Ceza Hukuku

Yargıtay Onama Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Yargıtay Onama Kararına Karşı Ne Yapmalıyım?

Sanık olarak yargılandığınız ya da şikayetçi olduğunuz bir ceza davasında mahkemece verilen kararın Temyiz incelemesi sonucunda bir onama kararı verildiğini öğrenmeniz üzerine yapmanız gereken ilk iş, ceza avukatınız ile iletişime geçerek süreci birlikte değerlendirmelisiniz.

Yargıtay Onama kararı lehinize veya aleyhinize olabilir. Bu hususu ceza avukatınız ile birlikte değerlendirmeli ve hiç zaman kaybetmeden gerekiyor ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz yetkisini kullanması için müracaatta bulunmalısınız.

Ancak bu prosedür tamamiyle teknik bir konu olduğundan bırakın hukukçu olmayanları, sadece konusunda uzman ve tecrübeli ceza avukatlarının bilebildiği, istisnai (olağanüstü)  nitelikteki bu süreci Ceza Avukatınız ile birlikte yönetmelisiniz.

Unutmayın bu sizin elinizdeki en son fırsatınız.

Yazımızın konusu bu istisnai düzenlemeyi mümkün olduğunca basite indirgeyerek açıklamaya çalışacağız. Ancak sadece konusunda uzman ceza avukatlarının bildiği bu konuda ceza avukatının hukuki yardımı olmaksızın hareket etmeniz belki de hayatınızın en büyük hatalarından bir tanesi olacaktır.

Yargıtay Onama Kararına Karşı Ne Yapmalıyım?

Yargıtay Kararı Nedir?

Ceza yargılaması soruşturma aşaması, kovuşturma aşaması ve kanun yolları aşaması şeklinde üçlü bir ayrıma tabi tutulur. 

Bilindiği üzere Ceza Yargılamasında her şey bir suç şüphesi ile başlar. Gerekli soruşturma ve tahkikat işlemlerinden sonra yeterli derecede delil elde edilmesi halinde Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame düzenlenerek Ceza Mahkemelerinde (Ağır Ceza veya Asliye Ceza Mahkemesi) ceza davası açılır. 

Ceza Mahkemelerinde tensip hazırlanır, taraflara duruşma günü tebliğ edilir ve duruşmalar başlar. Duruşmalarda sanığın savunması, şikayetçi, mağdur veya katılanın beyanları alınır, tanıklar dinlenir ayrıca diğer deliller değerlendirilerek ceza yargılaması sonucunda sanık hakkında (örnek olarak) ya beraatine ya da mahkumiyetine dair karar verilecektir. 

Sanık hakkında verilecek karar türleri sadece beraat ve mahkumiyet ile sınırlı değildir.Diğer karar türleri ile ilgili olarak web sitemizde detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Sanık hakkında verilen karara ilişkin olarak taraflar öncelikle Bölge Adliye mahkemesine İstinaf Kanun Yoluna müracaat edebilirler. İstinaf Mahkemesi olan Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi tarafından İstinaf talebinin reddine ya da kabulüne karar verilecektir. 

İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu kararlara kanunda belirtilen cezalar ile ilgili olarak Temyiz Kanun Yolu açıktır. Bu takdirde Bölge Adliye mahkemesi kararına karşı Temyiz yoluna gidilecektir. 

Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından ise Bölge Adliye Mahkemesi kararına ilişkin olarak 

 • Bozma
 • Düzelterek Onama
 • Onama 

Kararlarından bir tanesi verilecektir. 

Yargıtay Bozma Kararı Ne Demektir?

Bozma Kararı Ne Demektir?

Bozma Kararı, sanık hakkında verilen kararın hatalı olduğu, mahkemenin kararının Yargıtay Ceza Dairesi tarafından bozulduğu, bu nedenle yeniden mahkemece yargılama yapılarak hukuka aykırılığın giderilmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesi anlamına gelmektedir. 

Bozma sonucu dosya tekrar Bölge Adliye Mahkemesine gönderilecektir. Eğer istinaf mahkemeleri kurulmadan önce verilmiş bir karar ise Kararı veren İlk Derece Mahkemesi’ne (Asliye Ceza Mahkemesi ya da Ağır Ceza Mahkemesi) gönderilecektir. 

Yargıtay Onama Kararı Nedir?

Onama Kararı Ne Demektir?

Onama Kararı, ilk derece mahkemelerince veya bölge adliye mahkemelerince verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu, Yargıtay Ceza Dairelerince yapılan denetimde herhangi bir hukuka aykırı hususun tespit edilemediği ve kararı veren mahkemenin doğru karar verdiği yönünde Yargıtay Ceza Dairesince kararın onanmasına ilişkin karardır.

Düzelterek Onama Kararı Ne Demektir?

Kural olarak Yargıtay tarafından yapılan denetim Hukuka Uygunluk denetimidir. Yani Yargıtay tarafından bir karar incelendiğinde kararın hukuka uygun olup olmadığı hususu tespit edilecektir. Eğer bu tespit sonucunda bir hukuka aykırılık görür ise yani mahkemece verilen karar hukuka aykırı ise Bozma kararı vererek yeniden karar verilmek üzere mahkemesine gönderir. Yani Yargıtay kural olarak mahkeme yerine geçerek kendisi karar veremez.

Ancak bazı durumlarda mahkemece verilen karar esasen doğrudur. Ancak esası etlimeyecek küçük hata mevcuttur. Ancak bu hatalar yeniden yargılamayı gerektirir nitelikte olmadığından bu küçük hatalar düzeltilerek kararın onanmasına karar verilecektir. İşte buna Düzelterek Onama diyoruz.

Örneğin hırsızlık suçundan sanık hakkında mahkumiyete karar verilmiştir. Ancak kararda mahkemece verilen cezanın dayandığı yasa maddesi hatalı belirtilmiştir. Yani karar doğru ancak kanun maddesi konusunda bir hata mevcuttur. İşte böyle bir durumda yeniden yargılama yapılmasına gerek olmadığı için Yargıtay Ceza Dairesi’nce bu husus belirtilir ve kararda düzeltme yaparak mahkeme kararını onamaktadır.

Düzelterek Onama Kararı Ne Demektir?

Yargıtay’ca Onama Kararı Verilmesi Halinde Ne Olur?

Yargıtay Ceza Dairesi’nce Temyiz incelemesi yapılan karar ile ilgili olarak Onama ya da Düzelterek Onama kararı verilmesi halinde mahkemece verilmiş olan sanık hakkındaki karar kesinleşecektir.

Kararın Kesinleşmesi Ne Demektir?

Mahkemece verilen bir kararın yasal süresi içerisinde kanun yollarına müracaat edilmemesi halinde ya da kanun yollarına müracaat edilmesi üzerine onama ya da düzelterek onama kararı verilmesi halinde kesinleşir.

Mahkeme kararının kesinleşmesi demek artık söz konusu karar ile ilgili olarak (istisnalar hariç olmak üzere) bir daha yargılamanın yapılamayacağı, yargılamaya konu edilemeyeceği anlamına gelir.

Kararın kesinleşmesinin bir takım sonuçları bulunmaktadır.

 • Eğer sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulmuş ise bu durumda artık sanık ya da tutuklu değil hükümlü olacaktır.
 • Sanık hakkındaki mahkumiyet kararının kesinleşmesi üzerine mahkumiyet hükmünün (Hapis Cezası veya Adli Para Cezası) infazına geçilecektir.
 • Karar kesinleştikten sonra kural olarak artık kanun yollarına gidilemeyecektir.

Kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün sonuçları bunlarla sınırlı olmayıp başka bir yazımızın konusunu oluşturacaktır. Biz burada sadece bu yazımızın konusu ile ilgili hususları sıralamakla yetinmekteyiz.

Tüm bu açıklamalardan yola çıkıldığında, sanık hakkında verilen karara ilişkin Yargıtay Ceza Dairesi tarafından onama kararı verilmesi halinde kararın kesinleştiği, kanun yoluna gidilemeyeceği ve mahkumiyet hükmü var ise kararın infazına geçileceğini yukarıda belirttik.

Yargıtay Onama Kararına karşı yapabileceğimiz bir şey yok mu?

İşte bu yazımızın konusunu Olağanüstü Kanun Yollarından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın İtiraz Yetkisi oluşturmaktadır.

Daha önce Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilen onama ya da bozma kararlarına ilişkin olarak Karar Düzeltme Yoluna gidilebilmekteydi. Ancak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe girdikten sonra Karar Düzeltme Yolu ceza yargılama sistemimizden çıkarılmıştır.

Artık bir olağanüstü kanun yolu olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın İtiraz Yetkisi bulunmaktadır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın İtiraz Yetkisi 

01/06/2005 tarihinde Ceza Yargılama Kanunu’muz değişmiştir. Daha 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK)  yerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Daha önceki Ceza Yargılama Kanunu’muzda Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilen kararlara karşı Karar Düzeltme Yoluna gidilebiliyordu. Yani Yargıtay Ceza Dairelerince verilen karara karşı Karar Düzeltme Dilekçesi ile müracaat edilerek verilen kararın yeniden incelenmesi istenebiliyordu.

Ancak bu yol 5271 sayılı kanunda yer almamaktadır. Dolayısıyla artık Yargıtay Ceza Dairelerince verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi mümkün değildir.

Kişilerin başvurabileceği yegane yol bir olağanüstü kanun yolu olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Yargıtay kararına itiraz etmesi için istemde bulunmaktan ibarettir.

Bu usul 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’muzun 308. maddesinde düzenlenmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi

Madde 308 –  (1) Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen veya istem üzerine, ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz.

(2) İtiraz üzerine dosya, kararına itiraz edilen daireye gönderilir.

(3) Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir.

Hangi Hallerde Bu Yola Müracaat Edilebilir?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz yetkisi Yargıtay Ceza Daireleri’nce “Onama Kararı” verilmesi halinde gündeme gelebilir.

Yani dosyada Temyiz incelemesi yapan Yargıtay Ceza Dairesi’nce “Bozma Kararı” verilmesi halinde bu yola başvurulması mümkün değildir. Çünkü sanık hakkında verilen karar henüz kesinleşmemiştir.

Yargıtay bozma kararı üzerine dosya tekrar Bölge Adliye Mahkemesi’ne ya da İlk Derece Mahkemesi’ne geleceğinden ve yargılamaya devam olunacağından Bozma kararı üzerine CMK. 308. maddesi uyarınca başvuru yapılması olanaksızdır.

Yani, bu yola başvurabilmek için, Yargıtay Ceza Dairesi’nce verilen bir onama kararı olacak dolayısıyla sanık hakkında verilen karar kesinleşmiş olacaktır.

Yargıtay Onama Kararına Karşı Nasıl İtiraz edilir?

Bu Olağanüstü Kanun Yoluna Kimler Başvurabilir?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın bu itiraz yetkisini kullanması için aslında herhangi bir talebe ya da ilgilisinin istemine ihtiyaç bulunmamaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kendisine verilen ilamda hukuka aykırılık görür ise re’sen yani kendiliğinden bu yetkisini kullanabilecektir.

Sanık da kendisi hakkında verilen onama kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz etmesini istiyor ise bu durumda dilekçesi ile başvurarak CMK. 308. gereğince Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz etmesini isteyebilir.

Mağdur, müşteki, katılan da sanık hakkında verilen onama kararına karşı CMK. 308. gereğince Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz etmesini isteyebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus Mağdur, Müşteki ve Katılan sanık hakkında verilen beraat kararına ilişkin onama kararına itiraz etmektedirler. Aşağıda süre konusunu açıkladığımızda daha net anlaşılacaktır ki Yargıtay Onama Kararının Cumhuriyet Başsavcısı’na verilmesi üzerine 30 gün içerisinde müracaat koşulu bulunmaktadır.

Yani bu kanun yoluna başvuru yetkisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına ait olup, ilgililerin bu yönde talepte bulunma hakları vardır.

İtiraz Yetkisinin Tabi Olduğu Süre :

Kanuni düzenlemeye bakıldığında ikili bir ayırıma gidilmesi gerekmektedir.

 • Sanığın lehine Yapılan İtiraz,
 • Sanığın Aleyhine Yapılan İtiraz

bu ayrıma tabi tutmamızın sebebi süreler konusunda kanunda iki farklı süre benimsenmiştir.

Sanığın Aleyhine Yapılan İtirazda Süre:

Sanık hakkında İlk Derece Mahkemesi Ya da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen ve sanığın lehinde bulunan Yargıtay Ceza Dairesi’nce temyiz incelemesi sonucunda onama kararı verilmesi halinde Katılan, Müşteki, Mağdur ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazda bulunma hakkı, Onama kararının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına verildiği tarihten itibaren otuz gündür.

Bu otuz günlük sürenin geçmesi üzerine artık sanık aleyhine İtiraz Yetkisi kullanılamaz.

Örneğin sanık hakkında beraat kararı verilmesi ya da sanık hakkında düşük bir miktar cezaya karar verilmiş; bu kararın Temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay Ceza Dairesi’nce Onanmasına karar verilmesi üzerine Müşteki, Mağdur, Katılan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın 30 gün süre içerisinde itiraz yetkisini kullanması gerekmektedir. Bu süre geçtikten sonra sonra sanık aleyhine itirazda bulunma hakkı ortadan kalkar.

Sanığın Lehine Yapılan İtirazda Süre:

Sanık hakkında verilen bir kararın Yargıtay Ceza Dairesi’nce onanması halinde sanık veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın CMK. 308. maddesi gereğince Onama Kararına itiraz edebilirler.

Çünkü yasa da açıkça “Sanık lehine itirazda süre aranmaz.” denilmiştir.

İtiraz Olağanüstü Kanun Yolu ve İtirazname Nedir?

İtirazname Nedir?

İtirazname kanunda yer almayan ancak uygulamada kullanılan bir terimdir.

Talep üzerine ya da kendiliğinden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Ceza Dairesinin kararını hangi yönlerden hukuka aykırı bulduğunu, hangi hususlara itiraz ettiğini ve itiraz dayanaklarını belirten bir yazı hazırlayarak itiraz yetkisini kullanır.

İşte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın yazdığı bu itiraz yazısına uygulamada “İtirazname” denilir.

Yapılan İtiraz Geri Çekilebilir Mi?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. maddesi gereğince yaptığı itirazdan vazgeçebilir. İtiraznamesini geri çekebilir.

Ancak bunun bir istisnası bulunmaktadır. Eğer sanık lehine itirazda bulunulmuş ise sanık bu geri çekmeye onay vermediği müddetçe Cumhuriyet Başsavcısı itirazını geri çekemez.

Yapılan İtiraz, Mahkumiyet Hükmünün İnfazını Durdurur Mu?

Ceza Muhakemesi Kanunu 308. maddesi uyarınca ilgililerin talebi olsun ya da olmasın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz yetkisini kullanması sanık hakkında verilen hükmün infazını engelleyemez ve ertelemez.

Çünkü ortada kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmaktadır. Mahkumiyet kararının kesinleşmesi üzerine derhal infaza geçilecektir.

Yargıtay Onama Kararına İtiraz Nasıl İncelenir?

İtiraz Üzerine Nasıl Bir İnceleme Olacaktır?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itirazname ile itiraz yetkisini kullanması üzerine dosya Onama kararını veren Ceza Dairesine gönderilir.

Daire, mümkün olan en kısa sırada itirazı inceleyecektir. Burada Yargıtay Ceza Dairesi iki şekilde davranabilir.

 • İtirazı incelediğinde itirazı haklı bulur ise kararını düzeltecektir.
 • İtirazı incelediğinde itirazı yerinde görmez ise bu takdirde dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderecektir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu itirazda ileri sürülen sebeplerle bağlı olmaksızın gerektiğinde itiraz konusu olmayan hususları da inceleyecektir.

 Yargıtay Ceza Genel kurulu yaptığı inceleme sonucunda itiraz nedenleri yerinde görülmezse itiraz reddedilir.

İnceleme sonucunda itiraz nedenleri yerinde görülür, itiraz haklı bulunur ise, Ceza Genel Kurulu, Ceza Dairesince verilen onama kararını kaldırır ve yerinde görülen nedenlere göre bir karar verir.

Genel kurul, düşme sebebi var ise davanın düşmesine ve düzeltme nedeni varsa kararın düzeltilmesine karar verebilir.

Ceza Genel Kurulunun itiraz üzerine verdiği bozma kararına dosyanın gönderildiği mahkeme direnebilir.

Direnme kararının yeniden temyizi durumunda, inceleme Ceza Genel Kurulunca yapılır ve bu defa verilen karar kesindir.

Onama Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Onama kararını öğrenmeniz üzerine sanık lehine itiraz yapılacak ise süreye tabi olmaksızın, sanık aleyhine itiraz yapılacak ise 30 günlük süre içerisinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben itiraz nedenlerini ve hukuki dayanaklarınızı belirtmek suretiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisini kullanmasını talep edebilirsiniz.

Ancak ısrarla altını çiziyoruz ki, onama kararına itiraz işlemlerini konusunda uzman bir ceza avukatı aracılığıyla gerçekleştirmelisiniz.

İlgili Makaleler

59 Yorum

 1. 4 üncü asliye ceza mahkesi satıs sözlesmesinden kaynaklanan bi dava ben davacıyim davayi kazandim
  Davalı taraf yargıtaya yolladi temize durusmalı oldu ve 20 temmuz 2020 onanarak geldi .
  Şimdi davalı bu onamadan sonra tekrar yargitaya yollayabilirmi yollarsa ne kadar daha yargitayda kalır

  1. Ali bey merhaba,
   Yazımızda detaylı bir şekilde yargıtay onama kararına karşı itiraz prosedürü anlatılmıştır. Ancak sürenin ne kadar süreceği iş yoğunluğu nazara alınarak uzayıp kısalacaktır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 2. Ali bey merhaba,
  Sanık olarak yargılandığım bir ceza davasında bilirkişilerin hatalı raporları sonucu ceza aldım ve paraya çevrildi şuan Yargıtayda bu dosya. Aynı olay sebebiyle maktülün ailesi tarafından açılan tazminat davasında bilirkişi raporunda kusurumun olmadığına kanaat getirdi ve bu dava için Hakim hakkımdaki suçlamayı kabul etmeyip reddetti bu son bilirkişi raporunu ve beraat etdiğim dava sonucunu Yargıtaya gönderdim, aynı olay iki farklı Hakim iki farklı karar sizce Yargıtay sonucu ne yönde olur.

  1. Merhaba,
   Sitemizin amacı genel nitelikli hukuki bilgi paylaşımıdır.
   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatın ücretsiz danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunması yasaktır. Disiplin cezası gerektiren bir eylemdir.
   Bu nedenle, hukuki danışmanlık kapsamında kalan sorunuza yasal mevzuat gereği cevap veremeyiz.
   Danışmanlık ve avukatlık hizmetimiz ücretlidir.
   Danışmanlık ya da dilekçe hizmeti almak isterseniz. Sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizimle irtibata geçebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Şyş de sitede yazanlar da danışmanlık o zaman? Hatta hukuk kitapları da. Neden gerçek dışı bilgi veriliyor?

    Ayrıca kim ceza keser bu tip yardımlaşmaya??? Bu halde tamamen menfaat değil midir bu gerçek dışı bilginin sebebi?

    Gerçeğin ve ADALET’in peşinde olun!

   2. Şyş de sitede yazanlar da danışmanlık o zaman? Hatta hukuk kitapları da. Neden gerçek dışı bilgi veriliyor?

    Ayrıca kim ceza keser bu tip yardımlaşmaya??? Bu halde tamamen menfaat değil midir bu gerçek dışı bilginin sebebi?

    Gerçeğin ve ADALET’in peşinde olun!

 3. Mrh ali bey bizim yargıtaydan dosyamız geldi ve onandı ceza akladı tekrar karar düzeltme yoluna gidilir mi dilekçeyle

  1. Merhaba,
   Karar düzeltme yolu artık yok. Koşulları var ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Olağanüstü İtiraz Kanun Yoluna gidilebilir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 4. Merhabalar Ali bey,
  Yargıtay da onaylanan bir kararın itiraz yapılır mi? İtiraz olursa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına mı yapılacak? Bu süreçte Anayasa Mahkemesi başvuru yapmamız halinde Yargıtay kararını bozar mı? Bilgi verirseniz sevinirim.

  1. Ferit bey merhaba,
   Anayasa mahkemesine bireysel başvurunuzu ve Olağanüstü İtiraz KAnun Yoluna başvurunuzu ayrı ayrı yapmalısınız. Olağanüstü itiraz kanun yoluna ilişkin detaylı açıklamalar yazımızda mevcut.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Merhaba Ali bey
   Şahsıma açılan boşanma davası şu an temyiz aşamasında şayet Yargıtay kararı onarsa davacı tarafın bu karara itiraz etme veya farklı bir kanun yoluna başvurma seçeneği varmıdır.

 5. Ali Bey Merhaba,
  Ağır Ceza Mahkemesinden Yargıtay’a dosyam gitti 2019 yılında Yargıtay onay vermemiş ve yerel mahkemeye postalandı şeklinde yazıyordu uyapta. Yerel mahkeme tekrar değerlendirip tekrar Yargıtaya göndermiş dosyayı benim merak ettiğim Yargıtay ilk seferde yerel mahkemeye göndererek kararı komple bozmuş mu oldu? İlgilenirseniz memnun olurum.

  1. Merhaba,
   Sitemizin amacı hukuki danışmanlık kapsamı dışında kalan genel nitelikli hukuki makale paylaşımıdır.
   Sorduğunuz soru ise hukuki danışmanlık kapsamındadır.
   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca bir avukatın ücretsiz danışmanlık hizmeti vermesi yasaktır.
   Online danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz. Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 6. Merhaba Ali Bey. 22.12.2020 tarihinde yargıtayda onanan 4 yıl 2 ay hapis cezam var. Infaz için tebligat gelir mi, gelirse ne kadar sürede gelir? Yoksa tebligat gelmeden yakalama kararı mi çıkar? Bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler

  1. Merhaba,
   Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıldan fazla hapis cezasının infazı için doğrudan yakalama emri çıkarılır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz

 7. Yargıtayda ceza dosyası ceza dairesinde arşivdeydi daha sonra ön incelemeye geçti daha sonra incelemeye geçti 1 ay kadar böyle gözüktü daha sonra dosya tekrar ön incelemeye geçti şimdi tekrar arşivde bu dosya acaba ne zaman sonuçlanır.

 8. Ali bey Merhaba . Benim kesinleşen bir cezam var , bunuda yargıtayın dosya sorgulama sayfasından gördüm onama şeklinde ,ben hiç vakit kaybetmeden karar süzeltme dilekçesi gönderebilir miyim , yoksa kararın tebliğ olmasını mı beklemem gerekiyor, bunı bilemedim avukatımda kararı görelim diyor , ama zatem yerel mahkeme kararını biliyoruz oradaki karar onandı , vakit kaynetmeden karar düZeltme dilekçesini göndermek daha iyi olmaz mı

 9. merhabalar
  Eşimin yargıtaya 2.kez giden dosyasına onama kararı gelmiş avukatımıza fakat 25 şubata mahkeme günü verilmiş eşim tutuklu şuan mahkeme de bozulma durumu olabilir mi ? eğer böyle bi durum yoksa neden mahkeme günü verildi?
  Şimdiden teşekkürler

  1. Avukatınız temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasını istemiştir. Detayları avukatınızdan öğreniniz.

  2. Kardeşimin cezası onandı 30 günlük itiraz sürecinide geçirmiş bulunmaktayız. Yeniden incelemeye sebep verecek bir durum söz konusu mu?

   1. Merhaba,
    Yeniden incelemeye sebep verecek durum….? anlayamadım.
    Sanık lehine Olağanüstü İtiraz Yolu ile ilgili açıklamalar yazımızda yer almaktadır.

 10. Yargıtay dan cezama onama 6sene 3 ay ama af ve yasalarla 3 sene 1’5 aya düştü 3 sene denetim 1’5 ay açık cezaevi ben bunu ne zaman yatarım 12.2020 de geldi onama ?

 11. Merhaba ali bey ben köyde oturuyorum kanal kıyısında oturuyorum ahirım arasanın icinde yer olmadıgı için karşi tarafim dag oldugu için köprü yaptım DSİ ye ait kanal köprüm altı odun üstü beton keşfe geldiler yikım kararı alınmış itiraz edebilirmiyim ne gibi bir karar alinir

  1. Merhaba Yargıtay’daki trafik kazası tazminnat dosyam 15 gündür incelemede yazıyordu bugün kontrol ettiğimde tekrar arşivde yazıyor bunun nedeni nedir

 12. Merhaba Ali bey benim 5 yol cezam geldi indirimlerle kesinleşen 1 sene 1 ay.temize gitti bozulmadı yakalama çıkıcak.Ama ben suçsuzum şöyle diyim kavga esnasında kavgayı ayırmaya gittim diğer şahısların ifadeside dogruluyo bunu ama yüzde kalıcı iz olduğu için %50 aftan yararlanamıyorum.Cumhuriyet savcısına itiraz etsem bozulurmu acaba yada itiraz edebilirmiyim.

  1. Olağanüstü itiraz kanun yoluna başvurma sonucu kararın bozulup bozulmayacağı hususu dosyanızın içeriği ile ilgili bir husustur. Dosyanızın içeriğini bilmediğimiz için yorum ya da değerlendirme imkanımız bulunmamaktadır. Eğer avukatınız yok ise bir ceza avukatının Ceza Avukatı, Müdafi Ve Zorunlu Müdafilik hukuki yardımından yararlanabilirsiniz.

 13. Ağır cezada yargılama sonucu ceza verildi ve yargıtaya gönderildi ve orada şu maddeden yargılama yapılması gerekir diyerek tekrar yargılandık ve beş sene ceza verilerek tekrar Yargıtay’a gönderildi şimdi biz bu karara Yargıtay’da lehimize çevirebilmek için neleler yapılabilir veya neler yapabilirsiniz.

  1. İki defa ilk derece mahkemesinde yargılama yapılmış bir dosyada neler olduğunu bilmeden, dosyayı incelemeden bir şey söyleyebilmek mümkün değildir.

   1. Merhaba Ali bey eşim işlemedi suçtan kastan öldürmeden yargılandı delil somut yokken lehine onandı geldi Yargıtay’dan 24yıl hapis verdi dosya kapandı napabilirim yapacak birşey yokmu suçsuz olduğunu nasıl ıspatlıycak gerçek cezayı alacak suçlular gidip doğruyu söylemiyor daha bizi tehdit ediyorlar gidin söyleyin ıspat edemessiniz diye gerçek suçlu yu nasıl ıspatlıycaz yardımcı olun lütfen yol gösterin gerçek suçluları nere söylüycem nere baş vurmam gerek gerçeği söylerseniz ıspatlayamassınız eşim iki kat ceza alırmış ortalıgı karıştırmayın diye susturuyorlar

 14. Anladığım kadarıyla yargıtayda onanan bir kararın üstüne yapılacak son şey; yargıtay başsavcılığına başvurmak … (ama başsavcının başvuruyu reddetöe hakkı da var) başsavcını n itşrazı üzerine yargıtay tekrar değerlendirme mi yapıyor? Bir önceki jararından farklı sonuç çıkar mı ?

 15. Merhaba Ali bey oğlum yargitaydan cezasi onanmış 10 ve oğlum intiraz hakini olmadığını söyledi oğlum madde bagimlisiydi satıcı olarak yargilanmişlar nasil daha önce hastaneye yatış için başvurduk o evraklar bizde var bizim tekrar intiraz etmek icin nereye baş vurmamiz gerekiyor.

 16. Yargıtay cumhuriyet bassavciligi 2017 hüküm giydigim dosyayı 308/a kapsamında itiraz etmiş.infazı durdurabilir miyim.şuan cezaevinden kovid iznine çıktım

 17. Merhaba ali bey;
  Telefon dinlenmesi, yani tape kayıtları tek başına delilmidir, mahkeme sadece tape kayıtlarına göre ceza verebilirmi.?
  Teşekkürler iyi çalışmalar..

 18. Merhaba Ali Bey 2016 yılında Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezam Yargıtaydan onaylanmış dosyama 30 gün içerisinde itiraz edemedim (Kapalı Cezaevinde olduğumdan dolayı) itiraz ile ilgili her hangi bir şey bilmiyordum itiraz etme hakkım varmı. Şu an cezaevinden kovid izini ile çıktım. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim

 19. Merhaba yargitaya yazılan savunmanın cevabı nekadar süre içerisinde gelir bilgi verebilirmisiniz

 20. İyi çalışmalar!
  Abimin 8 yıl 9 aylık cezası Yargıtay tarafından onandı. Kendisine karar cezaevinde henüz tebliğ edilmedi. tebliğ edildikten sonra Anayasa Mahkemesine itiraz edecek. Sanırım 1 aylık süresi var. Anayasa Mahkemesine itirazına ilişkin örnek bir dilekçe var mı? Avukatı aracılığıyla başvuru yapmak istemiyor. Örnek dilekçe varsa süresi geçmeden ulaştırmak istiyorum.

  1. Merhaba,
   Bireysel başvuru, form şeklinde yapılıyor. İnternet üzerinden sorgulama yaparak bulabilirsiniz.

 21. Merhaba Ali bey eşim işlemedi suçtan kastan öldürmeden yargılandı delil somut yokken lehine onandı geldi Yargıtay’dan 24yıl hapis verdi dosya kapandı napabilirim yapacak birşey yokmu suçsuz olduğunu nasıl ıspatlıycak gerçek cezayı alacak suçlular gidip doğruyu söylemiyor daha bizi tehdit ediyorlar gidin söyleyin ıspat edemessiniz diye gerçek suçlu yu nasıl ıspatlıycaz yardımcı olun lütfen yol gösterin gerçek suçluları nere söylüycem nere baş vurmam gerek gerçeği söylerseniz ıspatlayamassınız eşim iki kat ceza alırmış ortalıgı karıştırmayın diye susturuyorlar

 22. Merhaba ali bey
  Kavgadan dolayı 11 ay 20 gün cezam onandı kapalı cezaevinde yatacağım görünüyor. itiraz hakkım var mıdır? Yoksa onandığı için cezamı çekmek durumunda mıyım?

 23. İyi günler efendim benim 5.agir cezada 2013 de bir dosyam vardı sigorta sahte belgecilikten dava açmıştı yapmadigindan dolayi beraat etmiştim ozaman 2022 de dosya yeniden açılmış içeriğinde temyizde bozularak zaman aşımı nedeniyle düşme bide bozma ve onama kararı yaziodu ne şimdide duruşma vermis kokulacak bir durum varmı

 24. merhabalar ceza davamızda yargıtay cumhuriyet başsavcısının itirazından sonra, yargıtay 1.ceza dairesi 2 lehde, 3 aleyhte oyla cezayı onayladı
  1-ilam incelemesi ne kadar sürede biter
  2-bu şartlarda ceza kurulunda şansımız ne kadar?

 25. Mrb taksirle ölüme sebebiyet vermeden 3yıl 4ay kesinlesti nezaman tebligat gelir yatarim ne olur acaba

 26. Merhaba,
  Abim iddia olarak adlandırılan oyundan operasyon ile alındı 2 aydır kapalıda yatıyor bugün aynı suctan baska dosyasinin mahmesi oldu ve hakim 3 yıl 15 gün verildi cezanin kesinlesmesi kaç ay sürer yatarı nedir itiraz dilekcemizi verdik yargıtay onaylarsa mı ceza kesinleşir

 27. Onama kararına katılan taraf olarak itiraz edilmesi için 30 günlük süreden bahsediliyor kanunda. 30 günlük süre Yargıtay ilam tarihinden itibaren mi başlar?

 28. Merhabalar Avukat Bey
  2019 Haziran ayında işlediğim suçtan dolayı hakkımda 19.10.2022 tarihinde Asliye Ceza Mahkemesinde TCK-106/1 107/1 ve 134/2 maddeleri gereğince dava açıldı. Nette siz değerli avukatların makallerini oldukça okudum ama toplamda tüm maddelerde alt sınırdan da olsa üst sınırdan da olsa infaz hesaplama konusunda işin içinden çıkamadım. İnfaz süresi konusunda alt sınır ve üst sınır olacak şekilde( tüm maddelerde alt sınır olursa infaz süresi örneğin 2 yıl, tüm maddelerde üst sınır olursa örneğin 3 yıl gibi) bilgi verebilirseniz çok ama çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 29. Merhaba , verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Yargıtay cumhuriyet başsavcısının itiraz yetkisini kullanmasını talep edeceğimiz dilekçe Yargıtay cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılacak ancak ne şekilde gönderilecek , posta yolu ile mi yoksa istinaf mahkemesine Yargıtay cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere sistemden mi acaba ? Teşekkür ederim

 30. 2009 senesinde ben görevli iken bir kişi kimlik bilgilerimi kullanarak hakkımda dava açıldi kimlik bilgilerimi kullanan kişi önce farklı isimler kullanmış fakat internet sorgulamasinda bu kişilerin ismi çıkmayınca benim ismimi kullanıyor ve hakkımda 3 ayrı ceza davası açılıyor iftira suçu başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve kaçakçılık suçu yerel mahkeme 3 dosyadan ceza verdi ben her 3 dosyaya itiraz için Yargıtay’a itiraz hakkımı kullandım Yargıtay 2 davayı onadı fakat bir davayı ise bozdu imza örneklerim fizik ihtisas dairesine gönderildi fizik ihtisas dairesi imzaların bana ait olmadığını dair rapor verdi şahitlerim dinlendi ve kolluk kuvvetlerinin olay günü görevli olduğuma dair resmi dosya verildi yerel mahkeme beraat kararı verdi onanan diğer davalar için para cezası vermiştim ne yapmalıyım lütfen bir yol gösterin

 31. Merhaba ali bey babamin 18yil cezası onandı babam ceza evinde tekrardan itiraz hakkımız varmıdır bilgi verirmisiniz sevinirim.

 32. merhaba ali bey 14 sene 2 ay ceza aldım yargıtay bu cezayı iki kez bozdu en son yerel mahkmenin vermiş olduğu kararı onadı. şuan ise kanun yararına bozma yazacağız lakin bu süreç nasıl işler haksız bir ceza aldığımı düşünüyorum . tck 30 madde den bozuldu. somut delil olmasına rağmen yerel mahkeme bunu görmezden geldi. en son yargıtay ise onadı. bozulmasını isteyen yargıtay bu kararı hangi mantıkla onar ?

 33. Mrb avukat bey.
  2019 yılında 4 yıl 2 ay hapis cezam yargitay 10. Ceza dairesinde tebliğnameye aykırı olarak oy çokluğu ile onandı. Dairenin üyelerinden birisi ilama karşı şerh koymuştu ve aslında yargitay cumhuriyet başsavcılığı etkin pişmanlık uygulanmasını talep ederek kararın bozulmasını istemişti ama oy çokluğuyla onandı.
  Olağanüstü itiraz yoluna başvurmak istiyorum. Yukarıda yazmış olduğunuz yazıdan anladığım kadarıyla süre sınırlaması yok öyle mi??
  Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu