Genel Nitelikli Yazılar, Haberler ve Bildiriler

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Basit Dolandırıcılık Suçu – Yasal Düzenleme:

Dolandırıcılık suçunun temel şekline “Basit Dolandırıcılık Suçu” demekteyiz. Buradaki “Basit” nitelendirilmesi suçun temel şekli olan TCK. 157. Maddesi kapsamında kaldığı anlamına gelir.

Basit Dolandırıcılık Suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda:

Dolandırıcılık
Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Şeklinde tanımlanmış ve yaptırıma tabi tutulmuştur.

Dolandırıcılık Nedir? Cezası Nedir?

Basit Dolandırıcılık Suçunun Tanımı ve Unsurları:

Basit dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatmak suretiyle, mağdurun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya üçüncü bir kişiye yarar sağlaması demektir.

Her ne kadar malvarlığına karşı suçlardan olsa da suçun yasal düzenlemesi nazara alındığında burada kişilerin hem malvarlığı hem de irade ve karar verme özgürlüğünün korunmaya çalıştığını görmekteyiz.

Basit dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için “hile”li söz ve davranışlar ile mağdurun “aldatılması” suretiyle ya mağdurun veya bir başkasının zararına, fail veya üçüncü bir kişiye yarar sağlaması gerekmektedir.

Burada hile ve aldatma kavramlarını açıklamakta yarar bulunmaktadır.

Hile gerçekte mevcut olmayan bir hususu mevcut göstermek veya gerçekleşmiş bir olayı olduğundan başka türlü ya da hiç gerçekleşmemiş gibi göstermek suretiyle bir insanın yanılgıya düşürülmesi şeklinde tanımlanabilir. İşte dolandırıcılık suçunu diğer mal varlığına karşı işlenen suçlardan ayıran temel kriter “hile” unsurudur.

Fail tarafından gerçekleştirilen hilenin “aldatıcı” nitelikte olması gerekir. Hile muhatabını aldatıcı nitelikte değilse suç oluşmayacaktır.

Hileli söz ve davranışlar sonucunda aldatmanın gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde suç oluşmaz.

Dolandırıcılık suçu bir “tehlike suçu” değil, “zarar suçudur”. Bu nedenle dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için bir zararın oluşması gerekir. Bu zarar mağdurun veya üçüncü kişinin malvarlığına yöneliktir.

Dolandırıcılık suçunda fail veya üçüncü bir kişi, malvarlığında bir artış sağlamakta, haksız menfaat elde etmektedir. Bu haksız menfaat ise mağdur veya üçüncü kişinin malvarlığının azalması ile oluşmaktadır.

Yine hileli davranış ile fail ya da üçüncü kişinin elde ettiği haksız menfaat arasında bir nedensellik (illiyet) bağının bulunması zorunludur.

Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Basit Dolandırıcılık Suçu – Görevli Mahkeme:

Dolandırıcılık suçunun TCK.’nun 157. Maddesi kapsamında (Basit Dolandırıcılık Suçu) kalması halinde, görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Basit Dolandırıcılık Suçu – Şikayet ve Uzlaşma

Dolandırıcılık suçunun TCK.’nun 157. Maddesi kapsamında (Basit Dolandırıcılık Suçu) kalması halinde, suçun takibi şikayete tabi değildir. Yani soruşturma ve kovuşturma re’sen yürütülür.

Yine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’n 253. Maddesi uyarınca Basit Dolandırıcılık Suçu uzlaşma kapsamında bulunmaktadır.

Basit Dolandırıcılık Suçunun Cezası (Yaptırımı):

Basit dolandırıcılık suçunun yaptırımı bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır. Adli Para cezasının alt sınırı 5 gün olup belirlenen gün sayısı en az 20 TL. en fazla 100 TL. çarpımı sonucu hakim tarafından takdir ve tespit edilir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu:

Nitelikli dolandırıcılık suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’n 158. Maddesinde düzenlenmiştir. Dolandırıcılık suçunun bu maddede bentler halinde sayılan şekillerde işlenmesi halinde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçu oluşacaktır. Bu suçlar bakımından takibi şikayete tabi değillerdir. Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması re’sen yürütülür. Nitelikli dolandırıcılık suçunda şikayet yokluğu veya şikayetten vazgeçme hususu faili cezadan kurtarmayacaktır.

Nitelikli dolandırıcılık suçlarında görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’n 158. Maddesi uyarınca;

 1. Dolandırıcılık suçunun;
 2. Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
  Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
 3. Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
 6. Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 7. Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
  Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
 8. Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
 9. Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
 10. Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 11. Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,
 12. Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin etmek suretiyle

Hallerinden bir ya da bir kaçı şeklinde İşlenmesi halinde nitelikli dolandırıcılık suçu oluşmaktadır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir?

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Cezası (Yaptırımı):

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesinde yer alan nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası (yaptırımı) üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası şeklinde belirlenmiştir.

Adli Para cezasının alt sınırı 5 gün olup belirlenen gün sayısı en az 20 TL. en fazla 100 TL. çarpımı sonucu hakim tarafından takdir ve tespit edilir.

Ancak, dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerinden olan;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
 • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 • Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
 • Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 • Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan aşağı olamayacağı gibi adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Dolandırıcılık Suçu Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kendisini Polis, Savcı, Hakim, Asker vs. Olarak Tanıtarak Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir?

Kendisini Hakim, Savcı, Polis, Komiser, Asker vs. kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler, mağdurlara terör örgütleri ile ilgisi olduğu ya da terörle mücadele konusunda yardımlarını istemek suretiyle gerçek dışı bir iddia ortaya koyarak; mağdurların para veya altınlarını vermesi ya da bankadan veya PTT aracılığıyla para transferi yapması konusunda baskı uygulayarak dolandırıcılık suçlarını gerçekleştirdiğini gerek Televizyon ve basılı yayınlardan gerekse sosyal medyadan görmüşsünüzdür.

24/11/2016 tarihinde yapılan yasal değişiklikle, Nitelikli Dolandırılık Suçunu Düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesine “L” bendi eklenmek suretiyle; kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçunu işleyen faillerin nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı cezalandırılması gerektiği konusunda düzenleme yapılmıştır.

Nitelikli dolandırıcılık suçunda ceza alt sınırı 3 yıl iken, bu düzenleme ile  failler hakkında verilecek cezanın 4 (dört) yıldan aşağı olamayacağı yasal düzenlemeye kavuşturulmuştur. Üstelik faillerin bu suçtan elde ettiği menfaatin iki katından aşağı olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaklardır.

Örneğin, kendisini cinayet büro amiri olarak tanıtarak mağdurdan 50 Bin Türk Lirası alan bir suç faili, hapis cezası dışında elde ettiği menfaatin iki katı kadar yani 100.000 TL. adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Şu halde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak mağdurlara yönelik dolandırıcılık suçunu işleyen failler hakkında verilecek ceza 4 yıldan aşağı olmamak üzere on yıla kadar hapis ve elde ettiği menfaatin iki katından az olmamak üzere adli para cezası şeklinde belirlenmiştir.

Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki; suçun işleniş tarzına bakıldığında genelde bu şekilde dolandırıcılık eyleminin birden fazla kişinin katılımı ve iş bölümü yapmak suretiyle gerçekleştirildiğini görmekteyiz.

Birileri mağdurlar ile iletişime geçmekte, kimi failler paranın bankadan ya da PTT’den paranın çekilmesini sağlamakta, bu işlemler gerçekleştirilirken çoğu zaman bu eylemleri gerçekleştiren failler dışındaki kişilerin Banka ya da hesap bilgileri kullanılmaktadır. Kısacası ortada birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilen bir suç türü bulunmaktadır.

İşte 24/11/2016 tarihinde yapılan değişiklik ile Nitelikli dolandırıcılık Suçunu düzenleyen TCK. 158. maddenin son fıkrasında: dolandırıcılık suçunun üç kişi ya da daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde failler hakkında hükmolunacak ceza yarı oranında arttırılacaktır. Yani faillere verilecek hapis cezası  6 yıldan aşağı olmamak kaydıyla 15 yıla kadar hapis cezası şeklinde düzenlenecektir.

Yine bu suçun,  suç işlemek için oluşturulmuş bir örgüt tarafından işlenmesi halinde ise sanıklar hakkında verilecek ceza bir kat arttırılacaktır. Yani faillere verilecek hapis cezasının alt sınırı 8 yıl üst sınırı ise 20 yıl olacaktır.

Kendisini Banka, Sigorta Şirketi, Kredi Kurumu Personeli Olarak Tanıtarak Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir?

Kendisini Banka, Sigorta Şirketi veya Kredi Kurumları Personeli olarak tanıtarak, mağdurlardan menfaat temin eden kişilerin bu eylemleri Türk Ceza Kanunu 158/1-l bendinde yer alan Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu oluşturur.

Nitelikli dolandırıcılık suçunda ceza alt sınırı 3 yıl iken, suçun bu şekilde işlenmesi halinde ile  failler hakkında verilecek cezanın 4 (dört) yıldan aşağı olamayacağı düzenlenmiştir.

Üstelik faillerin bu suçtan elde ettiği menfaatin iki katından aşağı olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaklardır.

Örneğin, kendisini X Bankasından Arayan Personel olarak tanıtarak mağduru arayan fail, mağdurun hesabında yanlış bir işlem yapıldığını ya da şüpheli bir işlem gerçekleştirildiğini veya bankacılık işlemleri bakımından bazı soruların cevaplandırılması gerektiğinden bahisle mağduru dolandıran ve 10.000 TL. menfaat temin eden failler hakkında verilecek hapis cezası 4 yıldan aşağı olamaz, bu hapis cezası yanında ayrıca verilecek adli para cezası 20.000 TL.’den aşağı olamaz.

Suçun 3 kişiden fazla failler tarafından birlikte gerçekleştirilmesi halinde faillere verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır.

Dolandırıcılık suçunun, bir suç örgütü tarafından işlenmesi halinde ise verilecek ceza bir kat oranında arttırılacaktır. 

Dolandırıldım. Ne Yapmalıyım?

Dolandırıcılık suçu mağduru iseniz, hemen bir ceza avukatına müracaatla kolluk ya da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalısınız.

Dolandırıcılık suçunda adeta zamana karşı mücadele etmektesiniz. Dolandırıcılık suçu failleri, bu eylemlerini ne şekilde gerçekleştireceklerini planladıkları gibi, izlerini ortadan kaldırmak, gizlemek konusunda da plan yapmışlardır.

Ceza avukatınız ile hızlı bir şekilde hareket ederek suç duyurusunda bulunmalı, elinizde bulunan delilleri sunmalı ayrıca toplanması gereken delilleri de telefon ya da mesaj kaydı, kamera kayıtları, banka kayıtları vs. diğer delillerin toplanması için hızlı hareket etmelisiniz.

Faillerin tespit edilmesi halinde ceza soruşturması neticesinde ceza davası açılacaktır.

Dolandırıldım. Paramı Nasıl Alabilirim?

Dolandırıcılık suçu ile ilgili yaptığınız suç duyurusu, failin Ceza Hukuku anlamında cezalandırılması için yapılan bir girişimdir.

Çoğu zaman dolandırıcılık suçlarının faili elde ettikleri menfaati gizleme eğiliminde olurlar. Burada yapmanız gereken husus zaman geçirmeksizin sizden haksız bir surette temin edilen menfaatin geri alınması için hukuki yollara başvurmanızdır.

Hemen Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açacağınız bir dava ile sizden haksız surette alınan paranın geri verilmesini talep etmelisiniz.

Unutmayın, Avukatınızın hukuki yardımından mutlaka yararlanın. 

4 Yorum

 1. iyi günler benim eşyalar hakkında suç duyurusunda bulundum ve suan halen cevap gelmiyor bende avukat isbirlğile bu konuyu yardimci olabilirmisiniz ben kendim almanya yasiyorum belgelerim var ve esat karakolu tutanak var bursa Tem E.2019092715280307064 polis memuru 187783 ve 265696 tutanak alan saat 14.10 ankara 05-11-2019 avukat lazim bana ve başka bir dosya hakkında bilği nasil yatacak 5 taksitle 2018/444 dosya eskisehir saçma span bi dosya ihtiras hakkim bile yok kendi evime zarar vermişim cilingir olayi kıracı var diye
  mail tahirdonmaz.d@outlook.com ve azine me maliye sorun var dede yerlerinde bana nasil yardimci olabilirsiniz bana ait olabilir dede tahir benim adima diğer dede üstüne hic almadığı için benim baba babasi abdil donmaz ve başka sorun dönmez ve donmaz nasil oluyor.

 2. Ali bey mrb.internet yolu ile DOLANDIRILDIM.ve bu insanlar hala başkalarını dolandırmaya devam ediyorlar.bir avukatın kimliği ve baska kişilerin kimliğini kullanıp sözde devletin anlaşmalı olduğu bit bahis sitesi olduklarını iddia ediyorlar oyle kandırıyorlar insanlari.benim 35 bin tlmi aldılar.ve beni hicbir hak iddia edemeyecegimi vs gibilerinden tehdit ediyorlar.kullanmis oldukları telefon ve benden aldıkları paraların makbuzlari yazışmaları mevcut ne yapacağımı bilemez durumdayım.lutfen yardimci olabilirmisiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı