Genel Nitelikli Yazılar, Haberler ve Bildiriler

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

İçindekiler

Basit Dolandırıcılık Suçu – Yasal Düzenleme:

Dolandırıcılık suçunun temel şekline “Basit Dolandırıcılık Suçu” demekteyiz. Buradaki “Basit” nitelendirilmesi suçun temel şekli olan TCK. 157. Maddesi kapsamında kaldığı anlamına gelir.

Basit Dolandırıcılık Suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda:

Dolandırıcılık
Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Şeklinde tanımlanmış ve yaptırıma tabi tutulmuştur.

Dolandırıcılık Nedir? Cezası Nedir?

Basit Dolandırıcılık Suçunun Tanımı ve Unsurları:

Basit dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatmak suretiyle, mağdurun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya üçüncü bir kişiye yarar sağlaması demektir.

Her ne kadar malvarlığına karşı suçlardan olsa da suçun yasal düzenlemesi nazara alındığında burada kişilerin hem malvarlığı hem de irade ve karar verme özgürlüğünün korunmaya çalıştığını görmekteyiz.

Basit dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için “hile”li söz ve davranışlar ile mağdurun “aldatılması” suretiyle ya mağdurun veya bir başkasının zararına, fail veya üçüncü bir kişiye yarar sağlaması gerekmektedir.

Burada hile ve aldatma kavramlarını açıklamakta yarar bulunmaktadır.

Hile gerçekte mevcut olmayan bir hususu mevcut göstermek veya gerçekleşmiş bir olayı olduğundan başka türlü ya da hiç gerçekleşmemiş gibi göstermek suretiyle bir insanın yanılgıya düşürülmesi şeklinde tanımlanabilir. İşte dolandırıcılık suçunu diğer mal varlığına karşı işlenen suçlardan ayıran temel kriter “hile” unsurudur.

Fail tarafından gerçekleştirilen hilenin “aldatıcı” nitelikte olması gerekir. Hile muhatabını aldatıcı nitelikte değilse suç oluşmayacaktır.

Hileli söz ve davranışlar sonucunda aldatmanın gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde suç oluşmaz.

Dolandırıcılık suçu bir “tehlike suçu” değil, “zarar suçudur”. Bu nedenle dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için bir zararın oluşması gerekir. Bu zarar mağdurun veya üçüncü kişinin malvarlığına yöneliktir.

Dolandırıcılık suçunda fail veya üçüncü bir kişi, malvarlığında bir artış sağlamakta, haksız menfaat elde etmektedir. Bu haksız menfaat ise mağdur veya üçüncü kişinin malvarlığının azalması ile oluşmaktadır.

Yine hileli davranış ile fail ya da üçüncü kişinin elde ettiği haksız menfaat arasında bir nedensellik (illiyet) bağının bulunması zorunludur.

Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Basit Dolandırıcılık Suçu – Görevli Mahkeme:

Dolandırıcılık suçunun TCK.’nun 157. Maddesi kapsamında (Basit Dolandırıcılık Suçu) kalması halinde, görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Basit Dolandırıcılık Suçu – Şikayet ve Uzlaşma

Dolandırıcılık suçunun TCK.’nun 157. Maddesi kapsamında (Basit Dolandırıcılık Suçu) kalması halinde, suçun takibi şikayete tabi değildir. Yani soruşturma ve kovuşturma re’sen yürütülür.

Yine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’n 253. Maddesi uyarınca Basit Dolandırıcılık Suçu uzlaşma kapsamında bulunmaktadır.

Basit Dolandırıcılık Suçunun Cezası (Yaptırımı):

Basit dolandırıcılık suçunun yaptırımı bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır. Adli Para cezasının alt sınırı 5 gün olup belirlenen gün sayısı en az 20 TL. en fazla 100 TL. çarpımı sonucu hakim tarafından takdir ve tespit edilir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu:

Nitelikli dolandırıcılık suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’n 158. Maddesinde düzenlenmiştir. Dolandırıcılık suçunun bu maddede bentler halinde sayılan şekillerde işlenmesi halinde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçu oluşacaktır. Bu suçlar bakımından takibi şikayete tabi değillerdir. Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması re’sen yürütülür. Nitelikli dolandırıcılık suçunda şikayet yokluğu veya şikayetten vazgeçme hususu faili cezadan kurtarmayacaktır.

Nitelikli dolandırıcılık suçlarında görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’n 158. Maddesi uyarınca;

 1. Dolandırıcılık suçunun;
 2. Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
  Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
 3. Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
 6. Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 7. Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
  Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
 8. Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
 9. Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
 10. Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 11. Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,
 12. Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin etmek suretiyle

Hallerinden bir ya da bir kaçı şeklinde İşlenmesi halinde nitelikli dolandırıcılık suçu oluşmaktadır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir?

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Cezası (Yaptırımı):

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesinde yer alan nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası (yaptırımı) üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası şeklinde belirlenmiştir.

Adli Para cezasının alt sınırı 5 gün olup belirlenen gün sayısı en az 20 TL. en fazla 100 TL. çarpımı sonucu hakim tarafından takdir ve tespit edilir.

Ancak, dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerinden olan;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
 • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 • Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
 • Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 • Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan aşağı olamayacağı gibi adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Dolandırıcılık Suçu Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kendisini Polis, Savcı, Hakim, Asker vs. Olarak Tanıtarak Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir?

Kendisini Hakim, Savcı, Polis, Komiser, Asker vs. kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler, mağdurlara terör örgütleri ile ilgisi olduğu ya da terörle mücadele konusunda yardımlarını istemek suretiyle gerçek dışı bir iddia ortaya koyarak; mağdurların para veya altınlarını vermesi ya da bankadan veya PTT aracılığıyla para transferi yapması konusunda baskı uygulayarak dolandırıcılık suçlarını gerçekleştirdiğini gerek Televizyon ve basılı yayınlardan gerekse sosyal medyadan görmüşsünüzdür.

24/11/2016 tarihinde yapılan yasal değişiklikle, Nitelikli Dolandırılık Suçunu Düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesine “L” bendi eklenmek suretiyle; kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçunu işleyen faillerin nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı cezalandırılması gerektiği konusunda düzenleme yapılmıştır.

Nitelikli dolandırıcılık suçunda ceza alt sınırı 3 yıl iken, bu düzenleme ile  failler hakkında verilecek cezanın 4 (dört) yıldan aşağı olamayacağı yasal düzenlemeye kavuşturulmuştur. Üstelik faillerin bu suçtan elde ettiği menfaatin iki katından aşağı olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaklardır.

Örneğin, kendisini cinayet büro amiri olarak tanıtarak mağdurdan 50 Bin Türk Lirası alan bir suç faili, hapis cezası dışında elde ettiği menfaatin iki katı kadar yani 100.000 TL. adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Şu halde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak mağdurlara yönelik dolandırıcılık suçunu işleyen failler hakkında verilecek ceza 4 yıldan aşağı olmamak üzere on yıla kadar hapis ve elde ettiği menfaatin iki katından az olmamak üzere adli para cezası şeklinde belirlenmiştir.

Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki; suçun işleniş tarzına bakıldığında genelde bu şekilde dolandırıcılık eyleminin birden fazla kişinin katılımı ve iş bölümü yapmak suretiyle gerçekleştirildiğini görmekteyiz.

Birileri mağdurlar ile iletişime geçmekte, kimi failler paranın bankadan ya da PTT’den paranın çekilmesini sağlamakta, bu işlemler gerçekleştirilirken çoğu zaman bu eylemleri gerçekleştiren failler dışındaki kişilerin Banka ya da hesap bilgileri kullanılmaktadır. Kısacası ortada birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilen bir suç türü bulunmaktadır.

İşte 24/11/2016 tarihinde yapılan değişiklik ile Nitelikli dolandırıcılık Suçunu düzenleyen TCK. 158. maddenin son fıkrasında: dolandırıcılık suçunun üç kişi ya da daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde failler hakkında hükmolunacak ceza yarı oranında arttırılacaktır. Yani faillere verilecek hapis cezası  6 yıldan aşağı olmamak kaydıyla 15 yıla kadar hapis cezası şeklinde düzenlenecektir.

Yine bu suçun,  suç işlemek için oluşturulmuş bir örgüt tarafından işlenmesi halinde ise sanıklar hakkında verilecek ceza bir kat arttırılacaktır. Yani faillere verilecek hapis cezasının alt sınırı 8 yıl üst sınırı ise 20 yıl olacaktır.

Kendisini Banka, Sigorta Şirketi, Kredi Kurumu Personeli Olarak Tanıtarak Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir?

Kendisini Banka, Sigorta Şirketi veya Kredi Kurumları Personeli olarak tanıtarak, mağdurlardan menfaat temin eden kişilerin bu eylemleri Türk Ceza Kanunu 158/1-l bendinde yer alan Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu oluşturur.

Nitelikli dolandırıcılık suçunda ceza alt sınırı 3 yıl iken, suçun bu şekilde işlenmesi halinde ile  failler hakkında verilecek cezanın 4 (dört) yıldan aşağı olamayacağı düzenlenmiştir.

Üstelik faillerin bu suçtan elde ettiği menfaatin iki katından aşağı olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaklardır.

Örneğin, kendisini X Bankasından Arayan Personel olarak tanıtarak mağduru arayan fail, mağdurun hesabında yanlış bir işlem yapıldığını ya da şüpheli bir işlem gerçekleştirildiğini veya bankacılık işlemleri bakımından bazı soruların cevaplandırılması gerektiğinden bahisle mağduru dolandıran ve 10.000 TL. menfaat temin eden failler hakkında verilecek hapis cezası 4 yıldan aşağı olamaz, bu hapis cezası yanında ayrıca verilecek adli para cezası 20.000 TL.’den aşağı olamaz.

Suçun 3 kişiden fazla failler tarafından birlikte gerçekleştirilmesi halinde faillere verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır.

Dolandırıcılık suçunun, bir suç örgütü tarafından işlenmesi halinde ise verilecek ceza bir kat oranında arttırılacaktır. 

Dolandırıldım. Ne Yapmalıyım?

Dolandırıcılık suçu mağduru iseniz, hemen bir ceza avukatına müracaatla kolluk ya da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalısınız.

Dolandırıcılık suçunda adeta zamana karşı mücadele etmektesiniz. Dolandırıcılık suçu failleri, bu eylemlerini ne şekilde gerçekleştireceklerini planladıkları gibi, izlerini ortadan kaldırmak, gizlemek konusunda da plan yapmışlardır.

Ceza avukatınız ile hızlı bir şekilde hareket ederek suç duyurusunda bulunmalı, elinizde bulunan delilleri sunmalı ayrıca toplanması gereken delilleri de telefon ya da mesaj kaydı, kamera kayıtları, banka kayıtları vs. diğer delillerin toplanması için hızlı hareket etmelisiniz.

Faillerin tespit edilmesi halinde ceza soruşturması neticesinde ceza davası açılacaktır.

Dolandırıldım. Paramı Nasıl Alabilirim?

Dolandırıcılık suçu ile ilgili yaptığınız suç duyurusu, failin Ceza Hukuku anlamında cezalandırılması için yapılan bir girişimdir.

Çoğu zaman dolandırıcılık suçlarının faili elde ettikleri menfaati gizleme eğiliminde olurlar. Burada yapmanız gereken husus zaman geçirmeksizin sizden haksız bir surette temin edilen menfaatin geri alınması için hukuki yollara başvurmanızdır.

Hemen Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açacağınız bir dava ile sizden haksız surette alınan paranın geri verilmesini talep etmelisiniz.

Unutmayın, Avukatınızın hukuki yardımından mutlaka yararlanın. 

79 Yorum

 1. iyi günler benim eşyalar hakkında suç duyurusunda bulundum ve suan halen cevap gelmiyor bende avukat isbirlğile bu konuyu yardimci olabilirmisiniz ben kendim almanya yasiyorum belgelerim var ve esat karakolu tutanak var bursa Tem E.2019092715280307064 polis memuru 187783 ve 265696 tutanak alan saat 14.10 ankara 05-11-2019 avukat lazim bana ve başka bir dosya hakkında bilği nasil yatacak 5 taksitle 2018/444 dosya eskisehir saçma span bi dosya ihtiras hakkim bile yok kendi evime zarar vermişim cilingir olayi kıracı var diye
  mail tahirdonmaz.d@outlook.com ve azine me maliye sorun var dede yerlerinde bana nasil yardimci olabilirsiniz bana ait olabilir dede tahir benim adima diğer dede üstüne hic almadığı için benim baba babasi abdil donmaz ve başka sorun dönmez ve donmaz nasil oluyor.

  1. Ben de aynı şekilde dolandırıldım avukat bey,dekontu da gösterdim savcılığa baş vurdum.. Kesin sonuç alır mıyım ve alırsam bu süreç çok mu uzun? Teşekkürler 🙂

 2. Ali bey mrb.internet yolu ile DOLANDIRILDIM.ve bu insanlar hala başkalarını dolandırmaya devam ediyorlar.bir avukatın kimliği ve baska kişilerin kimliğini kullanıp sözde devletin anlaşmalı olduğu bit bahis sitesi olduklarını iddia ediyorlar oyle kandırıyorlar insanlari.benim 35 bin tlmi aldılar.ve beni hicbir hak iddia edemeyecegimi vs gibilerinden tehdit ediyorlar.kullanmis oldukları telefon ve benden aldıkları paraların makbuzlari yazışmaları mevcut ne yapacağımı bilemez durumdayım.lutfen yardimci olabilirmisiniz

   1. Ev Telefonundan arayıp Kimlik bilgilerimi bana söyleyip bu sizmisiniz biz bunu dolandıların elinden aldık deyip kendilerini savcı hakim gibi gösterip tahkikat yaptiklarını 28 kisinin kimlik bilgilerini dolandıcıdan aldıklarını aralarında benim kimlik bilgiminde olduğunu söyleyip adima 14 csm operatörü alıp kişileri dolandırdıkları tapu bilgilerimle oynadıkları adıma araç satın aldıklarını söyleyip korkutarak .155 i aramak istediğimde 155 ten beni arayarak kendilerinin polis olduğunu savcının emri olduğunu onlara bu konuda yardım etmezsem beni adresimden aldıracaklarını söyleyerek ve Ankara alan kodlu bir(0312 507 50 00) bir numara not ettirip sonrada 118 numaradan bu numaranın nereye ait olduğunu cep telefonumla sordurup bu numaranın merkez bankasına ait olduğunu teyit ettirip sonrada merkez bankasından arıyacak merkez bankası başkanı Mustafa duman dediler.Ve hemen arkasından Mustafa dumanım diyen adam size ait hesaplara el koyduk merkez bankası alt hesaplarına çektik dolandırıcılar zarar vermesin diye güven verip ikna edilerek hesabımdaki paranın sanal olduğunu mobil bankama girdirip başka iban verip oralara attırdı kim bunlar dediğimden dolandırı bunlar parayı çekme esnasında yakalamak ıçin atıyoruz hesabına dediler 422 bin dolandırıldım.Fark etmem bankam güvenlik bölümünden gelen tefonla oldu.Hemen kolluk kuvvetlerine ifade verdim konu savcılık aşamasında 2 aydır tahkikat devam ediyor.Bu süreçte avukata gerek varmı asayiş yok henüz diyor.4 faiil var firar yakalanmadı hala 2 ay oldu.

    1. Merhaba,
     422 Bin Türk Lirası dolandırıldığınızı söylüyorsunuz. Sizce de avukata ihtiyacınız yok mu?
     Zaman kaybetmeyin!

  1. Merhaba Dilek hanım konu hakkında ne yaptınız aynı durum bendede var ama bu kadar para olmadı kestirdim attım 1000 TL civarı

 3. Merhaba az önce bahis oyunu oynadık kupon tutu, ama yatıcakları para karşılığı dosya masrafları için 3,5 bin TL alındı karşı kişinin hesabına yatırdım yatırıldıktan sonra irtibat kestiler karşı kişinin iban adı soyadı ve gönderdiğim para fişleri duruyor Ne yapabilirim

  1. Merhaba,
   Büyük ihtimalle dolandırıldınız. Elinizdeki belgeler ile ilgililer hakkında dolandırıcılık suçundan suç duyurusunda bulununuz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 4. Selam aleyküm ben letgodan dolandırıldım bu dolandırıcı paramı iade etmiyor ve kendisi suçunu itiraf etti ne yapmalıyım sonuç alabilirmim beni dolandıran şahıs beni oynatıyor paranı göndercem diyip göndermiyor sana borcum var diyor

  1. Merhaba,
   Suç duyurusunda bulunmanın size mali bir külfeti bulunmamakta. Suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

  2. Bende letgodan dolandırıldım. Miktar azda olsa kamu yararına başka mağdurları önlemek adına müracaat savcılığına durumu bildirir şikayet dilekçemi verdim. Ve an itibariyle gördüm ki savcılık gereğini titizlikle yapmış başka mağdurlar varmı yokmu diye bütün banka ve hesap numaralarını incelemiş. Sizde şikayetçi olun. Su akıp yolunu bulacak.

 5. Merhaba, bir kişiden oyun hesabı alıcaktım 100tl karşılıgında parasını gönderdim ama hesabı bana vermedi ve engelledi telefonlarımı bir daha açmadı. Bunun cezası nedir ve polise gitsem ciddiye alır mı bilgilerini öğrenebilir miyim? bir çok hesab arıyan kişinin parasını çalmış ve sölediği hesaplarda başkalarına aitmiş..

  1. Merhaba,
   Karakola gidip şikayetçi olabilirsiniz. Kişinin belirttiği hesap bilgilerinin başkasına ait olması hile ve desise anlamına gelir. Bu durumda dolandırıcılık suçu oluşur.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 6. merhaba erkek arkadasim benden habersiz internet bankaciligima girip 60 bin tl kredi cekip baskasinin hesabina gondermis.Şuan serbest telefon siberde karakolda 1 gün tutuldu ve serbest kaldi. Durum ne olur ne kadar ceza yer? Parami geri nasil öder o kadar durumu da yok parayida bitirmiş borclarina vermiş. Karakoldada ben çekmedim benim bilgim yok diyor ama o herseyi o yapti biliyorum.

  1. Esra hanım merhaba,
   Bulunduğunuz ilde bir ceza avukatına müracaat etmeli ve hukuki yardımından faydalanmalısınız.
   Alınması gereken tedbirler olabilir. Bunu bir avukat ile yüzyüze görüşmeli ve çözüm bulmalısınız.
   İyi günler

  2. Ben de aynı şekilde dolandırıldım avukat bey,dekontu da gösterdim savcılığa baş vurdum.. Kesin sonuç alır mıyım ve alırsam bu süreç çok mu uzun? Teşekkürler 🙂

  3. Mrb avukat bey ben en yakin arkadasim tarafindan dolandirildim lakin elimde sadece banka dekontlari ve senedi var ben 1 sene boyunca ha yarin gelecek ha os haloldu diyerek beni bayagi salladi en son beni kredi cektirmeyw zorladi kabul etmedim ondan sonrada aramadi simdi elimde 41.5 bin tl lik senedi var bu nla bi yola varabilirmiyim

   1. Merhaba, İcra takibi yoluyla alacağınızı tahsil etmeye çalışmalısınız. Bir icra avukatı ile görüşmelisiniz.

 7. Merhaba bir araba almıstım aracı alırken parayı baskasının hesabından gönderdk acıklamasınada plakasını yazdık ve aracın ruhsatını ben üstüme aldım.yaklasık 3 aydır aracın ruhsatı bende suan arabayı ben aldım parayı ben verdim diyerek beni tehdit ediyo ve suc duyurusunda bulunacağını söylüyor sonucu ne olur bunun.

  1. Merhaba,
   Birbirine benzer ancak farklı suç tipleri bulunmaktadır. Bu nedenle bir ceza avukatına müracaat etmeli elinizdeki belgeler ve olayın detaylı oluşu hakkında yapacağınız görüşme sonucunda sağlıklı bir bilgi alabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 8. İyi akşamlar Ali bey, Mart 2020 de 125bin TL dolandirildim, dolandıran kişiler hesaplarına attığım paranın 25 bin TL sini cekmisler kalan yüz bin tl ye resmi bloke koyuldu, dolandırıcıların 6si yakalandı ama pandemi nedeni ile adlı konrol şartı ile serbest gezip dolasiyirlar maakesef!
  Avukatim ile ilgili çok yorum yapmıyorum ama en azından yorum yapmam gerekirse nasıl yorum yapacağımı muhtemelen anlıyorsunuz dur
  Şimdi merakım su hocam? Mahkeme olmadan burada savcı insiyatif kullanarak o bloke konan paranın üzerindeki blokeyi kaldırabilir mi? Yani dolandırıcıların talebi doğrultusunda veya avukatı vasıtası ile müracaatı ile bloke yi kaldırma yetkisi var mı, uzattım özür dilerim
  Hayırlı geceler

  1. Rıdvan bey merhaba,
   Dosyaya yansıyan olayı, dosyayı görmeden değerlendirmemiz mümkün değildir.
   Ancak anlattığınız gibi ise Cumhuriyet Savcısının böyle bir karar vereceğine ihtimal vermiyorum.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Merhabalar fransada bir yakınım var kendisi toptan ürün için türkiyede bir esnaf ile anlaşmış western union ile para göndermiş fakat ürünler bir türlü gelmiyormuş . Whatsapp konuşmasında karşı taraf hiç pot kırmıyormuş kendini açığa çıkarıcak . Benden rica etti araştırmam için . Ne yapılabilir sonuça varılır mı ? Kısa bir yorumunuzu görmek isterim

    1. Bir esnaf ile anlaştığını belirtmişsiniz. Burada bir ticari ilişki ve hukuki ihtilaf söz konusu. Dolandırıcılık suçundan değil de bir alacak davası ile çözüme ulaşabilirsiniz.
     Bir avukat ile görüşünüz.

 9. Merhabalar.nitelikli dolandiriciliktan bi davam vardi beraat ettim.bi abla bana 100 bin civarinda para gonderdi banka hesabima.abisinin bankadaki parasindan gondermis.abisi hapisteyken vekaleti kardesine vermisoda o paradan gonderms parca parca.abisi hapisten cikinca paranin olmadigini gorunce sikayette bulunmus.dava acildi agir cezada kardesi ben sikayetci degilim bilerk verdim o istemedi ben verdim israr ettim borc olarak diye mahkemede ifade verdi mahkemede.3 dava sonunda hakim savci beraat verdi..mustekiler itiraz etmedi karara.ama 2 ay sonra abisi tekrar sikayette bulunmus kardesim garanti bankasindan para gondermis dolandirmis kardesimi diye ölum tehditi aaliyor falan diye sacma ifade vermis..beni bulunugum yerden emniyete cagirdilar ifade vermem icin bende o davaya girdik beraat aldim diye ifade verdim ..kardesinin ifadesinde ben sikaytcci degilim diyor yine ama.mahkemede konustugu ile bu verdigi ifade ayni degil.simdi ne olur tekrar mahkeme acilirmi temmuz ayinda ifade verdim daha bisey yok…sonucta beraat aldim mahkeme gunuden itibaren aramizda huc bir alisveris olmadi ne olur sizce…lutfen cevap…

  1. Merhaba,
   Bir koyundan bir post çıkar. Yani bir olaydan bir dava bir karar çıkar.
   Bunun anlamı eğer bir olay ile ilgili olarak dava açılmış ve bir karar verilmiş ise; bir daha dava konusu edilemez.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

 10. 2400 degerinde cerez siparisi verdim ve ucretini odedim,ucretini odedigim cerezi karsi taraf bana ulastirmadi,tlf larimada cevap vermiyor,tlf nimarasi ve iban numarasi bende bana nasil yardimci olablirsnz

  1. Merhaba,
   Anlatımınız kısa ve detaysız. Görünüş itibariyle hukuki ihtilaf söz konusu. Yani yaptığınız ödemeye ilişkin olarak icra takibi başlatabilirsiniz. Ya da bir alacak davası açabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 11. İyi günler benim arkadaşım sahte bir sahte bir bayanın hesabınla mesajlaşarak konuşuyor sosyal medyada ve kkarşı taraf kendini hayat kadını olarak tanıtıp kendisine 150 tl yatırması üzerine birlikte olacağını söyleyerek vaad veriyor arkadasım parayı yatırıyor inanarak daha sonra kadına ulaşamıyor cezası var mıdır şikayet etse

 12. Merhba ali bey ben bir inşaat firmasından daire aldım inşaat firması daireyi bitirdi ve tapusunu başka birinde devretti.ben firmadan şikayetçi oldum ve şu an ağır ceza mahkemesinde davamız var firma yetkilisi 1 yıldır beni oyalıyor.mağduriyetini giderecem diye ama hiçbir icraatı yok hakim bey bana duruşmada şikayetçimisin diye sordu bizim avukatlar da biraz süre istedi.avukatım bu dava uzun sürer eğer halledebilirsek anlaşarak halledelim diyor ama ben artık bu şahıstan şikayetçi olmak istiyorum.cezasını çekmesini istiyorum.adam bizim paralarla lüks hayatına devam ediyor.bu davada sanık ceza alırmı mahkeme ne kadar sürer.şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba,
   Sorularınızın cevabını dosyanın hangi aşamada olduğunu daha iyi bilen avukatınıza sormalısınız.
   Ancak merak ettiğim neden icra takibi ya da hukuk davası açmadığınız. Avukatınız ile bu alternatifleri de düşünmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

 13. Merhaba abim beni de mobil bankacılık üzerinden şifremi kırıp 7500 TL havale yapip beni dolandırıldim ve suç duyurusunda bulundum ve üzerinden 8 ay geçti hala bu gelişme yok ne yapmalıyım sizce dava acmaliyimmi sizce teşekkür ederim avukat abi …

  1. Merhaba,
   Bankalar “Güven Kurumları”dır. Paramızı, mal varlığımızı teslim ederiz kendilerine… Bu nedenle bilginiz dışında bir para akışı söz konusu ise Bankaya ve işlemi yapanlara karşı Hukuk mahkemelerinde tazminat davası açmanız mümkündür.
   Tazminat davaları konusunda uzman bir avukat ile görüşünüz.

 14. BENİDE 2015 MART AYINDA 850 Lİ TELEFONLA ARAYIP KREDİ KARTLARINIZIN BORÇLARINI BİZ ÖDYECEĞİZ DİYE DOLANDIRDILAR . BENİM HESABIMDAN 1.560,00TL ÇEKTİLER. 4 ARALIKDA MAHKEMEM VAR. BEN YAPMADIM GÖRÜŞMEDİM DEMİŞLER DOĞRU DEMİŞLER BENİ ARAYANLAR ONLARIN ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ İDİ. BUNLAR PATRONMUŞ SUÇU ELAMANLARA YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR. TAM BİR ŞARK KURNAZLIĞINDA HAREKET EDİYORLAR.

 15. selamün aleyküm abim ben 3 ay önce internetten illagal iddaa oynayıp para kazandırıyoruz diye bi telefon numarası gördüm ve watsaptan iletişime geçtim ve 200 TL ye 16 500 kazandığım ve parayı ödemeleri için benden İban numarası istediler ve sonrasında şu vergisi bu vergisi diyip 15 binlira aldılar bana kazandığım ve yatırdığım vergilerle 55 bin TL geri ödeme yapacaklarını söylüyorlar ama benden sürekli son ödemeniz son verğiniz deyip para istiyorlar malesef ben çok borçlandım kurtulayım diye 15 gibi para yatırdım muhasebe müdürü diye değişik ibanlara yatırdım vergi diye ama şimdi son ödemeniz var parayı yatırmazsanız kazancınız ve yatırdığınız vergilerde iptal olur diye benden para yatırmamı istiyorlar. yazışmalar duruyor abim çok caresizim lütfen bi salaklık yaptımki ah ah

  1. Merhaba,
   Hemen dolandırıcılık suçundan dolayı suç duyurusunda bulununuz. Bir ceza avukatı ile de görüşünüz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 16. Mrb efendim şans oyunları diye para kazanacagız dedi arkadaşımın ınstagram hesabın dan mesaj attı arkadaşım degilmiş instagram hesabını calmış 60 bin param kitti naap malıyım

  1. Merhaba,
   Suç duyurusunda bulunmalısınız. Bir ceza avukatından hukuki yardım isteyiniz. Olayınızı tam anlatan bir dilekçe ve ispata yarar bilgi ve belgeler ile Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 17. Merhabalar öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Bir arkadaşıma 100 TL borç vermiştim. Uzun zamandır beni oyalıyor, yazdığı tüm mesajların ekran görüntüsünü aldım, yakın zamanda tüm sosyal medya hesaplarından beni engelledi. Miktar küçük gelebilir fakat bana yapılan muamele ‘seni ciddiye almıyorum bu parayı da benden alamazsın’ demektir. Ceza almasını istiyorum. Ne yapabilirim.

  1. Merhaba,
   Ortada bir dolandırıcılık suçu yok. Borçlu borcunu ödemez ise yapmanız gereken ya icra takibi ya da alacak davasıdır. Yani ortada cezalandırılacak bir eylem bulunmamakta sadece tahsil edilmesi gereken bir para alacağı söz konusu.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 18. merhaba deniz bey arkadaşımın hesabına 1600 tl geldi geldiği gibi çıktı hemen bankayı arayıp işlemin ona ait olmadığını söyleyip kayıp çalıntı bildiriminde bulundu aradan 2 ay sonra hırsızlık ve dolandırıcılıktan ağır cezada 27 aralıkta ilk duruşması var ne yapa biliriz bankadan dekontumuz var ve hesap kartı arkadaşımda olduğu halden sandalyeyle ilgili bir yerden çekilmiş bununla ilgi napa biliriz şuan ilk duruşma 27 aralık 2020 de görülecek 535******* numaram İstanbul’da yaşıyoruz yardımcı olurmusunuz .

  1. Merhaba,
   Aralık 27 Pazar gününe denk geliyor duruşma gününü sakın kaçırmayın.
   Yapmanız gereken bir ceza avukatı bulmak ve sizi savunmasını sağlamak. Zaman kaybetmeyin.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 19. Merhaba ali abi bu dolan dorıcıları savcılık a verdim 15 gün sora fayili gayri mecul diye kagıt geldi dolan dırıcılar da biz senin paranı yemedik iş te bana kim ligin in foto sunu gönder di

  1. Öncelikle merhabalar avukat bey 2017 tarihinde çok yakın bir arkadaşım messenger aracılığı ile benden birine para gönderttiricem bahanesiyle hesap kartı istedi ve evime kadar gelip kartı benden aldı akabinde ben 2 gün sonra kartı geri aldım ve ertesi gün maaşım yattı maaşımı almaya gittiğimde atm ne paramı kartımı vermedi hemen bankaya gittim kartımdan dolandırıcılık yapıldığını ögrendim adliyeye gidip kartımı verdigim çocuk hakkında suç duyurusunda bulundum ve bu çocuk çok yakın tarihlerde 2 arkadasından daha kart almış ben dahil 3 kişi bundan şikayetçi ama dosyalar bağlantılı değil aradan geçen bu süre zarfında bana kovuşturmaya yer olmadıgına kartımdan dolandırıcılık yapılmadığına dahil kağıt geldi bende hiç kurcalamadım ama bu dolandırılan şahıs geçen gün benden şikayetçi olmuş karakoldan çagırdılar ifade verdim daha önce şikayette bulundugum kağıdıda dosyama eklettim şimdi benim elimde kartı istedigi messenger konuşmaları duruyor ve paranın cekildigi gün ve saatte iş yerinde olduğumu kanıtlayan belgem var bu kartı benden alıp dolandıran şahıs benim lehime ifade verse bir şansım olurmu

   1. Merhaba,
    Sorunuz Danışmanlık hizmetleri kapsamında kalmaktadır.
    Avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimiz ücretlidir.

 20. Selam oncelikle bi davam var kartıma para geldı ve baskası cekmış kartımı kopylamışlar karsı tarfta şikayete bulmöu 450tl idi ben parasını gonderdım ve dilkce verdi mahkmede ne demeliyim ceza alırmıyım

  1. Merhaba,
   Sitemizin amacı genel nitelikli hukuki bilgi paylaşımıdır.
   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatın ücretsiz danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunması yasaktır. Disiplin cezası gerektiren bir eylemdir.
   Bu nedenle, hukuki danışmanlık kapsamında kalan sorunuza yasal mevzuat gereği cevap veremeyiz.
   Danışmanlık ve avukatlık hizmetimiz ücretlidir.
   Danışmanlık ya da dilekçe hizmeti almak isterseniz. Sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizimle irtibata geçebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 21. şirket çalışanımız tüm bilgilerimizi ele geçirmiş ve aynı faaliyet alanında bir iş yeri açmış. üstelik bizde sigortalı çalışırken böyle bir şey yapabilir mi ? iş yerimize ait bilgisayarımızda hepsi kanıtlı detaylı mevcut ne yapabiliriz

  1. Merhaba,
   Suç duyurusunda bulunabileceğiniz gibi diğer hukuki yollara müracaat edebilirsiniz. Bir avukat ile görüşmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 22. Merhaba abi bir tanıdığım telefon işi yapicaz diye önce elden biraz para aldı benden, sonra surda telefon var burda var diyerekten beynimi bulandırdi 30 bin TL de kredi cektirtti bana ve sonrada bütün parayı alacaklılarıma verdim diyor.oturdugu yerdende kaçtı gitti internetten ara sıra konuşuyor ama beni oyalıyor hep. İnternet yazışmaları var delil olarak bankadan çektiğim kredi var. Bunları mahkemeye versem ceza alır mı? Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba,
   Mesajları bir ceza avukatına göstererek ortada dolandırıcılık olup olmadığı hususu değerlendirilmelidir.

 23. İyi günler
  Basit mi yoksa nitelikli mi ayırt edemediğim bir dolandırıcılığın mağduru olduğumu düşünüyorum. Özetin özeti olarak yazacak olursam; pek çok kişinin tüketici mahkemesine başvurup bir de haksız konuma düştüğü bir TV+internet paketinin kasıtlı olarak eksik ve yanlış bilgiyle yani “hile” ile ve “aldatılarak” abonesi yapıldım. İnternette araştırınca pek çok kişinin tamamen aynı veya benzer şekilde abone edildiğini fark ettim: Belki onlarca defa telefon edip saatlerce dert anlatıp haftalarca, aylarca muhatap ya da çözüm ortağı bulamayan bu insanlar vaz geçme noktasına gelince de “cayma bedeli” alınmış ciddi miktarda. Maddi kaybımın yanında, çok ciddi zaman kaybettim ve manevi olarak da yıprandım. Ben de sözüm ona kayıtlı görüşmelerde herhangi bir bedel ödemeden caymak istediğimi belirttim, yazıldı ve kaydedildi dedikleri halde böyle bir kayıt bulunamayınca “iptal” servisine yönlendirildim ve “cayma ücreti” ile nazikçe tehdit edildim.
  Nereye başvurmam gerekiyor sizce? Teşekkür ederim

  1. Merhaba,
   Ortada bir dolandırıcılık yok, hukuki uyuşmazlık söz konusu.
   Tüketici hakem heyetine müracaat etmelisiniz.
   iyi günler ve esenlikler dileriz.

 24. İyigünler bir cok kişiye yazdım ama en bilgili sizsiniz gibi geldi size danışmak istedim ben şimdi instagramda bir sayfaya yazı yazdım yardım adı altında tabletimi yaptırmak istiyorum bakımından yazıyı sayfa paylaştı altına gelen bir yorumda bir tamirci gel neyi varmış tabletinin diye bakalım dedi ve özelden yazdı özelden yazınca tabletin resmini istedi ve ben o dakika bir hatayla gittim internetten kırık tablet resmi alıp attım adamda bunu farketti hatta şu siteden almışsın dedi dolandırıcı diye başladı hakaret şu bu seni şikayet edecegim dedi nit dolandırıcılıktan şimdi kafamı karıştıran şey ben adamdan yardım istemedim sonuçta aramızda geçen sohbette adamdan kesinlikle maddi istek yok zaten adamda tamirci oldugu için yazarken bile direk tamir edelim bunun için resmini at dedi maddi istek ise sayfada paylaşıldı adam sayfadaki paylaşımıda ss almışmıdır bilemem cünkü sayfaya söylemiş artık onada ne demişse adam paylaşımı silmişti zaten yani kafamı karıştıran burda zaten dolandırıclık yok ama teşebbüs varmı bana oda yok gibi geldi sonuçta ben adamdan bireysel olarak sohbette yardım istemedim sadece sayfa paylaşımında var adamın sayfa paylaşımını degilde sayfadan bu cocugun sana yazdıgı yazıyıda at onuda ss alayım dedigini sanmıyorum olay üzerinden biay geçti hesapta fakeydi zaten cogu kişi bişey olmaz desede bir kişinin gelir evde tableti telefonu inceler demesi korkuttu yani sonuçta orda bi suç yok gelip biz bunun geçmişinide herşeyinide araştıralım diyip polis kapıya dayanırmı onuda geçtim tabletim kırıgı odakka yanlışlıkla dedim desem evde kırık tablet bulunmayacagı ne malum sadece adama sohbetin alt kısmında şikayet etme diye istekte bulunmam yalvarmam delil olur belki ama bilemedim dolandırıcılıkta teşebbüs var ama niteliklide teşebbüs diye bişey görmedim kafam allak bullak bir aydır açıkcası kaldıki dolandırıcılık tanımına bakıncada nebilim hile denen şey olaganüstü olmalı kafa karıştırıcı olmalı basit yalan bu hatta yalanda degil cok rahatça yalan degildi gerçekten tabletim kırık denecek mesele bu ama eve gelip arama yapmaları falan biraz kafa karıştırdı açıkcası yorumlarınız cok değerli teşekkürler.

  1. Merhaba,
   Sitemizin amacı hukuki danışmanlık kapsamında kalan genel nitelikli hukuki makale paylaşımıdır.
   Sorduğunuz soru ise hukuki danışmanlık kapsamındadır.
   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca bir avukatın ücretsiz danışmanlık hizmeti vermesi yasaktır.
   Online danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz. Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 25. Selam
  Bir Türk’le bir dükkanda (bir tatlı lokantası) ortaklıkta anlaşma yaptım ve anlaşma yarı ortak olacaktı (masrafları ben karşılıyorum ve dükkanı işletiyor) Bana aylık kardan hiçbir şey verme dükkanın. Haklarımı talep etmemden sonra, “Senin hiçbir şeyin yok” dedi. Dolandırıcılık için ceza davası açmalı mıyım yoksa bu sadece bir hukuk davası mı? Ödediğim tek şeyin ortağım adına doğrulanan banka havaleleri olduğunu ve aramızdaki tüm WhatsApp görüşmelerinin bir kaydını da aldım.

  1. Merhaba,
   Hukuk mahkemelerinde dava açacaksınız. Ortada dolandırıcılık değil hukuki ihtilaf var.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 26. Ben de aynı şekilde dolandırıldım avukat bey,dekontu da gösterdim savcılığa baş vurdum.. Kesin sonum alır mıyım ve alırsam bu süreç çok mu uzun? Teşekkürler 🙂

 27. Sigortam netten teklif almak için araç bilgilerimi girip tıkladım bana dönüş yaptılar 394 lira teklif verdiler promosyon hediye çeki falan banada cazip geldi teklif kabul ettim kart bilgilerimi istediler verdim dört defa deneme yaptılar bankanın sistemi cevap vermiyor dediler bu denemelerde 535.28 kuruş 368 lira çekmişler poliçemi vatsapsapla gönderdiler poliçesi in eklediğimiz 707 lira olduğunu farkkettim aradığımda cevap vermediler sigortam neti aradım Egemen ege sigortacılık tarafından yapıldığını söylediler Savcılığa baş vurduğumda bana türk ceza kanunda kovuşturmaya yer yok diye bildiri geldi ne yapmam gerekir vereceğiniz bilgiye şimdiden teşekkür eder saygılar duyarım

  1. Merhaba,
   Ortada bir dolandırıcılık suçu yok. Hukuki ihtilaf teşkil eder.
   Dolayısıyla miktar itibariyle hakem heyetine müracaat ediniz.

 28. Dilek Hanım ben de aynı durumdayım. Şahıslar kendini Erdoğan Sönmez Uğur Polat Yaşin olarak tanıttılar Murat Fırat ve Sabri Çoban hesabına para yatırdılar. Benim de 70.000 TL mi aldılar. Sizin şu an ne durumda?

 29. Ben, Filistinli Ahmed ile burada, Abdul Nasır Abdeen’in sahibi olduğu İş Dünyası adına İstanbul’da bir şirket arasında bir anlaşma yapıldı.

  Ülkem Filistin’e 26 tonluk ayçiçek yağı ihraç etmeliyim.

  Kapsayıcı değeri 29.000 dolardı

  Konteynerin gelmesi üzerine, aynı takip numarasına sahip kabın içinde ayçiçek yağı olmadığını, daha çok baklagiller, tohumlar ve başka bir firma olduğunu öğrendik.

  Ve şirketten aldığım nakliye faturalarının hepsinin sahte olduğunu

  Hakkımı kanıtlayan tüm evraklar bende var

  Aramızdaki anlaşmanın firma sahibi tarafından kaşelenip imzalanmış bir nüshası 3 Sahte konşimento Polis karakoluna şikayette bulunulduktan sonra hiçbir şey yapmadılar.Bundan sonra avukata gittim Genel.

 30. Merhaba iş yerinde bir arkadaşım benden yurtdışından ürün getirme vaadiyle 3 bin TL para aldı.ortada ne ürün var nede paramı geri veriyor. Banka dekontu ve yazışmalar var. paramı geri alıp şahsın yargılanması için ne yapmalıyım sizce?

 31. Merhaba Ali bey instagramdan bir sayfadan bilgisayar sipariş etmiştim ve gelmedi mesaj atıyorum cevap verilmiyor arıyorum suratıma kapatıyorlar elimde fatura ve dekont var acaba paramı nasıl alırım nereye şikayet etmem gerek ve banka hesabımdan 2 taksit ile almıştım 2. Taksidi ödemesem bir sorun çıkar mı cevap verirseniz sevinirim

 32. Kolay gelsin ben 2020 haziran ayinda eski esim ve avukat kardesi tarafindan 2 ay icinde tekar evlenmek sartiyla anlasmali olarak bosandim tum kazanimlarimizi isim geregi esimin üzerine yapmistim hatta arabam dahi ben esime ve avukat kardesine güvendim icin tek kurus malpara talepde bukunmadim kizlarimin velayetini bile verdim hatta 1500 teleden iki kizima 3 bin tl nafakayi bile kabul ettim bu bosanma olayindan sonra 6 ay ayni evde evliymis gibi yasarken eski esimin anne babasi gelerek beni evden yolladilar direnmeye calissamda iki kizimin aglamasina dayanamayarak vede bir sure ayri kalmak iyi olur dusuncesi ile evden ayrildim aslinda 10 gun süre bile koyduk ama isin asli oyle olmadi bir sure sonra hakkim neyse vereceklerino soylediler ama amaclari sadece oyalamak mis hakkimi istedigumde kizlarimla tehdit edildim…bu ayrilikdan sonra imza atmasaydin banane diyerek surekli eglendiler dalga geçiyorlar
  Mal mulk gozum görmüyor ama kizlarim üzerinden yaptiklari agrima gidio simdid3 sehri terketmem konusunda tehdit ediliom millet bu rezilliklerini duymasin diye nedeni bu
  Ben ne yapabilirim bi yol yordam gosterirseniz sevinirim

 33. Merhaba 2017 senesinde internet üzerinden illegal bahis ile dolandırıldım 55 milyar suç duyurusunda bulundum ama herhangi sonuç alamadım bandemi sürecinde dosya düştü tekrardan suç duyurusunda bulunabilirmiyim

  1. Merhaba,
   Dosya düştü derken neyi kastediyorsunuz.
   Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise ve size tebliğ edilmiş ise süresi içerisinde itiraz etmelisiniz.

 34. İyi günler hocam esimin kuveyt Türk te 218 bin parası vardı aradan on gün geçtikten sonra banka arayıp bizden memnun değil misiniz paranızı çektiniz demiş tabi bizim hicbirseyden haberiniz yok eşim hemen bankaya gidip siber polis memuru eşliğinde bilgisayarlara bakmışlar güya biz onaylamisiz gözüküyor ama bizim telefonumuza herhangi bir onay kodu gelmemiş telefonumuzu beş saniyelik yonlendirmeye aldıklarını onların bilgisayarında gözüküyor meile onay kodu onlarda gözüküyor ama bize hicbirsey gelmemiş ve banka on gün sonra haber verdi çok mağduruz hocam bankaya suç duyurusunda bulunduk sizce paramızı alabilecek miyiz biz emekçi insanlariz ne olur bı yol gosterin banka bizlik bişey değil diyor heckir hesaptan para çalınmış diyorlar

  1. Merhaba,
   Hemen bir avukata müracaat ederek durumunuzu anlatın. Maddi tazminat talep edin. Davayı bankaya karşı açacaksınız. Telefonunuzun bağlı olduğu operatörün de davaya dahil edilmesi söz konusu olabilir. Avukatınız ile yol alın.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 35. Merhaba ben arkadaşım ticaret yapacaz diye beşyüz bin liraya yakın para aldı benden ama bir süre kar versi bana sonrasında yok kemdi isteğimle verdim karim olacak diye verdim bende hırsla şuan param yok ben mali kaybetim diyor acaba mahkemeye versem bir sonuç alirmiyim adamın elinde hiç biraeyide yok mal varlığında yok borcum borç verecem diyor sadece ama vermiyor şuan işi bile yok ne olabilir bunun sonucu teşekkür ederim

  1. Merhaba anlattığınızdan yola çıkarak ortada bir dolandırıcılık suçu olmadığını hukuki ihtilaf olduğunu söyleyebilirim. Diğer hususlar açısından bir avukat ile ihtimallere göre durumu değerlendirmenizi tavsiye ederim.

 36. Türkiye genelinde gerçekleşen bir nitelikli dolandırıcılık olayı içerisinde bulunmaktayım. İnsanların yatırım yapması için ikna edip aydan aya kar alacaklarının sözünü veriyorlar. Daha sonra ne aylık ödeme nede iadelerini yapıyorlar. Arıyoruz ulaşamıyoruz. Suç duyurusunda bulunan çok arkadaş mevcut neler yapabiliriz bu konuda.

  1. Merhaba,
   Bulunduğunuz şehirde bir ceza avukatı ile görüşmelisiniz. Gaziantep ilinde olmanız halinde yardımcı olabiliriz.
   İyi günler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu