ara karar ile oglumun yüksek menfaati gereği oglum ban verildi. Su anda oglum hastanede yatmakta başına ben geçmek istedim ve anne olay çıkarmak istedi hastane yönetimi de burda tartışma istemiyoruz dedi bende oglumun tedavisi aksamasin diye anneye teslim belgesi ile tedaviden sonra oglumu teslim etmesini ve ara kararı kabul ettiğini beyan eden belge imzalattim Fakat şu anda pişmanım oglumun başına geçmek istiyorum ara karar ve teslim belgesi de hastane avukatında oglumun başına geçmek için nasıl bir yöntem uygulayabilirim .Anne bu tavrimi mahkemede velayet onda oldugu halde kalmadı diye anlatabilir bu aleyhime sonuç doğurur mu Ben oglumun bana teslim edilir annenin oglumun başından ayrılmasını istiyorum Psikolig raporları benden ve oglumdan yana .

  1. Merhaba,
   Sitemizin amacı genel nitelikli hukuki bilgi paylaşımıdır.
   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatın ücretsiz danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunması yasaktır. Disiplin cezası gerektiren bir eylemdir.
   Bu nedenle, hukuki danışmanlık kapsamında kalan sorunuza yasal mevzuat gereği cevap veremeyiz.
   Danışmanlık ve avukatlık hizmetimiz ücretlidir.
   Danışmanlık ya da dilekçe hizmeti almak isterseniz. Sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizimle irtibata geçebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 17. Merhabalar. İşim sebebiyle il dışına sürekli çıkamıyorum. Boşanma sonrası küçük çocuğumuzun velayetinin haklı olarak annesinde olmasına karar verdik. Ancak annesi boşanma sırasında çocukla beraber şehir değiştirecek. Ben de çocuğumu 5-6 haftasonunda 1 kere anca görebileceğim. Baba-çocuk ilişkilerinin kopmaması açısından annesinin benle aynı şehirde kalmasını sağlamak mümkün mü?

  1. Merhaba,
   Öyle bir şey mümkün değil. Velayet hakkında sahip eş çocuğu beraberinde yaşamak istediği şehire götürebilir. Bir kişinin yerleşeceği yeri, yaşayacağı yeri sınırlayamazsınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Merhaba boşanma davası sırasında velâyet hakkı anne de olan kadın çocuğu ile yurt dışı seyahati yapabilir mi? Velâyet buna izi verir mi

 18. Merhaba Sayın avukat eşime boşanma davası actım ve 7 ile 11 yaşındaki cocuklarımın velayetin istedim dilekceler aşamasında. Cocuklarımın covit 19 yakalandığını ögrendim söyleki eşim bu konuda baba bir bilgi vermedi kendi e devlet şifremden en nabızdan ögrendim yanı cıcuklar covid19 yakalandıktan 8 gün sonra ögrendim ve hastane raporlarını mahkemeye sundum. Ayrıca cocuklarımın annesi dedesi ve anneannesi de aynı sürece covid19 yakalamışlar bu durumda hakeme cıcukların gecici velayetin baba veririm.. Saygılarımla

  1. Merhaba,
   Burada bir pandemi söz konusu, yani sizin yanınızda iken bile bulaşma ihtimali söz konusu.
   Bu durum tek başına velayetin size verilmesi için yeterli değil.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

 19. Kolay gelsin.iki çocuğum var.biri 11 biri 3 yaşında.3,800gelirim var eşim çalışmıyor.büyük çouğum benimle kalmak istiyor.bu çocuğun velayeti kime verirler.nafaka nekadar öderim.

  1. Merhaba,
   Yazımızda detaylı bir şekilde açıklamış bulunmaktayız.
   Nafaka hususu hakimin takdirindedir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 20. Sayın avukat bey
  Benim oğlum eşine boşanma davası açtı fakat halen mahkeme günü belli değil. Eşi 3 yaşındaki kız torunumuzu babasına ve bizim tarafa çocuğu göstermiyorlar. Görmek için bir kez gittik evimize baskın yapmak için geldiler diye şikayet ettiler ve oğluma uzaklaştırma çıkardılar çok şeytani işler yapıyorlar şu an uzaklaştırma bitti çocuk için evlerine gitmeye korkuyoruz.
  Mahkeme kararından önce çocuğu nasıl görebiliriz.
  Yardımımız için teşekkürler

  1. Merhaba,
   Çocuk ile kişisel ilişkinin karara bağlanması için duruşma gününü beklemek zorunda değilsiniz.
   Mahkemeye müracaat ile çocuk ile kişisel ilişki kurulmasına karar verilmesini talep ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 21. Merhaba Ali Bey ,
  boşanma davasında çocuğumu eşime verdim imkanım olmadığı için .Şuan kızım 15 yaşında ve benim de düzenli bir işim var almak istiyorum. Eski eşimin evlendiği karısı çocuğuma şiddet uyguluyor ve zorla çalıştırıyormuş .Kızım bana gelmek istiyor kızımı geri alabilir miyim ? Velayet davası açsam kaç gün içerisinde mahkeme olur bu konuda da aydınlatırsanız sevinirim.

  1. Merhaba,
   Çocuğunuzun velayeti için dava açabilirsiniz.
   Bir avukat ile görüşmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 22. Ali bey merhaba, benim boşanma davam açıldı ancak duruşma henüz görülmedi. iki kız çocuğum var. Küçük olan annesinin yanında.(5 yaş) ve epilepsi hastası. Anne köyde yaşıyor herhangi bir sağlık kuruluşu yok. Çocuk evlilik birliği içindeyken Rehabilitasyon merkezine ve kreşe gidiyordu. Ancak 5 aydır çocuk bu eğitimlerine devam edemiyor. Herhangi bir atakta yada havale krizinde ilk müdahalesi yapılamayacağı için hayati tehlikesi dahi bulunabilir. Büyük çocuk (6 yaş) benimle birlikte ve bulunduğumuz yerde Özel bir koleje gidiyor. Bu eylülde ilk okula başlayacak. bilirkişi raporunda anne ile güvenli bağ kuramadığına ve babaya verilmesinin üstün yararı olacağına kanaat getirmiş. Yine çocuk annesinin kendisine ve kardeşine şiddet uyguladığını anlatmış ve babamla kalmak istiyorum demiş. Bu durumda çocukların velayeti kime verilir? Lütfen cevap verebilir misiniz.

   1. Ali bey tekrardan merhaba, Mahkemeye sürekli olarak dilekçe verdik durumu bildiren. Dosyada bir kadın için alınan Bilirkişi raporu var bir de benim için alınan. Ama Kadın için alınan rapor bayağı eksik ve hatalı. Küçük çocuk hakkında yeterli bilgilere yer verilmemiş. Hakime durum anlatıldı. Acilen velayet hususunda karar verilmesini talep ettik. Ayrıca nerdeyse 20 gündür çocuğumla görüştürmüyorlar. benim yanımdaki çocuğumuzu da hiç aramıyor. Hakim tekrar küçük çocuk ile görüşme yapılarak rapor düzenlenmesini talep etmiş. Bizim raporumuzu da -ek- yapmış bu raporda göz önüne alınarak düzenlemesini talep etmiş. Henüz rapor gelmedi. Sizce bu durumda yapabileceğimiz bir şey var mı ? Oradan gelen rapor anneye verilmesi uygundur derse, iki farklı görüş bildiren rapor olacak dosyada. Ne yapılabilir ? 1 Temmuzda duruşmamız var. Acil yardımızı rica ederim.

    1. Çocuk için düzenlenen Sosyal İnceleme Raporları (SİR) hukuksal anlamda bilirkişi raporu niteliğindedir. Hakimi yada mahkemeyi bağlayıcı bir yönü olmayan takdiri delil niteliğindedir. Şu halde bilirkişi raporuna itiraz halinde yeni bir bilirkişi raporu alınır ve hakim söz konusu raporun maddi hakikati aydınlatmaya ve denetime elverişli olduğu kanısına varır ise yeni rapor alınmasına gerek olmadan kararını verebilir. Ancak ilk rapordaki çelişkiler ve eksiklikleri gideremediğini tespit eder ise yeniden bir inceleme yapılmasını isteyebilir. Zaten bu hususu Boşanma Avukatınız size detaylı bir şekilde anlatacaktır.

 23. Iyi gunler ben bosanma davasini 1 2 gune kadar aciyorum fakat cekismeli. 2 kizim var biri eylulde 3 yasina girecek digeri 5 aylik .Siddet gorerek ayrildim ama 3 yasindaki kizim babada. Bosanma cekismeli oldugu icin en yakin durusma 5 6 ay sonraya verilecek.kizlarimin gecici velayetini almak icin ilk durusmayi beklemek zorunda miyim?

  1. Merhaba,
   Geçici velayet hususunda karar verilmesi için duruşma gününü beklemenize gerek yok. Dilekçe ile müracaat ederek bu hususta karar verilmesini talep edebilirsiniz.
   İyi günler

 24. Iyi gunler avukat bey ben esimle siddet yuzunden ayrildim ve 2 gune kadar bosanma davasi aciyorum yalniz 2 kizim var buyuk 3 yasina girecek digeri 5 aylik .cekismeli bir bosanma davasi ve ilk durusma 5 6 ay sonraya gun verilecek .kizlarimin gecici velayetini almak icin ilk durusmaya kadar beklemeli miyim? Yada yapabilicek birseyim varsa ne yapmaliyim? Gecici velayet kac gunde belli olur ?

 25. merhaba benim annem ile babam boşanma sürecindeler 3 aydır annem kadın sığınma evinde kalmaktadır.
  dilekçe verirken anne ve baba 18 yaş altı kardeşlerim için (biri 14 yaşında erkek, diğeri 17 yaşında kız) velayet istemiş fakat geçici velayet istememiştir.
  ön duruşmada geçici velayet kime verilir?

  1. Merhaba,
   yazımızda ayrıntılı olarak geçici velayet hususu aydınlatılmıştır. İncelemenizi tavsiye ederiz.

 26. Merhaba lütfen cevaplayın avukat bey cok magdurum 17 yıllık evliyim esim benı sureklı aldattı cocuklar im için katlandım ama son 2 senedir dayanılmaz hale geldi sureklı alkol alıyor eve gelmiyor benimle ve cocuklar imla ilgilenmiyor sureklı hakaret ediyor alkol almadan duramıyor bekar alkolik arkadaşlarıyla zaman gecırıyor evde bagırıo ne var ne yoksa kırıyor cocuklar im ve ben cok korkuyoruz ayda 1 mutlaka bı sekılde sıddet uygulayıp komsuların polisi araması sonucu evı terkedıyor ve maddi olarak da sürünsünler diyerek hıcbır sekılde eve ugramıyor 3 kızım var 17 13 ve 2,5 yaslarındalar benim cocuklar im benimle kalmak istiyor fakat bir gelırım yok bosandıktan sonra rahmetli babam dan maaş almayı dusunuyuorum vede ayrıca calışsırım cocuklar ima her turlu bakarım sizce lutfen soyleyın cocuklarımı alabilirim benim için cok önemli saygılar

 27. Ali Bey Merhbalar.
  3 yıl önce boşanmış olduğum velayeti bende olan biri 3 diğeri 7 yaşlarındaki oğullarımın babaları, 7 yaşındaki oğluma görüntülü görüşme esnasında psikolojik şiddet uygulamış ve kendisiyle görüşme hususunda zorlamaya tabi tutmuştur. Kendisiyle konuşmaması durumunda gelip almak şartı ile korkutmuştur. 1,5 yıl oğlumun zihinsel ve psikolojik gelişimini düşünerek kendi çabalarımla görüşmelerine ara verdim. Ancak bu hafta yüz yüze görüştüklerinde yine çocuğun yanında “benimle görüşecek yoksa ortak velayet davası açarım, alırım” diye korkutma ve tehdit maksadıyla oğlumu ağlatarak ikna etmiştir. Tüm bunlar normal bir seyir olmadığını düşünmekteyim. Elimden gelebilecek herhangi bir şeyler olabilir belki de ama oğlum raporlu alerjik astım tanısı ile ilaç kullanmakta. Sorun yaşadığında anında tıkanıyor dolayısı ile pandemide kapalı ortamlarda bulunduramıyorum. Oğlumun yıpranmasına daha fazla göz yamamıyorum. Elimden gelebilecek bir şeyler var mıdır. Ayrıca oğluma dayatmalarını da 1,5 yıl evvel ses kaydına almış bulunmaktayım. Fakat oğlumun sağlıksal problemlerinden dolayı pandemide mahkeme koridorlarına sokmaya cesaretim olmadı. İnanın arafta kaldım. Lütfen bana bir yol gösterin benim bu babanın dayatmalarına karşılık oğlumu rahatlatabileceğim bir eylem var mıdır. Aksi taktirde çocuğumun korkuyla büyümesine, fiziksel ve psikolojik anlamda gelişiminin olumsuz anlamda etkilenmesine dair kaygılarım var. Lütfen izleyebileceğim bir yol varsa rica ediyorum bilgilendirir misiniz. İyi günler diliyorum.

 28. Merhaba Ali bey eşim 8 gün önce bana dayıma gidiyorum diye evden 3 cocugumla kaçtı başka bir erkekle bende boşanma davası açtım kaçtıgı cocuk 23 yaşında iş gücü yok cocuklarımın biri 1.5 diyeri 3.5 ve7 yaşında 3 de kız hiç birine ulasılmıyor geçici velayet bana verildi ama ulaşılamıyor arama kararı çıkarıldı savcılık tarafından 1.5 yaşındaki kızım kalça çıkığından ameliyat olacak ameliyatı geçikiyor boşanma davası 3 ay sonra kızlarımın velayeti tamamiyle alabilirmiyim almam için ne yapmalıyım

 29. Eşim sürekli beni aldatıyor bize sahip çıkmıyor sürekli annemin yanında kalıyorum telefonun da arkadaş edinme programlarına üye olup konuşmalarını yakaladım artık boşanmak istiyorum iki tane kız çocuğum var biri 3 buçuk yaşında biri 6 aylık hangi davaları açmam lazım çocuklarımı da istiyorum

 30. Mrb Ali bey 8 yıl önce boşandım ve 2 buçuk yıllık evliyim eski eşim 2 ay önce 14 yaşındaki kızını dışarı attı bakmiyorum dedi kızım şuan benimle yaşıyor 2 aydır velayet davası açtım 9 yaşındaki kızımı göndermiyor ve görme günlerimde benden kaçırıyor bende kalacak vermiyorum diyor mahkeme ne zaman olacak belli değil kızımın geçici velayetini yada başka şekilde alabilme imkanım olurmu avukat tuttum ama dilekçe de babanın kötü davrandığını ve internette kötü alışkanlıklari olduğunu yazmadı mahkemede konuşmamız daha iyi olur dedi ben çaresizce mahkeme gününü bekliyorum okuluna gidip görmekten başka elimden ne gelir ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba,
   Avukatınız var. Bu nedenle yapılacakları avukatınız ile görüşmelisiniz.

 31. Merhaba Ali bey bende eşim ve ailesi tarafından hakarete uğradım ve eşim beni hiçbir şekilde ailesine karşı savunmadı. Ben şimdi dava açmak ve ayrılmak istiyorum. 2 çocuğum var ve buyuk oğlum(4 yaşında) işitme engelli cihaz kullanıyor.diğer oğlum ise 18 aylık. Size sorum dava açınca çocuklarımın geçici velayeti bende kalır mı ve ben şu an çalışmıyorum ailemle kalıyorum ve eşimin sadece aylığı var başka bir geliri ve üzerine hiçbir şeyi yok. Çocuklarıma nafaka veremez ise de velayeti ben de kalır mı? Şimdiden teşekkür ederim.

 32. Merhabalar açtığım boşanma davası red olundu fakat çocukların geçici velayeti oğlum babasında kız ise bende kalacak şekilde ayarlandı.Size sorum şu ki bu velayet ne zamana kadar geçerli olacak.Teşekkürler

 33. Merhaba Ali Bey eşimle anlasmali bosanmak için kesin karar aldik protok vs imzalandi is sadece nüfusa kaldı yanı soj aşamadayız.ama çocuklar için tekrar hir şans vermek istedik son nüfua olayını nasıl iptak edeceğiz belirli bir süresü varmı atıyorm protokol durmaya devam edermi herhangi bir olumsuzlukta ben nufus islemlerini istedgm zaman yapabilirmiyim..ve hakim 5 yasindan kucuk cocuklarin velayeti verilmeyen velide yatili kalmasina izin vermiyoruz dedi ama biz aramizda o an anlastik aramizda hallederiz dedik.fakat oglum bir gün babasında kaldıktan sonra anne beni brakma anne seni cok ozledm uykudan belkide 5 kere uyandi anne yanimdan kaçmak yok yanımda dur dedi bi ayrilik kaygisi olustu hic oglum benden ayri kalmamisti.. acaba bu yatili kalmama sebebinin pedagojik bir aciklmasi varmı..şimdiden teşekkur ederim.

 34. Eşim abisinin öz kızına taciz davası için şahitlik yapmadığım için bana güvenmediğini belirterek bana boşanma davası açacağını ve çocukların bende kalmasını istiyor çocuklarım 7 ve 9 erkek çocuk ben evhanımıyım ve bana sadece çocukların harçlığını vereceğini söylüyor ev kirası ve giderlerinin kendisini ilgilendirmediğini söyledi benim eşimle başka hiç bir sorunum yok eşime 10 yıldır kadınlık yaptım ve asla ihanetim olmadı çok mutluyduk ama ablası ve abisi yüzünden ayrılmak istiyor ben bu durumda ne yapmalıyım cevap verirseniz sevinirim

 35. Merhaha Ali bey size sorum olacak ablam şuan ayrılmak istiyor lakin enişteme bunu açıkca söylerse çocukları alır ablama vermez iş çirkin yere gider ablam çocukları alıp mesaj yazıp evden ayrılacak bu konuda herhangi bi çocuklar açısından sıkıntısı olur mu? velayeti alması konusunda şuan çalışmıyor benim yanıma gelecek ben çalışıyorum

 36. Merhaba
  Çocuklarım erkek 6 kız çocuğum 3 yaşında
  Anneleri sürekli sidet uyguluyor kız çocuğunun dudaklarını patlamış resmini çekitm erkek çocuğum sürekli anlatıyor annesinin dövdügünü ve annesinin yanına gitmek istemiyor boşanma davası açmadan önce kız çocuğunun geçici velayet alabilirmiyim Annelerin okuma yazması yok küçük oğlum okula gidiyor annesinin ders çalıştıracak bilgisi yok çocukları güvenli ortamda yetistirecek imkanı yok sizce yasal olarak hangi adımları atmaliyim

 37. Merhaba bosanma asamasimdayim esim farklı şehirde cocugum 3 defa hastane kaldırılıyor e nabizdan kontrol edip ben goruyorum mesaj atip aramama ragmen hicbirsekilde ne durumu bildiriyorlar ne gösteriliyor esim bana haftada 3 kez görüntü arayip gostermek icin bir anlasma yapti yalniz 1 aydir ne aryo ne durumu hakkinda bilgi veryor daha mahkeme cikmadik elimde cocugu gostermem mahkeme kağıdı var dyo kendisi uzaklastrmasini bahane edyo çocuğum durumu ve sagligi hakkında bilgim yok yeni bir ise girecgim kacgundur cocugun kimlik ve dogum belgeler istyrm cvp vermyolar çocuğum ne durumu ne hakkında bilgim yok ne yapablirim

 38. merhaba eşimden 6 aydır ayrı yaşıyoruz 3 çocuğum car 9-11-13 yaşlarında 11 yaşındaki kız çocuğu benimle kalıyor.Diğer iki kız ve erkek çoçuğum annesi ile gitti.Ancak geçici velayette mevcut durum korundu.Ancak küçük oğlum 9 yaşında 11 yaşındaki kardeşi ile çok iyi bir ilişkisi vardı.Annesinin yanında bu çocuğa büyük kız kardeşi baskı yamakta ve çocuk masa altına girip ağlama ve kendini odaya kilitleme davranışı geliştirmiştir.11 yş kız kardeşine beni burdan alın annem duymasın demektedir.Bu durumda geçici olarak ne yapılabilir

 39. Ali Bey kolay gelsin. Eşimin beni 2bucuk aydır aldattığını öğrendim. Elimde tüm sapikca yazışmaları, yaşadıklarının yazışmaları var. Birbirlerine fotolar yollamışlar, 3,5 yaşındaki çocuğumun yanında tlfn seks yapmışlar, adamın mesajları yüzünden devalarca çocuğuma vurduğunu bile yazmış açık açık. Kabul ediyor hepsini ama çocuk için boşanmak istemiyor. Anlaşmalıya ikna edemiyorum çekişmeliyi de duyulup rezil olmasın sonuçta çocuğumun annesi diyerek bekletiyorum. Hatta sevgilisiyle beni öldürmekten bile yazışmışlar. Bu durumda çekişmeli olarak davayı açsam velayet konusunda sizin tahmininiz nasıl bir sonuç çıkabilir? Teşekkürler

 40. Ali bey merhaba, evlat edinme süreci devam ederken boşanma davası açtım.evlat edinme işleminin akıbeti ne olacak ? evlat edinme işleminde sorun olur mu?

 41. Benim evlilik dışı bir kızım oldu annesine sahip çıktık ama annesi madde bağımlısı oldugu için sürekli evi terk etti bende resmi evlilikten kararından vazgeçtim sonra geri gelmek istedi çocuğu nufusuma almak kaydıyla kabul ettim nusufuma tanımladim ama 1 2 hafta sonra tekrar gitti ve beni şikayet etti bende şikayetçi oldum kendisinden sonra madde bağımlısı kuzenlerini beni öldürtmek için defalarca çalıştığım iş yerine gönderdi evime pampali tufekle ateş ettirdi bunun kemara kayıtları ve şikayetlerim mevcut cocugumuda bana 7 aydır göstermiyordu bende kişisel bag kurma davası açtım bana sana çocuğu sana nefret dolu büyütcem baba olarak bile görmücek seni git mahkemeye ver 2 haftada bir 2 saat görürsün anca bana koymaz o 2 saattede çocuk seni istemicek bile gibi birçok mesaj attı bunları mahkemeye sundum tebbir kararı istedim 2 haftada tebbir kararı çıktı annesi çalışıyor çocuğa zaten başkaları bakıyor bunun belgelerini sunduk tebbir kararında anne refaketinde haftada iki gün cumartesi pazar 10 dan akşam 6 ya kadar çıktı ama ne şartlarda kimin evinde hicbirsey yazmıyor ki benim annesiyle aynı yerde bulunmam hayatı tehlike içeriyor tepemde biri varken nasıl kızımı sevebilirim ayrıca disarda sabahtan akşama kadar çocukla nasıl oturabilirim bu nasıl karar bu nasıl mantık

 42. İyi gunle benim ablam sidetli gecimsizlik sidet eve kapatilma psikolojik sosyal siedetden dolayi bosanma davasi acti mahkeme hakimin tayini ve bayram nedeni ile erteledi ablamin bosanma asamasindaki esi cocugu mu gorecegim ogretmen evei de kalacagim diyip baska sehire kacrdi ortak velayet oldugu icin biz bu durumda ne yapacagiz yigenim ile zar zor gorustuk anne beni getirecekler diyor cocugu getirecegiz diyip kandirarak ali koyuyor

 43. Merhaba 2 yaş ve 4 yaş cocuklarim var . Ücretsiz izinim bitmek üzere . Farklı bir şehirde kadrolu çalışıyorum. Eşim çocukları kesinlikle benimle gondermeyecegini söylüyor . Böyle bir durumda ne yapılabilir

 44. Bosanma asamasindayiz 3 coxugumiz var annesi asilsiz uzaklastirma kararlari aldirmaya devam ediyor ve cocuklarimi gostermiyor ufak kizimi baskalarina emanet ediyor kendisi bile gormuyor calistigi icin bu durumda ufaknkizimi nasil alabilirim

  1. Uzaklaştırma kararlarına itiraz edilmeli ve mahkemeden tedbiren velayet; velayet olmazsa sa kişisel ilişki talep edilmeli.

 45. Merhabalar ali bey Kizim 7 yasinda ve Gecici Velayet bana verildi Kizimin egitimi icin okula gondermem gerekiyor ve babasinin imzasi olmadan yerlesimini alamiyorum yanima bu yuzden kizim 2 yildir okula gidemiyor gecici velayet bana verildi yerlesimini yanima alma hakkim varmı yani Alabilir miyim?

  1. Merhaba,
   Geçici velayet size verildi ise, çocuk ile yapılacak işlemlere ilişkin mahkemeden yetki verilmesini talep ediniz. Geçici velayete ilişkin olarak yapacağınız işlemlere yönelik yetki aldıktan sonra tüm işlemleri gerçekleştirebileceksiniz.
   İyi günler

 46. Merhaba. Evlilik sürecimiz içerisinde eşimin bir erkekle uzun süren mesajlaşma ve aramalarını yakaladım. Operatör firmadan dökümamları alıp mahkemeye sundum. Bir süre sonra eşimin kullandığı telefonda aynı evde ikamet ettiğimiz zamanda çekilmiş ve benim bilgim olmayan cinsel videolar buldum. İlk duruşma henüz belli değil. Boşanma davasını hangi sebeple açtığımı soran ailesine olayları anlatıp delilleri gösterdiğim için eşim çocuklarımı bana göstermiyor. Bulduğum videoyu mahkemeye delil olarak sunabilir miyim? @ ve Çocuklarımı almam için ne yapmam lazım?

 47. Ali bey 1.5 ve 6 yaşında kiz çocuğum var eşimle anlaşamıyorduk boşanma kararı aldık ben 1.5 yasindaki kızımı alip geldim.dini nikahlı bi birliktelik yaşıyorum. Esim dava açıp kızımı kaçırdı diye geçici velayet adına kızımı polis zoruyla benden aldılar..karara itiraz edip 2 kizimida alabilirmiyim…dini nikahlı birlikteliğim velayet davasını etkiler mi?

 48. Merhaba
  Eşimden şiddet görüyordum bugün yine aynısını yaptı ve polisle beraber evden çıktım darp raporu aldım 11 aylık kız çocuğum var söyledim bana verin vermedi acaba ben boşanma davası açsam çocuğu alabilirmiyim hemen

 49. Merhaba ali bey yaklaşık 3 senelik evliyim eşimden aileainden sürekli fiziki be sözlü şiddete uğradım en sonunda şiddet yüzünden evi terk ettim zaten gitmemi dünden istiyordu sürekli gitmem için bana baskı yapıyordu 1 aydır ailemin yanındayım kızm 15 aylık boşanma davası açıcam geçici velayeti bana verilse bile baba çocuğu boşanma sürecinde görebilir mi ne sıklıkla görür buna mahkeme mi karar verir çocuğu kaçıracam diye beni tehdit etti

 50. Merhaba avukat bey.
  Benim çocuğum oldu 6. Ayına girdi ve hala çocuğumun kimliği yok .eşim 6 aylık bir evlilik yaptı ve şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanmış aradan 5 yıl geçmesine rağmen eşimin boşanma işlemleri Yargıtay’da onanmasini bekliyormuş ben eşimle 1 yıl önce imam nikahiyla evlendim ve çocuğumuz oldu resmi olarak evli değilim çok urasdim ama yargitayi bekliyeceksiniz diyorlar peki benim çocuğumun soyismini ben nasıl üzerime alabilirim bu konuda bana bı yardımcı olabilir misiniz Allah rızası icin

  1. Ve kimliği yok çocuğumun 6 aydır kimliksiz kimliğini nasıl çıkarıcam nüfus müdürlüğüne gidip derdimi anlatıyorum boşanma olsun 300 gün geçsin sonra kimlik alırsınız diyorlar çocuk kimliksiz mi kalicak diorum mahkemeye başvurun diyorlar ama ondanda sonuç olarak evli gözüktüğü eşine verirler diyorlar bende mahkemeye bile gitmiyorum çocuğumu vericekler die napicam lütfen yardım edin

 51. Merhabalar ben 5 yıllık evliyim eşimle 4 yıldır ayrı yaşıyoruz eşim şu anda yurtdışında ben ise babaevindeyim 3 yaşında çocuğumuz var kayınvalidem kayınpederim tarafında kaçırıldı çocuğum şikayet ettim ama savcı kararıyla çocuk babannede kalınacak dediler bana ise geçici velayet davası aç dediler bende davayı açtım çocuğum bana verilir mi

 52. Ali bey merhaba,
  Esim birgun ansizin evde kavga cikartip beni darp etti diyip rapor ve uzaklastirma aldirmis. Ertesi gunde babasi gelip oglumu ve esimi alip kacirdi benim piskolojimle oynuyorlar resmen 3 aydir oglumu gostermiyorlar cunki onunla nefes aldigimi biliyorlar dava acti 3 ay oldu once delilleri tolarken farkettimki esim kavga cikartmadan iki hafta once ogluma annesinin orda okul bakmis kendine is bakmis sonrada kavga cikartip darp etti diyip kacip gitti darp raporuna ulastim hicbirsey yok ama o dava dilekcesine gozu patlamis yuzunun heryeri morlukla dolmus diye yazdirmis suanda ara kararla bana kisisel iliski tahsis edildi hatta onu bile engellemek icin babasinda yasarken tekrardan istanbuldaki bana musterek konuttan uzaklastirma vs. ‘ delil aranmamasi hususunu kullanarak ‘ istemis evi basti felan demis tabi ben bunu gorunce ertesi gun yazdigim dilekceyle boyle olmadigini ispatladim oglum dort ay sonra 5 yasinda ve annesi evliligimizin ilk yilinda ( cocuk yoktu ozaman) ilac icip intahar etmisti cevap dilekcemde yazdim ogluma siddet uyguladigina dair komsum ( kadin) sahit yazdirdim sizce davamiz neolur elindeki tek delil polise verdigi yalan beyanli tutanak onunda asli astari yok darp raporundada bisey yok ve velayet gorusmesinede gitmedi ancak benim olayi cozdugumu gorunce avukati tekrardan talep etmis mahkemede aynen su cumleyi kurmus ara kararda velayet hususunda kucugun yasi ve sir raporu nazara alinarak reddine…. Bu nedemek oluyor yani ona zaten gerek yok gecici velayeti sana verdik babayada gorusmu verdik demis yoksa bi bekleyin bakalim baba boyle boyle iddialarda bulunuyo delilleri ve ilk celseyi bir gorelimmi demis.

 53. Boşanma aşamasındayım. Çocuklarım annesinde kalıyor. Henüz dava görülmedi, geçici velayet kimseye verilmedi ama annesi çocuklarımla konuşmama, görüşmeme izin vermiyor. Ne yapmalıyım? Teşekkürler

  1. Merhaba, şu an zorlu bir süreçten geçtiğinizin farkındayız. Aslında yapmanız gerekenler sitemizde ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Şimdi adım adım yapmanız gerekenler.

   Hemen uzman bir boşanma avukatı ile yüzyüze ya da online danışmanlık olarak görüşmelisiniz. Altını çize çize belirtiyoruz. Avukatsız boşanma olmaz. Avukatsız haklarınızı koruyamazsınız. Eğer avukat tutacak mali gücünüz yok ise ücretsiz avukat talep edin. Özellikle uzman diyorum. Boşanma avukatı başlıklı makalemizi özellikle inceleyin.

   Tedbir Talebi : Boşanma davası açmadan da çocuklarınızı görebilirsiniz. Boşanma avukatı ile birlikte bu konuda mahkemeden tedbiren kişisel ilişki kararı çıkartılmasını sağlayabilirsiniz.

   Çocuklar ile iletişiminizi sürdürün : Çocuk için anne ve baba figürü hayatlarının geri kalan kısmı için çok önemli. Ne olursa olsun çocuklarınız ile iletişimi kesmeyin.

   Sabırlı Olun: Bu tür durumlar karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Her davada profesyonel hukuki yardım almanın yanı sıra sakin kalmaya çalışmalısınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu