Aile (Boşanma) Hukuku

Boşanma Davasında İlk Duruşma: Sizi Ne Bekliyor ve Ne yapmalısınız?

İçindekiler

Boşanma Davasında İlk Duruşma : Ön İnceleme Duruşması

Boşanma davanızı açtınız ya da size karşı açılan boşanma davasında cevap dilekçesi verdiniz. Hemen hemen herkesin aklında aynı soru: İlk duruşma ne zaman olacak? İlk duruşmada neler olacak? Hakim taraflara ne soracak? İlk duruşmada tanıkları dinletecek miyim? İlk duruşmada çocukları alabilecek miyim? İlk duruşmada karar verilebilir mi? işte bu yazımızın konusu boşanma davasında ilk duruşma olacak.

Eğer yazımızı sonuna kadar inceleyecek olursanız, aklınıza gelen hemen hemen bütün sorulara cevap bulabileceksiniz. Cevabını merak ettiğiniz başkaca sorular var ise yazımızın altında bulunan yorum kısmından sorunuzu sorabilirsiniz.

Yazımıza başlamadan önce boşanma davasında ilk duruşma konusunun çekişmeli boşanma davasına ilişkin olduğunu belirtmekte fayda görmekteyim. Çünkü anlaşmalı boşanma davalarında eğer protokolde bir kanuna aykırılık yok ise ilk duruşma aynı zamanda son duruşma olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası hakkında detaylı bilgi için lütfen Anlaşmalı Boşanma Davası başlıklı yazımızı inceleyiniz. 

Çekişmeli Boşanma Davalarında yargılama 5 aşamadan oluşur. Bu aşamalar;

 1. Dilekçeler aşaması
 2. Ön İnceleme Aşaması
 3. Tahkikat Aşaması
 4. Sözlü Yargılama Aşaması
 5. Tahkikat Aşaması

şeklinde birbirini takip eden aşamalardan oluşur.

Bir aşama bitmeden diğer aşamaya geçilemez. Her bir aşamanın bitişi ve diğer aşamanın başlanması törensel olarak yapılmakta yani tutanaklara geçirilmek ve taraflara bildirilmek suretiyle gerçekleşmektedir.

Boşanma Davasında İlk Duruşma Ne Zaman Olur?

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşma Ne Zaman Olur?

Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşmaya ön inceleme duruşması demekteyiz. Ön inceleme duruşması ise yargılamada ikinci aşamadır. Dolayısıyla ilk aşama olan dilekçeler aşamasının sona ermesi gerekmektedir.

Dilekçeler aşamasında tarafların karşılıklı olarak iki defa dilekçe verme hakları bulunmaktadır. Davacı dava dilekçesini, davalı buna karşılık cevap dilekçesini, davacı cevap dilekçesine karşı cevap dilekçesini, davalı ise ikinci cevap dilekçesini sunabilir.

Her bir dilekçenin sunulması için taraflara tanınan iki haftalık kesin süre bulunmaktadır. Taraflar arasında dilekçeler aşaması sona erdikten sonra ön inceleme mahkemece ön inceleme duruşma tarihi belirlenmektedir.

Söz konusu ön inceleme duruşma tarihi genel itibariyle dava açıldığı tarihten itibaren 5-6 ay sonrası bir tarih olarak belirlenmektedir. Söz konusu süre dilekçe hakkının kullanılmaması halinde azalmakta mahkemenin iş yoğunluğu halinde uzayabilmektedir.

İlk Duruşmada Neler Olur?

İlk Duruşmada (Ön İnceleme Duruşmasında) Hangi İşlemler Yapılır?

Ön inceleme duruşması tahkikat aşaması öncesindeki evredir. Bunun anlamı ön inceleme duruşmasında tahkikat öncesinde mahkemece davaya ilişkin ön incelemenin yapılarak tahkikat aşamasına hazırlık yapılması demektir.

Ön incelemede 3 ana işlemin yapıldığı görülmektedir. Bunlar;

 1. İnceleme ve uyuşmazlığın tespiti işlemleri
 2. Tahkikat aşaması için hazırlık işlemleri
 3. Sulhe Teşvik işlemleri

gelin bunları sırasıyla inceleyelim.

İnceleme ve Uyuşmazlığın Tespiti İşlemleri

Çekişmeli Boşanma davasında hakim ön inceleme aşamasında dava şartlarını, davaya ilişkin ilk itirazları inceler, taraflar arasındaki uyuşmazlığı tespit eder.

Hakim Dava Şartlarını İnceler:

Boşanma davasında hakim ön inceleme aşamasında  dava şartlarının bulunup bulunmadığını incelemekle yükümlüdür.

Hakim önüne gelen Boşanma davasında dava şartları olarak:

 • Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunup bulunmadığını,
 • Yargı yolunun caiz olup olmadığını,
 • Dava konusu edilen uyuşmazlıkta Mahkemenin görevli olup olmadığını
 • Mahkemenin yetkisine itiraz var ise, mahkemenin yetkili olup olmadığını,
 • Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olup olmadığını,
 • Kanunu temsil var ise temsilcinin gerekli niteliğe sahip olup olmadığı,
 • Dava takip yetkisinin bulunup bulunmadığı,
 • Vekil aracılığıyla takip edilen boşanma davasında vekaletnamenin bulunup bulunmadığı, vekaletname de gerekli yetkileri bulundurup bulundurmadığı,
 • Davacının yatırması gereken gider avansını yatırıp yatırmadığı,
 • Teminat gösterilmesi gereken bir husus var ise, teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilip getirilmediği,
 • Davacının dava açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı,
 • Aynı davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte olan bir dava olup olmadığı,
 • Aynı davanın daha önceden kesin hükme bağlanıp bağlanmadığı

hususlarını incelemekle yükümlüdür.

Boşanma davalarında hakim dava şartlarını kural olarak dosya üzerinde inceleyerek karar verir. Ancak bazen taraflardan gerekli izahat alma ihtiyacı bulunur ise ön inceleme duruşmasında tarafları dinleyerek dava şartlarının mevcut olup olmadığı konusunda ilk duruşmada karar verir.

Hakim İlk İtirazları İnceler:

İlk itirazlar davalı tarafından davaya cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gereken itirazlardır. Bu itirazlar cevap dilekçesinde mevcut değil ise bir daha ileri sürülmeleri mümkün değildir. Hakim bu itirazın cevap dilekçesinde bulunup bulunmadığını re’sen gözetmek durumundadır.

Boşanma davalarında ilk itirazlar yetkiye ilişkindir. Davalı kendisine gelen dava dilekçesini tebliğ ettiği tarihten itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde yetkiye itiraz etmelidir. Cevap dilekçesinde yetkiye itiraz yok ise artık bir daha yetkiye itiraz edemez.

Burada şunu ifade etmek gerekir ki; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ilk itirazlar olarak yetki dışında iş bölümü itirazı ve tahkim itirazı da düzenlenmiştir. Ancak boşanma davalarında iş bölümü itirazı ve tahkim itirazı olanağı, boşanma davalarının niteliği itibariyle mümkün değildir.

Hakim Uyuşmazlık Konularını Tam Olarak Tespit Eder:

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların temel istemi boşanmaktır. Ancak boşanmanın mali ve mali olmayan sonuçları da bulunmaktadır. Boşanma davası ile birlikte istenmesi mümkün olan mali ve mali olmayan sonuçları içeren dilekçeler dosyaya sunulduktan sonra mahkemece ön inceleme aşamasında uyuşmazlık konularının nelerden ibaret olduğu hususu tespit edilecektir.

Hakimin uyuşmazlık konularını tespit etmesinin en önemli sonucu, ön inceleme duruşma tutanağına geçen uyuşmazlıklar konusu bakımından yargılama yapılacaktır. Ön inceleme duruşma tutanağında tespit edilen uyuşmazlıklar davada dinlenilmeyecektir. Bunun tek istisnası kamu düzenine ilişkin hususlardır.

Boşanma Davasında İlk Duruşmada Neler Olur?

Ön İnceleme Duruşmasında Hazırlık İşlemleri:

Ön inceleme adından da anlaşılacağı üzere ön incelemeyi barındırdığı gibi aynı zamanda bir sonraki yargılama aşaması olan “Tahkikat Aşaması” , yani delillerin toplandığı, değerlendirildiği aşama için hazırlık işlemlerini de barındırmaktadır.

Peki ne tür hazırlık işlemleri yapılmaktadır? Taraflar dilekçelerinde bir takım olay ve olgulara dayanmaktadır.

Taraflar bu olayları dilekçelerinde mahkemeye anlatırken henüz delillendirmemişlerdir. Üstelik dilekçeler bakımından her eşin iki dilekçe hakkı olduğunu da belirtmiştik. Örneğin, Davacının dava dilekçesinde,  “Eşim beni aldatıyor“, ” Eşim bana hakaret etti“, “Eşim beni dövdü“, “Eşim beni evden kovdu” şeklindeki iddialar yer almakta iken daha sonra davalının cevap dilekçesi üzerine, davcı bu kez “ayrıca eşim beni ve çocukları aç bıraktı. Harçlık Vermedi. Bizim evden çıkmamıza izin vermedi.” şeklinde ilave iddialarda bulunabilir.

Ön inceleme duruşması yapılmadan, tarafların üzerinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar belirlenmeden, taraflardan delillerini sunması beklenemez.

(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 12/03/2015 tarih 2014/19136 Esas ve 2015/4233 karar sayılı ilamı)

Çünkü taraflar dilekçeler aşamasında iddialarını ve savunmalarını diledikleri gibi genişletebilir veya daraltabilirler.

İşte ön inceleme duruşmasında artık tarafların iddialarını ve savunmalarını genişletme imkanı ortadan kalkar. Uyuşmazlık tam anlamıyla tespit edilmiş olur ve taraflar artık dosyaya yansıyan uyuşmazlık konusuna göre hangi delillere dayanabileceklerini, hangi iddia ya da savunmalarını ne şekilde ispatlayacaklarını belirleyebilirler.

Ön İnceleme Duruşmasında mahkemece hazırlık işlemi olarak;

Taraflara delillerini sunmaları için süre verilir.

Taraflara henüz dosyaya sunmadıkları delillerini iki haftalık kesin süre içerisinde sunmaları için süre verilmektedir. Delil listesi halinde tarafların delillerini sunmaları gerekmektedir. Yine aynı şekilde dilekçelerinde tanık deliline başvurmuş iseler bu tanıklara ilişkin tanık listesinin de dosyaya sunulması gerekmektedir.

Taraflarca sunulmuş bulunan delillerin toplanması için gerekli işlemler yapılır.

Bazı deliller tarafların elinde bulunmayabilir. Bu durumda tarafların delil listesindeki bu delillerin nereden temin edileceğini bildirmesi halinde mahkemece bu delillerin toplanması için işlemler yapılacaktır.

Örneğin banka kayıtlarının getirtilmesi için ilgili bankaya yazı yazılacaktır. Telefon dökümlerinin getirtilmesi için ilgili operatöre yazı yazılacaktır. Ya da tarafların gelir durumu için çalıştıkları işyerlerine maaş bordrosunun gönderilmesi için yazı yazılacaktır.

Yine tarafların tanıklarını duruşmada hazır etme/bulundurma zorunluluğu olmadığından mahkemece tarafların tanık listesinde yer alan kişilerin beyanlarının alınması için eğer tanıklar mahkemenin bulunduğu şehirde ikamet ediyorlar ise davetiye çıkarılmasına, farklı bir şehirde oturuyor iseler tanıkların beyanlarının alınması için tanığın ikamet ettiği adreste yer alan Aile Mahkemesine talimat yazılacaktır.

Hakim Tarafları Sulhe Davet Eder.

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’da hakime ön inceleme duruşmasında tarafları sulhe davet etme görevi verilmiştir. Hakim tarafları önce sulhe davet edecektir.

Buradaki sulh kavramı taraflar arasındaki uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümünü, gerektiğinde uzmanlardan da yararlanarak teşvik edecektir.

Taraflar sulh olmayacaklarını beyan etmeleri halinde yargılamaya devam olunacaktır.

Boşanma Davasında İlk Duruşma Nasıl Olur?

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşma Nasıl Olur?

Fark ettiyseniz tüm bu açıklamalar hukuk tekniği bir başka deyişle hukuk usulü ile ilgili teknik konulardan oluşmaktadır.

Gelin hep beraber ilk duruşmada neler olduğunu ve duruşma tutanağına nelerin yazıldığı hususunu ayrıntılı bir örnekle inceleyelim.Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşmayı canlandıralım.

Boşanma Davasında İlk Duruşmanın Belirlenmesi ve Taraflara Bildirilmesi:

Yukarıda açıkladığımız üzere mahkemece dilekçeler aşaması sonuçlandıktan sonra Ön İnceleme Duruşma günü belirlenir.

Eğer kendinizi bir boşanma avukatı ile temsil ediyorsanız boşanma avukatınıza, eğer avukatınız yok ise size duruşma gününü, duruşma saatini ve duruşma yerini belirten bir davetiye gelecektir.

Duruşma gün ve saatinde duruşma salonu önünde bulunmanız gerekmektedir.

Tarafların Duruşma Salonuna alınması:

Duruşma günü için belirlenen tarih ve saatte duruşma salonuna geldiniz. Mahkeme mübaşiri tarafından tarafların adı ve soyadı yüksek sesle söylenmek suretiyle anons edilir. Duruşma salonuna taraflar ve vekilleri alınır.

Duruşma salonunda hakimin kürsüsü ve önünde duruşmada söylenenleri bilgisayar ortamında yazan Zabıt Katibinin masası bulunur.

Ayrıca hakime göre sağ ve sol tarafta karşılıklı iki masa bulunmaktadır.

Celse (Oturumun) Açılması :

Davacı ve davacı vekili hakime göre sağ tarafta bulunan masaya oturur.

Davalı ve vekili ise hakime göre sol tarafta bulunan masaya oturur.

Hakim duruşmanın başladığını belirtir. Ve duruşmaya gelenler duruşma tutanağına geçirilir

Belirli gün ve saatte duruşmaya mahsus salonda oturum açıldı.

 Davacı A ile vekili Av. Ali Deniz, davalı B… ile vekili Av. Ensar Akşan geldi. Başka gelen yok. Açık Yargılamayla “Ön İnceleme Duruşmasına” başlandı.

Duruşmaya Katılan Taraf Asillerinin Kimliğinin Tespiti:

Duruşmaya avukatların yanında taraflar da katılmış ise; önce davacının daha sonra davalının kimlik ve adres bilgileri tespit edilir. Bunun için taraflardan kim olduklarını  tespite elverişli bir kimlik  vermesi istenir. Bunun için Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport gibi bir belgeyi ibraz etmelisiniz.

Dosyaya Giren Belgelerin Okunması:

Daha sonra mahkemece tarafların sunduğu dilekçeler ve dosyaya giren belgeler okunarak tutanağa geçirilir.

Taraflara duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin tebliğ edildiği, tarafların nüfus kayıtlarının dosya içerisine alındığı, taraflar için kolluğa yazılan sosyo-ekonomik durum araştırması yazılarına cevap verildiği görüldü. Okundu dosyasına konuldu Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekesi ve ikinci cevap dilekçesi okundu.

Tarafların Sulhe Teşvik edilmesi:

Hakim Tarafları Sulhe Teşvik Eder. Kanundan doğan bir zorunluluk olarak tarafların evliliklerini devam ettirebilecekleri, gerekirse bu konuda profesyonel yardım alabilecekleri konuları açıklanarak taraflar arasında sulh ihtimalinin olup olmadığı hususu sorulur. Taraflardan bir tanesi sulh olmak istemediğini beyan ederse sulh gerçekleşmediğinden duruşmaya devam olunur.

Taraflara 4787 sayılı Kanun 7. maddesi uyarınca sulhe teşvik edildi. Gerektiğinde uzman yardımından yararlanacakları hususu hatırlatılarak soruldu.

Davacı ve vekili : Sulh olma ihtimalimiz bulunmamaktadır dediler.

Davalı ve vekili : Sulh olma ihtimalimiz bulunmamaktadır dediler.

Taraflar arasında sulh ihtimalinin bulunmadığı anlaşılması üzerine artık uyuşmazlığının tespitine geçilir.

Taraf Beyanlarının Alınması:

Hakim dava dilekçesini ve var ise cevaba cevap dilekçesini özetleyerek davacı taraftan diyecekleri sorulur. Davacı tarafın beyanları tutanağa geçirilir.

Cevap dilekçesi ile ikinci cevap dilekçesini özetleyerek davalı tarafından diyecekleri sorulur. Davalı tarafından beyanları tutanağa yazılır.

Dava dilekçesi ve cevap dilekçesi okundu. Soruldu.

Davacı ve vekili : Dava dilekçemizi ve cevap dilekçemizi tekrar ederiz. Tarafların boşanmalarına ve boşanmaya bağlı taleplerimizin kabulüne karar verilmesini talep ederiz. Ayrıca tedbir nafakası ve müşterek çocuğun tedbiren velayetinin tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca delil ve tanıklarımızı bildirmek üzere süre talep ederiz dediler.

Cevap diekçesi ve ikinci cevap dilekçesi okundu. Soruldu.

Davalı ve vekili : Biz de cevap dilekçemizi ve ikinci cevap dilekçemizi tekrar ederiz. Davanın reddine karar verilmesini talep ederiz. Biz de delil ve tanıklarımızı bildirmek üzere süre talep ederiz dediler.

Uyuşmazlık Konularının Tespit Edilmesi:

Mahkemece uyuşmazlığın tespitine geçilir. Uyuşmazlık konuları saptanır. Ayrıca tarafların mutabık kaldığı konular var ise bunlarda tutanağa geçirilir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık konusunun temelinden sarsılma nedenine dayalı  boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat konularından ibaret olduğu, tarafların mutaık kaldığı bir hususun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Tahkikat Aşamasına Geçildiği Hususunun Bildirilmesi ve Ara Kararlar:

Tüm bu hususlar tutanağa geçirildikten sonra mahkeme ilk ara kararları tutanağa geçirilir.

Ön inceleme aşamasının sona erdiğini ve tahkikat aşamasına geçildiğini belirtir.

Taraflara delil ve tanıklarını bildirmek üzere iki hafta kesin süre verilir.

Tarafların bildirdiği delillerin toplanması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilir. Tanıklara duruşma gününü bildirir davetiye tebliğine, taraflar arasında görülmekte olan bir soruşturma ya da ceza soruşturması var ise dosyaya getirtilmesine, banka kayıtlarının mahkemeye gönderilmesi için bankaya yazı yazılmasına vs. dair kararlar verilir.

Hakim, tarafların tedbir taleplerine ilişkin ara kararı verir. Tedbir talebi olarak müşterek çocuğun boşanma davası devam ederken tedbiren kimde kalacağı, müşterek çocuk için diğer eşin sağlayacağı parasal katkıyı (tedbir nafakası), eş için tedbir nafakası, boşanma davası devam ederken müşterek çocuk ile velayet kendisine verilmeyen aş arasındaki kişisel ilişkiyi ara kararında belirler.

Tedbiren Velayet hakkında detaylı bilgi için Boşanma Davası Devam Ederken Tedbiren Velayet başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Tedbir nafakası  hakkında detaylı bilgi için Boşanma Davasında Tedbir Nafakası başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. 
Çocukla Kişisel İlişki  hakkında detaylı bilgi için Eşin Çocukla Kişisel İlişki Kurma Hakkı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Tahkikat duruşma gün ve saati bildirilir.

İlk Duruşmada Hakim Taraflara Ne Sorar?

İlk Duruşmada Hakim Taraflara Ne Sorar?

İlk duruşmanın amacı uyuşmazlığın tespiti ve sulhe davettir. Ancak uyuşmazlığın tespiti öncesinde sulhe davet gündeme gelecektir.

Dolayısıyla hakim öncelikle eşlere sulh ihtimalinin bulunup bulunmadığını soracaktır. Yani evliliğini devam ettirme konusunda bir niyetiniz var ise gerekirse uzmanlarımızdan faydalanabilirsiniz, uyuşmazlık yaşadığınız konuları uzmanların yardımı ile çözmek isterseniz bu seçeneği değerlendirebilirsiniz. Sulh olma ihtimaliniz var mı diye soracaktır.

Sulh olma ihtimali yok ise, vermiş olduğunuz dilekçeleriniz ışığında beyanlarınızı (taleplerinizi) soracaktır.

Ayrıca mahkeme hakimi taraf dilekçelerinde muğlak (belirsiz), ya da anlaşılamayan hususlar konusunda taraflardan açıklama isteyebilir. Bu konuda sorular sorabilir. Örneğin: taraflardan bir tanesi tazminat istediğini beyan etmiş ancak maddi tazminat mı yoksa manevi tazminat mı istediğini sorabilir.

Ayrıca hakimin davayı aydınlatma yükümlülüğü kapsamında taraflara soru sorabilir. Örneğin kendisine şiddet uygulandığını iddia eden davacıya, mahkeme hakimi bu konuda açılmış bir soruşturma ya da ceza dosyası bulunup bulunmadığını sorabilir.

İlk Duruşmaya Davacı Katılmaz İse Ne Olur?

Davacı kendi açmış olduğu davayı ya bizzat ya da avukatı aracılığıyla takip etmelidir. Eğer davacı ilk duruşmaya katılmazsa ise iki olasılık gündeme gelecektir.

Davacının duruşma günü duruşmaya gelmemesi üzerine,  davalıdan davayı takip etmek isteyip istemediği hususu sorulur.

Davalı eğer açılan davayı takip etmek isterse, yani davanın devam etmesini ister ise bu takdirde ön inceleme duruşması davacının yokluğunda devam olunur. Ancak burada çok ciddi bir sonuç ortaya çıkar. Davalı iddialarını ve savunmalarını hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan dilediği gibi değiştirebilir, genişletebilir. Yeni iddialar ekleyebilir.

Normal koşullarda taraflar dilekçeler aşamasında sundukları dilekçede dayanmadıkları iddiaları ve savunmaları daha sonra ileri süremezler. İşte burada ön inceleme duruşmasına katılmayan tarafın yokluğunda iddialar ve savunmalar genişletilebilir, değiştirilebilir yeni iddialar ve savunmalar eklenebilir. Bu nedenle ön inceleme duruşmasına sizin ya da vekilinizin mutlaka iştirak etmesi çok büyük önem arz eder.

Eğer davalı davacının duruşmaya gelmemesi üzerine davayı takip etmeyeceğini beyan eder ise; açılan dava davacı tarafından yenilenmek üzere işlemden kaldırılır. Eğer davacı işlemden kaldırılan bu dosyayı üç ay içinde yenilemez ise yani yenileme dilekçesi sunmaz ise bu takdirde duruşma tarihinden itibaren üç ay geçmekle davanın açılmamış sayılmasına karar verilecektir.

İlk Duruşmaya  Davalı Gelmezse Ne Olur?

İlk duruşmaya davalı gelmezse duruşma davalının yokluğunda devam olunur. Çünkü kimse kendi aleyhine açılan davayı takip etmek zorunda değildir.

Bir başka deyişle davalının duruşmaya gelmemesi duruşmanın yapılmasına ya da yargılamanın devamına engel bir durum değildir. Davacının duruşmaya gelmemesi halinde dosyanın düşmesi yani işlemden kaldırılması söz konusu iken; davalının gelmemesi halinde yargılamaya devam olunacaktır.

Ancak, yukarıda maddede belirttiğimiz risk burada davalı için geçerlidir. Davacı dava dilekçesinde ya da cevaba cevap dilekçesinde belirttiği iddialarını ve savunmalarını hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan dilediği gibi değiştirebilir, genişletebilir. Veya dilekçelerinde belirtmediği  yeni iddialar ekleyebilir.

Tarafların Avukatı Varsa İlk Duruşmaya Katılma Zorunlu Mudur?

Duruşmaya Her İki Taraf (Davacı ve Davalı) Gelmez İse Ne Olur?

Kendilerine duruşma günü usulüne uygun olarak tebliğ edilen davacı ve davalının mazeret bildirmeksizin duruşmaya gelmemesi ve kendilerini bir vekil ile temsil etmemiş olmaları halinde, mahkemece “Dosyanın Yenileninceye Kadar İşlemden Kaldırılmasına” karar verilir. Uygulamada İşlemden Kaldırma kararına “Müracaata Bırakıldı” da denilmektedir.

3 ay içerisinde yenileme dilekçesi verilerek dosyanın yenilenmesi mümkündür.

Eğer bu duruşma tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bir yenileme dilekçesi verilmez ise bu takdirde mahkemece “Davanın Açılmamış Sayılmasına” karar verilecektir.

İlk Duruşmaya Tarafların, Avukatları Var İse Katılmak Zorunlu Mudur?

Çekişmeli boşanma davasında tarafların kendilerini bir vekil (avukat) ile temsil etmeleri durumunda bizzat duruşmaya katılmaları gerekmemektedir. Bu sadece ilk duruşma için değil tüm duruşmalar için geçerlidir. Kendisini vekil ile temsil eden taraf duruşmalara katılmak zorunda değildir.

Ön inceleme duruşması teknik bir duruşmadır. Yani bu duruşmada yargılamada tahkikat işlemleri dediğimiz delillerin toplanması ve değerlendirilmesi işlemi yapılmaz. Zaten tarafların beyanları dilekçelerinde belirtildiği için kural olarak bu dilekçelerinde belirtilen hususların dışına çıkılamayacağı için tarafların bizzat duruşmalara katılmasının pratikte bir faydası bulunmamaktadır.

Ancak taraflar duruşmaya katılmak isterlerse avukatları ile duruşmaya katılmalarının hiçbir sakıncası da bulunmamaktadır.

Burada özel bir durumu belirtmekte fayda görüyorum. Anlaşmalı boşanma davasında,  tarafların avukatı bulunsa bile tarafların bizzat duruşmada hazır olmaları, boşanma konusundaki iradelerini serbestçe, hiçbir baskı altında kalmadan açıklamaları gerekmektedir. Bu husus anlaşmalı boşanma davalarını çekişmeli boşanma davalarından ayıran en önemli özelliklerden bir tanesidir.

İlk Duruşmada Tanık Dinlenir Mi?

İlk duruşma ön incelemenin yapıldığı, uyuşmazlığın tespit edildiği, tahkikat aşamasına hazırlık işlemlerinin yapıldığı aşamadır. Bu nedenle ilk duruşmada tanık dinlenmez.

Tanıkların daha önceden bildirilmiş olması veya duruşma salonu önünde hazır edilmiş olmaları da bir önem arz etmez. Tanıklar tahkikat aşamasında dinlenir. Ön inceleme duruşması yapılmadan, ön inceleme aşaması tamamlanmadan tahkikat aşamasına geçilemez.

İlk Duruşmada Belge Değerlendirmesi Yapılabilir Mi?

Taraflar dilekçe ekinde bir kısım belgeler sunmuş olabilir. Belgeler yazılı olabileceği gibi görsel de olabilir. Kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda olabilir.

Ancak ön inceleme aşaması bitmeden belge değerlendirilmesi yapılmaz.

İlk Duruşmada Bilirkişi İncelemesi Yapılabilir Mi?

Ön inceleme aşamasında henüz tarafların hangi konuda anlaştıkları hangi konularda uyuşmazlık yaşadığı konusu tespit edilmediğinden, tarafların iddiaları ve savunmalarının neler olduğu tespit edilmediğinden kural olarak bilirkişi incelemesi yapılamaz.

İlk Duruşmada Neyi Talep Edebilirim?

İlk duruşmada dilekçelerinizdeki taleplerinizi tekrar edebilir, varsa tedbir taleplerinizi dile getirebilirsiniz. Örneğin müşterek çocuğun velayetinin tedbiren size verilmesini, çocuk için ve kendiniz için tedbir nafakası talep edebilirsiniz. Ortak konutta oturuyor iseniz, bu konuda bir uyuşmazlık var ise dava süresince tedbiren ortak konutun size özgülenmesini talep edebilirsiniz.

İlk Duruşmada Nafaka Bağlanır Mı?

İlk duruşmada gerek tarafların kendileri için gerekse müşterek çocuklar için tedbir nafakasına ilişkin bir karar verilecektir.

Tedbir nafakası ile ilgili detaylı bilgi için web sitemizde ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

İlk Duruşmada Çocuklarımı Alabilir Miyim?

Mahkeme hakimi tedbiren velayet (geçici velayet) henüz bir karar vermemiş ise ön inceleme duruşmasında müşterek çocuğun boşanma davası süresince kimin yanında kalacağı, hangi eşin himayesinde olacağı hususunda tedbiren velayet kararı verecektir.

Mahkemece tedbiren velayete ilişkin karar verirken aynı zamanda, çocuğun yanında bulunmayan eş ile çocuk ya da çocuklar arasındaki kişisel ilişki konusunda da bir karar verilecektir.

Daha kapsamlı bilgi için, “Tedbiren velayet: Boşanma Davasında Geçici Velayet” başlıklı yazımızı inceleyin.

İlk Duruşmadan Sonra Ne Yapmalıyım?

İlk duruşmada yani ön inceleme duruşmasında tarafınıza tüm delil ve tanıklarınızı bildirmek üzere iki haftalık kesin süre verilmiştir. Bu iki haftalık süre içerisinde delil dilekçesi ve tanık listesi sunmanız gerekmektedir.

Bu nedenle ilk duruşma sonrasında mutlaka boşanma avukatınız ile bir araya gelerek delillerinizin neler olduğunu, bu delillerin nereden getirtilebileceğini görüşerek kararlaştırmalısınız.

Yine, hangi tanıkların bildirileceği, tanıkların hangi konuda tanıklık yapacağı hususunu değerlendirmeli delil ve tanık listesini hazırlayarak iki haftalık kesin süre içerisinde mahkemeye sunmalısınız.

Mahkemece boşanma davasına özgü tedbirler ile ilgili bir ara kararı verilmiş ise kararın icrası ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunmalısınız. Örneğin çocuğun tedbiren velayeti size verilmiş ise çocuğun karşı taraftan teslim alınması için çocuk teslimi gündeme geleceği gibi çocuk ve sizin için tedbir nafakası ödenmesine karar verilmiş ise tedbir nafakasının icra marifetiyle tahsili için icra takibi açılmalıdır.

Duruşma Salonunda Uyulması Gereken Kurallar

Duruşma Salonunda Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

Duruşma salonu, duruşmanın yapıldığı yerlerdir. Duruşmaların aleniyeti ilkesi gereğince kural olarak herkes duruşma salonunda duruşmayı izleyebilir. Duruşmalar halka açık yapılır.

Ancak yargılamanın yapıldığı ve adaletin dağıtıldığı duruşma salonlarının bazı düzen ve kuralları bulunmaktadır.

Eğer Davanın Tarafı (Davalı Ya Da Davacı) İseniz  :

 • Kimliğinizi ispatlayacak bir belge olmaksızın (Kimlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi vs.) olmadan duruşmaya gitmeyiniz. Çünkü duruşmada kimliğinizi ispatlayamazsanız duruşma salonuna alınmazsınız.
 • Adınız anons edilmeden duruşma salonuna girmeyin.
 • Duruşma salonuna girerken telefonunuzun sessize alındığından ya da kapalı olduğundan emin olunuz.
 • Duruşma salonunda size gösterilen yere geçiniz. Davacı iseniz hakime göre sağ tarafta bulunan masaya, davalı iseniz hakime göre sol tarafta bulunan masaya oturmalısınız.
 • Eğer davanın tarafı iseniz size söz hakkı verilmeden konuşmayınız. Eğer bir konuda konuşmanız gerekiyor ise bu takdirde mahkeme hakiminden söz isteyebilirsiniz. Merak etmeyin, mahkeme hakimi mutlaka sizin beyanlarınızı ne diyeceğinizi sormak için size söz hakkı verecektir.
 • Ancak size söz hakkı verildiğinde karşı tarafa değil hakime doğru konuşmalısınız. Karşı taraf ile sataşmaya, tartışmaya girmemelisiniz.
 • Duruşmanın düzenini bozacak şekilde karşı tarafa hakaretvari, aşağılayıcı, onur kırıcı sözler söylememelisiniz.
 • Duruşmada hakime “Sayın Hakim”, “Sayın Yargıç”, “Hakim Bey” ya da “Hakime Hanım” şeklinde hitap ediniz. Hocam, abi, dayı vs. şeklinde hitap etmeyiniz.
 • Duruşmaya girerken hakime selam verme, “Günaydın” ya da “İyi Günler” demeyiniz.
 • Duruşma bitmeden duruşma salonunu terk etmeyiniz.
 • Duruşmada kimliğinize ilişkin bilgileri doğru ve eksiksiz olarak cevaplayınız.

Eğer Davanın Tarafı (Davacı-Davalı) Değilseniz:

Duruşmaların aleniyeti ilkesi gereğince duruşmaları izleyici olarak izleyebilirsiniz. İzleyiciler için duruşma salonunda oturabileceğiniz alanlar bulunmaktadır.

 • Duruşma salonuna girerken cep telefonunuzu kapatın ya da sessize alın.
 • Duruşma da sizin konuşma ya da beyanda bulunma hakkınız bulunmamaktadır. Dolayısıyla duruşmada sessiz olmalı ve duruşmaya müdahale etmeyeceğiniz gibi sessizliği bozacak şekilde yanınızdaki kişiler ile konuşmamalısınız.
 • Duruşmada aleniyet ilkesi sadece duruşmayı izleme açısından bir hak olup, duruşma salonu içerisinde duruşmayı görüntü ya da ses kaydedici cihazlar ile kaydedilmesi, fotoğraf çekilmesi gibi hususlar ayrıca suç teşkil etmektedir.
 • Duruşma düzenini bozmanız halinde uyarılabilir, duruşma salonundan çıkartılabilirsiniz. Duruşma salonu düzenini bozmaya devam etmeniz halinde mahkeme hakimi tarafından yaptırımlara maruz kalabilirsiniz.

Duruşma salonunda uyulması gereken kurallar ve bu kurallara uymayanlara yönelik yaptırımlar konusunda daha detaylı bilgi almak isterseniz “Duruşmaya Herkes Katılabilir Mi?! başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Boşanma Davası Duruşma Tutanağı

Duruşma Tutanağına Ne Yazıldığını, Nasıl Öğrenebilirim?

Duruşma salonunda tarafların bulunduğu masada bilgisayar ekranı bulunmaktadır. Duruşma tutanağına yazılan her şeyi görebilirsiniz. Duruşmada ekranda yazılanları takip ederek beyanlarınızın tam ve eksiksiz olarak geçtiğinden emin olunuz.

Boşanma Avukatım Var, Duruşmada Ben De Konuşabilir Miyim?

Boşanma avukatınızın varlığı duruşmada konuşma ya da beyanda bulunma hakkınızı ortadan kaldırmaz. Tabi ki konuşabilir beyanda bulunabilirsiniz. Ayrıca söz hakkı isteyebilirsiniz.

Ancak boşanma avukatınız ile bu hususu duruşmadan önce konuşmalı davanızı riske atacak beyanlardan kaçınmalısınız.

Duruşma Tutanağından Örnek Alabilir Miyim?

Duruşma sonunda bu yönde bir talebiniz olmasa da, taraflara duruşma tutanağının bir örneği verilecektir.

Duruşma Günü Verildi Ne Demektir?

E-Devlet uygulamasında ya da Vatandaş Portal üzerinde tarafı olduğunuz boşanma davası ile ilgili olarak Duruşma Günü Verildi şeklinde bir ifade yer almakta ise duruşmanın yapıldığı mahkemece yeni bir duruşma tarihinin verildiği anlamına gelmektedir.

Bu durumda eğer duruşmaya bizzat katılmamış iseniz, boşanma avukatınızdan duruşmaya ilişkin bilgi vermesini isteyebilirsiniz.

İlgili Makaleler

130 Yorum

 1. Merhabalar bende boşanma davası açmayı düşünüyorum bu hafta ama dosya masraflarını karşılayacak maddi imkanım yok ne yapabilirim? Bu konuda yardımcı olur bilgi verir misiniz?
  Teşekkür ederim.

  1. Dava açacak maddi durumunuz bulunmuyor ise büyük ihtimalle boşanma avukatı ücreti ödeyecek mali durumunuz da bulunmuyor.
   Bu durumda yapmanız gereken bulunduğunuz ilde yer alan Baroya müracaat ederek hem ücretsiz avukat istediğinizi hem de adli yardımdan yararlanarak dava açmak istediğinizi belirtin.
   Adli yardım bürosu tarafından atanan avukatınız adli yardım talepli dava açacaktır. Adli yardım talebiniz mahkemece kabul edilmesi halinde herhangi bir dava harcı ödemeyeceksiniz.
   Esenlikler dileriz.

   1. Eşim boşanma davası açmış bende haklarımı kaybetmemek için açtım ve şimdiye kadar şiddet gören benim beş yıl boyunca çocuklarım için babasının altını temizledim ccoujlarim çok küçük her şeye rağmen çocuklarım için boşanmak istemiyorum ben bosanmak istemezsem hakim kendiliginden bizi bosarmi teşekkürler

 2. Çok teşekkür ederim sağolun ilgilendiğiniz için. Bir şey daha sorabilir miyim? Ben çok yeni evliydim geçen sene aralıkta düğünüm oldu, yuvamızda kaynanam görümcem yüzünden yıkıldı 4 ay orada kaldım hergünümde ağlattılar eşim hiç yanımda olmadı hamileyken babamlara gönderdi, çocuğumun kalbi de üzülmekten durdu? hastaneye bile gelmediler, bütün bileziklerimi de elimden almışlardı düğünden gelen bütün takıları da, bunlara rağmen 8 aydır bekliyorum belki pişman olur gelir diye gelmedi, bende artık yeter sabrettim diye bu hafta dava açmaya karar aldım. Bu durumda maddi haklarımı alabilir miyim? Bileziklerimi ver bir imzada anlaşmalı bitsin diyorum bileziklerimi de vermiyor mahkeme benim hakkımı alır mı onlardan zaten nafaka vesaire hiçbirşey istemiyorum sadece bileziklerimi alsam kafidir, tekrar teşekkür ederim.

  1. Merhaba,
   Bilezikler hususu Ziynet Eşyası Alacağı Davasının konusudur. Boşanma davası içerisinde ziynet eşyası talep etmenin belirli koşulları bulunmaktadır. Ziynet eşyası alacağı konusunda boşanma avukatınızın yardımıyla olumlu bir sonuç alabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 3. Merhaba 6 aylık evliyim 3 aydır eşimi uzak tutarak birbirimize göstermiyorlar benden soguttular kayınvalidem benim bilezik zihniyet eşyalarımı vermeyeceğini versemde eksik vereceğini söylüyor ve evliliğin bitmesine sebep olan kayınvalidem ve beni evinde zorla oturmaya zorladı kendi evimiz oldugu halde gidersen seni geberterim diyerek hakaret ettu ve benim burnum kırılacak derecede dövdü ve kaynım da dövdü burnum fena halde kanadı babami yeni kaybettim yetimim diye benu ailesi çok ezdiler ve ben herşeyimi almak onlara tazminat davası açmak maddi manevi istiyorum ne yapmam lazım lütfen yardımcı olurmusunuz

  1. Nur Hanım Merhaba,
   En kısa zamanda boşanma avukatına müracaatla boşanma davası açmalısınız.
   Ekonomik durumunuz iyi değilse bulunduğunuz ildeki barodan adli yardım bürosundan ücretsiz avukat talebinde bulunmalısınız.
   Boşanma avukatınız ile mağduriyetiniz giderilecektir.
   Esenlikler dileriz.

    1. Merhaba,
     Aslında davalının duruşmalara gelmemesi davayı uzatan değil kısaltan bir unsurdur. Avukatınıza müracaat ediniz.

     1. Merhaba ben boşanma davası açtım maddi durumu olmadığı için adli yardım talepli avukat istedim 3-4 ay oldu çıkmadı aradım adli yardımı dilekçe verdiniz bekleyeceksiniz dedi ben baroya gittim bana avukatın çıktığını ama geç kaldığımı bu saatten sonra avukatın yardımcı olamayacağını söylediler benim bu durumda ne yapmam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz

   1. Merhaba eşimle sekiz ay birlikte yaşadık kayınvalidem kayın pederim babamın parası için kızını alıp bu evlilik bitti kızı vermiyorum dedi eşimde benle gelmek istemedi bende boşanma davası açtım benden nafaka tazminat alabilir mi

  2. Nur kardeşim, Rabbim yardımcın olsun, benim de maddi imkanım yok diye bende baro’ya başvurdum ve 10 gün içerisinde çok şükür olumlu sonuç aldım. Geçtiğimiz hafta Avukatla görüştüm ve dava açıldı, şu an duruşma günü verilmesini bekliyorum. Maddi imkanın yoksa sana da tavsiye ediyorum kardeşim. Allah’a sığın sürekli dua et, güzel yüreğini üzme kardeşim, Rabbim her zaman bizim gibi mazlum ve mağdur olanların yanındadır. Bir de kardeşim şu var bu uzun zaman içerisinde bende çok şeyden ders aldım. Şunu anladım evlilik sabır gerektiriyor, her ne kadar dava açmış olsam da, dua ediyorum Rabbim eşime pişmanlık versin, kaynanamlardan uzakta ev tutsun yuvamız yıkılmasın inşallah, güzel kardeşim sana da tavsiyem, eğer eşin pişmansa ve senin yanında olucaksa, sevginiz varsa yuvan için son bir şansı ver. Hepimiz beşeriz hataya düşebiliriz, yeter ki hatasının farkına varmış olsun. Her kışın sonu bahardır, inşallah bizim de güzel günlerimiz olucak. İnşallah dualarım bizim gibi mazlum durumda olan kardeşlerim için, Rabbim seninle olsun kendine iyi bak ❤️??? Ali bey sayfanızı meşgul ettik kusura bakmayın olur mu, kardeşimin durumuna çok üzüldüm yazmak istedim. Teşekkür ederim, esenlikler dilerim. ?

 4. Mrb. Benm de bi boşanma davam var şubatta fakat ön inceleme duruşma tarihi boş direk dava tarihi verildi ön inceleme yapılmayacak mı bu durumda. İkimizde tanıklarımızı yazmıştık direk tanıklar dinlenirmi ilk duruşmada.

  1. Merhaba,
   Ön İnceleme Duruşması yapılamadan bir tahkikat aşamasına geçilemez. Tahkikat aşamasına geçilmeden tanık dinlenemez.
   Büyük ihtimalle belirtilen duruşma tarihinde ön inceleme duruşması yapılacaktır.
   Esenlikler dileriz.

    1. İnsanların neler yaşadığını bilmeden yargılamayın. Ortada kurtarılmaya değer bir yuva yok belki!!!

    2. Helal olsun sana bacım. Benimde dikkatimi çekti aynı husus. İstisnalar hariç kadın kısmının dini imanı para sanki. Nasıl bir psikoloji anlamakta zorlanıyorum.

 5. İyi akşamlar,
  4 Kasım tarihinde çekişmeli boşanma davası açtım ama sadece karakola ifadeye çağırdılar mahkeme ne zaman görülür

 6. Merhaba. Esim bana anlasmali bosanma davasi acti 8 subatta. Ben bosanmak istemiyorum dedim ama nasil boyle anlasmali acmis bilmiyorum herhangi bir seye imza atmadim protokol vs. Aramizda buyuk bir sorun yok ama iste inat ugruna. 2 yil oldu evleneli ve bir bebegim var 15 aylik. Anlasmali acmis olmasi beni tedirgin ediyor nasil olur bu. Birde ben bosanmak istemiyorum ne yapabilirim

  1. Belki esim vazgecer umidi ile bekliyorum oturdugumuz evi dagitma hakki varmi. Ilk dava gunu ne zmn olur yakin bir tarih mi olur allah herkese yardim etsin 🙁

  2. Nur Hanım Merhaba,
   Anlaşmalı boşanma davasının açılması, boşanma davasının anlaşmalı şekilde sonuçlanacağı anlamına gelmez.
   Duruşmaya davet edildiğinizde duruşmada boşanmak istemediğinizi pekala söyleyebilirsiniz.
   Duruşmanın hangi tarihte olduğuna dair zaten size bir bildirim gelecektir.
   Dava dilekçesi size geldiği zaman mutlaka bir boşanma avukatı ile görüşmeli ve birlikte hareket etmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  3. Merhaba lar ben bir adamla tanıştım 5 sene önce,,onu sevdikden sonra eşinden ayrı ama daha bosanmadigini söyledi ondan bir kızım var bende bırakmadım eski eşine boşanma davası açtı 5 martta dava var eski eşi gelmeyecekmis sormak istediğim soru tek celsede biter mi o evde kalmıyor başkasından kızı var hakim ne karar verir sizce

 7. Merhabalar, benim dava açıldı, karşı tarafta avukat tutmuş fakat şöyle bir sorun var bizim hazırladığımız dilekçeye karşı vermeleri gerekmiyor mu? Bugün bana mesaj geldi onlarda bana dava açmışlar bu dava ne davası olabilir ki bana yalnızca cevap dilekçesi yazmaları gerekmiyor mu?

 8. Merhaba iyi akşamlar 7 aylık evliyim eşimle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdik yalnız 1 yıldan az olduğu için dosya kapandı onun yerine çekişmeli boşanma davası açmamız söylendi. Anlaşmalı boşanma davasında ev esyalarini talep etti ve bende kabul ettim. Yalniz dosya kapanip sonuçlanmadı.davayı acar açmaz eşim evdeki tüm eşyaları aldı götürdü. Bu konuda ne yapabilirim yasal olarak bi hakkim var mı?

  1. Tabiki haklarınız mevcut.
   Ancak anlaşmalı boşanma davasını anladığım kadarıyla boşanma avukatı aracılığıyla açmamışsınız. Yoksa böyle bir hata yapılmazdı.
   Boşanma avukatına müracaat etmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 9. Merhaba lar ben bir adamla tanıştım 5 sene önce,,onu sevdikden sonra eşinden ayrı ama daha bosanmadigini söyledi ondan bir kızım var bende bırakmadım eski eşine boşanma davası açtı 5 martta dava var eski eşi gelmeyecekmis sormak istediğim soru tek celsede biter mi o evde kalmıyor başkasından kızı var hakim ne karar verir sizce

 10. Merhabalar Ali bey şimdi boşanma davasında kısırlık ve anlaşamama uyuşamama nedeni ile çekişmeli boşanma ne kadar sürede olur ilk mahkeme olmuş ve karşı taraf bayana nafaka bağlanırmı ve bayan eşin aldattığını idda etmiş ve telefon dökümanı istemiş bu konu hakkında bilgi almam mümkünmü şahıs abimdir avukat tutma olasılığımızda yok

 11. Merhabalar ali bey ben esime elde ettigim ve konusup teyidini aldığım bir numarayla iliskisinin olmasindan dolayi bosanma davasi açıp geçmişe donuk olarak telefon kayıtlarını istedim.Bir sekilde minimum 6 ay olmak suretiyle uzun uzun gece ve gündüz sms ve telefon konuşmalarını gördüm. Fakat ayni şekilde oda veni suçluyor ve kaydı istiyor istemesinde hicbir sakınca yok cunku evliligim boyunca yani bir bucuk yıldır herhangi bir sekilde eski erkek arkadasimla ne konusmam var ne de mesajlasmam yalnizca evlenmeden 6 ay once kisa bir konuşmamız olmuştu kendisiyle hepsi o kadar.Fakat simdi esim kiz arkadaşlarımızla olan whatsap kayıtlarında onun da ismi geçtiği icin delil olarak sunmak istiyor.Isminin geçmesi de napiyor var mi biri hayatibda gibisinden konuşmalarımız var ve kizlar fotolarını falan atmışlardı cunku hem bizim okul arkadaşımızdı kendisi onlarin da yakin arkadasi olmasindan dolayi grupta fotoğraf falan atmislar ama dedigim gibi benim o sahisla herhangi bir iletisimim yoktur.Simdi esim bu konusmalari benim aleyhime aldatiyor gibi sunabilir mi konusmalari da arkadasimdan almis  ve bir diger sorum da evlenmeden onceki telefon kayitlarim onemli mi sonucta sürekliliği yok ve evlilik öncesi 

  ( o gruptaki yazıları arkadasim vermisse ona yasal delil midir eger arkadaşım kendisi sahit olup verme ihtimali var midir acaba )

  Yardimci olursaniz çok sevinirim gercekten 

  1. Betül hanım merhaba,
   Boşanma evlendiğiniz tarihten dava tarihine kadar geçen süre içerisindeki eylemleriniz ile ilgilidir. Evlenmeden önceki hususlar nazara alınmayacaktır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 12. merhaba. 10 senedir süren evliliğimi belirli sebeplerden ötürü bitirme kararı aldım. bankada bir miktar param bulunmakta. mahkeme bu paradan eşimede hak sağlarmı. böyle bir durum söz konusu olabilirmi. bilgi verirseniz çok sevinirim. teşekkürler.

 13. Merhaba:
  Ben eşimden ayrı yaşıyorum 2 ay kadar oldu evi terk etti anlaşamadığımız için bende evi terk et diye devamlı söylüyordum ve buna dayanarak evi terk etti.
  3 yıllık evliligimizde 1 tane kızım var bende hanımımdan ayrılmak istiyorum ailemi annemi babamı kabul etmediğinden bende onunla yaşamama istemiyorum.
  Bana her zaman yalanlarla hareket ettiği için bende kendisine kızıyordum.
  Ben askeri ücretli çalışan biriyim benden tazminat ve mandı manevî ne hak alır.
  Bana da barolar birliğinden avukat verirler mi?
  Lütfen bi bilgi vermenizi rica edrim

  1. Ömer bey,
   Eşinize sürekli olarak, “evi terket” demek suretiyle evi terk etmesini istemek bir boşanma sebebidir.
   Maddi ve manevi tazminat sorumluluğunda tarafların boşanmaya sebebiyet veren olaylardaki kusur durumuna bağlıdır.
   Barodan Adli Yardım kapsamında avukat görevlendirilip görevlendirilmeyeceğini görüşebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 14. İyi günler . Ben eşimle boşanma aşamasındayım. Henüz ilk durusmamiz yapılmadı ve Corona virus nedeniyle Eylül ayına ertelendi. 4 aydır çocuğumu göremiyorum. En son gördüğümde eşimin ailesi tarafından darp edildim ve mağdur olduğum mahkemece belirlendi. Esime.ve babasına 1 ay uzaklaştırma verildi. Ben dava gününe kadar çocuğumu görmek için neler yapabilirim. Karşı tarafa yaklasmiyorum ve hiçbir iletişim aracı ile ulaşamıyorum.

 15. Ali bey merhaba 14 yillik evliyim eşim mutsuz yorgun olduğunu söyleyerek ayrılmak istediğini söyledi ben yanlış bir karar verdiğini düşündüğüm için ayrılmayı kabul efendim guzel bir yuvamiz 2 coxugumuz var çekişmeli dava açtı.ilk duruşmaya gitmesem 2 duruşma günü ne zamana verilir acaba cevap verirseniz cok sevinirim

  1. Tuba hanım merhaba,
   Eğer boşanmak istemiyorsanız kendinizi bir boşanma avukatı ile temsil etmelisiniz.
   İlk duruşmaya gitmemek sizin lehinizde değil aleyhinizde sonuçlar doğuracaktır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 16. Ali bey merhaba benim abimin eşi evi terketti hiç bir neden olmadan ne dayak ne içki ne aldatma hiçbir neden olmadan sadece nedeni bekarlığındaki özgürce hareketleri gezmeyi tozmayı yapamadığı için evliliği kaldıramadı ve boşanma davası açtı çekişmeli abim anlaşmalıya yanaşmadı. Çünkü abimden anlaşmalıda tabiri yerindeyse herşeyini isterim dedi.. Yengem dilekçede abimin yapmadığı hareketleri yazmış abime saygısı yoktu elinde habire telefon oynardı abime ilgisi yoktu küfürlü konuşurdu abime karşı.. Genel temizliği yoktu kendi temizliğinede dikkat etmezdi lavabodan çıkar el yıkamazdı diş fırçalamazdı abim çok söylerdi elini yıka diye sanane yıkamıyorum gibi cevaplar alırdı yani kısacası dengesiz hareketleri olan biriydi… Ve 3 yaşında yeğenim var abim kendisine verilmesini istiyor çünkü yeğenimin onların yanında sağlıklı büyümeyecğini düşünüyor çünkü bir kız çocuğunu yetiştirmeyi bilmeyen bir aile küfürbazlar temizlik bilmezler.. Yeğenine hamileyken sinirlendiğinde karnına vururmuş abim söylemişti bende şahit olmuşluğum var yeğenime karşı sinirini zapdedemediğini… Bizim şahitlerimiz var yengemin hal ve hareketlerine karşı evde huzursuzluk çıkardığına karşı.. Sizde abim kazanır mı mahkemeyi

  1. Yengemin dilekçesi hep iftira niteliğinde hiçbir kanıtı yok zaten yengemin dayısı halası olsun abimi destekliyorlar fakat kendisine yalancı tanıklar bulmuş bu mahkemede hakimi etkiler mi.. Abim için dövüyordu demiş dilekçede bunun için ne darp raporu nede emniyette tutanak hiçbiri yok sadece yalancı şahitleriyle ispatlamaya çalışacak iftira atarak mahkemede sizce bu dava sürecini kararları etkiler mi hiçbir delil olmadan sadece yalancı şahitlerle…

   1. Ve yeğenim ben anneme gitmek istemiyorum o beni dövüyor gibi cümleleri var abime söylediğinde abim videoya çekti bu işimize yarar mı mahkemenin seyrini değiştirir mi.. Ayrıyeten yeğenim bize geldiğinde babannem beni dövüyor dediğinde ve abim kim söylüyor bunu dediğinde annem söylüyor diyor bununda videosu var bu gibi videolar önemlimidir

  2. Büşra hanım merhaba,
   Davada haklı olmanız yeterli olmayıp davanızı ispatlamanız gerekir. Ancak bu yapılırken “usul, esastan önce gelir” ilkesi uyarınca usul işlemlerin süresine ve şekline uygun yerine getirilmesi gerekir. Bu nedenle boşanma avukatı ile yol alacak, sebep ve taleplerinizi net ortaya koyacak ve ispatlayacaksınız.
   Davanın kazanılıp kazanılmayacağı yargılamada yapılan işlemlere ve dosyanın içeriğine göre değişecektir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 17. Merhaba Ali bey. Eşimle 8 yıldır evliyiz. Eşim çok kıskanç birisi hemen hemen her gün needeydin kiminleydin kimin koynundaydin. Yolda yürürken önüne bak. Kasiyer kizmiydi. Senin üstüne kaynar su dökecek erkekliğini bitirecem. Trafik kazası geçirmiştim sedyede yatarken üstüme kaynar su dokuyudu az kalsın elinden aldılar. Bu kıskançlık mevzusu 4 5 senedir sürdü ama ben yıprandım tartıştık tokat attım bitane. Sürekli babasının evine gitti. Babası ben seni başkasıyla evlendiririm sana iş bulurum demiş. Babasina iyice gıcık oldum nefret ettim son zamanlarda çokça bu yüzden tartıştık geçen yine bı tokat attım sonra jandarma aldı götürdü 2 ay uzak kalma kararı verildi eşim benden boşanmak istiyo ama ben istemiyorum seviyorum bebeğinizde oldu ben trafik kazası geçirmiştim zor günler yaşadık atlatırız diye düşünüyorum dava açarsa kimin lehine olur

 18. Eşim çekişmeli boşanma davası açtı habersiz, avukat nezaretinde, asılsız iddialarla, daha doğrusu başka birileriyle gönül bağı kurduğu için hatta o şahısların yönlendirmesi ile, bir nevi kadının eşini evliyken başka biri ile aldatma olayı,
  Durum tarafıma tebliğ edildiğinde çocuklarım için herşeye katlanıp eşimi davayı geri çekmesi hususunda ikaz ettim, lakin hiç birşeyden bahsetmedi avukatıda bilgi vermiyor, bana geri çekeceğini söylemişti, bende buna istinaden hiç bir duruşmaya katılmadım, iddialarada cevap dahi vermedim,, e. Devletten takip ediyorum,
  5.duruşma günü verilmiş,
  Bir eşim davayı geri çekmişmidir
  Geri çekmede dava kaç duruşmada biter
  Ben hiç bir duruşmaya gitmedim cevap dahi vermedim, çocuklarım için eşimi yinede affettim,
  Sonuç ne olur,,
  Keza çekmediyse aldatan taraf olduğu için herhangi bir yaptırım uygulatırmı
  Çocuklarımın velayeti ni ona verirlermi
  Benden asılsız iddia vealdatmadan ötürü nafaka alabilirmi
  Aldattığını ne avukatına ne iddiasına bildirmemiş, mahkemede bilmiyor
  Bilgi verirseniz çok sevinirim

  1. Merhaba,
   Mahkemeye müracaat ederek dosyanızı inceleyebilirsiniz. Dosyanızda feragat ya da vazgeçme dilekçesi sunulmuş ise görebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 19. Ali bey benim adım Hüseyin Amasya’da yaşıyorum anlaşmalı boşanma davası açmak istiyoruz. İlk duruşma tarihi kaç ay sonraya verilir. Bilgi verirseniz memnun olurum. Şimdiden teşekkürler ederim.

  1. Hüseyin bey merhaba,
   Anlaşmalı boşanma davasında tarafların birlikte müracaat etmeleri ya da davalının mahkemeye giderek süre talep etmediğini beyan etmesi halinde kısa bir süre verilecektir. Duruşma için verilecek süre açısından mahkemenin iş yoğunluğu belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 20. Merhaba Ali bey benim eşimde ben babamların evindeyken meyir im olan ziynet kolyemi ailesine vermiş eve gelince geri getirmesini istediğim için bana hareket çekerek bir daha göremeyeceksin dedi bende ısrarla geri isteyince beni evden kovdu git seni istemiyorum dedi ve annesi bir yandan bacısı bir yandan bana sözlü olarak üstüme yürüdüler hatta bacısı bana küfür etti hakarette bulundu anahtarımoda alıp beni kovdular bir daha bu eve ayağın gelmesin dediler ve daha öncesinde de ocak şubat ayı gibi eşimle tartışma sonucu karnımdaki bebeğimin stres ve üzüntü yüzünden kalp atışları hızlı olduğu için hastaneye yatırıldım ve bu durumdan dolayı bebeğimin ve kendi sağlığım için ailemin yanına gittim doğuma gidince eşime arayıp hastanede olduğumu doğumun gerçekleşeceğini söyledim ama hastaneye gelmedi ailem benim yanımdaydı sonra aradan bir ay kadar süre geçtikten sonra çocuklarım için eşimle barıştım ve yaklaşık 2 ay kadar önce böyle yaptılar bana bu durumda davva açarsam altınımı geri alabilirmiyim ve çocuklarımin velayetini alabilirmiyim 2 aydır hiç aramadı eşim çocuklarını bile cevap bekliyorum lütfen bana cevap yazarmısınız davada haklı olrmuyum

  1. Gülşah hanım merhaba,
   Protokolün kanuni şartları taşıması ve hakim tarafından uygun bulunması halinde tek celsede boşanmanız gerçekleşir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Ali bey sorunun ve cevabın Süresi baya geçmiş ama cevabınız hatalı olmuş? anlaşmalı değil, çekişmeli boşanma davası açmış. Cevabınızı revize edersiniz belki. Bu arada deneyimlerinizi, mesleki bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim.

 21. Ali bey merhaba 5 buçuk senedir evliyim ve eşimden 4 aydır ayrı yaşıyorum.3 buçuk yaşında oğlumuz var.eşim evlilik psikolojisini kaldıramadığını benimle ilgili bir problemin bulunmadığını,evliliğin kendisine göre olmadığını.bana söyleyip anlaşmalı olarak beraber dilekçemizi doldurduk ve duruşma tarihimiz geldi 14/09/2020.yalnız çocuk konusunda ayrı kaldığımız 4 ay boyunca çok tartışmalar yaşadık 1 hafta bende 1 hafta onda kaldı.1 gün bende fazla kaldı diye kayınpederim demediğini bırakmadı.ona istinaden kızıp cevap dilekçesi yazdım,ve eşimin psikolojisinin bozulduğunu çoçuğumuzun velayetinin ona verilmesini uygun bulmuyorum diye cevap dilekçe verdim.ilk verdiğimiz ortak dilekçede protokolde çocuğun velayetini ve nafakasında mütabık olmuşduk.benim yazdığım cevap dilekçesi davayı nasıl etkiler.ikincisi sulh da eşimden boşanmak istemediğimi hakime söylesem hakim nasıl bir yol izler.

   1. Turan bey,
    Boşanmak istemediğinizi belirttiğinizde anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya dönüşür. Yani eşinizin boşanma sebeplerini ispatlaması gerekecektir. Deliller sunulacak ve tanıklar dinlenecektir. Yani davanız uzayacaktır.
    İyi günler ve esenlikler dileriz.

  1. Merhaba,
   Anlaşmalı boşanma protokolü sunarak açtığınız davada cevap dilekçesi sunmak ya da duruşmada anlaşma koşullarından bir tanesinde anlaşamadığınızı belirtmeniz halinde (örneğin velayet konusu) bu takdirde anlaşmalı boşanma davanız çekişmeli boşanmaya dönüşür. Bu takdirde boşanmak isteyen tarafın boşanma sebeplerini belirtmesi ve boşanma sebeplerini ispatlaması gerekir. Yani anlaşmalı olarak boşanma gerçekleşmez.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 22. Merhabalar geçen hafta çekişmeli boşanma davası açtım. Ancak avukat tutacak maddi güce sahip değilim adli yardıma başvurdum fakirlik belgesi getirmemi istediler fakirlik belgesi içinde sigortalı bir işte çalışmıyor olmam gerekiyormuş. Çalışıyorum ancak ay sonunu zor getiriyorum yani avukata ödeme yapabilecek güce sahip değilim. Tek başıma çekişmeli boşanma davasında sonuca ulaşabilirmiyim? Yada adli yardım avukatından yararlanmanın başka bir yolu varmıdır?

  1. Fatma hanım merhaba,
   Boşanma davaları teknik davalardır. Yazılı yargılama usulünün uygulandığı katı bir usul sistemi bulunmaktadır. Bu nedenle mutlaka ama mutlaka bir boşanma avukatı ile görüşmelisiniz.
   Adli yardım konusunda almış olduğunuz maaş, giderleriniz vs. ile birlikte yeniden müracaat etmenizi öneririm.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

 23. Merhabalar ali bey ben 2 aylık evliyim 2 ay boyunca ben eşimden ve ailesinden sürekli baskı, hakaret, şiddet gördüm uyku veya sakinleştirici verip uyutuyorlardı.ve ben gurbetteydim elimden telefonum alındı el öpmeye götürmediler beni ailemle görüştürmediler sürekli devamlı beynimi yıkadılar beni aileme karşı soğutmayı denediler 2 ay sonra yani tam 50. Günümde el öpmeye bir şans eseri getirildim 2 saat durdurup yine götürmek istediler bende hakkım olarak kalmak isteyince beni baba evinde darp ettiler. Elimde darp raporum var piskolojim çok bozuk piskoloji destek de görüyorum onunda raporu var tazminat veya nafaka alabilirim değil mi ? Yada hepsinden şikayetçi olsam ne kadar bir süre cezası olur bunun şimdi den Teşekkür ederim.

  1. Sevval hanım öncelikle geçmiş olsun.
   Zaman kaybetmeden bir boşanma avukatına müracaat ederseniz. Tüm haklarınıza kavuşabilirsiniz.
   Yaşadıklarınızı detaylı bir şekilde avukatınız ile paylaşırsanız sağlıklı bilgiyi alabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 24. Merhaba ali bey eşim çekişmeli boşanma davasi açti anlaşamadik bunun üzerine ben kendisini annesini evine bırakip memleketime gittim 15 içinde dilekce geldi dilekçeye cevap yazdim bende boşanmak istedigimi benim de ikamet ettigim yerden mahkemeye girmek istedigimi soyledim yani eşim farkli bi mahkeme de ve bende ayri bi mahkeme de bosanmak istedigimi soyledim ve bunun uzerine 3 ay falan gecti eşimin bosanma açtiği mahkemede onun yaninda ayni salonda mahkmeye katilmak istiyorum ben bu mumkun mu acaba

  1. Serhat bey,
   Boşanma davası yetkili mahkemede görülür. Yani siz istediğiniz yerde eşiniz başka bir yerde duruşmaya katılamazsınız. Duruşma tarihi size tebliğ edildiğinde gidip duruşmaya katılabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 25. Öncelikle merhabalar;
  1 yıllık evliyim ama sadece nikah yaptık eve çıktık, yaz düğünü istediğimiz için 29 ağustosta düğünümüz olacaktı pandemi nedeniyle yapamadık dolayısıyla bana vaad edilen altında takılmadı. Ağustos ayının sonuna doğru eşimde bazı değişimler gözlemledim ve ağır tartışmalarımız oldu. 1 eylülde konuştum boşanmak isteyip istemediğini sordum istiyorum diyince ve hakaret edince dava açtım. 10 eylülde yani dava açtıktan Sonra da instegram hesabında Bi kızla konuşmasını yakaladım belgeledim daha sonra da çok yakın bir arkadaşım benle birlikteyken eşimi bu kızla el ele görmüş ama söylememiş. Şimdi ilk onlarak bu altınları alabilir miyim ikincisi bu belgeyi delil gösterip arkadaşımın tanıklığını kullanabilir miyim? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Gamze hanım merhaba,
   Boşanma davasında tanıklık konusunda bazı istisnalar dışında bir sınırlama bulunmamaktadır. Arkadaşınız tanıklık yapabilir. Belgenin niteliğini bilemediğim için bir yorum yapmam mümkün değil.
   Bir boşanma avukatı ile detaylı görüştüğünüzde tüm sorularınıza cevap bulabileceksiniz.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

 26. Iyi gunler.esim bosanma davasi acmis.avukat tuttum bosanma davasina ilk cevabi yazmis ama eksik yazmis.sonradan eklemeler yapilabilinir mi?karsi taraf ikinci cevap hakkini kullanmazsa ben ikinci cevao hakki yazabilir miyim

  1. Merhaba,
   Anladığım kadarıyla dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunmuşsunuz.
   Bu durumda iki ihtimal söz konusu olabilir.
   Birinci ihtimal sizin cevap dilekçenize karşı davacı tarafından cevap verilirse, sizin ikinci cevap dilekçesinde daha önce belirtmediğiniz hususları yazarak ileri sürmeniz mümkündür.
   İkinci ihtimal sizin cevap dilekçenize karşı davacı tarafça herhangi bir cevap verilmez ise sizin başka hususları eklemeniz bu dava açısından mümkün değildir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 27. Merhabalar Ali Bey;
  Benim de annem babama boşanma davası açtı çekişmeli boşanma ilk duruşmaları ekim ayında. Tam emin olmamakla beraber babam eşimi beni ve kız kardeşimi şahit olarak yazdırmış. Biz evlatları olarak şahitlik yapmak zorunda mıyız? Bir de dilekçe olayları bitti şimdi ilk mahkemeleri ekimde bizide bu mahkemeye çağırırlar mı? Biri annem biri babam ben neyin şahitliğini yapacağım. Hicbir şekilde özellikle de eşimi bu olaylara dahil etmek istemiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Benim bir buçuk yasında bir çocuğum var onunla beraber mahkemeye gitmek istemiyorum hem virüs var hem de çocuğumun psikolojisinin etkilenmesini istemiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim.

 28. Sayın Ali DENİZ Avukatıma teşekkür etmek için buraya yazıyorum. Çok faydalı bilgiler yazmış sitesinde.

   1. ÖZLEM ;
    Meraba iyi günler , cezaevindeki eşime boşanma davası açtım ekim 7 de duruşmam var eşim boşanmak istemiyor ama ben istiyorum hemen boşanabilir miyim ? ,ben 14 yaşımdayken eşim başkasıyla evliyken beni hamile bıraktı evli değildik o zaman çocuğa nitelikli cinsel istismardan 16 yıl ceza aldı, 16 yaşımdayken ailemin imzası ve mahkeme kararıyla resmî nikâhımız kıyıldı şuan 18 yaşındayım boşanmak istiyorum sizce boşanabilir miyim ? Ailesi bana bakmadı çok rezillikler çektim kızımla beraber baba evine geldim eşim mektup yolladı babama ağır tahrik edici şeyler yazıyor küfürler ediyor hep aşırı ağır şeyler yazılı tehditlerde var çıktığımda kızını vurucam bidaha girip yatıcam gibi şeyler bunları mahkemeye sunucam işime yarar mı bilmiyorum. Ayrıca 3 yaşındaki kızımın soyadı benim babamın soyadında yani eşimin soyadı değil onun nüfusunda değil kızımı alamaz degilmi çıktığında? O boşanmak istemiyor mahkeme uzarmi yardımcı olursanız çok sevinirim 2 gün sonra duruşmam var ne yapmalıyım ? Zor durumdayım korkuyorum…

    1. Merhaba,
     Adli Yardım bürosuna müracaat ederek bir avukat görevlendirmesini isteyiniz.
     İyi günler

     1. Adli yardımdan avukatım var fakat fazla bilgi vermiyor ,ilk duruşmam yapıldı hakim sosyal ekonomik durumu araştırması istedi ben kimsenin bilmediği biyerde gizlenmek zorundayım, gizlemiyorum. Yanı eve gelselerde ben ve kızım yok. Araştırma yapamiycaklar. Bu durum kaldı diye mahkeme ne gibi karar verir bilmiyorum yardımcı olur musunuz ertelenirmi ?

 29. Merhaba 16 eylülde çekilmeli boşanma davası açtım fakat e devlette sadece dava açıldı bilgisi var. Eşime tebligat gitmiş midir ?

  1. Merhaba,
   Dava dilekçesinin eşinize tebliğ edilip edilmediğini mahkeme kaleminden ya da vatandaş portalden öğrenebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 30. Merhabalar Ali bey
  Ben eşime boşanma davası açtım 1 hafta önce çekişmeli boşanma dava dilekçemde 7 sene evliyim eşim gece hayatı var içki içiyor ve alkol kulandıgı için evde sürekli tartıştığımızı geceleri eve gelmediğini yazdım bu tartışmalar sonucu bana şiddet uyguladığını da yazdım. Ama hiç darp raporum falan yok ev içinde hem pisikolojik hem fiziki şiddet gördüğüme sadece ailem şahit onları şahit olarak gösterebilirmiyim? Bide annemin oturduğu evin tapusu benm üstüme bekarken alınmıştı ondan hak talep edebilir mi? Ben tapuyu annemin üstüne versem barodan avukat talep edebilirmiyim ? Şimdiden teşekkür ederim yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Merhaba,
   İlk sorunuz ile ilgili olarak: Darp raporu ciddi bir delildir. Ancak ülkemizde şiddete uğrayan kadınların çok yüksek bir oranı bu durumu kolluğa taşımıyor. Yani dava konusu yapmıyor. Bunu yaparken de ailesini ve çocuklarını koruma güdüsüyle hareket ediyor. Uygulamada tanık beyanları önemli bir delil olarak karşımıza çıkıyor.
   İkinci sorunuz ile ilgili olarak: Edinilmiş mallara katılma rejimi evlendikten sonraki mallara ilişkindir. Dolayısıyla evlenmeden önce alınan taşınmaz sizin kişisel malınız olup mal rejiminden kaynaklı olarak eşinizin talep ve dava hakkı bulunmamaktadır.
   İyi günler

 31. Meraba iyi günler , cezaevindeki eşime boşanma davası açtım ekim 7 de duruşmam var eşim boşanmak istemiyor ama ben istiyorum hemen boşanabilir miyim ? ,ben 14 yaşımdayken eşim başkasıyla evliyken beni hamile bıraktı evli değildik o zaman çocuğa nitelikli cinsel istismardan 16 yıl ceza aldı, 16 yaşımdayken ailemin imzası ve mahkeme kararıyla resmî nikâhımız kıyıldı şuan 18 yaşındayım boşanmak istiyorum sizce boşanabilir miyim ? Ailesi bana bakmadı çok rezillikler çektim kızımla beraber baba evine geldim eşim mektup yolladı babama ağır tahrik edici şeyler yazıyor küfürler ediyor hep aşırı ağır şeyler yazılı tehditlerde var çıktığımda kızını vurucam bidaha girip yatıcam gibi şeyler bunları mahkemeye sunucam işime yarar mı bilmiyorum. Ayrıca 3 yaşındaki kızımın soyadı benim babamın soyadında yani eşimin soyadı değil onun nüfusunda değil kızımı alamaz degilmi çıktığında? O boşanmak istemiyor mahkeme uzarmi yardımcı olursanız çok sevinirim 2 gün sonra duruşmam var ne yapmalıyım ? Zor durumdayım korkuyorum…

 32. Ali bey merhabalar eşim ilk önce 2015 te dava açtı sonra o davadan feragat etti ve yine ayni gerekçeler ile 2016 da 2. Davayi açtı sonra biz barıştık müşterek evde yaşamaya devam ettik ve nihayetinde 2020 de 3. Kez boşanma davası yine açtı ve aynı gerekçeler ile şuanda boşanma davamız çekişmeli bir şekilde devam ediyor şimdi sorum şu daha önce feragat etmiş olduğu davalardan dolayı hukuk nezdinde affetmiş sayılıyor dolayısı ile aynı gerekçeler ile hatta aynı dava dilekçelerini kopyalama şeklinde tekrar sian açmış olduğu 3.dava ya dayanak yapıyor bu durumda açmış olduğu bu yeni dava mahkemece kkabul edilirmi ?zira daha önce davadan feragat edenin tekrar aynı gerekçeler ile tekrar dava açamaz diye biliyorum yada sizin hatırlatma yapacağınız bu yönde yargıtay kararı varmı bi cevap verebilirseniz çok sevinirim iyi çalışmalar

  1. Bilal bey merhaba,
   Eşinizin daha önce dava açmış olması ve davasından feragat etmiş olması halinde o dava dilekçesinde dava konusu ettiği olaylara yeniden dayanması mümkün değildir.
   Bu konuda bir çok Yargıtay kararı bulunmaktadır. Bu kararlara internet üzerinden yapacağınız araştırma neticesinde ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Çok teşekkür ederim ali bey peki bu durumda eşimin açmış olduğu bu boşanma davası red edilirmi mahkemece

 33. merhabalar eşimin kardeşi beni vurdu yaklaşık 2 senedir yatalak durumdayım
  eşim beni yatalak haldeyken bırakıp gitti aramızda hiçbir anlaşmazlık yokken
  kardeşi beni vurduğu için gitti çünkü ailesi eşime baskı yaptı zorla evden çıkmasını sağladı
  ama burada şeytani bir plan devreye giriyor eşim sığınma evine gönderiliyor ve orada boşanma davası
  açtı bana ben dava dilekçelerini uyap vatandaş portal dan takip ettim hakkımda çok kötü ithamlarda bulunulmuş
  gayri ahlaki iftiralar atılmış ben ben eşimden ayrılmak istemiyorum boşanma davasından kısa süre sonra eşimin ailesi beni aradı ve beni ailemle tehdit etti ve şantaj da bulundular dediler ki eğer davanı gidip geri çekmezsen eşin çocukların evine geri gelmeyecek davanı git geri çek çocukların evine geri gelsin şeklinde konuştular ben bir uygulama marifetiyle konuşmaları kaydettim şimdi nasıl yol haritası belirlemeliyim ve o gayri ahlaki iftiralar mahkeme günü okunacak mı inanın duymak istemiyorum çok çirkin iftiralar var çünkü cinsellikle alakalı iftiralar okunmamasını isteye bilir miyim bu hususların dillendirilmemesini isteme hakkım var mı acaba ve ben eşimden boşanmak istemiyorum sulh yoluna gitmek istiyorum ilk davada ne sonuç çıkar ne gibi kararlar alınır acaba şimdiden çok teşekkür ederim

  1. Merhaba,
   Mahkeme gününden önce avukatınız ya da sizin tarafınızdan bir dilekçe verilmesi halinde duruşma salonunun boşaltılması sağlanabilir.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

 34. Ali bey merhabalar…size bir sorum olucaktı “ali bey yargıtayın tedbir nafakası ödenmemesi durumunda icra takip yapılamaz diye bir kararı varmı bildiğiniz” (emsal olarak mahkemeye sunmak için soruyorum halihazırda devam eden boşanma davası için )

 35. Merhaba Ali Bey. Çekişmeli boşanma davası açtım. Davayı kendim takip ediyorum. Davalının avukatı var. Dilekçeler aşaması bitti. Duruşma günü bekliyoruz. Pandemi dolayısıyla davalar uzuyor dediler mahkemeden. Bizde anlaşma protokolü ile başvurduk mahkemeye. Mahkeme gün verdi. Eğer Davalı o gün mahkeme/hakim huzuruna gelmezse davamın durumu ne olur? Şimdiden teşekkürler.

 36. Merhaba ali bey.karim temmuz 2020 de cekismeli bosanma davasi acti.dava gerekcesi ise siddetli gecimsizlik yazmis.ancak beraberlik suresi icinde evlilik temeline dayali alkol kumar zina siddet eve gelmemezlik onu yalniz birakmak hakaret vb seylerin hicbiri olmadi hakim tahminimce gerekceleri davaci karima soracaktir.bunlari soyledigi taktirde ben bunlarin olmadigini aoykeyebilirmiyim oncelikle
  Hakim davaya basladiginda ben hakime sayin hakim bey davaci dava ilgili talep sikayet ve onerinin sunmasini ve son soz hakkinin tarafina verilmesini talep etsem hakim kabul edermi ayrica davada ne delil nede sahit soz konusu simdiden tesekkurler

  1. Merhaba,
   Boşanma bir dava türü olup yargılama usullerine göre yapılır. Yani sizin düşündüğünüzü yapabildiğiniz bir şekilde değil, önceden belirlenmiş ve herkes için genel geçer kurallar ile yönetilmektedir. Bu nedenle size tavsiyem hemen bir boşanma avukatına müracaat edin. Aksi takdirde ciddi mağduriyetlere katlanmak zorunda kalabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 37. Merhaba Ali bey sizden bi konu hakkında bilgi almak istiyorum davalı davacıya şart koşa bilir mi yani çocukları sana veririm lakin evlenmemek şartı ile şart koşma hakkına sahip mi cevaplarsanız sevinirim kolay gelsin

  1. Merhaba,
   Böyle bir şey mümkün değil. Doğmamış bir haktan feragat mümkün değildir.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

 38. Merhaba Ali bey davalı 8 9 aydır çocukları ile ilgilenmiyor yani genel ihtiyaçları ile şahıs uyuşturucu alkol aldatma her türlü pisliği var ve evdeki eşyalara kadar satmış mahkemeye çok az kaldı mahkeme ilk duruşmasında çocukları davacıya verir mi bizim tek isteğimiz çocuklar davalıdan hiç bir şey istemiyoruz sorumu cevaplarsaniz sevinirim

 39. Merhaba ben Cekismeli olarak eşime dava actim beni aldattığı icin delil olarakta watsap konusmasini kendi telfonumdan cektim çıktı alıp dosyaya ekledim bu kabul görürmü.birde kadın beni aradı bunu sunamıyorum mahkemeden talep edip bu ses kaydına ulasilabilirmi ve eşinin telfon kayıtlarının incelenmesini talep edebilirmiyim.cunku hep inkar ediyor aldatmadım diye

  1. Merhaba,
   Telefonda yapılan görüşmelerin ses kaydına ulaşılamaz. Çünkü depo edildiği bir alan yoktur. Whatsap mesaj kayıtlarının fotoğrafları ise sadece emmare niteliğindedir. Bir boşanma avukatına müracaat ediniz. Hangi deliller ile davanızı ispatlayabileceğiniz konusunda detaylı bilgi alınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 40. Merhaba bana da yardim edebilir misinz benim 3 gun sonra davam var fakat davadan haberim yoktu bana herhangi birsey gelmedi e devletten yeni ogrendim dava acildigini hamileyim 7 aylik ve iki yasinda bir oglum var ustelik cocugum rahatsiz ve farkli bir ile swvki var mahkeme de bulundugum ilde degil faekli bi ilde acilmis mahmekeye gidemiyecem sorun olurmu

  1. Merhaba, Acilen bir boşanma avukatı ile görüşmelisiniz. Dilekçeler aşaması tamamlanmış görünüyor. Tebligat size niye gelmedi? Yapılan tebligat geçerli mi?Öncelikli olarak bunların tespiti lazım. Aksi takdirde ciddi mağduriyet yaşayabilirsiniz.

 41. Iyi günler
  2 aylik evliliğim. Eşim benden 9 yaş büyük 2 çocuklu boşanmış biri. 1 yıl flört ettikten sonra beni evliliğe ikna etti verdiği sözlerin hiç birini tutmadı. Telefonu gizli gizli kullanmaya başladı. Bende ya şifresini bende bilecem yada dava acacam dedim. O da yok vermicem dava aç dedi. Bende dayanamayıp peki istediğin gibi olsun verme ama 2 hafta sonra sana kanıtla gelecem dedim. O beni mahkemeye verdi ve bni kiracı olduğu evden kovdu. Nafaka tazminat talebinde bulunabilir mi. Hakimin tavrı nolur. Seviyorum ama bosancam bu davanın akıbeti nolur.
  Yardımcı olursanız mutlu olurum

 42. Cocugu hastaneye goturduk sevki vardi ve esim de geldi ikimizde mahkemeye gitmedik ilk durusmaydi ve e devletten dosya dusuruldu diyo yani bu nasil oluyo ali bey tesekkur ederim cevabiniz icin bide esimi seviyorum oda seviyor bunu da anladim ama aile baskisiyla bosaniyoruz ne yapabiliriz?

 43. Bir boşanman davamız var mahkeme daha görülmedi ama ara karar çıktı baba çocukları ayda iki onbeş tatil de bir hafta alabilecek fakat anne zorluk çıkarıyor bu durumda icraya başvuruluyor mu mahkeme olmadan icra yolu ile alamıyoruz diye bir şey duyduk. bizim hakkımız olan zamanda çocukları ne şekilde görebiliriz yardımcı olursanız çok sevinirim hayırlı günler

  1. Merhaba,
   Çocuk ile kişisel ilişki kurulmasına yönelik ara karar ya da kararlar icraya konu edilebilir.
   Eğer çocuk ile kişisel ilişkiye engel olunması yönünde belirtiler mevcut ise icra yoluyla çocuğu teslim alabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 44. Merhaba, benim annem ve babam boşanma sürecindeler, 17 yaşındayım. Annemle kalmak istiyorum ama annemin maddi gücü yok. Babamın var. İlk duruşmada seçim yapmak istemiyorum. Sizce bu bana ve kardeşlerime gecici velayeti vermek adına sorulacak mı?

 45. Merhabalar ben çekişmeli boşanma davası açtım. Aynı evde hiç yaşamadan hiç evlilik hayatı yaşamafan düğün olmadan dava açtım, düğün öncesi nikah yapmıştık. aramızda anlaşma sağladık. Hiçbir talebimiz yok nafaka tazminat karşılıklı olarak istemiyoruz. Protokol yapmak zorunda mıyız. İlk duruşmada biter mi. Sonuçta herhangi bir anlaşmazlık yok.

 46. Merhaba ben daha yeni evlendim 25 günlük evliyken hem psikolojik şiddet hemde darp gördüm darp raporum var altınlarım elimden alındı kuyumcuya emanet bırakıldı geri alabilir miyim boşanma davası açtım

 47. Merhaba ben görücü usulü evlendim eşimi daha önceden tanımıyordum eşimin çocukluktan gelen ruhsal ve pisikolojik rahatsızlığı bulunuyor ailesi tarafından baskı uygulanarak bana boşanma davası acmistir eşime hiç bir şekilde kötü bir muameleye maruz kalmamıştır lakin ailesinin benden isteği ev araba maddi durumun bu yüzden almaya el verisli değil dava dilekcesinde sunduklarını yalan olduğu gibi hiç bir delilleri vede taniklari yok bu nedenle iki çocuğumun velayetini alabilirmiyim ailesinin baskisiyla evi terk etti ailesinden tazminat alabilirmiyim nafaka alabilirmiyim

 48. İyi günler.Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşmada ihaneti ispatlamak için hakimden şu tarihte devlet hastanesi kamera görüntülerini veya şu tarihte şu kurumdaydım denildiğinde kamera kayıtlarını isteme hakkım var mı

 49. Merhaba Ali bey ben delil dilekçemi sundum taniklarimi bildirdim. 3 tanigim var birisi tanık listesinde görünüyor , diğer tanıklar gorunmuyor e devlette. Davalı karşı davacıyım. Dilekçede ismi geçiyor hepsinin görebildiğim tanık il dışında diğerleri bulunduğun sehirde daha sonra mı davetiye çıkar onlara

 50. Merhabalar;
  Yaklaşık 1.5 yıldır evliyiz. Pandemiden dolayı eşim düğünsüz aynı eve geçmem dedi. Kabul ettim. 6 ay sonra da eşim başta kendisini aldattığımı iddaa etti sonuç çıkmayınca “istemiyorum, soğudum, sevemiyorum, başkasını sevdim veya başkasını sevmek istiyorum seni istemiyorum” diyerek uzun uğraş ve iknalarıma ve aile terapistine gidelim dememe rağmen kabul etmedi ve tek taraflı davayı açtı.
  Yazınızı okudum. Mahkeme sulh önerisi sunarsa ben (davalı) kabul edersem ama eşim (davacı) kabul etmezse ne olur? Ben eşimi çok seviyorum ve halen kurtarabileceğimize inanıyorum. Kendisine en ufak sözlü ya da fiziki şiddette bulunmadım hiç. Davacı eşim evlilikte kusuru görünürse (evliyken aldatması gibi) buna rağmen hakim davalı benim aleyhime yani evliliğin sonlanmasına mı karar verir?
  Hakime karımı sevdiğimi ve birlikteliğimiz olmadığı halde evliliğimizi kurtarabileceğimizi söylesem terapiste yönlendirmesini istesem kabul eder mi? Sosyal yaşamım bu boşanmadan dolayı aşırı olumsuz etkilenecek. Kendime kötü bir şey yapmaktan korkuyorum. Bunları dile getirmeli miyim? İnanın tek istediğim boşanmayı durdurmak ve evliliğimizi yoluna koymak.
  Lütfen bu konuda bana yardımcı olunuz.

 51. Merhaba beni eşim aldattı resmi nikahlı iken başka bir adama kaçtı ilk duruşma 14 hazıran da ikinci duruşma 23 haziranda çocuğumu almak istiyorum ilk duruşma da velayetle ilgili bir karar çıkar mı

 52. Merhaba ben 4 yıllık evliyim eşim çekişmeli boşanma davası açtı ben dilekçe ye hiç bir şekilde cevap veremedim çünkü oturduğum yerde baro yoktu maddi konulardan dolayı İl’e gidemedim gideceğim yer iki saatlik yer olduğu için zor köyde oturuyorum evim biraz eski 2.5 yaşındaki kızımı alırlar mı elimden aylık gelirim 2,200 karşı taraf çocuğuma karşı çok hakaret ve bağırıyor lardi ne yapmalıyım ev tutacak eşya alacak kadar durumum yok çocuğum küçük çalışamıyorum

 53. Merhaba. Ben Özbekistan vatandaşıyım. 19 Şubat 2022 tarihinde Türk vatandaşı olan eşimle aramızda kavga çıktı ve o bana bıçakla tehdit etti evden git diye. Beni hamile halimle polis çağırdı ve eşim beni öldürmek istedi, beni bıçakla tehdit edip yaraladı diye yalan söyleyip boşanma davası açtı. Ben şimdi Özbekistandayım ve davayı takıp edemiyorum. Beni bir şey yapmasin diye Özbekistana gönderdi. 24 Haziran’da ön inceleme duruşma günü belirlenmiş. Benim elimde onun bana git bu evden diye elinde bıçakla tehdit ettiğinin CD si var. Ama bir şey yapamıyorum çünkü başka devlettiyim. Bu durumda ne yapabilirim? Bide 2 ay sonra çocuğum doğacak. Ondan çocuk için nasıl yardım isteyebilirim?

 54. Ali bey merhaba ben davalı tarafım tebligatlar yapıldı birkaç gün sonra ön inceleme duruşması olacak şu ana kadar karşı tarafın iddia ve tazminat taleplerine itiraz etmedim ve etmeyeceğim tecrübenize dayanarak hakim tahminen kaç celsede bitirir boşanma davasını teşekkür ederim saygılar

 55. Meraba bn sidetli geçimsizlik yüzünden eşimden ayrilmak istedim maddi durumum olmadığı için kadın konuk evine yertestim avukat talep ettim boşanma davası gerceklesecekti yanlız çocuğumu almak istediler vermek istemiyorum ama sürekli bı tehdit ailemle ilgili cok tehdit alıyorum çocuğu vermek zorunda kaldım mahkeme kuruldu protokol hazırlandı çocuğu vermeyi kabul ettim. Ama çocuğuma hasret kaldım bikac ay bu yüzden davadan feragat ettim. Tekrar denemek istedik eşimle ama olmuyo anlaşamıyoruz bnim tekrar boşanma davası açmam için ne yapmm gerekiyo maddi durumum buna uygun değil

 56. Sayın avukatım merhaba zina sebebiyle çekişmeli boşanma aşamasındayım yüzde yüz kusursuz mağdurum dava Eylül’de avukatım vaad ettiklerini basaramazsa davayı sil baştan yapabilir miyim nasıl olur bu süreç bana yardımcı olur musunuz davaya ilgisiz kaldığını düşünüyorum

  1. Merhaba, zina sebebine dayalı boşanma davalarında hak düşürücü süre bulunmaktadır. Bu süre 6 aydır. Siz zinayı öğrendikten sonra boşanma davası açmışsınız. Silbaştan yeni bir davaya konu edemezsiniz. Avukatınızdan memnun değilseniz başka bir avukat ile devam edebilirsiniz.

 57. Merhaba benim abim 9 yıllık evli ama 7 sene önce eşini bırakıp başka şehire geldi ikisi ayrı şehirlerde yaşıyorlar yengemin boşanma davası açmasını bekliyor ama açmadı 1 çocukları var şimdi kendi açsa düzgün bir işi yok acaba avukat tutulsa çekişmeli davada ilk celsede boşanabilirmi nafaka verirmi

 58. Merhabalar

  5 yıllık evliligimizden sonra karım beni aldatti ve bundan zerre pişmanlık duymuyor. Aksine olabildiğince zorbalık yapıp çocuğumuzu da alıp annesine yerleşti .aldatma olayı yaklaşık 1 yıl kadar önce oldu. Çocuğumu çok sevdiğim için bana göstermeme korkusundan boşanma davası açamadım. Oğlum daha 3 yaşında ve konuştuğum avukatlar yaşının küçük olma sebebiyle annesinde kalacağını söylüyorlar. Çocuğumuzla doğduğu günden beri ben ilgileniyorum , her zaman tüm bakımlarını ben yaptım, hala fiziksel ve ruhsal şiddete maruz kaldığına eminim ama kanitlayamiyorum. Çocuğuma olan sevgimi bana karşı silah olarak kullanıyor.
  Yapabileceğim hiçbir şey yokmu.
  Herşeyimi vermeye hazırım yeter ki evladım acı çekmesin.

 59. merhaba çekişmeli boşanma davası açtım eşim şimdi anlaşabileceğini davanın anlaşmalı olarak tek seferde biteceğini söylüyor, mahkemeye gidip çekişmeli davayı anlaşmalıya mı çevirmemiz gerekir yoksa çekişmeli açılan davada ilk celsede o da boşanmak istediğini söylerse hakim bizi ilk celsede boşar mı?

 60. Merhaba, ben 5 senelik evliliğini bitirme sonucu boşanma kararı aldık bu süreçte 2 çocuğumuz var biri 3 yaşında ve diğeri yaşına girme kuzere büyük çocuğum suan babasının yanında küçük ise benim küçük çocuğumun vilayetinin bende kalması ni istiyorum mümkünmü

 61. Merhaba avukat bey. Eşim uygunsuz tavırları ve tehditleri ile beni evi terke zorladı. İspatım olmadığı için bu konuda; Boşanma davasını açarak evden ayrıldım. İlk duruşma gününe kadar kalsın diye. Ön inceleme duruşmasında ev kullanım hakkını talep edebilir miyim. Hakim bu yönde karar verirse rahatsız etmez beni çünkü. Birazda araya zaman girsin siniri dinsin istedim. Çünkü evde olduğum sürece rahat vermicekti. Malum ilk duruşmayı bile mahkeme 6 ay sonraya veriyor Türkiye’de. Aynı evde çok sorum yaşardık. Eve gelmeye devam ediyordu çünkü. Adresim aynı yerde hala. Arkadaşımda kalıyorum şuan mecburiyetten. Kullanım hakkını mahkeme talep etsem verir mi. Evi terk etmedim. Terke zorlandım çünkü.

 62. 3 ve 1 yaşlarında 2 kızım var boşanma kararı sonucu evden ayrıldım küçük kızım yanımda ve velayetinin bende kalmasını istiyorum mümkün mü ? ve ilk celsede bitme şanşı varmı

 63. Merhaba nişanlımla düğünden 1 ay önce resmi nikah kıydık ama düğün günü ayrılma kararı aldık davayı anlaşmalı açamayacağımız için usulen çekişmeli boşanma davası açtım iki tarafında birbirinden hiçbir isteği yok ortak çocuk yok kendisi cevap dilekçesinde kusurlarını kabul ettiğini söylemiş boşanmak istiyorum demiş ön inceleme duruşması için gün verildi. Sorum şu ön incelemede boşanma olur mu iki tarafta boşanmak istiyor

 64. Merhaba efendim ben esimle uzun suredi4 cok sıkınti yasiyorum evliligimiz dayanilmaz bir hal aldi surekl8 bir sekilde benden maddiyat para talebindd bulunuyor ve kavga ediyor piskolojikmen tamamen cokmus durumdayim 1bucuk ve 3 yasinda iki kizim var sorum su ben bosanma davasi acmak istiyorum ve yerime vekil olarak avukat tutmak istiyorum avukata vekalet verdigim takdirde benim yerime davalara o katilabilirmi. Cocuklarin velayetu kimde kalir

  1. Merhaba,

   Öncelikle yaşadıklarınızın ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyoruz.

   Avukat Vekaleti : Evet, bir avukata vekalet verilirse veya avukatınız adınıza davalara katılabilir ve sizin için süreç yönetilebilir.

   Çocuk Velayeti : Velayet, çocukların en iyi çıkarları gözetilerek verilir. Velayet kararı alınırken birçok faktör göz önüne alınır. Çocuklarınızın yaşları itibariyle küçük olması ve kardeşlerin birbirinden ayrılmaması gerekliliği karşısında çocukların velayeti konusunda problem yaşamayacaksınız. Çocuklar çok büyük ihtimalle sizde kalacaktır.

   Yaşadığınız zorluklar karşısında profesyonel destek almak, konusunda uzman bir boşanma avukatından çok önemlidir. Boşanma avukatı seçimine ilişkin Boşanma Avukatı: “Boşanma Labirentinde Rehberiniz” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu