Nüfus Davaları

Yaş Düzeltme (Küçültme, Büyütme) Davası

Yaş Düzeltme (Küçültme,Büyütme) Nedir?

İçindekiler

Yaş Düzeltme (Büyütme, Küçültme) Davası Nedir?

Yaş düzeltme davası, kişinin nüfus kütüğünde (kimliğinde) yer alan doğum tarihinin değiştirilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür.

Nüfus kaydında yer alan bilgiler. mahkeme kararı olmadan değiştirilemeyeceği için yaşlarında (doğum tarihi) değişiklik yapmak isteyen kişiler, yaş düzeltme davası açmak zorundadır.

Yaş düzeltme davası isminden de anlaşılacağı üzerine “Nüfus Kaydının Düzeltilmesi” olduğundan davayı açan kişi; mahkemeden, yaşın büyütülmesini isteyebileceği gibi küçültülmesini de isteyebilir.

Her ikisi içinde uygulanacak prosedür ve hukuki yol aynıdır. Mahkeme gerekli koşulların bulunması halinde kişinin talebini değerlendirip davanın reddine veya kabulüne karar verecektir.

Yaş Düzeltme Davasının Koşulları Nelerdir?

Yaş Düzeltme Davasının Şartları Nelerdir?

Yaş büyütme ve küçültme nedenleri kişiden kişiye değişebileceği gibi genellikle kendisinden önce doğan kardeşinin kimliğinin kullanılması, köyde (sağlık kuruluşu dışında) doğum yapılması nedeniyle doğumun üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra nüfusa kaydedilme sebebiyle doğum tarihinin yanlış tescil edilmesi sonucu ortaya çıkan askerlik, emeklilik, memur olma, sınava girme gibi sorunların giderilmesi amacıyla açılmaktadır.

Nedenleri değişmekle birlikte, yaş düzeltme davası kişinin istediği zaman herhangi bir nedenle açabileceği bir dava değildir.

Yani yaş düzeltme talepleri kişinin sosyal, psikolojik gerekçelerle örneğin, “kendimi daha genç hissediyorum”, “evlenmek istediğim kişi benden daha genç olduğu için yaşımı küçültmek istiyorum” gibi nedenlerle açabileceği bir dava değildir. Aksi takdirde davanın reddine yol açacaktır.

Bu nedenle yaş düzeltme (büyütme ve küçültme) davalarının açılması ve sonuca bağlanması için kanunun aradığı şartların gerçekleşmesi gereklidir.

Yaş düzeltme davasının açılabilmesi için gerekli olan şartları şöyle sıralayabiliriz. Davacı kişinin,

 • Hastanede veya doğum evinde doğmamış olması,
 • Dış görünüşünün, iddia edilen yaşa uygun olması
 • İddia edilen yaşta bir kardeşin bulunmaması (aynı anneden)
 • Haklı bir sebebinin bulunması

şartlarının bir arada olması gereklidir.

Bu şartları kısaca açıklayacak olursak,

Hastanede yada resmi bir sağlık kuruluşunda doğmamış olması:

Hastanede veya doğum evinde (resmi sağlık kuruluşu) doğum yapmamış olma şartının aranmasındaki neden şudur. Resmi sağlık kuruluşları doğum olması halinde, kişinin doğduğu tarihi gösteren resmi bir belge (Doğum belgesi) vermektedir.  Bebeğin nüfus kaydına tescil işlemleri söz konusu Doğum Belgesine istinaden gerçekleşmektedir. Kişi doğum evinde ya da hastanede doğduğu takdirde, doğduğu tarih ve dolayısıyla yaşı zaten belirli olacaktır. Dolayısıyla mahkeme bu kayıtları dikkate alacak, kişinin talebini red edecektir.

Kişinin Dış Görünüşünün, Olduğunu İddia Ettiği Yaş İle Uyumlu Olması:

Öte yandan kişinin dış görünüşüyle iddia ettiği yaşı arasında bariz bir farkın bulunmaması gerekir. Yani 25 yaşında olduğunu iddia eden kişinin, dış görünüş itibarıyla 40 yaşında görünmesi mahkemenin karar verirken dikkat edeceği diğer bir husustur.

Aynı Yaşta Kardeşin Bulunmaması:

İkiz gebelik dışında aynı anda iki hamilelik yaşanması mümkün değildir. Dolayısıyla kardeşler arasında en az (erken doğum olsa bile) 180 günlük bir sürenin bulunması gerekir.

Bu itibarla kişinin mahkemede iddia ettiği yaşta bir kardeşi var ise ve bu kardeşi de ikiz kardeşi değil ise bu takdirde iddianın gerçek dışı olduğu kabul edilir ve davanın reddine karar verilir.

Haklı Bir Nedenin Olması:

Nüfus kayıtları aksi ispat oluncaya kadar geçerli olan, mahkeme kayıtları ile ancak değiştirilebilen kayıtlardan olması nedeniyle, bu kayıtların dava konusu edilmesinde davacının korunması gereken bir hukuki yararının olması gerekir.

Bu hukuki yarar dava açılırken dilekçede ayrıca ve açıkça belirtilmesi gerekir. Yani bu kaydın nüfus kaydında bulunmasının kişiye verdiği zorluklar, zararlar ya da sıkıntıların belirtilerek bu davayı açmasındaki hukuki yararı da belirtmesi gerekir.

Kimlik Yaşı Nedir?

Kimlik Yaşı Nedir?

Kimlik yaşı, nüfus kayıtlarında doğum tarihi olarak belirtilen tarihe göre; kişinin hesaplanan yaştır.

Kimlik yaşı, nüfus kayıtlarına göre kimlik belgenizde yer alan doğum tarihine göre hesaplanan yaştır. Örneğin, kimliğinde doğum yılı olarak 1996 tarihi yazılı olan bir kişi 2020 yılında 24 yaşında olacaktır.

Yaş Nasıl Büyütülür?

Kimlik Yaşı Nasıl Büyütülür?

Kimlik yaşını büyütmek, kişinin nüfus kütüğündeki bilgilerin değiştirilmesi anlamına geleceğinden bu değişiklik ancak mahkemenin vereceği bir kararla mümkün olabilir.

Bu nedenle kişinin öncelikle bir dava açması gerekir. Yaşını büyütmek isteyen kişi, ikamet ettiği yerde bulunan asliye hukuk mahkemesinde açacağı yaş düzeltme davası ile kimlikteki  (yani nüfus kayıtlarındaki) yaşını büyütebilir.

Yaş Nasıl Küçültülür?

Yaş Küçültmek İçin Ne Yapmak Gerekir?

Yaşın büyütülmesi veya küçültülmesi talebi arasında hukuki açıdan bir farklılık yoktur. Her ikisi içinde mahkeme kararına ihtiyaç vardır.

Dolayısıyla yaşını küçültmek isteyen kişi eğer geçerli nedenleri varsa asliye hukuk mahkemesinde açacağı yaş düzeltme davası ile mahkemeden yaşının küçültülmesini isteyebilir. Mahkeme gerekli araştırma ve incelemeden sonra koşulların bulunması halinde kişinin yaşının küçültülmesine (düzeltilmesine) karar verebilecektir.

Yaş Düzeltme Davası Hangi Mahkemede Açılır, Görülür?

Yaş Düzeltme Davasında Görevli Mahkeme Neresidir? (Hangi Mahkemede Açılır?)

Yaş düzeltme davalarında görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemesidir. Bu nedenle yaş düzeltme davaları asliye hukuk mahkemesinde açılmak zorundadır.

Davanın asliye hukuk mahkemesi dışında örneğin, sulh hukuk mahkemesinde açılması halinde istenilen sonuç elde edilmeyecektir. Çünkü böyle bir durumda mahkeme davaya bakmakla görevli olmadığından görevsizlik kararı verecektir.

Bu nedenle yaş düzeltme davasını doğru mahkemede açmak dava sürecinin uzamaması açısından dikkat edilmesi gereken ilk noktadır. 

Yaş Düzeltme Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

Yetkili mahkeme ile kast edilen şey, davanın coğrafik açıdan hangi asliye hukuk mahkemesinde açılacağı ile ilgilidir.

Yaş düzeltme davalarında yetkili mahkeme, davayı açan kişinin(talep edenin)  yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemesidir. Yani kişi, Gaziantep ilinde ikamet ediyor ise İstanbul’da dava açamayacaktır. Aksi takdirde mahkeme yetkisizlik kararı verecektir.

Yaş Düzeltme Davasını Kimler Açabilir?

Yaş düzeltme davalarında davacı olarak, düzeltmeyi isteyen kişinin kendisi ile gerekli hallerde Cumhuriyet Savcıları tarafından açılabilir.

Yaş düzeltmesini isteme hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Dolayısıyla bu dava, yaşı değiştirilecek kişi tarafından açılmalıdır. Ancak kişi henüz fiil ehliyetine sahip değilse yani ergin değilse bu takdirde velisi ya da vasisi mahkemeden düzeltme talebinde bulunacaktır.

Diğer bir ihtimalde ise bu dava avukat yani vekil aracılığı ile açılabilir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu hak kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan ancak vekaletnamede bu hususta özel yetki var ise dava açılıp takip edilebilir. 

Yaş Düzeltme Davası Kime Karşı Açılır?

Yaş düzeltme davalarıyla ilgili yaşanılan sorunlardan bir tanesi de davanın kime açılacağı ile ilgilidir. Çoğu kişi davayı anne ve babasına karşı açmakta davalı tarafı yanlış göstermektedir. Yaş düzeltme davalarında mahkeme, davanın aksamadan, sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için nüfus müdürlüğünden maddi ilgili sıfatıyla nüfus müdürünün ya da memurunun bulunmasını istemekte davayı bu şekilde yürütmektedir.

Her ne kadar Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda, bu davaların nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus temsilcisi huzuruyla görüleceği belirtilmiş ise de, uygulamada yerleşen durum itibariyle nüfus müdürlüğü davalı olarak gösterilmektedir.

Yaş Düzeltme Davası Kaç Kere Açılabilir?

Yaş Düzeltme Davası Kaç Kere Açılabilir? (Yaş Düzeltme Davası İkinci Kez Açılabilir mi?)

Nüfus Hizmet Kanuna göre yaş düzeltme davası sadece bir kez açılabilmekteydi. Ancak bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından 2012 yılında iptal edilmiştir. Haklı sebeplerin bulunması hâlinde aynı konuya ilişkin ikinci kez yaş düzeltme davası açılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Yaş Düzeltme (Büyütme veya Küçültme) Davası Ne Kadar Sürer?

Yaş düzeltme davaları kısa sürede sonuçlanan davalardır. Genellikle 2 ila 4 ay sürmektedir. Ancak mahkemelerin artan iş yükü, yoğunluğu veya kemik yaşı tespitine başvurulması hallerinde bu süreç en fazla 1 yıla kadar uzayabilmektedir.

Kemik Yaşı Nedir? Nasıl Ölçülür?

Kemik Yaşı Nedir?

İnsan vücudu bulunduğu yaşa göre gelişim ve değişim göstermektedir. Kemikler de belirli yaşlara göre gelişim ve değişim göstermektedir. İşte kişinin kemik yapısı itibariyle ortaya çıkan yaşa kemik yaşı denilmektedir.

Kemik Yaşı Ölçümü Nasıl Yapılır?

Kimlikte yer alan yaş her zaman doğru olmayabilir. Bu durumda gerçek yaşı ortaya çıkarmak için kemik yaşına bakılır. Kemik yaşı denilen şey aslında iskeletin gelişmesi, olgunlaşma derecesidir. Hormonların ve diğer metabolik faktörlerin etkisiyle oluşan kemik yaşı, sol el bileği filmi tetkiki ile saptanır. Tespit edilen kemik yaşında 1-2 yıl kadar farklılık olsa da yaş tespit edilirken başvurulan en önemli ve güvenilir yöntemdir. 

Kemik Yaşı Testi Kaç Yaşına Kadar Yapılır?

İnsanların fiziksel gelişimi belli bir döneme kadar devam eder ve durur. İşte bu nedenle kemik yaşının tespiti en fazla 25 yaşına kadar yapılabilmektedir.

Çünkü kemik, gelişimini 22-25 yaş aralığında tamamlayacaktır. Dolayısıyla bu yaş aralığından sonra kemik yaşının tespiti doğru sonuç vermeyecektir.

Kemik yaşının tespiti adli tıp kurumu aracılığı ile ya da bir sağlık kurumunda yapılır. Mahkeme, belirlenen kemik yaşını dikkate alarak bir karar verecektir. 

Yaş Tashihi Ne Demektir?

Yaş tashihi, yaş düzeltme ile aynı anlama gelmektedir. Kişinin nüfus kaydında yer alan yaşının (doğum tarihinin) asliye hukuk mahkemesinde dava açılarak mahkeme aracılığı ile değiştirilmesidir. Bu değişiklik yaşın büyütülmesi şeklinde olabileceği gibi küçültülmesi şeklinde de olabilir. 

Yaş Düzeltme Davasında Tanık Dinlenir Mi? Kimler Tanık Olabilir?

Yaş Düzeltme Davasında Tanık Gerekir Mi?

Yaş düzeltme davalarında gerçek yaşın ortaya çıkarılması için her türlü delile başvurulabilir. Tanık delili de bu davada sıklıkla başvurulan delillerden bir tanesidir. Çünkü hastane raporunun olmaması, kemik yaşının tespit edilememesi ya da gerçek yaşı ortaya çıkarak herhangi bir resmi delillin bulunmaması hallerinde tanık beyanları dikkate alınacaktır. Örneğin, kişinin evde doğması halinde komşunun bu olaya şahit olması, kişinin sınıf arkadaşları ya da gerçek yaşı ortaya çıkaracak olayları bilen kişiler tanık olarak dinlenilebilir. Yaş düzeltme davalarında tanık beyanları, hakimin karar vermesi açısından önemli bir etkiye sahiptir. 

Yaş Düzeltme Davasında Kaç Tanık Gerekir?

Yaş düzeltme davalarında tanık sayısı açısından bir sınırlama yoktur. Yani kişinin iddiasını kanıtlayacak birden fazla kişi tanık olarak gösterilebilir. Ancak elbette tanığın iki kişiden az olmamasında yarar vardır. Hâkim, gerekli gördüğü hallerde gösterilen tanıklardan hepsini dinleyebileceği gibi diğer delillerle birlikte kendisinde yeterli kanaat oluştuğu takdirde sadece iki tanık dinlemekle de yetinebilir.

Yaş Düzeltme Davasında Abi, Kardeş Tanık Olarak Dinlenebilir Mi?

Yaş düzeltme davalarının amacı kişinin iddia ettiği yaşta olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. İşte bu nedenle tanık olarak dinlenilen kişilerin, davacının abisi, kardeşi, kuzeni ya da arasında akrabalık bağı bulunan kişilerden birisinin olmasının bir sakıncası yoktur. Yeter ki, kişinin gerçek yaşını ortaya çıkaracak beyanda bulunsunlar. 

Yaş Düzeltme Davasında Hakim Ne Şekilde Karar Verebilir?

Yaş küçültme ya da büyütme talebinde bulunması (dava açılması) demek, hakim mutlaka istenilen yaşa hükmedeceği anlamına gelmez. Gerekli araştırma ve deliller ortaya konulduktan sonra hakim diğer tüm davalarda olduğu gibi bu davada da, davanın kabulüne ya da reddine karar verecektir. 

16 Yaşındaki Bir Kişi Yaşını Büyüterek Evlenebilir Mi?

Kanun evlilik için belli bir yaş sınırı öngörmüştür. 18 yaşını dolduran bir kimse, velisinin ya da vasinin iznini almadan evlilik yapabilir. 17 yaşında ise, anne-babanın izni ile evlenilebilir. 16 yaşında ise ancak hakim yani mahkeme kararı ile evlenebilir. Görüldüğü gibi kanun, evlilik için “yaş şartı” getirmiştir.

Fakat kanunun evlilik için aradığı bu yaş şartı, yaş düzeltme davası ile sağlanamaz. Yani 16 yaşındaki bir kişi yaşını büyüterek evlenemez. Evlenmek istemek yaş düzeltme davası açmak için tek başına yeterli bir neden değildir. Kişinin evlenmek için yaş düzeltme davası açması halinde bu talep hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddedilecektir. 

Bunun için en mantıklı yol, kişinin mahkeme kararı ile evlenmesine izin verilmesi için Aile Mahkemesine dava açması olacaktır.

Yaş Düzeltme Davasının Bedelli Askerliğe Etkisi Nedir?

Yaş Düzeltme Davasının Bedelli Askerliğe Etkisi Nedir?

Askerlik Kanunu m.1111’e göre, askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri askerlik işlemlerinde dikkate alınmaz. Burada önemli olan nokta, askerlik çağına girmiş olup olmama hususudur.

Askerlik çağı, bir erkeğin 20 – 40 yaş arasındaki süreyi kapsar.  Bir kişi bahsettiğimiz bu yaş aralığında ise, artık yaş değişikliği davası açmasının, askerlik yapıp yapmamasına bir etkisi olmayacaktır. Çünkü kanun, açıkça askerlik çağına girdikten sonra yapılan değişikliklerin dikkate alınmayacağını belirtmiştir. Dolayısıyla yaş ile ilgili bir düzeltme yapılacaksa, bu değişikliğin askerlik çağından önce yapılması gerekir.

Örneğin, 17 yaşında olan bir kişi yaş düzeltme davası açmış ve yaşını 20 olarak düzeltmişse bu değişiklik askerlik çağına girmeden önce yapıldığından askerlik yoklamalarında ve dolayısıyla bedelli askerlikte dikkate alınacaktır.

Ancak aynı madde de bir istisna öngörülmüştür. Eğer yaş değişikliği, mahkemece resmi hastane ve doğum kayıtları esas alınarak yapılmışsa bu durumda kişinin askerlik çağında olup olmadığına bakılmaz. Düzeltilen yeni yaş dikkate alınacak olup askerlik yoklamaları buna göre yapılacaktır. Bu nedenle, elinizde resmi hastane kayıtlarına dayalı bir belge varsa yaş değişikliği davası açarak, bedelli askerlikten faydalanabilirsiniz. 

Yaş Düzeltme Davası Sonucunun Polis Meslek Yüksekokullarına Giriş Sınavlarında Etkisi Nedir?

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 8/1-e maddesinde:

e) (Değişik:RG-6/6/2015-29378) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın (Değişik ibare:RG-3/9/2018-30524) 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

şeklindeki düzenleme ile yaş düzeltmesi halinde ikili bir ayırım yapılacaktır.

18 yaşından önce Yaş Düzeltme Davası açılıp, yaş düzeltme kararı verilmiş ise PMYO girişte bu mahkeme kararındaki yaş esas alınacaktır.

Eğer 18 yaşından sonra yaş tashihi (düzeltme) yapılmış ise; bu takdirde yaş düzeltme yapılmadan önceki yaş dikkate alınacaktır.

18 Yaşından Küçük (Reşit Olmayan) Kişi Yaş Düzeltme (Büyütme, Küçültme) Davası Açabilir Mi?

Her ne kadar yaş düzeltme davaları kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan da olsa, bu davayı 18 yaşından küçüklerin açması mümkün değildir. Bu kişiler yerine velisi (anne, baba) ya da vasisinin açması gerekmektedir.

Hastanede Doğan Bir Kişi Yaşını Büyütebilir Mi?

Yaş düzeltme davalarının açılması için kişinin hastanede ya da doğum evinde doğmamış olması gerekir.

Çünkü hastane kayıtları resmi belge olması nedeniyle; yaş düzeltme davalarını çözüme kavuşturan, mahkemenin öncelikle incelediği delillerden birisidir. Bu kayıtlar, doğumun ne zaman gerçekleştiğini ve dolayısıyla gerçek yaşı ortaya çıkarır. Dolayısıyla kimlikte yer alan doğum tarihi ile hastane raporunda yazılı tarih aynı ise mahkeme davanın reddine karar verecektir. 

Ancak, bu doğum belgelerinin sahteliği yönünde bir iddia var ise, doğum belgesinin sahteliği ispatlanırsa bu takdirde dava açılması ve Yaş düzeltme mümkün hale gelebilecektir.

Yaş Düzeltme Davasının Sigortalılığa Etkisi Nedir?

Bu konuda ikili bir ayrım yapılması gerekir. Bilindiği üzere sigorta kolları kendi içerisinde; kısa vadeli sigorta kolları ve uzun vadeli sigorta kolları olarak ikiye ayrılır. Kısa vadeli sigorta kolları; iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarından oluşur. Örneğin, stajyerler kısa vadeli sigorta kolu içerisinde yer alırlar. Uzun vadeli sigorta kolları ise, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarından oluşur.

Kısa vadeli sigorta kollarında yer alan, iş kazası veya meslek hastalığının hekim tarafından tespit edildiği tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmayacaktır.

Eğer kişi uzun vadeli sigorta kapsamı içerisinde yer alıyorsa ise, bu takdirde ilk kez sigortalı olduğu tarih önemlidir.  İlk kez sigortalı olduktan sonra yapılan yaş değişiklikleri sigortalılık süresinde bir değişiklik meydana getirmeyecektir.

Örneğin, “Ben yaşımı dava açarak büyüttüm, bu yüzden sigortalılık süremin yeniden hesaplanmasını istiyorum” şeklinde bir talepte bulunamazsınız. Çünkü aslolan ilk kez sigortalı olduğunuz tarihtir.

Yaş Düzeltme Davasının Emekliliğe Etkisi Nedir?

Yaş Düzeltme Davası Sonucunda Emeklilik Süresinde Bir Değişiklik Olur Mu?

Yaşın mahkeme kararı ile düzeltilmesinin emekliliğe bir etkisi yoktur. Yani yaş düzeltme davası açarak yaşınızı büyütseniz dahi bu sizin emekli olma sürenizde kısaltmayacak, bir değişiklik meydana getirmeyecektir.

Bir kişinin ilk kez sigortalı olduğu tarihte, nüfus kayıtlarında hangi tarih yazıyorsa (doğum tarihi) emekli olma yaşı da buna göre belirlenir. Sonradan mahkeme kararıyla yapılan değişiklikler dikkate alınmaz. Örneğin, 1964 doğumlu bir kişi, 1986 yılında ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve daha sonra yaşını 1960 olarak değiştirmişse bu değişiklik emeklilik süresi açısından hiçbir sonuç doğurmayacaktır. Emeklilik süresi 1964 yılı üzerinden hesaplanır.

Özetle sigortalı olarak çalışılmaya başlanılan tarihten sonra yaş değiştirilmişse bu emeklilik yaşını ve süresini etkilemeyecektir. Ancak daha önce hiç sigortalı olunmamışsa ve yaş değişikliği sigortalı olma tarihinden önce yapılmışsa bu durumda değiştirilen yeni yaş, emeklilik süresinde dikkate alınacaktır.

Ancak maddi hata olarak değerlendirilen yaş düzeltmeleri sigorta girişinden önce ya da sonra yapılsa dahi emeklilikte dikkate alınacaktır. 

Yaş Düzeltme Davalarında Hangi Delillere Dayanılabilir?

Yaş düzeltme davaları genel ispat kurallarına tabi davalardandır. Yani Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan tüm delillerin ileri sürülmesi mümkündür.

Bu itibarla tanık dinlenebilir, belge getirilebilir, bilirkişi incelemesi yaptırılabilir, film, kemik grafi vs. gibi delillere dayanılması da mümkündür.

Yaş Düzeltme Davalarında Yapılacak İnceleme:

Yaş Düzeltme Davaları kamu düzenine ilişkin davalardandır. Bu nedenle mahkemece gerekli görülen tüm araştırmalar talep olmasa da yapılacaktır. Deliller toplanacak ve bu hususta karar verilecektir.

Ceza Mahkemelerinde Yaş Düzeltme Yapılabilir Mi?

Ceza mahkemelerince (Asliye Ceza veya Ağır Ceza) görülmekte bir dava ile ilgili olarak; sanığın ya da mağdurun yaşının tespiti, yapılan ceza yargılamasının esaslı unsuru olması halinde bu takdirde nüfus müdürü ya da nüfus temsilcisini mahkemeye çağırmak suretiyle yaş düzeltme yapılabilecektir.

Özellikle mağdurun ya da sanığın nüfus kayıtlarında yer alan yaşı ile fiziksel (görünüm) itibariyle yaşı arasında bir farklılık tespit edildiği takdirde mahkemece re’sen araştırma yapılacak ve Yaş Düzeltme Davalarındaki prosedüre uygun olarak yaş düzeltme yapılabilecektir.

Yaş Düzeltme Davası Adli Tatilde Görülür Mü?

Yaş Düzeltme Davaları Adli Tatilde Görülebilir Mi?

Yaş Düzeltme davaları, basit yargılama usulüne tabi davalardandır. Bu itibarla yaş düzeltme davaları adli tatilde görülebilen dava türlerinden bir tanesidir.

Yaş Düzeltme Davalarında Zamanaşımı Süresi:

Yaş düzeltme davalarında (yaşın küçültülmesi, büyütülmesi) herhangi bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Yani her zaman açılabilir.

Sadece Tanık Beyanına Dayanılarak Yaş Düzeltme (Büyütme, Küçültme) Kararı Verilebilir Mi?

Hayır, kemik grafisi çekilmeden, kemik yaşı tespit edilmeden sadece tanık beyanlarına itibar edilerek Yaş Düzeltme kararı verilemez.

Nüfus kayıtları kamu düzenine ilişkindir. Bu itibarla mahkemece yaş düzeltme davasında re’sen araştırma yükümlülüğü ve davayı aydınlatma yükümlülüğü altındadır. Bu nedenle, tüm araştırmayı yapmak zorundadır.

Kemik yaşının tespitinin mümkün olmadığı hallerde mahkemece diğer deliller ışığında bir karar verilecektir.

Doğum Tarihi Sadece Yıl Olarak Belirtilmiş, Ay ve Gün Belirtilmemiş İse Yaş Nasıl Hesaplanır?

Doğum tarihlerinde doğum yılı yazılıp, doğum ayı ve günü yazılmamış olanların yaşlarının hesaplanmasında doğduğu yılın Temmuz ayının birinci günü, ayı yazılıp da günü belli olmayanlar için de o ayın birinci günü başlangıç alınır.

Yaş Düzeltme Davalarında Vekaletnamede Özel Yetki Bulunmalıdır.

Yaş düzeltme davaları niteliği itibariyle kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Kişiye sıkı sıkıya haklar kural olarak kişi tarafından kullanılması gerekir. Dolayısıyla vekil tarafından dava açılacak ise, davacının vekaletname de özel olarak hangi hususlarda yetki verdiğini belirtmesi gerekir.

Bu itibarla; yaş düzeltme davaları için vekile verilen vekaletnamede Yaş Düzeltme Davası için yetki verildiği hususu açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Yaş Düzeltme Davasında İstinaf Kanun Yolu

Yaş Düzeltme Davasında İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilir Mi?

İlk derece mahkemesi olan Asliye Hukuk Mahkemesinin, yaş düzeltmeye ilişkin verdiği kararlar, istinaf kanun yoluna götürülebilir.

İlk derece mahkemesinin kararının ilgiliye tebliğ edilmesinden sonra, 2 hafta içerisinde yine kararı veren aynı asliye hukuk mahkemesine, bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere bir dilekçe ile istinaf nedenleri belirtilmek suretiyle istinaf başvurusu yapılabilir.

Yaş Büyütme Veya Küçültme Dava Dilekçesi Örneği

İnternet ortamında bir çok yaş düzeltme davası dilekçe örneği bulabilirsiniz. Ancak şunu bilmelisiniz ki, her bir dilekçe kendisine özgü olay için hazırlanmıştır.  Olay örgüsünün ve davayı açmaktaki hukuki yararın dava dilekçesi içerisine tam olarak işlenmesi gerekmektedir.

Ülkemizin ekonomik koşulları, kişileri yaş büyütme veya yaş küçültme dava dilekçesi konusunda internet ortamında arayışlara sevk etmiştir.  İnternet ortamında hazırlanan, çoğu güncelliği kalmamış, hukuk tekniğinden uzak bu dilekçeler açtığınız davanın reddi ile sonuçlanacaktır.

Bu nedenle konusunda uzman avukatlardan en azından dilekçe hazırlanması konusunda yardım isteyiniz.

Yaş Düzeltme Davaları Kişinin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Görülür

Yargıtay 20.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 6203 Karar: 2020 / 33 Karar Tarihi: 23.01.2020

Dava; nüfus kayıtlarının düzeltilmesi istemine ilişkindir. İzmir 12. Asliye Hukuk Mahkemesince; davacı … ve vasisi …’in yerleşim yeri adreslerinin “…/…” olduğu gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiştir. … 1. Asliye Hukuk Mahkemesince; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesinin 1/a bendinde nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları düzenlenmiş olup, bu davalarda yetkili ve görevli mahkemenin düzeltmeyi isteyen şahısların yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesi olduğu hükme bağlanmıştır. Dava 5490 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin olup, bu tür davalardaki yetki kuralı kamu düzenine ilişkin ve kesin nitelikte olmadığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesinin 1/a bendine göre nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaların, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılması gerekir. Bu yer mahkemesinin yetkisi itiraza tabi olmayıp kamu düzenine ilişkin kesin yetkidir. Dolayısıyla mahkemece itiraz olup olmadığına bakılmaksızın bu husus mahkemece resen gözetilir. Türk Medeni Kanununun 411. maddesine göre, “vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairesine aittir. “Aynı Kanunun 19. maddesinde de; “Bir kimsenin ikametgahı, yerleşmek niyetiyle oturduğu yerdir…” hükümlerine yer verilmiştir. TMK’nın 412. maddesinde, vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişinin yerleşim yerini değiştiremeyeceği hükümlerine yer verilmiştir. Dosya kapsamında davacı … ve vasisi …’in yerleşim yeri adreslerinin “…/…” olduğu anlaşılmıştır. Buna göre uyuşmazlığın … 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp, çözümlenmesi gerekmektedir.

Ceza Muhakemesinde Yaş Tashihi Zorunluluğu

Yargıtay 10.Ceza Dairesi,Esas: 2019/1450 Karar: 2019/5511 Karar Tarihi: 12.09.2019

Sanık hakkında … 1. Çocuk Mahkemesinin 25/10/2013 tarihli duruşmadaki gözlemi ile …. Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 14/12/2016 tarihli raporuna göre sanığın suç tarihinde 16 yaşını bitirmiş ve 17 yaşın içinde olduğunun tespit edilmesi karşısında; nüfus temsilcisinin de katıldığı duruşmada yaş tashihi konusunda bir karar verilmesi ve son kararla birlikte bu hususta nüfus kayıtlarını düzeltmeye yönelik hüküm kurulduktan sonra, da…ın esası hakkında hüküm kurulması yerine, sanığın yaşı tashih edilmeden TCK’nın 31/3. maddesinin uygulanması suretiyle CMK’nın 218 ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesine aykırı davranılması

Kemik Yaşına İlişkin Raporlar Arasında Çelişki Bulunmamalıdır.

Yargıtay 8.Hukuk Dairesi, Esas: 2020/401, Karar: 2020/1230, Karar Tarihi: 12.02.2020

“Doğum tarihinin düzeltilmesine ilişkin davalar diğer kayıt düzeltme davaları gibi kamu düzeni ile yakından ilgili bulunduğundan, hakim istemle bağlı kalmayarak kendiliğinden de yapacağı araştırma ile elde edeceği bulgulara göre doktor raporları, tanık anlatımları ve diğer belgeleri birlikte değerlendirerek öteki kayıtlarla çelişki yaratmayacak şekilde karar vermek durumundadır.

Mahkemece yaşı düzeltilmek istenen ……’in kemik yaşı için sağlık kurulu raporu alınmadığı, daha önce açılan ve takip edilmediğinden davanın açılmamış sayılmasına karar verilen Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/71 Esas sayılı dosyasına sunulan Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 21.02.2017 tarihli sağlık kurulu raporuna göre (17 yaş sonu ile uyumlu) hükümlü ……’in 10.05.1998 olan doğum tarihinin 30.12.2000 olarak düzeltilmesine karar verildiği, ancak dosyada mevcut yaşı düzeltilmek istenilen ……’in işlediği suç dolayısı ile yargılandığı Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/383 Esas sayılı dosyasında alman 19.01.2012 tarihli raporda kemik yaşının 13 yaş ile uyumlu olduğunun rapor edildiği, her iki rapor birlikte değerlendirildiğinde kemik yaşına dair çelişki meydana geldiği anlaşılmıştır. Mahkemece, her iki rapor arasında meydana gelen çelişkinin giderilmesi için ……’in kemik yaşı hususunda ayrıntılı rapor alınarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken raporlar arasında çelişki giderilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,

Usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.”

138 Yorum

   1. Merhaba hastanede dogan biriyim yalniz is icin yasimi kucultmem gerekiyor gorunus olarakta gayet minyon biriyim dava acsam olurmu

     1. Evde doğmuş biri sadece hastahane raporuyla yaşını değistirebilirmi sahit olmazsa olurmu

     2. Merhabalar hastane doğumluyum doğum belgemde 98 liyim fakat kimlikte bir yas kucuk olarak yazdirilmisim 99 olarak dava acilsa kemik yaşına gerek duyulmadan duzeltilirmi

   2. Merhaba peki diyelimki mahkememiz olumlu sonuçlandı ve yaşım büyüyecek . Sonra noterlikten imzalı belge gerekiyor diye biliyorum eğer öyle birşey varsa fiyatı nedir acaba ?

    1. Merhaba yaşım 16 ama ama daha büyük görünüyorum 18 yada 20 arasında olmasını istiyorum dava açsam olumlu sonuçlanır mı acaba ?

   3. Slm avukat bey size bir sorum olucak ben mahkemeye gitmeden annem yada bir başkası benim adıma yaş kuculte bilirmi ben hastanede yattım bakırköy timarhanesinde bu benim yaşımı küçültmek iç n bir etken olabilrmi ben olmadanda yaşımı annem yada ailem yaşımı bir dilekçe ile kuculturmu onu ohrencektim

 1. Her satırı özenle hazırlanmış ve kişinin ekstra soru sormasina gerek kalmadan hersey açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde hazırlanmıştır…

  Emeğinize sağlık….

  1. Merhaba,
   Geri dönüşünüz için teşekkür ederiz.
   Beğenmenize sevindik. İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Merhaba,ben evde doğdum polislik için yaşımi büyütmek lazım 27.10.2004 luyum aile içinde bana yaşça yakin kardeşim yoktur .dava açsam kemik yaşı testinde yaşım küçük çıkarsa yine de yaşımı büyütebilir miyim

 2. Merhabalar çok faydalı bi site..bilgiler için çok teşekkür ederim..soru sorma şansımız varmıdır ? Sorduğumuz soru görüntüleniyor mu ?

 3. merhabalar öncelikle çok teşekürler . çok güzel detaylı , eksiksiz ve anlaşılır bir dille izah etmişsizinz. benim sorum şu . Ben bu davayı emeklilik için açmayı düşünüyorum . Ancak emeklilikte yaşa takılmadan dolayı , yani ilk işe giriş tarihimde bir değişiklik olmasını zaten istemiyorum , primimi doldurdum . bu durumda emeklilik yaşı yeni düzeltilen tarihe göre olmalı . cevabınızı bekliyorum teşekürler

  1. Merhaba kayın babanın yaşı büyük 80 de var ama kimlikte yaş küçük 64 dava acabilrmym
   Açsam kazana bilrnym Emekli maaşi bile alamiyor

 4. Merhaba ben hastanede dünyaya gelmişim ama 4 5 ay geç yazilmisim bu konuda dava açsam hastanede 1.ayda doğmuşum nüfus kağıdında 8.ay yaziyor

 5. Merhaba, yaş küçültmek için en az kaç yaş küçültme talebinde bulunabiliriz, bunun Red ihtimali nedir acaba???

 6. Merhaba, ben polisliğe başvurdum lakin yeni yaşımı kabul etmediler. Emniyete dava açtım idare yargı yd kabul verdi ama emniyet itiraz ettiği için bölge idare mahkemesine gitti bölge idare yd kabulünün itirazını etti nasıl böyle karar veriyorlar aklım almıyor. Bu durumda ne yapmam gerek kanunun üstünlüğü olması gerekmez mi

  1. Merhaba,
   Yürütmeyi Durdurma Kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. Eğer Yürütmeyi Durdurma İsteminiz red edilmiş olsaydı siz de itiraz edebilirsiniz. Ortada kanuna aykırı bir durum yok.

 7. Merhaba
  Ben evde doğmuşum,Recep ayı diye adımı Recep koymuşlar,hicri takvime baktığımda Recep ayına denk gelmiyor evdekiler de emin değil bu durumda yaş küçültmem mümkün mü ?

  1. Merhaba,
   Belirttiğiniz hususların yaş düzeltme ile bir ilgisi bulunmamaktadır.
   Hastanede ya da bir sağlık kuruluşunda doğum var ise yaş düzeltme olmaz.
   Hastanede ya da sağlık kuruluşunda doğmadıysanız. Beyana göre doğum tescili yapılmış ise bu takdirde kemik yaşı tespiti ve diğer deliller ile gerçek yaşın ispatlanması gerekir.

   1. Merhabalar Av.Ali hocam
    Ben evde doğmuşum 4 yaş kadar yaşım küçük yazılmış tabiki sadece benimle birlikte 5 kardeş küçük yazılmış ama benim baya küçük yazılmış ve ben askerliğimi yapmış durumdayim anne babamı 90 yıllarda kaybettim onun için o yıllarda düşünemedim. Büyüt mek için varmıdır imkan

   2. Ben yaşımı 5 yada 6 küçültmek istiyorum çünkü yasimla vücudum orantılı değil . doğum tarihimde yanlış köyde doğduğum için .hangi deliller ile gitmeliyim hâkim karşısına. Sürekli yaşımı sorduklarında yasimla dalga geçiliyor bende rahatsızlığa neden oluyor o yüzden yaşımı sürekli gizlemek zorunda kalıyorum.yardimci olur musunuz lütfen neler yapmam gerekir

  2. Merhaba ben polis meslek yüksekokulu başvuru yapicam ama doğum ayı olarak yanlış yazılmış o yüzden başvuru yapamıyorum “21 nisan” olan doğum tarihi “29 ekim”olarak kaydedilmiş bunun düzeltilmesi içinde dava açmalımıyım

 8. Merhaba yaş düzeltmeye başvurmuştum kimlikte 01.01.1987 doğumluyum ama gerçekte 25.05.1989 doğumluyum kemik yaşı tespitine göndermişlerdi e nabızda sonuçlara bakarken böyle bi not düşümüşler bu not benim lehime mi aleyhime mi acaba şimdiden teşekkürler. Takvim yaşı 35 yaş ile uyumlu olan olgunun kemik yaşı 25 yaş ve üzeri ile uyumludur.

 9. iyi günler avukat bey yazdıklarınızı okudum.evlilik icin mümkün değil diye anladım.Bulgaristan doğumluyum cifte vatandaşım , türkiyedeki yaşımı kücültmem mumkunmü evlilik yapmak icin her ne kadar ufak göstersemde kimlik üzerinde yazan yaşımı karşı tarafın ailesi görünce ister istemiz rahatsızlık oluşacak .bu durumda 2 veya 3 sene kadar yaşımı nasıl ufaltabilirim.Birlikte olduğum kişi ile bir sorunum yok ama arada 8 yaş fark var ve ailesine yalan atmak istemiyorum.ailesi kesinlikle kabul edicek bir zihniyette değil.biraz özel oldu ama en azından bir yeşil ışık ve fikir verirseniz değerlendirmek isterim.emeğinize saglık şimdiden teşekkür ederim.

 10. Merhabalar. Yaş küçültme davası için dilekçede tc kimlik no yazmak şart mı? Zarfın için dilekçe ile birlikte nüfus aile tablosu koymuştum o tabloda tc kimlik numaram yazıyor dilekçede de yazması şart mı sorun olur mu?

 11. Merhaba,
  Ben hastanede doğmama rağmen annemin kimliği olmadığı için resmî olarak kayıtlarda gözükmüyor. Ben davayı açtım babam ablamın okula gideceği zaman benim kimliğimi ablamınkiyle birlikte çıkardı. Ablam 1997 doğumlu ve babam beni yanlışlıkla 1995 olarak kaydetmiş. Ben de ablamdan bir yıl sonra zaten okula başladım. Fakat benim yaş davam 4 celse sürdü kemik testim çıkmadı en son bizzat ben hastaneye gittim hakimin istemesiyle sonrasından kemik raporum çıktı fakat yaş tespiti yapılamadı olarak çıktı. Davamda maalesef düştü. Benim ve ablamın okula başlama karnelerimiz mevcut abimler filan bizzat şahit ben bu davayı tekrar açmak istiyorum bu benim son şansım olmazsa bir daha açamıcam ne yapmam gerekiyor lütfen ne yapmam konusunda yol gösterin

 12. merhabalar her sey cok acıklacıyıcı lakin bir sorum var yardımcı olabilirseniz sevinirim. ben temmuz 92 de hastanede doğmusum lakin kimlikte eylül 91 yazıyor. bunu degistirmem mümkün müdür?

 13. Annem nüfusa 03.04.1966 dogumlu olarak 10 yaş küçük yazdırılmıştır. Normal şartlarda kendisinden küçük olan 1961 ve 1963 dogumlu iki kardeşi nüfus sisteminde abisi ve ablası olarak göründüğünden bu kişileri atlayarak gerçek doğum yılı olan 1956 olarak değişebilir mi yoksa nüfusta kendisine en yakın olan kardesi baz alınarak en iyi ihtimalle 1964 olarak mı karar verilir? (Not: 1966 olarak nüfusa kayıtlı göründüğünden annem ve ablam arasındaki yaş farkı 10 olarak gözükmekte ve ayrıca annem 65 yaş üstü kişilere tanınan sağlık, aşı vb. hiç bir haktan kendi yaş grubu normal şartlarda yararlandığı halde yararlanamamaktadır ve dava bu sebeple açılmak istenmektedir.)

 14. İyi günler iyi çalışmalar..
  Ben evde doğmuşum ve 1997 olarak kaydedilmesi yerine nüfus tarafından büyük ihtimalle yanlışlıkla 1996 olarak kaydedilmişim. Sanıyorum belli yaşın üstündekilere de kemik yaşı tespiti yapılamıyordu.. Bunu düzeltebilmemizin ihtimali yüksek midir?

  İyi çalışmalar dilerim

 15. Merhaba, hastanede doğmadım, nüfuz kaydım okula yazılacağım zaman yapıldı. Doğum yılım 1990, hatta belli bir süre kimliğimde de 1990 yazıyordu fotoğraf bile yoktu daha kimlikte, galiba kayıp nedeniyle kimlik yeniletmiştim doğum tarihi 1989 olmuş. Bilmiyorum belki ben tekrardan uğraşmak istemedim veya önemsemedim o zaman belki de kimlik memurunun hatasıyla 1 yaş büyüdüm. Şu an farkediyorum ki 1 yılda olsa çok önemli askerlik tecilim bitti ve yurtdışında olduğum için askerlik yoklaması yaptırmadım. Yoklama kaçağı durumuna düştüğüm için bedelli askerlikten de yararlanma hakkını kaybediyorum. Peki benim dava açıp tekrardan doğum yılını düzeltme şansım var mı? Eğer olursa askerlik yoklama kaçağı olmaktan kurtulabilir miyim?

 16. Merhaba hicbir hastanede dogum raporum yok 27 yasindayim yas kucultme davasi actim fakat red edildi. Birdaha acabilirmiyim davayi? ve avukat tutarsam faydasi olurmu?

 17. Merhaba
  ben evde doğmuşum anne doğum yaşım 1978 ama kimlikte yazılan 1982 dava açıp düzeltme imkanımız vardır acaba
  Teşekkürler

   1. merhabalar hayırlı günler
    doğum tarihim 10.10.1985
    sigorta giriş tarihim 01.06.1999
    malum eskiden evde doğumlar yaş doğru yazilmadigindan
    yaş büyütme davası açmak istiyorum
    18 yasimdan önce sigortam yatırıldı
    yaş büyütme davasında haklı görünmem durumunda sigorta ve emeklilik haklarından faydalanmam mümkün müdür

 18. Merhaba oğlum 13.08.2016 doğumlu hastanede doğdu 1.sinifa gitmesini bir yıl uzatmak için doğum tarihini 13.10.2016 olması için ne yapabilirim

 19. Merhaba ben 1972 doğumluyum okul için yaşımı 1974 olarak değiştirdim ancak emekliliğin iki sene geç olacağından tekrar dava açıp yaşımı 1972 yapabilirmiyim orjinal yaşım için ilkokul diplomasi ve bir çok delilik var sizce olur mu

 20. Merhaba evde doğdum köyde yaşıyorduk yaşım belli değil olduğumdan çok daha küçük görünüyorum kimse kimlik yaşıma inanmıyor zaten yaşım yok ortada sonradan şehire geldik doğuda kimliğim çıktı ve yaşça çok büyük küçültmem mumkunmu birde kaç yaş kuçultebiliriz

 21. Merhaba samimi cevaplarınız teşekkürler öncelikle. Ben köyde doğmuşum 10 kardeşiz. Yaşımı 5 yada 6 yaş küçültmek istiyorum çünkü kardeşlerim kide yanlış. Ne gibi deliller istiyor mahkeme

 22. Öncelikle her bir satırı özenle yazılmış çok anlamlı Bilgi içeren ve anlaşılır yazılarınız için çok tşk ederim kendi adıma.Emeğinize sağlık sadece ben bir noktayı anladım yaş büyütmek isteyen kişi 62 yaşındaysa da dava açıp büyülte bilirmi yaşını acaba?

 23. doğum belgem bulunmuyor,doğduğum hastane zamanında yanmış,işe girmek in yaşımı 30 dan 25 e küçültmek istiyorum,mümkün mü ?yardımcı olursanız çok sevınırım,teşekkürler

 24. Merhaba Ali bey ben 2006 yılında ehliyet almak için yaşımı büyütüp 1996 olan doğum tarihimi dava açarak 1990 yaptım ablam benden büyük ama o 1993 doğumlu ben şimdi tekrar yaşımi gerçek doğum tarihim olan 1996 yapabilirmiyim. Ve bunun sonucunda polislik veya bekçilik başvurum kabul edilir mi ??

 25. Dogum tarıhımı degiştırmek istiyorum neya yapmam gerekli yardımcı olur musunuz
  Teşekkürler

 26. Sayın avukat bey..çocukluğumda takriben 11 yaş civarında babam yaşımı mahkemeye başvurarak 2.5 yaş büyütmüş.Ben ise şimdi yaşımı eski haline getirmek istiyorum.Yeniden yargıya başvurabilirmiyim..ilginize teşekkürler..

 27. babam nüfus cüzdanımda 15.01.1981 yazılı iken ilk okula göndermek istemiş. Okul çocuğun 1980 doğumlu olmadığı için okula alamayız demişler. Babamda yaşımı bir yaş büyütüp 15.01.1980 yaptırmış. mahkemeye müracat edip tekrar yaşımı bir yaş küçültebilirmiyim.?

 28. Merhabalar efendim benm cocugum 31. 12.2021 tarıhınde dogdu acaba 01 01 2022 tarıhı olarak duzeltılırmı

 29. ali bey merhaba ben ibrahim size ulaşacağım bir telefon varmı acaba
  benim telefon .05055495974

 30. Merhaba. Doğum yılı değil de sadece ay ve günü değiştirebiliyor muyuz? 9 nisan diye kaydedilmişim ama gerçek tarih 27 temmuz. Evde doğmuşum ve buna kanıt olarak amcam “sen doğduğunda ben sokakta top oynuyordum ve üstümde tişört yoktu, çok sıcaktı” diyor, annem de kabul ediyor ancak annemle babam ben 3 yaşındayken ayrılmışlar ve o yüzden babam kafasına göre bir tarihi ben okula başlarken vermiş nüfus dairesine. Dava açabilir miyim?

 31. Merhaba çocuğum 17 hafta erken premature doğdu. 2022 de doğması gerekirken 2021 de doğdu yıl kaybı olmaması açısından nüfus kaydını 2022 olacak şekilde yas küçültme davası açılabilir mi? Premature oldugu icin düzeltilmiş yaşı kullanmak zorunda

 32. Slm benim eşim Suriyeli kimlikte yanlış yaş yazılmış şuan kimliğe göre 8 yaşında görünüyor ama gerçek yaşı 18 üstelik hamile bunu nasıl düzeltilir yardımcı olursanız sevinirim

 33. Merhaba Ali bey. Ben 20.09.1988 doğumluyum ancak tescil tarihim 20.08.1990. Benden küçük olan kardeşim ise 01.17.1990 Doğumlu ancak tescil tarihi 1994. Yaşımı küçültmek istiyorum 1990 olarak ve normalde tescil tarihine kadar düzeltme yapılabildiğini biliyorum ancak bu durumda kardeşimle aramda 6 aydan daha kısa bir süre oluşacak. Kardeşimde devlet memuru olduğundan emeklilik falan vb nedenlerden dolayı dava açmak istemiyor. Yıl olarak 1990 olarak kalsa ay olarak biraz geri çeksem yani iki kardeş arasında ki yaş farkını 7 8 aya çıkarsam bi sıkıntı olur mu. Yoksa yaş farkı yıl mı olmalı.. Çünkü mahkemede hakimin sen doğdun senden sonra kardeşin nasıl 6 ay sonra doğdu demesi gibi bir durumla karşılaşıp reddetmesinden çekiniyorum. Her ne kadar hukuki olarak 6 aylık kabul edilse de.. Cevaplarsanız çok memnun olurum çünkü benim için son derece önemli?

 34. Merhabalar benim bir sorum olacak yazıda karşılıgını bulamadım
  Ben 18 yaşından küçük iken vasi olan ailem benim için yaş düzeltme davası açıp yaşımı mevcut olan yaşımdan 1 yıl daha büttürdü ben şimdi bu konudan rahatsızım ve her yerde bana engel teşkil ediyor ben bu davayı geri çekebilirmiyim veya eski dogum tarihime en kısa yoldan nasıl dönüş yapabilirim şimdiden teşekkürler.

 35. İyi günler oğlum 17 Aralık 2015 doğumlu okula bu yıl başlayacak Aralık doğumlu olduğu için okula bir yıl geç gitmesini istedim lakin spor alanında yaş da yıl dikkate alındığı icin yaşını 2016 doğum lu yaptırmak istiyoruz bu mümkün

 36. Ben hastanede doğan biri değilim ama daha önceden kemik testi yaşim alinarak yaş büyütme yaptk ama o zmnalar çok küçüktüm şimdi ise kendi yaşima dönmek istiyorum yeniden mümkün mü acaba

 37. Ben hastanede doğan biri değilim ama daha önceden kemik testi yaşim alinarak yaş büyütme yaptk ama o zmnalar çok küçüktüm ve ceza alinmasin Diye eşim şimdi ise kendi yaşima dönmek istiyorum yeniden mümkün mü acaba

 38. Ben eşim ceza Almasin diye kemik testine gidip de küçük yaşta mahkeme karariyla yaşimi büyüttüler ama hastanede dogmadim da kemik testine girip de büyütülen yaşimi tekrar küçültüp doğduğum gerçek yaşima dönme ihtimalim var Mi acaba

 39. elinize,yüreğinize sağlık.çok faydalı bir yazı olmuş.Ali bey, kimlikte yaşımı 3-4 yaş küçük kaydetmişler.köyde doğduğum için yıllarca yazılmamış.büyük ailede sözü geçen amcam, geç askere gideyim diye bekletmiş.kimliğe göre ilkokulu 8, ortaokulu 11 ve liseyi 14 yaşında bitirmişim.üniversiteye gittiğimde kimlikte 14 yaşında görünüyordum.emeklilikte kabul edilmiyor diye ben de çok üstelemedim.yaş düzeltme davası açabilir miyim, düzeltme olduğunda emekliliğimi etkiler mi? şimdiden çok teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim.

   1. Merhabalar ben kimlik de 20.03.2006 doğumluyum yalnış yazılmış ama doğum sertifikası ve belgeler elimde var onlarda 24.08.2005 yazıyor doğrusu bu benim ailevi sorunlarımdan dolayı yaşımı büyütmem normal doğum tarihi olması gerek dava açsa velim bu evrakla olurmu kendim büyük gösteriyorum resmen 24 yaşında gibi benim doğdum tarihde doğan bi kardeş de yok

   2. Merhabalar ben evde doğmuşum 4 yaş büyük yazılmışim nüfusa. Bu durum beni rahatsız ediyor. Dava açarak yaşımı küçültmem mümkün mü?

 40. Selamlar, 15 Aralık 2006 doğumlu bir oğlum var. Hastanede doğdu. Basket oynuyor, doğum tarihinden dolayı kendisinden büyüklerle oynuyor. Yaşıtlarıyla oynayamadığı için Çok üzülüyor ve psikolojisini etkiliyor.
  Dava açsak 1 Ocak 2007 yazdırma şansımız olurmu ?

 41. Merhaba öncelikle acıklayıcı bilgileriniz için teşekkürler. Oğlum 25.10.2019 doğumlu Ekim ayı doğumlu oldgu için okul kaydı yapılamıyor v ebğtğn eğitim hayatı boyunca hep küçük yaş grupları ile gidecek. Benim 1 ay geriye aldırma sansım var mı acaba doğum tarihini. Haklı bir sebep sayılır mı? Simdiden tesekkürler

 42. Merhabalar hocam ben evde doğmuşum ana doğumum 1978 nüfus yazılan 1982 ana doğumumu dava açarak düzelt mek mümkün müdür

 43. Merhaba. 01.01.1987 olarak nüfusa geçen doğum tarihim aslinda 11.11.1986 imiş. Ailede yaşanan özel durumlar sebebi ile kimliğim geç çıkarılmış. Doğum hastanede gerçekleşmiş fakat doğumumun gerçekleştiği hastane kapatılmış ve yeni bir yere tasinmis ve orada da geçmiş dökümanlara ulaşılamıyor. Gerçek dogum tarihimi kullanmak istiyorum.. izlemem gereken yol nedir ?

 44. Sayın hocam mükemmel ve aydınlatıcı bir yazı çok teşekkür ederiz.
  61 olan yaşım nüfusta 58 gözüküyor. Yurt dışında yaşıyorum. 2021 de mahkemenin istediği sağlık raporunu almak için hastaneye gittim röntgen çektiler diğer doktorlar baktı. Röntgen doktoru 55 ve üzeri ile uyumlu yazmış diğer doktorlar 50 gösteriyor demişler. Hakim şahitleri dinleme gereği bile duymadan davayı reddetti sonra istinafda reddetti.

  Üzüldüğüm yaşım gerçekten büyük yeniden mahkemeye vermek için nasıl bir gerekçe göstermeliyim. Bana yardım edebilirseniz çok sevineceğim
  ücretinizi ödemeye hazırım.
  Saygılarımla

 45. Mrb.
  Ben evde doğmuşum. Nüfusa 1982 diye kaydolmuşum. Aslında 1984 doğumluyum. Şahit yoksa yaş düzeltmek mümkün mü. Sadece ebebeynlerden birinin dilekçe ve şahitliği yeterli olurmu.

 46. Merhaba,
  Ben hastahanede doğum yapmadin kimlikteki yasin 97 ancak gerçekte 95 olması lazım birkere dava açma yoluna gittik fakat abin ile kemik yaşım arasında 180 gün çıkmadı ve dava sona erdi. Abimin de gerçek yaşı değil ne yapmam.lazim

 47. 2 ocak 1958 doğumluyum. 2 ocak 2023 te 65 yaş zorunlu emekli oluyorum. 3600 ek göstergeden emekli ikramiyesi alamıyorum. Çünkü kanun 15 ocak 3023 ‘ten geçerli. Nüfusa büyük yazılmışım. Yaş küçültebilirmiyim. Kanundan yararlanabilir miyim?

 48. Merhaba.
  Ben esimden bosandim.iddet suresi dolmadan cocuk dogurdum fakat cocugun babasi bosandigim sahis degildi ve kendiside bunu biliyordu.biz direk gercek babasinin nufusuna yazilmasi icin cocugu nufusa 1 yil gec yazdirdik.gecmisr donup gercek dogum tarihini yazdirmak istesem iddet suresi dolmadan dogurdugum icin kanunen bi sorun cikarmi?

 49. Merhabalar ben kimlik de 20.03.2006 doğumluyum yalnış yazılmış ama doğum sertifikası ve belgeler elimde var onlarda 24.08.2005 yazıyor doğrusu bu benim ailevi sorunlarımdan dolayı yaşımı büyütmem normal doğum tarihi olması gerek dava açsa velim bu evrakla olurmu kendim büyük gösteriyorum resmen 24 yaşında gibi benim doğdum tarihde doğan bi kardeş de yok

 50. Şu an 19 yaşında ve 2019 da beyin operasyonu geçiren ( o zamanki raporunda kemik yaşı 13 denilen) kişinin işe girişinde hangi yaşı kabul edilmeli?

 51. Hastanede doğan biriyim fakat hastane kayıtlarının yalnis kaydedildiğine dair kanıt var dilekçe verirsem kabul olur mu

 52. tecrube sahıbı olarak bu bılgılerı paylaşıyorum.
  Kemık testı ,dıs görünüş , ve baska belgelerin hiç biri dıkkate alımıyor.
  tescıl tarıhınız ne ıse o dıkkate alınıyor örnek 1985 tarıhlı tescıl edılmıssınız ama bn 1989 dagdum dıyorsunuz kucultmek ıstersenız direk dava reddediliyor. Hiç bir avukat a ınanmayın para kazanmak ıcın davayı alıyorlar kaybediyorlar ve kazanılan hıc bır dava yok . Boşuna paranızdan olmayın .

 53. Ben kimlikte 1987 doğumluyum ancak babam 1987 de evlenmiş dolasıyla bugün mahkemem vardı ama kemik testi istenmedi annem ve babam tanık olarak dinlendi kemik testi istenmediği için karar olumsuz mu olu acaba nüfus tescil tarihim 93 düzeltmek istediğim Doğum yılı 1989

 54. Öncelikle çok faydalı bilgiler bunun için tesekkur ederim. Hastanede doğmuşum fakat nüfus müdürlüğünde verilen kimlikte doğum tarihini bikaç ay ileri tarihte yazılmış gerçeği doğum kayıt defterinde mevcut. yine de dava açıp değiştirebilmem mümkün mü? tesekkurler ??

 55. Çocuklarımın doğum tarihi farklı yıllarda 31 Mart ve 31 Mayıs. Okullarda 31 sayısı ile kötü şeyler ima edip dalga geçiyorlar bu tarihleri değiştiremez miyiz. Bir önceki ya da bir sonraki güne. Çocuklarım çok üzülüyor.

 56. Merhaba, iyi günler. Benim babam vefat etti. Benim yaşım 17. Evde bir büyük olmadığı için işe girmem lazım ama hiçbir fabrika beni reşit değilim diye işe almıyor. Küçük 4 yaşında kardeşim var hastalığı oluyor ehliyetim olmadığı için hastaneye gidemiyorum.
  Vb. sebeplerimden yaşımı 18 e büyütmek istiyorum. Nereden yaşımı büyütebilirim ve olumlu sonuç alırmıyım ve ne kadar süre alır.

 57. iyi günler, yurt dışın da yaşayan biri, bu davaları nasıl açabilir, bununla alakalı bilgi vere bilir misiniz?

 58. merhaba, ben normalde 93lu iken kimlikte 89lu benim bir kucugum de 94lu iken 91 li yazilmis. Ben yasimi kucultmek icin mahkemeye basvuru yaptigimda benim kardesimin de basvurmasi gerekir mi ya da bununla ilgili isleyis nasil olacaktir? bu arada babam yasimizi buyuk yazdirdiginin kendi rizasi oldugunu soylemisti zaten bize duzeltme surecini kolaylastirir mi bu

 59. Merhaba elinize sağlık çok güzel olmuş açıklama bir sorum olacak ti ben 1981 dogum luyum lakin babam askere geç gittsin diye 1982 yazdır mis evde doğmuşum kuzenim ben den 3 gün önce doğmuş onu. Yaşı doğuru benim kisu 1 yaş yanlış bu durum da nasil bir yol cizmem gerekiyor tsk ederim şimdi den

 60. İyigünler.Yazı açıklayıcı evet ama kendi durumuma uygun bi cevap bulamadım.oyüzden sormak istiyorum ,kimlikte 82 doğumlu gözüküyorum .Rahmetli babam okul yaşım gelene kadar kimlik çıkartmamış .Aslında 88 doğumluymuşum ama ozamanlar herkes büyük yazdırma çabasındaymış köyde babamda beni büyük yazdırmış.Evet şuan 40 yaşındayım kimliğe göre ,ama 43 yaşındayım gerçekte .bu yaşa kadar önemsemedim bu durumu şuan için kadınlara devlet destekli iş kurmada kredi verme söz konusu ama 35yaş altı şartı var.sorum şu bu yaştan sora açacağım davada ıspat şansım varmı ,hastane kemik yaşı raporu filan alma şansı varmı bu yaşta da verilebiliniomu o rapor.zaten görüntüm tam anlamıyla yaşımı ıspatlamakta .lütfen yardımcı olurmusunuz .bu konuyla ilgili cevaplarınıxı bekliyorum .teşekkür ederim.

 61. Bi önceki yazımda gerçek yaşım 34 diyicekken 43 demişim .lütfen bunu dikkate alırmısınız ,mesajıda düzeltemedim yayınlsndıktan sonra..

 62. Iyi günler sadece yaşımı 2 ay küçültmek istiyorum hastanede doğduğum söyleniyor hiç mümkünayati yokmu benim için çok önemli

 63. Merhaba iyi günler teyzemin kızı 2007 doğumlu 15 yaşında yaşını büyüterek evlenebilirmi şu anda nişanlılı hastanede doğum yapmadı annesi bunun sonucu nedir evlenebilirlermi

 64. Merhaba,
  Anne Babamın evlenme cüzdanın da (ki eski defter, elle yazılmış) ve beyanlarına göre de 22 ocak doğumluyum. Fakat kimliğim de 20 kasım yazıyor. Yıl olarak aynı ama ay olarak düzenleme için de dava açmak gerekiyor mu?

 65. Beni küçük iken annemin sütü yetmediği için yengem ve halam emzirmisler.Halamin oglu benden 2 yaş büyük ayni sekilde yengemin kizida 2 yas büyük,ama beni nüfusa yazdirirken yaşitlarim olan halaoğlumdan ve yengemin kizi yani amca kizindan 2 yaş küçük yazdirildiğim için ben yaşimi yaşitlarim ile ayni yapip büyütebilirmiyim.

 66. Mrb ben 18/01/1987 doğumluyum.Evde doğmuşum. Ablam 1983 lü. Kardeşim 1991li. Kpss sinavina girebilmek için yaşımı küçültmek istiyorum. Sizce bu mümkün mü

 67. İyi çalışmalar, öncelikle yayınlamış oldugunuz bilgiler çok yararlı oldu teşekkür ediyoruz. Ben daha önce yaş küçültme davası açtım hastanede dogmadığım, idda ettiğim gerçek dogum tarihim ile nufusa kayıt tarihimin eşleştigi ve idda ettiğim dogum yılına denk gelen bir kardeşimin olmadıgı görüldü. Yapılan kemik yaşı tespitinde 25 yaşından büyük oldugumdan net kemik yaşım tespit edilemedi ve davam red edildi istinaftan da red kararı çıktı. Ancak şöyle bir durum oldu dilekçeyi yazarken gün bazında tarihi yanlış yazmışız, bunu sonradan farkedip düzeltme dilekesi verdim ancak hakimin düzeltme dilekçesini görmediğini düşünüyorum ve bu durumda haliyle nufus kayıt tarihi ile eşleşmediğini belirterek red kararı aldığımı düşünüyorum. Sorum şu ki tekrar dava açmalı mıyım? Teşekkürler….

 68. Merhaba Ali bey bugün yayımlanan kararla 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ve 25 yılını dolduranlar emekli olabiliyor ben 1996 yılında sigortalı oldum fakat kimlikte 1982 doğumlu olduğum için 14 yaşında sigortalı olmuş gözüküyorum ve 4 senem stajyer olarak sayılmış emekli olamıyorum ailem doğum yılımı 2 yıl geç yazdırmış kemik testi yaptırarak yaşımı büyütmeyi düşünüyorum o zaman emekli olabilir miyim?

 69. 16 yaşında olup yaşını büyütmek isteyen biri yaşını nasıl büyütebilir ayrıca ne kadar yaş alabilir

 70. Öncelikle vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bir sorum olacaktı size, cvp verirseniz çok mutlu olurum.
  Benim daha önce yaşım büyütülmüş.. İlkokula küçüğüm diye beni almayan öğretmenim çok hevesli olduğumu görünce böyle bir yol sunmuş babama. Ve benim yaşımı buyutmusler. Şu an benim bu durumu duzeltebilmemin bir yolu var mı? Nasıl bir yol izlemeliyim?

 71. Hastanede doğduğum halde yaşimdan büyük gozukuyorum yaşımı büyütmek için kemik testine girersem yaşımı büyütme imkanım varmidir

 72. Merhaba
  Biz 7 kız kardeşdik.Annem benim doğumumu köyde yapmış.Rahmetli babam şehir dışı çalıştığı için 3 kardeşi nüfusa bir yazdırmış. Gün ay yıl yanlış.Benim için sorun olmadı 2 yaş küçük yazılmışım ben,Ama sigorta girişimde küçük olduğum için,emeklilikte önüme geldi.Lütfen bana bir yol gösterir misiniz.Yaşımı düzeltmek istiyorum

 73. Ben yaşımı büyütmek istiyorum fakat bu süreçte nasıl yapabilirim yardımcı olur musunuz

 74. Merhaba,
  Ben Almanyada yasiyorum 25.10.1969 yilinda evde dogmusum. Ama beni askere gec gideyim diye o zaman 15.11.1971 de nufusa kaydetmisler.
  Simdi Almanyadan emekli olmak icin 2 yil daha fazla calismam gerekiyor.
  Bu yas olayini Türkiyede düzeltip Almanyada kabul ettirerek Emeklilik zamanimi 2 yil geriye cekme imkanim varmi.
  Tesekkür ederim.

 75. Hayirli günler,

  bir sahis yaklasik 18 iken yasi “kemis tespiti” ile 3 yas kücülmüs ise, 60 dan sonra tekrar düzeltme ihtimali var mi? Simdi normalinden 3 yas büyük gözüküyor ve emekli olma problemi var. Bu durumu yardiminiz ile düzeltme imkani var mi?

 76. Merhaba kimlikte 47 yaş ve gün ay olarakta tahmini yazılmıştır ancak kimlik yasımdan 1 2 yaş küçük gibi bir durum söz konusu ve ben hayatım boyunca bu durumdan rahatsız oldum hastane kaydımda yoktur dava acabiliyormuyum acaba ?

 77. Okuma yazması yok kimlik sonradan alınmış şu an kimlik yaşı 55 ama normalde 61 hastane kaydı yok yaş büyültme yapılabilir mi

 78. 2003 yılında bir hastanede doğmuşum fakat ailem doğum raporumu almadan hastaneden çıkmış bu yüzden doğum belgemin olup olmadığını bilmiyorum annem nüfus müdürlüğünde kimlik çıkartırken doğum yılım 2002 olarak yazılmış bunun için dava açmam gerekir mi yoksa nüfus müdürlüğüne e devlet üzerinden başvuru yaparak düzeltebilr miyim ?

 79. Merhaba ben evde doğmuşum ve kimlik yaşım yanlış düzeltmek istiyorum kimlikte 26 yaşındayım tek başıma kimliğimi düzeltebilir miyim ? Tanık olmadan da olur mu ve anne baba gibi bir kişiye dava açmalı mıyım
  Yani ben tek başıma bu işi halletmek istiyorum yapılabilir mi

 80. Meraba ben evde doğmuşum bu yüzden kimlikte yaşım büyük 27 yaşındayım normalde 32 gösteriyor kimlikte bu çok kötü bı durum görünüşüm 22 gösteriyor .bazen kimliğine inanmiyorlar ne degistirebilirmiyim

 81. MERHABA
  hocam ben hastane doğumluyum fakat kimlikte 4-5 yaş kücük yazılmış yaşımı büyütmem mümkünmü
  kimlikte 94 lü yazılmış bu durumda nerelere baş vura bılırım

 82. 1960 Doğumluyum,62 yaşındayım , ancak görününüm itibariyle 45 civarı gösteriyorum. Halen çalışıyorum.Mali müşavirim . Ancak iş için başvurularda yaş sıkıntı yaratıyor. Kemik yaşı testi yaptırsam yaş küçültme davası açabilirmiyiz

 83. Merhabalar,
  Öncelikle bu bilgilendirici ve detaylı bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederim.
  Babam zamanında asker kaçağı olduğu için benim ve kız kardeşimin kimliğini çok geç çıkarmış. İkimizi de olduğumuz yaştan en az 2 yaş büyük yazdırmış. Neden diye sorunca da gözleriniz açılmadan okulunuzu bitirin diye gibi cevaplar veriyor 🙂
  Kız kardeşim yıllar önce mahkemeye başvurup kemik yaşı testi sonucuna göre yaşının olduğundan 3 yaş büyük olduğu tespit edildi ve yaşının 3 sene küçültülmesine karar verildi. Ben şimdi yaşımın düzeltilmesini ve gerçek yaşımın kimliğimde olmasını istiyorum. Evde doğmuşum dolayısıyla hastane kayıtları yok. Gerçek yaşım 42 dolayısıyla sizin yazdıklarınıza göre kemik yaşı testi de fayda sağlamaz. Yaşımı düzeltirmem mümkün müdür? Faydası olur mu bilmiyorum ama, eski ilkokul fotoğraflarım var, sınıfın en küçük 5 yaşında bebesi gibi. Ortaokulda sınıfın en kısa boylusuyum. Şu anda da görenler en gazla 34-35 yaşında sanıyor. Eski komşular, akrabalar, kardeşlerim, annem hepsi biliyor yaşımın büyük yazıldığını.

 84. Merhaba, oğlum 2015 aralık doğumlu ve 1. sınıfa 2016 doğumlularla gönderdim. Spor yaşamı boyuncada dezavantajlı olacak. Böyle bir durum davaya konu olabilir mi?
  Şimdiden teşekkürler

 85. Merhaba,
  1980 doğumluyum, nufusa geç yazıldığım için 1988’de yaş büyütme davası açıldı ve 1981 Kasım olan doğum tarihim 1980 Haziran olarak revize edildi. Bu kayıt ile ilkokulu yazdırıldim. Yakın zamanda tekrar kontrol ettiğimde vukuatlı nüfus kayıtlarında yine 1981 Kasım olarak yazdığını gördüm. Bu kayıt mahkemenin red edildiğine mı yoksa memur hatasına mı işaret eder?Yorumlarınızı rica ederim.

 86. merhaba ailem kimligimi bir kaç sene sonra çıkartmış ve gün ay doğru olmasına ragmen yil yanlış kimlikte 17 normalde 18’im üniversiteye sehir disina cikacagim üniversiteden once ehliyet sınavına girmek istiyorum ne yapmaliyim?

 87. Merhabalr, oncelikle onca detayli bilgi icin emeginize cok tesekkurler. Mumkunse bir sorum var, SGK zamani memur olarak ise baslamak icin yasimi buyutmustum, simdi ise emeklilik dilekcesi vermek icin istenen belgelerden biri de “varsa yas buyutme veya isim degisikligi gibi durumlarda mahkeme karari’. Bu belgeyi nereden temin edebilirim? IS hyerim ve ikametim Izmir fakat dogum yerim zamaninda Edirne oldugu icin islem icin Edirne’ye gitmistim. Cok tesekkurler simdiden.

 88. Merhaba, babamın yaşını olduğundan küçük yazmışlar, 63 yaşında gözüküyor, yaşını büyütürsek yani gerçek yaşını ortaya çıkarırsak yaşlılık aylığı alabilir mi acaba?

 89. Merhaba, vekaletname verirken kazai rüst için anne-baba verebiliyor mu vekaletnameyi avukata yoksa cocuk kendisi mi vermesi lazim noterde

 90. Selamın aleyküm benim ailem ile sorunum olduğu için ailem ile kalmıyorum 17 yaşındayım kendim için bir şey yapmak istesem 18 yaş altı olduğum için yapamıyorum yaşımı büyütmek istiyorum ne yapmalıyım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu