Genel Nitelikli Yazılar, Haberler ve Bildiriler

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Basit Dolandırıcılık Suçu – Yasal Düzenleme:

Dolandırıcılık suçunun temel şekline “Basit Dolandırıcılık Suçu” demekteyiz. Buradaki “Basit” nitelendirilmesi suçun temel şekli olan TCK. 157. Maddesi kapsamında kaldığı anlamına gelir.

Basit Dolandırıcılık Suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda:

Dolandırıcılık
Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Şeklinde tanımlanmış ve yaptırıma tabi tutulmuştur.

Dolandırıcılık Nedir? Cezası Nedir?

Basit Dolandırıcılık Suçunun Tanımı ve Unsurları:

Basit dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatmak suretiyle, mağdurun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya üçüncü bir kişiye yarar sağlaması demektir.

Her ne kadar malvarlığına karşı suçlardan olsa da suçun yasal düzenlemesi nazara alındığında burada kişilerin hem malvarlığı hem de irade ve karar verme özgürlüğünün korunmaya çalıştığını görmekteyiz.

Basit dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için “hile”li söz ve davranışlar ile mağdurun “aldatılması” suretiyle ya mağdurun veya bir başkasının zararına, fail veya üçüncü bir kişiye yarar sağlaması gerekmektedir.

Burada hile ve aldatma kavramlarını açıklamakta yarar bulunmaktadır.

Hile gerçekte mevcut olmayan bir hususu mevcut göstermek veya gerçekleşmiş bir olayı olduğundan başka türlü ya da hiç gerçekleşmemiş gibi göstermek suretiyle bir insanın yanılgıya düşürülmesi şeklinde tanımlanabilir. İşte dolandırıcılık suçunu diğer mal varlığına karşı işlenen suçlardan ayıran temel kriter “hile” unsurudur.

Fail tarafından gerçekleştirilen hilenin “aldatıcı” nitelikte olması gerekir. Hile muhatabını aldatıcı nitelikte değilse suç oluşmayacaktır.

Hileli söz ve davranışlar sonucunda aldatmanın gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde suç oluşmaz.

Dolandırıcılık suçu bir “tehlike suçu” değil, “zarar suçudur”. Bu nedenle dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için bir zararın oluşması gerekir. Bu zarar mağdurun veya üçüncü kişinin malvarlığına yöneliktir.

Dolandırıcılık suçunda fail veya üçüncü bir kişi, malvarlığında bir artış sağlamakta, haksız menfaat elde etmektedir. Bu haksız menfaat ise mağdur veya üçüncü kişinin malvarlığının azalması ile oluşmaktadır.

Yine hileli davranış ile fail ya da üçüncü kişinin elde ettiği haksız menfaat arasında bir nedensellik (illiyet) bağının bulunması zorunludur.

Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Basit Dolandırıcılık Suçu – Görevli Mahkeme:

Dolandırıcılık suçunun TCK.’nun 157. Maddesi kapsamında (Basit Dolandırıcılık Suçu) kalması halinde, görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Basit Dolandırıcılık Suçu – Şikayet ve Uzlaşma

Dolandırıcılık suçunun TCK.’nun 157. Maddesi kapsamında (Basit Dolandırıcılık Suçu) kalması halinde, suçun takibi şikayete tabi değildir. Yani soruşturma ve kovuşturma re’sen yürütülür.

Yine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’n 253. Maddesi uyarınca Basit Dolandırıcılık Suçu uzlaşma kapsamında bulunmaktadır.

Basit Dolandırıcılık Suçunun Cezası (Yaptırımı):

Basit dolandırıcılık suçunun yaptırımı bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır. Adli Para cezasının alt sınırı 5 gün olup belirlenen gün sayısı en az 20 TL. en fazla 100 TL. çarpımı sonucu hakim tarafından takdir ve tespit edilir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu:

Nitelikli dolandırıcılık suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’n 158. Maddesinde düzenlenmiştir. Dolandırıcılık suçunun bu maddede bentler halinde sayılan şekillerde işlenmesi halinde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçu oluşacaktır. Bu suçlar bakımından takibi şikayete tabi değillerdir. Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması re’sen yürütülür. Nitelikli dolandırıcılık suçunda şikayet yokluğu veya şikayetten vazgeçme hususu faili cezadan kurtarmayacaktır.

Nitelikli dolandırıcılık suçlarında görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’n 158. Maddesi uyarınca;

 1. Dolandırıcılık suçunun;
 2. Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
  Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
 3. Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
 6. Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 7. Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
  Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
 8. Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
 9. Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
 10. Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 11. Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,
 12. Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin etmek suretiyle

Hallerinden bir ya da bir kaçı şeklinde İşlenmesi halinde nitelikli dolandırıcılık suçu oluşmaktadır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir?

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Cezası (Yaptırımı):

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesinde yer alan nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası (yaptırımı) üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası şeklinde belirlenmiştir.

Adli Para cezasının alt sınırı 5 gün olup belirlenen gün sayısı en az 20 TL. en fazla 100 TL. çarpımı sonucu hakim tarafından takdir ve tespit edilir.

Ancak, dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerinden olan;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
 • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 • Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
 • Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 • Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan aşağı olamayacağı gibi adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Dolandırıcılık Suçu Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kendisini Polis, Savcı, Hakim, Asker vs. Olarak Tanıtarak Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir?

Kendisini Hakim, Savcı, Polis, Komiser, Asker vs. kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler, mağdurlara terör örgütleri ile ilgisi olduğu ya da terörle mücadele konusunda yardımlarını istemek suretiyle gerçek dışı bir iddia ortaya koyarak; mağdurların para veya altınlarını vermesi ya da bankadan veya PTT aracılığıyla para transferi yapması konusunda baskı uygulayarak dolandırıcılık suçlarını gerçekleştirdiğini gerek Televizyon ve basılı yayınlardan gerekse sosyal medyadan görmüşsünüzdür.

24/11/2016 tarihinde yapılan yasal değişiklikle, Nitelikli Dolandırılık Suçunu Düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesine “L” bendi eklenmek suretiyle; kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçunu işleyen faillerin nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı cezalandırılması gerektiği konusunda düzenleme yapılmıştır.

Nitelikli dolandırıcılık suçunda ceza alt sınırı 3 yıl iken, bu düzenleme ile  failler hakkında verilecek cezanın 4 (dört) yıldan aşağı olamayacağı yasal düzenlemeye kavuşturulmuştur. Üstelik faillerin bu suçtan elde ettiği menfaatin iki katından aşağı olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaklardır.

Örneğin, kendisini cinayet büro amiri olarak tanıtarak mağdurdan 50 Bin Türk Lirası alan bir suç faili, hapis cezası dışında elde ettiği menfaatin iki katı kadar yani 100.000 TL. adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Şu halde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak mağdurlara yönelik dolandırıcılık suçunu işleyen failler hakkında verilecek ceza 4 yıldan aşağı olmamak üzere on yıla kadar hapis ve elde ettiği menfaatin iki katından az olmamak üzere adli para cezası şeklinde belirlenmiştir.

Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki; suçun işleniş tarzına bakıldığında genelde bu şekilde dolandırıcılık eyleminin birden fazla kişinin katılımı ve iş bölümü yapmak suretiyle gerçekleştirildiğini görmekteyiz.

Birileri mağdurlar ile iletişime geçmekte, kimi failler paranın bankadan ya da PTT’den paranın çekilmesini sağlamakta, bu işlemler gerçekleştirilirken çoğu zaman bu eylemleri gerçekleştiren failler dışındaki kişilerin Banka ya da hesap bilgileri kullanılmaktadır. Kısacası ortada birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilen bir suç türü bulunmaktadır.

İşte 24/11/2016 tarihinde yapılan değişiklik ile Nitelikli dolandırıcılık Suçunu düzenleyen TCK. 158. maddenin son fıkrasında: dolandırıcılık suçunun üç kişi ya da daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde failler hakkında hükmolunacak ceza yarı oranında arttırılacaktır. Yani faillere verilecek hapis cezası  6 yıldan aşağı olmamak kaydıyla 15 yıla kadar hapis cezası şeklinde düzenlenecektir.

Yine bu suçun,  suç işlemek için oluşturulmuş bir örgüt tarafından işlenmesi halinde ise sanıklar hakkında verilecek ceza bir kat arttırılacaktır. Yani faillere verilecek hapis cezasının alt sınırı 8 yıl üst sınırı ise 20 yıl olacaktır.

Kendisini Banka, Sigorta Şirketi, Kredi Kurumu Personeli Olarak Tanıtarak Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir?

Kendisini Banka, Sigorta Şirketi veya Kredi Kurumları Personeli olarak tanıtarak, mağdurlardan menfaat temin eden kişilerin bu eylemleri Türk Ceza Kanunu 158/1-l bendinde yer alan Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu oluşturur.

Nitelikli dolandırıcılık suçunda ceza alt sınırı 3 yıl iken, suçun bu şekilde işlenmesi halinde ile  failler hakkında verilecek cezanın 4 (dört) yıldan aşağı olamayacağı düzenlenmiştir.

Üstelik faillerin bu suçtan elde ettiği menfaatin iki katından aşağı olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaklardır.

Örneğin, kendisini X Bankasından Arayan Personel olarak tanıtarak mağduru arayan fail, mağdurun hesabında yanlış bir işlem yapıldığını ya da şüpheli bir işlem gerçekleştirildiğini veya bankacılık işlemleri bakımından bazı soruların cevaplandırılması gerektiğinden bahisle mağduru dolandıran ve 10.000 TL. menfaat temin eden failler hakkında verilecek hapis cezası 4 yıldan aşağı olamaz, bu hapis cezası yanında ayrıca verilecek adli para cezası 20.000 TL.’den aşağı olamaz.

Suçun 3 kişiden fazla failler tarafından birlikte gerçekleştirilmesi halinde faillere verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır.

Dolandırıcılık suçunun, bir suç örgütü tarafından işlenmesi halinde ise verilecek ceza bir kat oranında arttırılacaktır. 

Dolandırıldım. Ne Yapmalıyım?

Dolandırıcılık suçu mağduru iseniz, hemen bir ceza avukatına müracaatla kolluk ya da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalısınız.

Dolandırıcılık suçunda adeta zamana karşı mücadele etmektesiniz. Dolandırıcılık suçu failleri, bu eylemlerini ne şekilde gerçekleştireceklerini planladıkları gibi, izlerini ortadan kaldırmak, gizlemek konusunda da plan yapmışlardır.

Ceza avukatınız ile hızlı bir şekilde hareket ederek suç duyurusunda bulunmalı, elinizde bulunan delilleri sunmalı ayrıca toplanması gereken delilleri de telefon ya da mesaj kaydı, kamera kayıtları, banka kayıtları vs. diğer delillerin toplanması için hızlı hareket etmelisiniz.

Faillerin tespit edilmesi halinde ceza soruşturması neticesinde ceza davası açılacaktır.

Dolandırıldım. Paramı Nasıl Alabilirim?

Dolandırıcılık suçu ile ilgili yaptığınız suç duyurusu, failin Ceza Hukuku anlamında cezalandırılması için yapılan bir girişimdir.

Çoğu zaman dolandırıcılık suçlarının faili elde ettikleri menfaati gizleme eğiliminde olurlar. Burada yapmanız gereken husus zaman geçirmeksizin sizden haksız bir surette temin edilen menfaatin geri alınması için hukuki yollara başvurmanızdır.

Hemen Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açacağınız bir dava ile sizden haksız surette alınan paranın geri verilmesini talep etmelisiniz.

Unutmayın, Avukatınızın hukuki yardımından mutlaka yararlanın. 

168 Yorum

 1. iyi günler benim eşyalar hakkında suç duyurusunda bulundum ve suan halen cevap gelmiyor bende avukat isbirlğile bu konuyu yardimci olabilirmisiniz ben kendim almanya yasiyorum belgelerim var ve esat karakolu tutanak var bursa Tem E.2019092715280307064 polis memuru 187783 ve 265696 tutanak alan saat 14.10 ankara 05-11-2019 avukat lazim bana ve başka bir dosya hakkında bilği nasil yatacak 5 taksitle 2018/444 dosya eskisehir saçma span bi dosya ihtiras hakkim bile yok kendi evime zarar vermişim cilingir olayi kıracı var diye
  mail tahirdonmaz.d@outlook.com ve azine me maliye sorun var dede yerlerinde bana nasil yardimci olabilirsiniz bana ait olabilir dede tahir benim adima diğer dede üstüne hic almadığı için benim baba babasi abdil donmaz ve başka sorun dönmez ve donmaz nasil oluyor.

   1. Merhabalar ismim murat boyacı bende Esenyurt’ta oturuyorum %40 engelliyim iş ariyordum iki aydır çalışamıyorum hiç bir yer ise almıyor bende Facebook üzerinden Esenyurt günlük iş ilanlarina başvurmuştum kişi bana mesaj atmja bizimle çalışmak istermisjn djhe fakat iş dolandırıcılık isiymis bende bir cahillik ettim. Bana dediler bize 3 adet kart getirirsen hesabına para gelicek bizde sana %10 komisyon vericez dediler fakat ben iş için başvuru yapmıştım dedim ben engelliyim heryerde çalışamıyorum dedim onlarda sorun olmaz dediler. Beni sabahtan öğleye kadar yedirdiler icirdiler. Ve hesbaima.para geldi çekmeye getirdiler ve hala bana işin ne iş olduğunu söylemediler hesabına para gelsin komisyoonunu vericez dediler sadece. Bankaya gittik 298 bin TL para gelmiş hesabıma.o parayı çektik fakat ben hiç elime.surmedjm.parayi tek hatam paralar poşete atılırken. Poşeti tutmakti ve dışarı ciktigimizda beni tenha bir köşeye çekip silah gösterdiler telefonlarimida aldılar gittiler gelicez diyerek neyalabilirim dolandırılan kişi. Yani parasinj aldıkları kişinin parasiymjs benim hesabıma gelen para. Ve bu durumda ben şüpheli görünüyorum yardımcı olurmusunuz

  1. Ben de aynı şekilde dolandırıldım avukat bey,dekontu da gösterdim savcılığa baş vurdum.. Kesin sonuç alır mıyım ve alırsam bu süreç çok mu uzun? Teşekkürler 🙂

   1. Öncelikle kolay gelsin benim hesap kartlarim ve sim kartım olan cüzdanım çalınmış tabi geç öğrendim o arada sim kartım bankaya kayıtlı olduğu için iptal edilmedi kartlar fakat tekrar sim kartı çıkarıp açtırana kadar banka hesaplarım aracılığı ile bir kaç ilden dolandirilma yapılmış bilgim hicbir şekilde olmadı bankayı arayıp iptal ettirdim ama geç kalmışım. Ifadeye çağırdılar öyle anladım fakat su ana kadar 4 adet farklı illerde dolandirilmis kişilerin paraları benim hesaplarıma yatırılmış ve çekilmiş fakat o şehirlerde hiç bulunmadım ve bilgim yok. Şimdi nasıl bir yol olucak ne yapicam bilemiyorum suçum yok ama iki haftadır mahvoldum düşünmekten hiç adliye ‘ye girdigim yok mahvettiler beni

 2. Ali bey mrb.internet yolu ile DOLANDIRILDIM.ve bu insanlar hala başkalarını dolandırmaya devam ediyorlar.bir avukatın kimliği ve baska kişilerin kimliğini kullanıp sözde devletin anlaşmalı olduğu bit bahis sitesi olduklarını iddia ediyorlar oyle kandırıyorlar insanlari.benim 35 bin tlmi aldılar.ve beni hicbir hak iddia edemeyecegimi vs gibilerinden tehdit ediyorlar.kullanmis oldukları telefon ve benden aldıkları paraların makbuzlari yazışmaları mevcut ne yapacağımı bilemez durumdayım.lutfen yardimci olabilirmisiniz

   1. Ev Telefonundan arayıp Kimlik bilgilerimi bana söyleyip bu sizmisiniz biz bunu dolandıların elinden aldık deyip kendilerini savcı hakim gibi gösterip tahkikat yaptiklarını 28 kisinin kimlik bilgilerini dolandıcıdan aldıklarını aralarında benim kimlik bilgiminde olduğunu söyleyip adima 14 csm operatörü alıp kişileri dolandırdıkları tapu bilgilerimle oynadıkları adıma araç satın aldıklarını söyleyip korkutarak .155 i aramak istediğimde 155 ten beni arayarak kendilerinin polis olduğunu savcının emri olduğunu onlara bu konuda yardım etmezsem beni adresimden aldıracaklarını söyleyerek ve Ankara alan kodlu bir(0312 507 50 00) bir numara not ettirip sonrada 118 numaradan bu numaranın nereye ait olduğunu cep telefonumla sordurup bu numaranın merkez bankasına ait olduğunu teyit ettirip sonrada merkez bankasından arıyacak merkez bankası başkanı Mustafa duman dediler.Ve hemen arkasından Mustafa dumanım diyen adam size ait hesaplara el koyduk merkez bankası alt hesaplarına çektik dolandırıcılar zarar vermesin diye güven verip ikna edilerek hesabımdaki paranın sanal olduğunu mobil bankama girdirip başka iban verip oralara attırdı kim bunlar dediğimden dolandırı bunlar parayı çekme esnasında yakalamak ıçin atıyoruz hesabına dediler 422 bin dolandırıldım.Fark etmem bankam güvenlik bölümünden gelen tefonla oldu.Hemen kolluk kuvvetlerine ifade verdim konu savcılık aşamasında 2 aydır tahkikat devam ediyor.Bu süreçte avukata gerek varmı asayiş yok henüz diyor.4 faiil var firar yakalanmadı hala 2 ay oldu.

    1. Merhaba,
     422 Bin Türk Lirası dolandırıldığınızı söylüyorsunuz. Sizce de avukata ihtiyacınız yok mu?
     Zaman kaybetmeyin!

   2. Merhaba efendim ben cep telefonun satan bir dukandan 2 el cep tlfonun aldım bir hafta sonra çalıntı olduğunun öğrendim ve karakola verdim bana çalıntı telefon satan TL foncudan şikayetci olduğumu bildirdim nasıl bir yol izlemeliyim

    1. Merhaba,
     Telefonu satın aldığınız satıcıya karşı dava açmak zorundasınız. Ancak bu şikayet ile ceza davası içinde değil, hukuk mahkemelerinde açacağınız bir alacak ya da tazminat davası şeklinde olmalıdır.
     Bir avukat ile görüşmelisiniz.

     1. Merhaba,
      Sitemizde yer alan bilgiler ve yorumlara verilen cevaplar Hukuki Danışmanlık kapsamı dışındadır. Hukuki danışmanlık Avukatlık yasası uyarınca ücretsiz yapılması avukat açısından disiplin suçu teşkil eder. Bu nedenle bulunduğunuz ilde bir ceza avukatı ile görüşmelisiniz.

   3. Merhaba geçen senenin başında 10 bin liralık dolandırılmıştım yeni yıla gircez parayı faiziylemi alırım sonuçlanınca acaba

    1. Açtığınız davanın niteliğini bilemiyorum. Eğer hukuk davasından bahsediyorsanız evet faiz talep edebilirsiniz.

  1. Merhaba Dilek hanım konu hakkında ne yaptınız aynı durum bendede var ama bu kadar para olmadı kestirdim attım 1000 TL civarı

   1. Merbaha benim kartimi w kere kullandilar ayni kisi 1 hafta arayla dayimdan para gelecek dedi bende guwenip verdim simdi magdur dogal olarak sikayetde bulunmus benide bankamatigin orda cekip verdim kendisine parayi ne yapacagimi bilemiyorum bu ayin 2 sinde mahkeme var cikip herseyi oldugu gibi anlaticam

    1. Aynı şekilde arkadaş kurbanıyım 2 kere para geldi çektim kendisine verdim. Karakola ifadeye çağırdılar siz nasıl bir sonuç aldınız ? Çok korkuyorum sicilimin kirlenmesinden devlet memuru olacaktım hayallerim vardı.

  2. Ali bey instagram üzerinden bir doktor ile görüştüm. Ameliyat için 6500 verdim bana süreklilik oyaladı tarih vermedi iptal ettim paramı vermiyor

  3. Dilek hanım bu konuda bir sonuca varirsaniz lütfen beni bilgilendirirseniz sevinirim ben yurtdışında olduğum için elimden birşey gelmiyor ben sizinle aynı durumdayım Türkiye ye geldiğim de ben zaten avukat la gorusecem

 3. Merhaba az önce bahis oyunu oynadık kupon tutu, ama yatıcakları para karşılığı dosya masrafları için 3,5 bin TL alındı karşı kişinin hesabına yatırdım yatırıldıktan sonra irtibat kestiler karşı kişinin iban adı soyadı ve gönderdiğim para fişleri duruyor Ne yapabilirim

  1. Merhaba,
   Büyük ihtimalle dolandırıldınız. Elinizdeki belgeler ile ilgililer hakkında dolandırıcılık suçundan suç duyurusunda bulununuz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Bende dolandirildigimi biliyorum ve yurtdışında olduğum için elimden birşey gelmiyor Kurban Bayramı’nda Türkiye ye gelecem geldiğimde 6 ay bı süre geçmiş olacak dolandirildigim telefon numarası IBAN herşey elimde var Kurban Bayramı’nda geldiğim de bunla ilgili dava açsam bı sonuca vara bilir miyim avukat bey

   2. Merhaba ben öğrenciyim ben de instegramdan bir cekilis kazandım adamla instegramdan yazıştık telefonun gonderilebilmesi için gümrük vergi ücreti gibi birşey varmış bu yüzden bize 400 lira atmanız gerek dedi ben de attım ama daha sonra hiçbir şekilde geri dönüş yapmadı bir de yaptıkları bu cekilislerin sponsorları olan şirketler olduğunu söyledi ve ikide bir de soruyordum kesin gönderiyor musunuz diye onlar da bu yaptıkları işlerin Türkiye Cumhuriyeti tarafından takip edildiğini ve 400 TL için kendilerine zarar verecek bir şey yapmayacaklarını söylediler ben onların bana attığı hesaba parayı attım sonra IMEI parası olarak 1250 daha istedi ben de veremeyeceğimi söyledim ve geri dönüş yapmadılar ve beni de instegramdan engellediler elimde sadece yaptığımız konuşmaların yazışmaları ve bana attıkları ziraat bankası hesabı ve hasap sahibinin adı var . Paramı o kişiden nasıl tekrar alabilirim avukat tutacak param da yok lütfen yardımcı olur musunuz ?

 4. Selam aleyküm ben letgodan dolandırıldım bu dolandırıcı paramı iade etmiyor ve kendisi suçunu itiraf etti ne yapmalıyım sonuç alabilirmim beni dolandıran şahıs beni oynatıyor paranı göndercem diyip göndermiyor sana borcum var diyor

  1. Merhaba,
   Suç duyurusunda bulunmanın size mali bir külfeti bulunmamakta. Suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

   1. Mrb Ali bey dolandiricilar kardeşimi ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı sana engelli raporu çıkartıp malulen emekli olmanı sağlarız diyerek dolandırdılar kardeşim biraz saf bundan yararlanmislar ve ayaklarındaki kusurdan dolayı 50bin+ekhesap5000+kredikartindan7000tl cekmisler şikayette bulunduk polise ifade vermiş şahıs ve salmislar savcılık kalemine dosya gidince savcinin kalemi biz şahisi saldiklari için itirazda buluncagiz demiş ama şuan şahıslar dışarda şahıslar 3kisi

  2. Bende letgodan dolandırıldım. Miktar azda olsa kamu yararına başka mağdurları önlemek adına müracaat savcılığına durumu bildirir şikayet dilekçemi verdim. Ve an itibariyle gördüm ki savcılık gereğini titizlikle yapmış başka mağdurlar varmı yokmu diye bütün banka ve hesap numaralarını incelemiş. Sizde şikayetçi olun. Su akıp yolunu bulacak.

 5. Merhaba, bir kişiden oyun hesabı alıcaktım 100tl karşılıgında parasını gönderdim ama hesabı bana vermedi ve engelledi telefonlarımı bir daha açmadı. Bunun cezası nedir ve polise gitsem ciddiye alır mı bilgilerini öğrenebilir miyim? bir çok hesab arıyan kişinin parasını çalmış ve sölediği hesaplarda başkalarına aitmiş..

  1. Merhaba,
   Karakola gidip şikayetçi olabilirsiniz. Kişinin belirttiği hesap bilgilerinin başkasına ait olması hile ve desise anlamına gelir. Bu durumda dolandırıcılık suçu oluşur.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 6. merhaba erkek arkadasim benden habersiz internet bankaciligima girip 60 bin tl kredi cekip baskasinin hesabina gondermis.Şuan serbest telefon siberde karakolda 1 gün tutuldu ve serbest kaldi. Durum ne olur ne kadar ceza yer? Parami geri nasil öder o kadar durumu da yok parayida bitirmiş borclarina vermiş. Karakoldada ben çekmedim benim bilgim yok diyor ama o herseyi o yapti biliyorum.

  1. Esra hanım merhaba,
   Bulunduğunuz ilde bir ceza avukatına müracaat etmeli ve hukuki yardımından faydalanmalısınız.
   Alınması gereken tedbirler olabilir. Bunu bir avukat ile yüzyüze görüşmeli ve çözüm bulmalısınız.
   İyi günler

   1. Merhaba kolay gelsin bi arkadaşım bana dedi abim yurtdışı da çalışıyor çok para var onda mobil Kart lazım bende onu kırmadım hesaplarımı verdim ona doladıcılk kolaniyir dü mahkeme ye çıktım avukat m la beraber dediler iki ay sonr bi kağıt gelecek yani ceza evine girecek miyim

    1. Avukatınıza neden sormuyorsunuz 🙂 Mahkemede ne olduğunu siz biliyorsunuz biz orada değildik. Avukatınıza sorup bilgi alın.

  2. Ben de aynı şekilde dolandırıldım avukat bey,dekontu da gösterdim savcılığa baş vurdum.. Kesin sonuç alır mıyım ve alırsam bu süreç çok mu uzun? Teşekkürler 🙂

  3. Mrb avukat bey ben en yakin arkadasim tarafindan dolandirildim lakin elimde sadece banka dekontlari ve senedi var ben 1 sene boyunca ha yarin gelecek ha os haloldu diyerek beni bayagi salladi en son beni kredi cektirmeyw zorladi kabul etmedim ondan sonrada aramadi simdi elimde 41.5 bin tl lik senedi var bu nla bi yola varabilirmiyim

   1. Merhaba, İcra takibi yoluyla alacağınızı tahsil etmeye çalışmalısınız. Bir icra avukatı ile görüşmelisiniz.

 7. Merhaba bir araba almıstım aracı alırken parayı baskasının hesabından gönderdk acıklamasınada plakasını yazdık ve aracın ruhsatını ben üstüme aldım.yaklasık 3 aydır aracın ruhsatı bende suan arabayı ben aldım parayı ben verdim diyerek beni tehdit ediyo ve suc duyurusunda bulunacağını söylüyor sonucu ne olur bunun.

  1. Merhaba,
   Birbirine benzer ancak farklı suç tipleri bulunmaktadır. Bu nedenle bir ceza avukatına müracaat etmeli elinizdeki belgeler ve olayın detaylı oluşu hakkında yapacağınız görüşme sonucunda sağlıklı bir bilgi alabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 8. İyi akşamlar Ali bey, Mart 2020 de 125bin TL dolandirildim, dolandıran kişiler hesaplarına attığım paranın 25 bin TL sini cekmisler kalan yüz bin tl ye resmi bloke koyuldu, dolandırıcıların 6si yakalandı ama pandemi nedeni ile adlı konrol şartı ile serbest gezip dolasiyirlar maakesef!
  Avukatim ile ilgili çok yorum yapmıyorum ama en azından yorum yapmam gerekirse nasıl yorum yapacağımı muhtemelen anlıyorsunuz dur
  Şimdi merakım su hocam? Mahkeme olmadan burada savcı insiyatif kullanarak o bloke konan paranın üzerindeki blokeyi kaldırabilir mi? Yani dolandırıcıların talebi doğrultusunda veya avukatı vasıtası ile müracaatı ile bloke yi kaldırma yetkisi var mı, uzattım özür dilerim
  Hayırlı geceler

  1. Rıdvan bey merhaba,
   Dosyaya yansıyan olayı, dosyayı görmeden değerlendirmemiz mümkün değildir.
   Ancak anlattığınız gibi ise Cumhuriyet Savcısının böyle bir karar vereceğine ihtimal vermiyorum.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Merhabalar fransada bir yakınım var kendisi toptan ürün için türkiyede bir esnaf ile anlaşmış western union ile para göndermiş fakat ürünler bir türlü gelmiyormuş . Whatsapp konuşmasında karşı taraf hiç pot kırmıyormuş kendini açığa çıkarıcak . Benden rica etti araştırmam için . Ne yapılabilir sonuça varılır mı ? Kısa bir yorumunuzu görmek isterim

    1. Bir esnaf ile anlaştığını belirtmişsiniz. Burada bir ticari ilişki ve hukuki ihtilaf söz konusu. Dolandırıcılık suçundan değil de bir alacak davası ile çözüme ulaşabilirsiniz.
     Bir avukat ile görüşünüz.

 9. Merhabalar.nitelikli dolandiriciliktan bi davam vardi beraat ettim.bi abla bana 100 bin civarinda para gonderdi banka hesabima.abisinin bankadaki parasindan gondermis.abisi hapisteyken vekaleti kardesine vermisoda o paradan gonderms parca parca.abisi hapisten cikinca paranin olmadigini gorunce sikayette bulunmus.dava acildi agir cezada kardesi ben sikayetci degilim bilerk verdim o istemedi ben verdim israr ettim borc olarak diye mahkemede ifade verdi mahkemede.3 dava sonunda hakim savci beraat verdi..mustekiler itiraz etmedi karara.ama 2 ay sonra abisi tekrar sikayette bulunmus kardesim garanti bankasindan para gondermis dolandirmis kardesimi diye ölum tehditi aaliyor falan diye sacma ifade vermis..beni bulunugum yerden emniyete cagirdilar ifade vermem icin bende o davaya girdik beraat aldim diye ifade verdim ..kardesinin ifadesinde ben sikaytcci degilim diyor yine ama.mahkemede konustugu ile bu verdigi ifade ayni degil.simdi ne olur tekrar mahkeme acilirmi temmuz ayinda ifade verdim daha bisey yok…sonucta beraat aldim mahkeme gunuden itibaren aramizda huc bir alisveris olmadi ne olur sizce…lutfen cevap…

  1. Merhaba,
   Bir koyundan bir post çıkar. Yani bir olaydan bir dava bir karar çıkar.
   Bunun anlamı eğer bir olay ile ilgili olarak dava açılmış ve bir karar verilmiş ise; bir daha dava konusu edilemez.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

   1. Iyi gunler ben internet bankacılıgından dolandırıldım 11 03 2021 tarihinde gece saat 20 bin tl cekilmis 11 05 2021 tarihinde baska sahıs 8000 tl islem yapmıs benim haberim yok musteri hizmetleri aradı haberim yok dedim ama parayı cekmis kredi kartımı banka kartımı kapattırdım karakola gidip ifade verdim 4 ayı gecti bugun karakola gittim birini ifadeye cagirdik ifadesini aldik diger sahis gelmedi ne yapacagımı sasirdim ne yapsam bilmiyorum yardimci olabilirmisiniz ne yapmamlazım

 10. 2400 degerinde cerez siparisi verdim ve ucretini odedim,ucretini odedigim cerezi karsi taraf bana ulastirmadi,tlf larimada cevap vermiyor,tlf nimarasi ve iban numarasi bende bana nasil yardimci olablirsnz

  1. Merhaba,
   Anlatımınız kısa ve detaysız. Görünüş itibariyle hukuki ihtilaf söz konusu. Yani yaptığınız ödemeye ilişkin olarak icra takibi başlatabilirsiniz. Ya da bir alacak davası açabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 11. İyi günler benim arkadaşım sahte bir sahte bir bayanın hesabınla mesajlaşarak konuşuyor sosyal medyada ve kkarşı taraf kendini hayat kadını olarak tanıtıp kendisine 150 tl yatırması üzerine birlikte olacağını söyleyerek vaad veriyor arkadasım parayı yatırıyor inanarak daha sonra kadına ulaşamıyor cezası var mıdır şikayet etse

  1. Merhaba. Eşimin babası biz evlenmeden önce tüm aile fertlerini toplamış ve kim ev almak istiyorsa ona yardım edeceğim demiş eşimin 3 abisine buna yanaşmamış. Eşim ben istiyorum demiş ve sonrasında evi aldılar fakat ev babasının üzerine alındı çünkü eşime o zamanlar kredi çıkmamıştı. Eşimde babasına güvenerek bunu kağıda dökmedi. Ve eşim her ay krediyi düzenli ödedi biz ilerde babası ölürse kardeşler evden hak istemesin diye 5 yıl sonra evi üzerimize almak istedik. babası evi bize vermeyeceğini belirtti. Bize evden çıkın diye ihtarname gönderdi biz itirazda bulunduk ve hakim bizim itirazımı kabul etti. Bizim evi ödediğimize dair dekontlarımız var açıklamada evimin kredi ödemesi diye belirtmiş bir kaç kezde elden verdi. Ayrıca whatsap konuşmalarında babası sizin ev ibarelerini kullanmış. Mahkemeye versek netice ne olur ? Gerçekten maddi manevi yıprattı bizi bu durumlar. Evlendikten beri Huzurumuz kalmadı babası yüzünden. Mahkemeye versek olumlu sonuç alırmıyız ve dava sizce ne kadar sürer ortalama ? Teşekkür ederim.

 12. Merhba ali bey ben bir inşaat firmasından daire aldım inşaat firması daireyi bitirdi ve tapusunu başka birinde devretti.ben firmadan şikayetçi oldum ve şu an ağır ceza mahkemesinde davamız var firma yetkilisi 1 yıldır beni oyalıyor.mağduriyetini giderecem diye ama hiçbir icraatı yok hakim bey bana duruşmada şikayetçimisin diye sordu bizim avukatlar da biraz süre istedi.avukatım bu dava uzun sürer eğer halledebilirsek anlaşarak halledelim diyor ama ben artık bu şahıstan şikayetçi olmak istiyorum.cezasını çekmesini istiyorum.adam bizim paralarla lüks hayatına devam ediyor.bu davada sanık ceza alırmı mahkeme ne kadar sürer.şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba,
   Sorularınızın cevabını dosyanın hangi aşamada olduğunu daha iyi bilen avukatınıza sormalısınız.
   Ancak merak ettiğim neden icra takibi ya da hukuk davası açmadığınız. Avukatınız ile bu alternatifleri de düşünmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

  2. Bundan üç ay önce bı güzellik merkezinde epilasyon için ücret ödedim sonrasında seansıma gittiğimde hiç bir işlem yapmadılar sonradan iş yeri değişikliği yapıyoruz sizi bilgilendirecegiz dediler şimdi hesap ve telefon numaralarını kaldırmışlar elimde para verdiğine dair senet belge yok benim gibi kişiler mağdur edildi ne yapmamız lazım

 13. Merhaba abim beni de mobil bankacılık üzerinden şifremi kırıp 7500 TL havale yapip beni dolandırıldim ve suç duyurusunda bulundum ve üzerinden 8 ay geçti hala bu gelişme yok ne yapmalıyım sizce dava acmaliyimmi sizce teşekkür ederim avukat abi …

  1. Merhaba,
   Bankalar “Güven Kurumları”dır. Paramızı, mal varlığımızı teslim ederiz kendilerine… Bu nedenle bilginiz dışında bir para akışı söz konusu ise Bankaya ve işlemi yapanlara karşı Hukuk mahkemelerinde tazminat davası açmanız mümkündür.
   Tazminat davaları konusunda uzman bir avukat ile görüşünüz.

 14. BENİDE 2015 MART AYINDA 850 Lİ TELEFONLA ARAYIP KREDİ KARTLARINIZIN BORÇLARINI BİZ ÖDYECEĞİZ DİYE DOLANDIRDILAR . BENİM HESABIMDAN 1.560,00TL ÇEKTİLER. 4 ARALIKDA MAHKEMEM VAR. BEN YAPMADIM GÖRÜŞMEDİM DEMİŞLER DOĞRU DEMİŞLER BENİ ARAYANLAR ONLARIN ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ İDİ. BUNLAR PATRONMUŞ SUÇU ELAMANLARA YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR. TAM BİR ŞARK KURNAZLIĞINDA HAREKET EDİYORLAR.

 15. selamün aleyküm abim ben 3 ay önce internetten illagal iddaa oynayıp para kazandırıyoruz diye bi telefon numarası gördüm ve watsaptan iletişime geçtim ve 200 TL ye 16 500 kazandığım ve parayı ödemeleri için benden İban numarası istediler ve sonrasında şu vergisi bu vergisi diyip 15 binlira aldılar bana kazandığım ve yatırdığım vergilerle 55 bin TL geri ödeme yapacaklarını söylüyorlar ama benden sürekli son ödemeniz son verğiniz deyip para istiyorlar malesef ben çok borçlandım kurtulayım diye 15 gibi para yatırdım muhasebe müdürü diye değişik ibanlara yatırdım vergi diye ama şimdi son ödemeniz var parayı yatırmazsanız kazancınız ve yatırdığınız vergilerde iptal olur diye benden para yatırmamı istiyorlar. yazışmalar duruyor abim çok caresizim lütfen bi salaklık yaptımki ah ah

  1. Merhaba,
   Hemen dolandırıcılık suçundan dolayı suç duyurusunda bulununuz. Bir ceza avukatı ile de görüşünüz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 16. Mrb efendim şans oyunları diye para kazanacagız dedi arkadaşımın ınstagram hesabın dan mesaj attı arkadaşım degilmiş instagram hesabını calmış 60 bin param kitti naap malıyım

  1. Merhaba,
   Suç duyurusunda bulunmalısınız. Bir ceza avukatından hukuki yardım isteyiniz. Olayınızı tam anlatan bir dilekçe ve ispata yarar bilgi ve belgeler ile Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 17. Merhabalar öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Bir arkadaşıma 100 TL borç vermiştim. Uzun zamandır beni oyalıyor, yazdığı tüm mesajların ekran görüntüsünü aldım, yakın zamanda tüm sosyal medya hesaplarından beni engelledi. Miktar küçük gelebilir fakat bana yapılan muamele ‘seni ciddiye almıyorum bu parayı da benden alamazsın’ demektir. Ceza almasını istiyorum. Ne yapabilirim.

  1. Merhaba,
   Ortada bir dolandırıcılık suçu yok. Borçlu borcunu ödemez ise yapmanız gereken ya icra takibi ya da alacak davasıdır. Yani ortada cezalandırılacak bir eylem bulunmamakta sadece tahsil edilmesi gereken bir para alacağı söz konusu.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 18. merhaba deniz bey arkadaşımın hesabına 1600 tl geldi geldiği gibi çıktı hemen bankayı arayıp işlemin ona ait olmadığını söyleyip kayıp çalıntı bildiriminde bulundu aradan 2 ay sonra hırsızlık ve dolandırıcılıktan ağır cezada 27 aralıkta ilk duruşması var ne yapa biliriz bankadan dekontumuz var ve hesap kartı arkadaşımda olduğu halden sandalyeyle ilgili bir yerden çekilmiş bununla ilgi napa biliriz şuan ilk duruşma 27 aralık 2020 de görülecek 535******* numaram İstanbul’da yaşıyoruz yardımcı olurmusunuz .

  1. Merhaba,
   Aralık 27 Pazar gününe denk geliyor duruşma gününü sakın kaçırmayın.
   Yapmanız gereken bir ceza avukatı bulmak ve sizi savunmasını sağlamak. Zaman kaybetmeyin.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 19. Merhaba ali abi bu dolan dorıcıları savcılık a verdim 15 gün sora fayili gayri mecul diye kagıt geldi dolan dırıcılar da biz senin paranı yemedik iş te bana kim ligin in foto sunu gönder di

  1. Öncelikle merhabalar avukat bey 2017 tarihinde çok yakın bir arkadaşım messenger aracılığı ile benden birine para gönderttiricem bahanesiyle hesap kartı istedi ve evime kadar gelip kartı benden aldı akabinde ben 2 gün sonra kartı geri aldım ve ertesi gün maaşım yattı maaşımı almaya gittiğimde atm ne paramı kartımı vermedi hemen bankaya gittim kartımdan dolandırıcılık yapıldığını ögrendim adliyeye gidip kartımı verdigim çocuk hakkında suç duyurusunda bulundum ve bu çocuk çok yakın tarihlerde 2 arkadasından daha kart almış ben dahil 3 kişi bundan şikayetçi ama dosyalar bağlantılı değil aradan geçen bu süre zarfında bana kovuşturmaya yer olmadıgına kartımdan dolandırıcılık yapılmadığına dahil kağıt geldi bende hiç kurcalamadım ama bu dolandırılan şahıs geçen gün benden şikayetçi olmuş karakoldan çagırdılar ifade verdim daha önce şikayette bulundugum kağıdıda dosyama eklettim şimdi benim elimde kartı istedigi messenger konuşmaları duruyor ve paranın cekildigi gün ve saatte iş yerinde olduğumu kanıtlayan belgem var bu kartı benden alıp dolandıran şahıs benim lehime ifade verse bir şansım olurmu

   1. Merhaba,
    Sorunuz Danışmanlık hizmetleri kapsamında kalmaktadır.
    Avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimiz ücretlidir.

 20. Selam oncelikle bi davam var kartıma para geldı ve baskası cekmış kartımı kopylamışlar karsı tarfta şikayete bulmöu 450tl idi ben parasını gonderdım ve dilkce verdi mahkmede ne demeliyim ceza alırmıyım

  1. Merhaba,
   Sitemizin amacı genel nitelikli hukuki bilgi paylaşımıdır.
   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatın ücretsiz danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunması yasaktır. Disiplin cezası gerektiren bir eylemdir.
   Bu nedenle, hukuki danışmanlık kapsamında kalan sorunuza yasal mevzuat gereği cevap veremeyiz.
   Danışmanlık ve avukatlık hizmetimiz ücretlidir.
   Danışmanlık ya da dilekçe hizmeti almak isterseniz. Sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizimle irtibata geçebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 21. şirket çalışanımız tüm bilgilerimizi ele geçirmiş ve aynı faaliyet alanında bir iş yeri açmış. üstelik bizde sigortalı çalışırken böyle bir şey yapabilir mi ? iş yerimize ait bilgisayarımızda hepsi kanıtlı detaylı mevcut ne yapabiliriz

  1. Merhaba,
   Suç duyurusunda bulunabileceğiniz gibi diğer hukuki yollara müracaat edebilirsiniz. Bir avukat ile görüşmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 22. Merhaba abi bir tanıdığım telefon işi yapicaz diye önce elden biraz para aldı benden, sonra surda telefon var burda var diyerekten beynimi bulandırdi 30 bin TL de kredi cektirtti bana ve sonrada bütün parayı alacaklılarıma verdim diyor.oturdugu yerdende kaçtı gitti internetten ara sıra konuşuyor ama beni oyalıyor hep. İnternet yazışmaları var delil olarak bankadan çektiğim kredi var. Bunları mahkemeye versem ceza alır mı? Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba,
   Mesajları bir ceza avukatına göstererek ortada dolandırıcılık olup olmadığı hususu değerlendirilmelidir.

 23. İyi günler
  Basit mi yoksa nitelikli mi ayırt edemediğim bir dolandırıcılığın mağduru olduğumu düşünüyorum. Özetin özeti olarak yazacak olursam; pek çok kişinin tüketici mahkemesine başvurup bir de haksız konuma düştüğü bir TV+internet paketinin kasıtlı olarak eksik ve yanlış bilgiyle yani “hile” ile ve “aldatılarak” abonesi yapıldım. İnternette araştırınca pek çok kişinin tamamen aynı veya benzer şekilde abone edildiğini fark ettim: Belki onlarca defa telefon edip saatlerce dert anlatıp haftalarca, aylarca muhatap ya da çözüm ortağı bulamayan bu insanlar vaz geçme noktasına gelince de “cayma bedeli” alınmış ciddi miktarda. Maddi kaybımın yanında, çok ciddi zaman kaybettim ve manevi olarak da yıprandım. Ben de sözüm ona kayıtlı görüşmelerde herhangi bir bedel ödemeden caymak istediğimi belirttim, yazıldı ve kaydedildi dedikleri halde böyle bir kayıt bulunamayınca “iptal” servisine yönlendirildim ve “cayma ücreti” ile nazikçe tehdit edildim.
  Nereye başvurmam gerekiyor sizce? Teşekkür ederim

  1. Merhaba,
   Ortada bir dolandırıcılık yok, hukuki uyuşmazlık söz konusu.
   Tüketici hakem heyetine müracaat etmelisiniz.
   iyi günler ve esenlikler dileriz.

 24. İyigünler bir cok kişiye yazdım ama en bilgili sizsiniz gibi geldi size danışmak istedim ben şimdi instagramda bir sayfaya yazı yazdım yardım adı altında tabletimi yaptırmak istiyorum bakımından yazıyı sayfa paylaştı altına gelen bir yorumda bir tamirci gel neyi varmış tabletinin diye bakalım dedi ve özelden yazdı özelden yazınca tabletin resmini istedi ve ben o dakika bir hatayla gittim internetten kırık tablet resmi alıp attım adamda bunu farketti hatta şu siteden almışsın dedi dolandırıcı diye başladı hakaret şu bu seni şikayet edecegim dedi nit dolandırıcılıktan şimdi kafamı karıştıran şey ben adamdan yardım istemedim sonuçta aramızda geçen sohbette adamdan kesinlikle maddi istek yok zaten adamda tamirci oldugu için yazarken bile direk tamir edelim bunun için resmini at dedi maddi istek ise sayfada paylaşıldı adam sayfadaki paylaşımıda ss almışmıdır bilemem cünkü sayfaya söylemiş artık onada ne demişse adam paylaşımı silmişti zaten yani kafamı karıştıran burda zaten dolandırıclık yok ama teşebbüs varmı bana oda yok gibi geldi sonuçta ben adamdan bireysel olarak sohbette yardım istemedim sadece sayfa paylaşımında var adamın sayfa paylaşımını degilde sayfadan bu cocugun sana yazdıgı yazıyıda at onuda ss alayım dedigini sanmıyorum olay üzerinden biay geçti hesapta fakeydi zaten cogu kişi bişey olmaz desede bir kişinin gelir evde tableti telefonu inceler demesi korkuttu yani sonuçta orda bi suç yok gelip biz bunun geçmişinide herşeyinide araştıralım diyip polis kapıya dayanırmı onuda geçtim tabletim kırıgı odakka yanlışlıkla dedim desem evde kırık tablet bulunmayacagı ne malum sadece adama sohbetin alt kısmında şikayet etme diye istekte bulunmam yalvarmam delil olur belki ama bilemedim dolandırıcılıkta teşebbüs var ama niteliklide teşebbüs diye bişey görmedim kafam allak bullak bir aydır açıkcası kaldıki dolandırıcılık tanımına bakıncada nebilim hile denen şey olaganüstü olmalı kafa karıştırıcı olmalı basit yalan bu hatta yalanda degil cok rahatça yalan degildi gerçekten tabletim kırık denecek mesele bu ama eve gelip arama yapmaları falan biraz kafa karıştırdı açıkcası yorumlarınız cok değerli teşekkürler.

  1. Merhaba,
   Sitemizin amacı hukuki danışmanlık kapsamında kalan genel nitelikli hukuki makale paylaşımıdır.
   Sorduğunuz soru ise hukuki danışmanlık kapsamındadır.
   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca bir avukatın ücretsiz danışmanlık hizmeti vermesi yasaktır.
   Online danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz. Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 25. Selam
  Bir Türk’le bir dükkanda (bir tatlı lokantası) ortaklıkta anlaşma yaptım ve anlaşma yarı ortak olacaktı (masrafları ben karşılıyorum ve dükkanı işletiyor) Bana aylık kardan hiçbir şey verme dükkanın. Haklarımı talep etmemden sonra, “Senin hiçbir şeyin yok” dedi. Dolandırıcılık için ceza davası açmalı mıyım yoksa bu sadece bir hukuk davası mı? Ödediğim tek şeyin ortağım adına doğrulanan banka havaleleri olduğunu ve aramızdaki tüm WhatsApp görüşmelerinin bir kaydını da aldım.

  1. Merhaba,
   Hukuk mahkemelerinde dava açacaksınız. Ortada dolandırıcılık değil hukuki ihtilaf var.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 26. Ben de aynı şekilde dolandırıldım avukat bey,dekontu da gösterdim savcılığa baş vurdum.. Kesin sonum alır mıyım ve alırsam bu süreç çok mu uzun? Teşekkürler 🙂

 27. Sigortam netten teklif almak için araç bilgilerimi girip tıkladım bana dönüş yaptılar 394 lira teklif verdiler promosyon hediye çeki falan banada cazip geldi teklif kabul ettim kart bilgilerimi istediler verdim dört defa deneme yaptılar bankanın sistemi cevap vermiyor dediler bu denemelerde 535.28 kuruş 368 lira çekmişler poliçemi vatsapsapla gönderdiler poliçesi in eklediğimiz 707 lira olduğunu farkkettim aradığımda cevap vermediler sigortam neti aradım Egemen ege sigortacılık tarafından yapıldığını söylediler Savcılığa baş vurduğumda bana türk ceza kanunda kovuşturmaya yer yok diye bildiri geldi ne yapmam gerekir vereceğiniz bilgiye şimdiden teşekkür eder saygılar duyarım

  1. Merhaba,
   Ortada bir dolandırıcılık suçu yok. Hukuki ihtilaf teşkil eder.
   Dolayısıyla miktar itibariyle hakem heyetine müracaat ediniz.

 28. Dilek Hanım ben de aynı durumdayım. Şahıslar kendini Erdoğan Sönmez Uğur Polat Yaşin olarak tanıttılar Murat Fırat ve Sabri Çoban hesabına para yatırdılar. Benim de 70.000 TL mi aldılar. Sizin şu an ne durumda?

 29. Ben, Filistinli Ahmed ile burada, Abdul Nasır Abdeen’in sahibi olduğu İş Dünyası adına İstanbul’da bir şirket arasında bir anlaşma yapıldı.

  Ülkem Filistin’e 26 tonluk ayçiçek yağı ihraç etmeliyim.

  Kapsayıcı değeri 29.000 dolardı

  Konteynerin gelmesi üzerine, aynı takip numarasına sahip kabın içinde ayçiçek yağı olmadığını, daha çok baklagiller, tohumlar ve başka bir firma olduğunu öğrendik.

  Ve şirketten aldığım nakliye faturalarının hepsinin sahte olduğunu

  Hakkımı kanıtlayan tüm evraklar bende var

  Aramızdaki anlaşmanın firma sahibi tarafından kaşelenip imzalanmış bir nüshası 3 Sahte konşimento Polis karakoluna şikayette bulunulduktan sonra hiçbir şey yapmadılar.Bundan sonra avukata gittim Genel.

 30. Merhaba iş yerinde bir arkadaşım benden yurtdışından ürün getirme vaadiyle 3 bin TL para aldı.ortada ne ürün var nede paramı geri veriyor. Banka dekontu ve yazışmalar var. paramı geri alıp şahsın yargılanması için ne yapmalıyım sizce?

 31. Merhaba Ali bey instagramdan bir sayfadan bilgisayar sipariş etmiştim ve gelmedi mesaj atıyorum cevap verilmiyor arıyorum suratıma kapatıyorlar elimde fatura ve dekont var acaba paramı nasıl alırım nereye şikayet etmem gerek ve banka hesabımdan 2 taksit ile almıştım 2. Taksidi ödemesem bir sorun çıkar mı cevap verirseniz sevinirim

 32. Kolay gelsin ben 2020 haziran ayinda eski esim ve avukat kardesi tarafindan 2 ay icinde tekar evlenmek sartiyla anlasmali olarak bosandim tum kazanimlarimizi isim geregi esimin üzerine yapmistim hatta arabam dahi ben esime ve avukat kardesine güvendim icin tek kurus malpara talepde bukunmadim kizlarimin velayetini bile verdim hatta 1500 teleden iki kizima 3 bin tl nafakayi bile kabul ettim bu bosanma olayindan sonra 6 ay ayni evde evliymis gibi yasarken eski esimin anne babasi gelerek beni evden yolladilar direnmeye calissamda iki kizimin aglamasina dayanamayarak vede bir sure ayri kalmak iyi olur dusuncesi ile evden ayrildim aslinda 10 gun süre bile koyduk ama isin asli oyle olmadi bir sure sonra hakkim neyse vereceklerino soylediler ama amaclari sadece oyalamak mis hakkimi istedigumde kizlarimla tehdit edildim…bu ayrilikdan sonra imza atmasaydin banane diyerek surekli eglendiler dalga geçiyorlar
  Mal mulk gozum görmüyor ama kizlarim üzerinden yaptiklari agrima gidio simdid3 sehri terketmem konusunda tehdit ediliom millet bu rezilliklerini duymasin diye nedeni bu
  Ben ne yapabilirim bi yol yordam gosterirseniz sevinirim

 33. Merhaba 2017 senesinde internet üzerinden illegal bahis ile dolandırıldım 55 milyar suç duyurusunda bulundum ama herhangi sonuç alamadım bandemi sürecinde dosya düştü tekrardan suç duyurusunda bulunabilirmiyim

  1. Merhaba,
   Dosya düştü derken neyi kastediyorsunuz.
   Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise ve size tebliğ edilmiş ise süresi içerisinde itiraz etmelisiniz.

   1. Merhabalar ben evde paketleme adı altında sözde organizasyon firması tarafından dolandırıldim şöyle ki; benden TC numaramı adres IBAN numaranı cep sube kullanıp kullanmadığım soruldu. Ben de bu bilgileri paylaştım hesap teyit amaçlı olduğunu söyleyerek 10 TL gönderildi daha sonra başka bir iban numarasına o parayi yatırmam istendi ben de gönderdikten sonra içine şüphe düştü. Zaten onlar dönüş yapmadılar ben de internetten araştırinca benzer dolandırıcılık olaylarini okudum ve dolandırıldigimi anladım. Benden papara üzerine 10 TL gondermemi istemişler sanırım kişisel bilgilerle de hesap açıldı adıma. Papara müşteri hizmetlerine ulaştım hakkında açılmış yasal olmayan hesap olup olmadığını sordum bir dizi evrak istediler mail olarak attım 24 saat geçti müspet bir cevap alamadım. Bugün aynı zamanda cimer, EGM siber suçlara mail yazdım durumu ihbar ettim 155 polisi arayıp bilgi verdim aynı zamanda Anadolu adliyesine giyip savcılığa yazışma metinlerinin çıktılari ile birlikte suç duyurusunda bulundum. Şimdi sorum şu; bu süreçten sonra başıma gelecek herhangi bir olaydan ben mesul olur muyum? Yani hesap acilmissa bu hesapla bahis oynanmissa yada başka dolandırıcılık işlerine beni bulaştirmislarsa kredi vs çekmişlerse ki bankacı arkadaşımı arayıp herhangi bir kredi talebi olup olmadığın da sordum şuan için görünmüyor dedi. Ben bu bahsettiğim kötü durumlardan suç duyurusundan sonra mesul tutarlar mi?

 34. Dedemi iki oglu dolandirdi yani bir arsasini cok ucuz bir fiyata aldi ve bu parayida parca parca bankaya yatirip geri cektiler. Bu durumda suc duyurusu yapabilirmiyim?

 35. Instagram dan bir oyun hesabı aldım ve dolandırıldım 300₺ paparadan gönderdim ne yapmalıyım

 36. Mrb.sahibinden.com da bir urun icin kaporagonderdim.ancak satici ortadan kayboldu.karokola sikayette bulundum.dava acildi.dolandirici kaybetti.istinafta kaybetti.ben bu durumda icra davasi acabilir miyim.suan istinsfta.henuz asil mahkeme kapatmadi.

 37. Merhaba ben paketleme isi yapmak icin instgramdan bir sayfaya yazdim is icin hesaplarina oncellikle 3 tl atil dekont atmamiz gerektgini soylediler yaptik daha sonra engellediler ulasamiyorz daha sonradan bize bir sorun teskil edermi accaba dekonttki bilgilerle adimiza herhangi bir şey yapabilirlermi

 38. Merhaba,
  Jijololuk vasıtasıyla dolandırıldım 32 bin tl civarı kaptırdım size para ödeyecek bayan ama ödemeyi alabilmeniz için belli miktarlarda çeşitli bahaneletle(sigorta ücreti dosya ücreti vergi ücreti) şeklinde benden çeşitli şekilde para aldılar ve yatırmazsam paramı alamicamı söylediler. En son bir jandarma karakolunda suç duyurusunda bulundum ifade verip olanı biteni anlattım yazılı şekilde elimdeki delillerle(tel numarası isim soy isim, banka hesap numaraları vb.)
  Başka birşey yapmam gerekli mi yada başka bir kuruma ve yatırdığım parayı geri alabilirmiyim teşekkür ederim şimdiden. Kolay gelsin…

 39. Merhaba benim babam 120 bin TL dolandırıldı. Savcılığa suç duyurusunda da bulundu gerekli yerlere şikayette de bulundu avukata da verildi yani gerek tüm müracaatlar yapıldı. Ancak geçen gün babamın avukatı babama ” siz o parayı alamazsınız, adam 15 kişiyi daha dolandırmış, onlar da bekliyorlarmış anxak hiçbir sonuç alamamışlar” demiş. Peki şimdi ne olacak? O adam elini kolunu sallayarak rahat rahat gezerken ve bebim ailem böylesine perişan olurken bunun hesabını kim verecek? Senedimiz de var üstelik ancak adam okadar rahat ki arayıp da rahatsız etmeyelim diye numarasını bile değiştirmiş.
  Şimdi ne yapmalıyız?

 40. Ayrıca üzerine mal varlığı olarak sadece bir arsa görünüyormuş. Muhtemelen adam bu işi planlı yaptığı için icradan mallarına el konulmaması için üzerine mal varlığı bile bırakmamış. Yani muhtemelen. İcra yolu ile alabileceğimiz bişey değil bu.

 41. Merhaba benim babam 120 bin TL dolandırıldı. Savcılığa suç duyurusunda da bulundu gerekli yerlere şikayette de bulundu avukata da verildi yani gerek tüm müracaatlar yapıldı. Ancak geçen gün babamın avukatı babama ” siz o parayı alamazsınız, adam 15 kişiyi daha dolandırmış, onlar da bekliyorlarmış anxak hiçbir sonuç alamamışlar” demiş. Peki şimdi ne olacak? O adam elini kolunu sallayarak rahat rahat gezerken ve bebim ailem böylesine perişan olurken bunun hesabını kim verecek? Senedimiz de var üstelik ancak adam okadar rahat ki arayıp da rahatsız etmeyelim diye numarasını bile değiştirmiş.
  Şimdi ne yapmalıyız? ayrıca adam bu işi planlı yaptığı için üzerine mal varlığı bırakmamış. Yani icra yolu ile almamız mümkün görünmüyor malesef.

 42. Merhabalar Ali bey
  Bir arkadaşım telefon satıyordu Ona yardımcı olmak istedim ve whatsapp gruplarında paylaştım sonrasında bir tane arkadaşla konuştuk kendisi uzaktaydı kargo ile yapalım ticaretimizi dedi ister paranın hepsini atayım istersen yarısını dedi iban istedi attım yarın sabah baktığımda para hesabıma geçmiş sonra parayı arkadaşa verecektim arkadaşta telefonu satmaktan vazgeçmiş bende parasını tam geri atacakken karşı taraf beni yanlış anlayıp bana hakaretler tehditler etmeye başladı bende sinirlendim ve parasını atmadım beni şikayet etmiş hakkımda karakola suç duyurusu gelmiş ifade vereceğim sizce bundan bişey çıkar mı ? Teşekkürler

 43. Merhaba,

  bir iş için babam a bir para gelecekti fakat banka hesabı olmadığı için bana yatırıldı, iş karşı tarafın isteği ile yapılamadı babam paranın geldiği zaman geri ödeneceğini belirtti biraz aksaklık olduğu için parayı verenler dava edeceğini söyledi, parayı bana gönderdikleri için oğlunuz hapise girecek dediler. Babam halen paranın geri ödeneceğini belirtse de tehditvari konuşmalar devam ediyor. Ne yapmamız gerekiyor? veya dava açılsa benim başıma veya babamın başına ne gibi sorun açılabilir?

 44. Merhaba Av.Ali Deniz bey bugün ptt den aradığını idda eden biri aradı ve size gönderilen tebligatı almadığımı almadığımı ve 15 günün dolduğunu ki ”adresime kyk borcu hariç herhangi bi tebligat gelmedi” adliyeye göndericeklerini ve
  sonra dosyada yazan uzlaşmacı avukatın numarasını verebilirim dedi bende kabul ettim.aradım 2017 yıında arkadaşım fasıtasıyla üye olduğum
  bi bahis sitesi kapatılmış 24 binlira cezanız var diyor bunu uzlaşmayla 6 bin doysa masrafı düşüncede 5800 ödeyeceksiniz
  diyor bunun doğrulu nedir sizce bi kaç haberde görüm aynı şeyi yaşayanlar olmuş sanırım.
  bide siteye üye olduğum kullanıcı adımı doğum tarihimi e-postamı söyedi avukat olduğunu idda eden şahıs

 45. Merhaba biz tadilat icin bir firmayla anlastik sozlesme yapıldı ve ucret ödendi ilk biraz çalıştılar sonra bıraktılar ev suanda insaat halinde calisan yok sorduğumuzda bugun yarin diye sürekli erteleniyor dava açarsak çok uzun surer mi paramızı nasil geri alabiliriz bu firmanın sahibi daha öncede surekli böyle baska firmalar açıp is alıp yarim bırakmış

 46. Merhabalar, iş görüşmesine gittim. İnsan kaynakları departmanında danışman olarak çalışacaksınız dediler. Onun için eğitim alacaksınız dediler. 1500 TL ilk olarak 500 TL verdim geri kalanını işte çalışırken alacaz dediler. Ama belgelerde özel güvenlik sertifikası olduğunu fark ettim. İptal etmek ve paramı iade istedim. Sadece heyet raporu olumsuz olduğu sürece para iadesi yapılacağını söylediler yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

 47. Merhabalar Ali bey, iş görüşmesine gittim. Görüşmede insan kaynakları departmanında danışman olarak çalışacaksınız onun için eğitim almamız gerekiyor dediler. Bu eğitim için de 1500 TL verilmesi gerekiyormuş. İlk ödeme için 500 TL verdim. Belgelere baktığımda özel güvenlik sertifikası olduğunu fark ettim ama artık imza atmıştım. Güvenlik sertifikası için de heyet raporu almam lazımmış. Heyet raporu olumsuz olursa para iadesi yapılacağını söylediler sadece. Ertesi günü aradım eğitim almak istemediğimi güvenlik sertifikası olduğunu bilmediğimi paramın iadesi istedim ama vermediler. Ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

 48. Ben birine paramı kaptırdım benim duygularımla oynayıp benden belirli miktarda para kaptırdım sizce ne yapmam gerek ve hakaret ederek paramı vermeyeceğini söylüyor sizce bu şikayet etsem paramı alabilir miyim

 49. Kendi suretiyle bana kart bilgerini verip ödemeye de izin ver tuşuna basan kişi bana doalndirci olduğumu ikta ediyor bana dava açabilir mi 100tl ödedi ama
  Ben tehdit etmedim kendi rızasıyla verdi

 50. Meraba bende instagram uygulamasından bu sitede 2 bin tl karşılığında kripto para borsa yani oynuyoruz yazan bi siteye iletişime geçtim ama çok yakınım da durumunda paza kazandım sizde kazanın yazıyordu meğer hesabı çalınmış hiç farkında olmadan 2 bin tl yatrdım almanız için kazancı 5 bin 16 son 25 bin yatırcaksınuz denildi yatrdım bu son deyip tekrar diyince anladım sabahı emniyete gittim siber suçlara gidin dediler savcılığa suç duyurusunda bulundum dava nekadar sürede başlar ve paramı alabilirmiyim acaba

 51. Mrb kolay gelsin ben duzceden. sakarya ya sürekli alışveriş yaptığım bir inşaat malzemesini satan nalbur sahipleri tarafından dolandırıldım malzeme parası eft yaptım dekontlar ve mesajlarimiz duruyor dukanin yerini değiştirmişler telefonlara cevap vermiyorlar bana nasıl bir yol öneriyorsunuz bana yardımcı olabilir misiniz lütfen

 52. İyi günler Ali bey başıma şöyle bir olay geldi
  İcra da olan dosyanın kapatma harcı yatırmak için avukata adliyeye talep göndermesini istedim oda bana ofise gelirsen fiyatta bana yardımcı olacağını söyledi bende iş siz olduğum için maddi sikintida olduğum için inandım ve bana 407 TL olarak harç bedeli gösterdi bilgisayarından sonra 350 yaparız dedi bizde inandık verdik tamam ben yatırıyorum dedi sen sadece mali işlere giddedi adliyeden onlar oradan kaldıracak dedi bende aynen mali işlere gittim ve onaylattim aklıma takıldı ve sordum acaba nekadar diye ve oradaki görevli memur bana toplam yatırmak gereken tutarın sadece 203.75 TL olduğunu söyleyince beyninden vuruldum sonra avukatın yanına gittiğimde bana başka masraflarının olduğunu söyledi bende inandım gibi yapıp yanından sonra İnternet e-devlet üzerinden dosyam hakkında bütün makbuzlari inceledim ve sadece 203.75 TL lik işlem var başka hiçbir işlem yapılmamış bu konuda negibi bir işlem yapmam uygun olur yardımcı olursanız sevinirim

 53. merhaba iyi günler benim babam felç geçirdi kismi felç ne yapabiliyorsa telefondan yapabiliyo yada ona bakan annem yani para çekme kredi karti vs odeme falan benim bir tane de abim var ailemle yaşiyo ben evliyim ailemle yaşamiyorum benim abim telefon bankaciligi araciligiyla babamdan habersiz para cekiyor babamin hesabindan ve bunu defalarca yapiyo babam çocuğu oldugu icin sikayet etmek istemiyor bunu ben şikayet edebilirmiyim ve süreçler nasil olur

 54. Merhabalar kupon vaadi ile bir site den dolandirildim önce kuponu verdiler sonra kupon tutunca hesaba para yatırmanız sonra yurt disi tasilati diyerekten para yatirmami istediler sonra fav belgesi gibi bi belge ismi vererek çok uçuk bi para istediler o zaman anladım dolandirildigimi 9 bin lira kadar kaybım oldu ve gönderdiğim iban numaraları ve iletişime geçtikleri numaralar bende kayıtlı ben şimdi dava açsam paramı geri kurtara bilirmiyim bana fikir ve yardımcı olabilirmisiniz

 55. mrb internetten aldığım ürün farklı çıktı,beğenmedim, eft yapmıştım. iade alınabilecek ürünler kategorisinde olan üründür.satıcı ürünü teslim aldı ama parayı göndermiyor. ayrıca ürüne fatura da kesmemiş. hangi suçları işlemişirr dava açacam

 56. İyi günler hocam esimin kuveyt Türk te 218 bin parası vardı aradan on gün geçtikten sonra banka arayıp bizden memnun değil misiniz paranızı çektiniz demiş tabi bizim hicbirseyden haberiniz yok eşim hemen bankaya gidip siber polis memuru eşliğinde bilgisayarlara bakmışlar güya biz onaylamisiz gözüküyor ama bizim telefonumuza herhangi bir onay kodu gelmemiş telefonumuzu beş saniyelik yonlendirmeye aldıklarını onların bilgisayarında gözüküyor meile onay kodu onlarda gözüküyor ama bize hicbirsey gelmemiş ve banka on gün sonra haber verdi çok mağduruz hocam bankaya suç duyurusunda bulunduk sizce paramızı alabilecek miyiz biz emekçi insanlariz ne olur bı yol gosterin banka bizlik bişey değil diyor heckir hesaptan para çalınmış diyorlar

 57. İyi günler hocam esimin kuveyt Türk te 218 bin parası vardı aradan on gün geçtikten sonra banka arayıp bizden memnun değil misiniz paranızı çektiniz demiş tabi bizim hicbirseyden haberiniz yok eşim hemen bankaya gidip siber polis memuru eşliğinde bilgisayarlara bakmışlar güya biz onaylamisiz gözüküyor ama bizim telefonumuza herhangi bir onay kodu gelmemiş telefonumuzu beş saniyelik yonlendirmeye aldıklarını onların bilgisayarında gözüküyor meile onay kodu onlarda gözüküyor ama bize hicbirsey gelmemiş ve banka on gün sonra haber verdi çok mağduruz hocam bankaya suç duyurusunda bulunduk sizce paramızı alabilecek miyiz biz emekçi insanlariz ne olur bı yol gosterin banka bizlik bişey değil diyor heckir hesaptan para çalınmış diyorlar

  1. Merhaba,
   Hemen bir avukata müracaat ederek durumunuzu anlatın. Maddi tazminat talep edin. Davayı bankaya karşı açacaksınız. Telefonunuzun bağlı olduğu operatörün de davaya dahil edilmesi söz konusu olabilir. Avukatınız ile yol alın.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 58. Merhaba Ali bey,
  Hayvanımı veterinere götürdüm, ölümcül hastalığı var dediler.
  Aynı gün çıktık başka veterinere soralım dedik.
  Gittiğimiz veterinere durumu anlattık, sizinde test etmenizi istiyoruz dedik, veteriner elimde bu test var bu hastalık için, fiyatı şu kadar, isterseniz yaparım dedi, tamam dedik.
  Test negatif çıktı başka tedavi verildi ama hayvan birkaç gün sonra öldü, o başka konu tabi.
  Öldükten sonra araştırırken, veterinerin yaptığı testin bizim talep ettiğimiz test olmadığını, veterinerin testinin sonucunun negatif ya da pozitif çıkmasının bu hastalığın teşhisinde rol oynamadığını hem okudum hem sorarak öğrendim.

  Bu durum malpraktis yerine nitelikli dolandırıcılık olarak şikayet edilebilir mi? Sonuçta bir belli bir test talep ediyorum ama başka bir test yapılıyor ve meslek kullanılarak bana bunun istediğim test olduğu söyleniyor ve satılıyor.

  Saygılar.

 59. Merhaba
  Yaşım 54 ismim mehmet 1 yıldır 23 yaşında bi kızla görüşmem oldu bırkere yüzyüze kalan süreyi whatsaptan konuştuk
  Çeşitli bahanelerle Harçlık, ev kirası, kredi kartının ödemesi gibi toplamda 33.000 tl para yolladım o istedi bende kendi rızamla yolladım şuandada dolandırıcı olduğunu düşünüyorum davacı olmayı düşünüyorum ama sonuç alırmıyım bilmiyorum nasıl bir yol izlemem gerekli
  Mesajların hepsini okudum tek tek zorla bişey talep etmemiş bu kafamı kurcaladı benim kendim rızamla atmışım. Bir sonuç alabilirmiyim saygılar efendim.

 60. Benim eşim polis memuru ama Türkmen konsolosluğunda bir çok kişinin uçağını ayarlayıp para karşılığında yapmış ama paralarını geri ödedi bir çoğunu durumu ne olur sizce şuan savcı kararıyla bir ay içeri alındı

 61. Merhaba, dolandırıcılık suçu işleyen kişi diyelimki hapis yattı. Hapisten çıktığı zaman borcundan kurtulmuş olurmu? Borç devam edermi yine ödemezse yeniden hapis yatarmı?
  Çocukları bu suçtan etkilenir mi ? Çocuklarının siciline babalarının dolandırıcı olduğu işlenir mi? Devlet daireleri olsun yurt dışına çıkmaları olsun sıkıntıya girermi?
  Hapis yattığı için kendiside ailesi de çocukları da herşeyden kurtulur mu?
  Teşekkür ederim. İyi çalışmalar

 62. Merhaba ben 20 Mayıs 2022 de binance tr üzerinden hesabımı güvenliğe alacağını söyleyen binance yetkilisi diye kendini tanıtan biri tarafından 100 bin tl dolandırıldım.jandarma bölgesinde oturuyorum siber jandarma ilgileniyor dosyamla onlar şahsı bulacaklarından eminler sağolsunlar çok da ilgileniyorlar.ama benim merak ettiğim konu şu diyelim ki şahsı bulduk ama benim paramı kanunen alma haklarım nedir .para yok deyip işin içimden çıkabilir mi ben hem cazesını çeksin hem de mağduriyetimin maddi olarak giderilmesini istiyorum bir avukat ile görüştüm pek iç açıcı konuşmadı o yüzden size danışmak istedim nasıl bir yol izlemeliyim

 63. Merhaba ben İbrahim gül. Tır şoförüyum bir seferlik bir şahıs tırıyla Yük götürdüm. 1500 TL anlaştık paramı vermiyor. Mesajlar duruyor.sigortasiz gittim ama dijital de benim sürdüğüm görülüyor. Ne yapmalıyım

 64. Merhaba ben arkadaşım ticaret yapacaz diye beşyüz bin liraya yakın para aldı benden ama bir süre kar versi bana sonrasında yok kemdi isteğimle verdim karim olacak diye verdim bende hırsla şuan param yok ben mali kaybetim diyor acaba mahkemeye versem bir sonuç alirmiyim adamın elinde hiç biraeyide yok mal varlığında yok borcum borç verecem diyor sadece ama vermiyor şuan işi bile yok ne olabilir bunun sonucu teşekkür ederim

  1. Merhaba anlattığınızdan yola çıkarak ortada bir dolandırıcılık suçu olmadığını hukuki ihtilaf olduğunu söyleyebilirim. Diğer hususlar açısından bir avukat ile ihtimallere göre durumu değerlendirmenizi tavsiye ederim.

 65. Merhaba, özel veteriner hekime gidip kedim için A testini istiyorum dedim, Veteriner hekim bana bu A testi diyerek test sattı ama aslında B testini satmış.

  Aynı gün başka bir veterinerde konulan teşhisi teyit etmek için bu veterinerden de test yapmasını istemiştim ve klinikte o esnada çektiğim testin fotoğrafları ve sonrasında veteriner kliniğin çalışanının(eşi) whatsapp yazışmaları ile durumu kanıtlayabileceğimi düşünüyorum.

  Sormak istediğim; tüketici heyeti başvurumu kabul eder ve yanlış test için bana para iadesi yapılmasına hükmeder ise, ben bu karar ile dolandırıcılık şikayeti yapabilir miyim yoksa sadece ihmal sebebi ile güveni kötüye kullanmak mı olur?
  Saygılar.

 66. Merhaba 5 gün önce falan dolaptan bir ürün aldım uygulama komisyon aldığı için karşı tarafın hesabına 500 attım ve ürünümü göndermedi 2 kişiyi daha bu şekilde dolandırmış yorumlarda gördüm isim soyismi numarası ibanı var elimde ne yapmam gerekiyor karakola gitsem şikayet için paramı geri alabilirmiyim benim için 500 önemli bir para son paramla almıştım çok beğendiğim için ve beni heryerden engelledi

 67. iyi günler Ali bey .nereden baslayıp nasıl ifade edeceğimi bilemediğim çaresiz bir durum ! kız kardeşimin 10 yıllık eşi olan iki oğlunun babası dediği adam tarafından hakaret tehdit oglunu ölüm tehdıtı ile evlilikleri suresınce edındıkletı tum mulklerı kardesımın rızası olmadan sartırmıs zorla bır senet e ımza attırılmış ve programlı bir şelilde iki çocugunun annesini agır cezada yargılayacak yola kasıtlı sokmustur ve bu sürecte bu onurlu anneyi mahkemelerde yalnız ve savunmadız bırakmıştır .devamı da aldatılmış uzerıne milyon borc ile kardesımı hamılelıgının 8.ayında 3 kadın tarafından ıspatlı delilli tehdıt mesajları ve teiterdan attıgı tahrık efici mesajları da olsn kadınka aynı evde yasamakta ve NİTELİKLİ dolandıtıcılık ve Tefecilik sucundan BURSA YALOVA DA organize suclar da TEFECİ operasyonunda da YAKALANAN TEFECİ VE NİTELİKLİ DOLANDIRICI KEMAL ERDEN Tarafından iki küçük çocuğu ile ortada bırakılmış madur efilmiş kardeşimin haklı hukuk savasını yargıya tasımak ve hukuka aykırı olmadan dogru bir şekilde nasıl bir yol izlemem gerektiği konusunda desteğinize ihtıyac duymaktayım. 3.kadın hakkında da tum evli ve evladı olan snnelerden imza toplamayı dusunuyorum . bir anneyi bu kadar aşşagılayan küçük düşüren adamın cezasını elbette önce Allah sonra hukuk ve haklıyı haksızı gozunden yuzunden ayıracak olan hakimler savcılar hukukculara gıveniyorum. lütfen bir donus beklıyorum.

 68. Merhaba, erkek arkadaşım 1 sene once falan arkadaşı tarafından haberi olmadan kandirilarak dolandırıcılik işine dahil edilmis onun banka hesabını iddia parası aktarcaz diyerek kullanmış ve sonra yatan parayı tekrardan bankadan cektirmisler ve ne yazikki erkek arkadaşımın bankada kamera kaydından çekilmiş fotoğrafları varmış. Ozetle Banka hesabını dolandırıcılık işinde kullanmış arkadaşı başka kisilerle ve 1 kisi ye 3 sene falan hapis cezasi kesilmiş erkek arkadaşım da 2 kere mahkemeye cikmis 3. Mahkeme bu ocak ayında karara bağlanacakmis bilmeden ortak olduğu bu suçtan ceza yer mi sonuç ne olur? Lutfen cevap.

 69. Merhaba Ali Bey,
  ben çok bıktığımız yiyenlerimiz için yazıyorum, benim rentcar var ve amcam ve oğluna vekalet verdim geçen ay ban bir araba bulduklarını watsap üzerinden yazışarak fiat ekprtiz vb tüm işlemleri yazışarak ve bu ücretleride banka hesabımdan kendi banka hesabı bloke diyerek arkadaşının hesabına attırdı fakat ben atarken araç plakasını yazarak attım parayı arkadaşın hesabından çektikten sonra bir daha telefonlara cevap vermediler babasıda oğluda fakat ben parayı yolladığım kişiye sorduğumda abi benim hesaptan hemen geldi çekti dedi 253 bin dava açtım hesaba para attığım kişi ve babalı oğul 3 ünede ceza almalarını istiyorum nitelikliye mi girer ceza alırlar mı? teşekkürler.

 70. Merhaba üfürükçülük yaparak nitelikli dolandırıcılık yapan birini ihbar ettim suçüstü yapılarak gözaltına alındı.Haberlerde yayınlandı.Beni dolandırmaya kalktı ancak ben ödeme yapmadım.İfade verdim ödeme yapmadığım için şikayetçi değilim dedim.Delilleri de ekledim.Şikayetçi olmadığım halde dava, kamu davası olarak devam edip cezasını alacak mıdır

 71. sahibinden sitesinden telefon alacaktım dolandırıldım. hizmet bedeli fazla kesiyor diye size özel ilan açacağım çok az kesilecek dedi karşı taraf. link attı fakat arayüz tamamı ile kopyalanmış ibana para gönderdim. sonra beni engelledi şahıs. whatsap konuşmalarımız duruyor, ilan linki ve sahte link var ve iban var. karakola başvurdum ama farklı bir işlem yapmam gerekir mi sizce? beklediğim süre benim zararıma olursa başka bir şey yapayım. bilgi verir misiniz ali bey? henüz 20 yaşındayım öğrenciyim. kaldıramayacağım bir yük bindi üstüme. yediğimden içtiğimden kesip biriktirdiğim paralarım gitti. ne yapmalıyım?

 72. Merhaba size bi sorum olacak 2 ay önce aracımı sattım 458 bin liraya kız arkadaşımın hesabına gönderttim parayı açıklamaya not düşürtürdüm adımı soyadımı araç plakasına satış diye bi hafta sonra kız arkadaşımdan ayrıldım para mı vermiyor şimdi beni sinir etmek için , arabana mazot attım evime gelirken yiyecek içecek aldım diyor kendime yakıştıramadığım için şikayetçi olmadım ama martta doğum günüm var o zamanda vermezse şikayetçi olacağım sizce bi sonuç alabilir miyim

 73. Merhaba Facebook Tan Pario Yatırım Karşılandım Toplamda 17 Bin 875 TL ve Benden banka Bilgileri isteyip Size Paranızı yolatacagim Tehdit edip adıma Kredi acabilmesi için istiyorlar Banka Bilgilerimi
  Malesef vermedim ve Onlardan Paramı Geri almak İstiyordum Dolandırildimm BÜTÜN atığim paralar DEKONTLAR elimde bütün konuşmalar Elimde videolu ayrıca mesaj Olarak elimde Şuan Hâlen beni Tehdit ediyorlar Size ve ailenize adınıza Tebligat Yoladim deyip Tehdit ediyorlar beni Bu durumda Napmaliyim Bir Bilgi alabilir miyim Teşekür Ederim

 74. Türkiye genelinde gerçekleşen bir nitelikli dolandırıcılık olayı içerisinde bulunmaktayım. İnsanların yatırım yapması için ikna edip aydan aya kar alacaklarının sözünü veriyorlar. Daha sonra ne aylık ödeme nede iadelerini yapıyorlar. Arıyoruz ulaşamıyoruz. Suç duyurusunda bulunan çok arkadaş mevcut neler yapabiliriz bu konuda.

  1. Merhaba,
   Bulunduğunuz şehirde bir ceza avukatı ile görüşmelisiniz. Gaziantep ilinde olmanız halinde yardımcı olabiliriz.
   İyi günler

 75. Merhabalar
  benim oynadığım bir stede 12.800₺ ziraat banka hesabıma 12 eylül 2022 de para geldi fakat bu ay öğrendim ki aranmam çıkmış kendimi garanti bankası çalışna olarak belirtip kredi adına bu parayı talep etmişim fakat benim böle bir durumum yok avuklatta tuttum detaylı bilgi alma açınsndan sizlere soruyorum
  Benim ilgili kişiyi tanıdğım veya iletişime geçtiğime dair hiç bir işim olmadı ve bunu nasıl kanıtlayabilirim

 76. Gaziantep ‘ lı bir aile; kendilerini bana depremzede olarak tanıttılar. Gölcük depremini de, bizzat yaşayan biri olduğum için, kendilerine çok iyi niyetli ve duygusal olarak yaklaşarak, bir kişi bile para almadan eşyalı evimi verdim . Daha sonradan; depremzede olmadıklarını; AFAD’ a tel açarak öğrendim. Kendilerine yardımcı lojman için, belediye ve muhtarlıktan da ve Gölcük’ de komşu ve arkadaş çevreçevremden de; kendilerine inandığım için, pek çok yardım malzemesi tedarik ettim. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. İnceleme, tutuklama ve Mahkeme süresince, eşyalı kiralık evim kapalı mı kalır? Bu evin kaşına da , çok ihtiyacım var. Kira da alamaz isem; bu durum beni ekonomik krize sokacaktır

 77. Merhaba ben 16.06.2023 tarihinde instagramda evde sabun paketleme isi için basvuruda bulundum sozde devlet onaylı vergi numarası vergi dairesi olan biyer e devletten kontrol ettiğimde firma gözüküyor yanlız benden 350 TL kapora bedeli isteyip yaptığın işin ücreti odendiginde kaporanizi beraber ödeyeceğiz dediler sonra yeni ve ilk müşteri olduğum için yıllık kargo bedelini de benim ödemem gerektiğini ve bu işlemden sonra ucretimin 90 saniye içinde geri ödeneceğini soyledi geri ödeneceğini düşünerek ödedim ve sonra vergi ücreti ücreti istediler odeyemicegimi söyleyip ücretlerimi iade istediğimde avukat süreci olur tüm masraflar size ait bu şekilde haksız kazanca giriyo dediler vergi bedelini ödeyip kurtulim dedim busefer de 14.750 TL fatura bedeli istediler her ödeme yaptığımda 90 saniye içinde size iade yapilicak dediler ama sürekli ücret talep edip durdular vergi ve fatura onayınız alındıktan sonra deyip durdular ama ücretler size ait size masraf cikicak gibi şeylerden bahsetmediler her ödeme yaptığımda 90 saniye içinde iade dediler ve ödemeden sonra son olarak diye devam ettiler ne yapmalıyım acaba

 78. Merhaba 16.06.2023 tarihinde internet yoluyla dolandirildim instagramda gördüğüm evde paketleme isi için whatsaptan iletişime geçtim 350 TL kapara bedeli gönderdim aldığım ücretle geri odenicek dediler sonra yeni ve ilk müşteri olduğum için kargo bedeli istendi ödedim sonra vergi bedeli istediler odeyemicegim dedigimde mahkeme süreci dediler onuda ödedim son olarak fatura bedeli dediler 14.750 TL olarak ödemedim onu yanlız toplamda 9000 TL kadar para gönderdim dekontlar yazışmalar telefon numaraları mevcut her ödeme yaptığımda 90 saniye içinde geri aidesi yapilicak dediler sürekli ücret talep edip durdular islemler bittikten sonra hiçbir şeyi baştan soylemediler şuan ses yok ne yapmalıyım acaba

 79. merhaba ,

  2 sene önce hisse senedinden dolandırıldım.Ve avukata verdim.Şimdi avukat aradı suçlular bulunmuş ceza alacaklarmış ama benim kaybettiğim para mı nasıl alacağım avukat davaya devam edersek aileler bazen arıyorlar para teklif ediyorlar dedi . Avukatta şuan para istemekte devam edersek ne yapmalıyım bilemedim

  1. Merhaba,
   Avukatınızın dediği doğru zararın giderilmeye çalışılması mümkündür. Böyle bir teklif geldiğinde müzakerelere açık olabilirsiniz.
   Böyle bir teklifin gelmemesi halinde hemen bir tazminat davası açmalısınız.

 80. Merhaba Ali bey ben ben gardrop uygulmasinda begendim bir telefonu faturasını durumunu sorguladım bana wp üzerinden iletişime geçelim denildi fatura felan atıldı IBAN atıllar bende attım kargoladiklarini söylediler ama ben iki gün sonra mesaj attığında beni engelemisler başka numaradan mesaj attım ordanda telefonun hala satıldığını söylediler

   1. Alli bey bende 25.08 2023 de inuternet üzerinden dolandırildim buna benzer.pzt suç duyurusunda bulunacam ama merke ettiğin bi avukat tutup para attigim ibana icra gönderirsem tc falan yok kişilerin bir sonuç çıkarmı acaba

    1. Merhaba,
     Öncelikle suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor. Bu faillerin tespit edilmesi halinde hukuki işlemlere başlayabilirsiniz. Bir ceza avukatı ile görüşünüz.

 81. Kolay gelsin Amasyada araç alırken dolandırıldım param dolandırıcının hesabında blokeli emniyette evraklar toplanmış savcılığa gitmiş savcıya atanmış dosyam ne zaman sonuçlanır teşekkürler

  1. Merhaba,
   Dosyanızın geldiği aşamayı bilemeden bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Dosyanızın atandığı Cumhuriyet Savcılığından öğrenebilirsiniz.

  2. Merhaba bir arkadaşım benim eğitim belgem ile pc alma talebinde bulundu bu durumda pc benim adıma olacak ancak ilgili kişi iş arkadaşım olduğu için bazı sebeplerden ötürü kırmak istemediğim bir kişi ancak kendisine de iş yaşamı dışında güven duyduğum birisi değil şimdi böyle bir duruma müsade etmem halinde karşılaşabileceğim olumsuz bir durum söz konusu olur mu ?

   1. Bende Royalbetting Milasbet bahis sitesinden 11 bin lira dolandırıldım ne yapmam gerekiyor.fav belgesi için 380 Euro istediler siz dolandıricisiniz dediğimde tabi ki kabul etmiyorlar…yine aynı şekilde başka bir kadın nesine sitesi kendininmis gibi gösterip devlet onaylı bahis bilmem ne deyip benden hâlâ para istiyor bir de bana tutanak tuttuğunu iddia edip resmini attı sonra tüm yazismalari sildi.tutanakta işte 90 bin küsur tazminat vs yazıyor sebepte ben kurallara uymayıp para yatırmamisim falan ..şimdi size sorum bunlar bana birşey yapamaz değil mi ben kafam rahat olsun istiyorum.polise gitsem sen ceza alırsın diyorlar yasal bahis olmadığı için..şu an ne yapacağımı bilmiyorum.

 82. Merhaba efendim,
  Bir şahsa yardımcı oldum ve hesabıma bir kaç defa para geldi bende çekip kendisine teslim ettim ancak bu şahıs başkasını dolandırmış ve karşı taraf beni mahkemeye vermiş şuan ben suçlu bulundum ve 3 yıl 4 ay hapis ve 66 bin TL adli para cezası hükmü verildi.
  Şaka gibi psikolojim bozuldu ve ne yapacağımı bilemiyorum. Ben hem hapis hemde paramı ödeyeceği. Lütfen ne olacak anlamadım ben.

  1. Dediğiniz gibi ise hem hapis hem de adli para cezası söz konusu. Yapmanız gereken daha önce yapmadığınız şeydir. Yani bir ceza avukatının hukuki yardımından yararlanmalısınız.

 83. benim ibanım üzerinden dolandırdılar ifadeye çağırdılar gittim ne gibi bir süreç işler ne yapmam lazım

  1. İfadeye çağrılmışsınız. Ortada soruşturma yani bir ceza davası söz konusu. Bir avukat ile görüşünüz. Suçlama ve dosyanın durumu hakkında bilgi sahibi olmadan yapılacak tüm yorumlar yanlış olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu