Ceza Hukuku

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı (CMK. 231)

İçindekiler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı Nedir? (CMK.231)

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı: Sanığa isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin mahkemece tespit edildiği, cezasının tayin edildiği,  ancak sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmünün hukuki bir sonuç doğurmamasını ve belirlenen denetim süresi içerisinde tekrar suç işlenmemesi halinde açıklanmayan mahkumiyet hükmünün ortadan kaldırılması anlamına gelen bir ceza hukuku kurumudur. 

Örnekle anlatmak gerekirse, bir suç ile ilgili olarak, suçun faili (sanık) hakkında yapılan yargılama sonucunda; suçun, sanık tarafından işlendiği mahkemece sabit olmaktadır. Sanık hakkında uygulanacak cezanın türü (mahkumiyet – adli para cezası) ve miktarı da belirlenmektedir. Ancak sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşulları oluştuğundan,  bu ceza hükmü açıklanmamaktadır.

Eğer sanık, belirlenen denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlemez ise; denetim süresi sonunda dava düşmekte ve bu mahkumiyet hükmü ortadan kaldırılmaktadır. Sanık adeta bu suçu işlememiş hale gelmektedir. 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Yasal Düzenlemelerin Tarihçesi:

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu ilk kez 15/07/2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu‘nun 23. maddesi ile sadece çocuklar hakkında uygulanmak üzere hukukumuza girmiştir. 

Önceleri sadece çocuklar hakkında uygulanan bu kurum 19/12/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı yasa ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 231. maddesine eklenen fıkralar ile büyükler için de uygulanmaya başlanmıştır. 

Yetişkin sanıklar yönünden başlangıçta sadece şikayete bağlı suçlar yönünden uygulanan ve hükmolunan cezanın bir yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezaları için kabul edilen bu düzenleme ile ilgili olarak 5728 sayılı Kanun’un 562. maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu’n 231. maddesinde değişiklik yapılmış ve buradaki ceza alt sınırı iki yıl hapis veya daha az hapis veya adli para cezaları şeklinde değiştirilerek düzenlemenin etkisi genişletilmiştir. 

Yasanın ilk halinde sanığın yada suça sürüklenenin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin beyanı alınmaksızın bu karar verilebilmekte iken 25/07/2010 tarihinde 6008 Sayılı Kanun’un 7. maddesi ile “sanığın kabul etmemesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez” cümlesi eklenmiştir. 

28/06/2014 tarihli 6545 sayılı Kanun ile “Denetim Süresi içinde kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.” cümlesi eklenmiştir. 

Şu halde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinde düzenlenen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı hem çocuklar hem de büyükler hakkında uygulanmakta sadece denetim süresi bakımından bir farklılık bulunmaktadır. 

hagb koşulları

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Ceza Muhakemesi Kanunu’n 231. maddesine bakıldığında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İçin gerekli koşulları suç, ceza ve sanık yönünden üçlü bir ayırıma tabi tutarak incelememiz gerekir.

Suça İlişkin Olarak Koşullar:

HAGB Yasağının Bulunmaması Gerekir. Sanığa isnat edilen ve mahkemece sabit görülen eylemin Anayasa’nın 174. maddesinde güvence altına alınan İnkılap kanunlarında yer alan suçlardan olmaması gerekir.

Hükmolunan Cezaya İlişkin Koşullar:

Sanık hakkında hükmolunan cezanın,

 • iki yıl veya daha az hapis cezası olması,
 • Ya da Adli Para Cezası Olması

gerekir. Dikkat edilecek olursa hapis cezası ile ilgili iki yıllık bir sınır var iken adli para cezaları yönünden herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yani adli para cezasının miktarı ne olursa olsun diğer koşulların varlığı halinde Hükmün Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir.

Sanığa İlişkin Koşullar:

HAGB kararı verilebilmesi için kanunda aranan şartları sıralamak gerekirse;

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması gerekir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, sanığın suç tarihinde kasıtlı bir suçtan sabıkasının bulunmaması gerekir.

Adli Sicilde yer alan Taksirli Suçlar hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel değildir.

Adli Sicilde yer alan kasıtlı suç mahkumiyetinde, cezanın adli para cezası veya hapis cezası olması arasında bir fark yoktur. Bir başka deyişle daha önce işlenen ve suç tarihi itibariyle adli sicilde görünen ceza adli para cezası da olsa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

Adli Sicilde yer alan hapis cezasının süresi ya da adli para cezasının miktarı önem arz etmemektedir.

Sanığın; Mağdurun veya Kamunun Zararlarını Gidermiş Olması Gerekir.

İşlenen suç nedeniyle mağdurun ya da kamunun bir zararı oluşmuş ise, bu takdirde zararın

 • aynen iade,
 • suçtan önceki hale getirme,
 • veya tazmin (bedelini ödeme)

şeklinde tamamen giderilmesi gerekir.

Dikkat edilmesi gereken husus burada giderilmesi istenen zarar maddi zarar kalemleridir.

Zararın kim tarafından giderildiği önem arz etmez. Fail ya da fail adına bir başkası bu zararı giderebilir.

Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceği Yönünde Mahkemede Kanaat Oluşması:

Sanığın kişilik özellikleri, duruşmada takınmış olduğu tutum ve davranışları, eylem ve söylemleri itibariyle  mahkeme/hakimde tekrar suç işlemeyeceği yönünde olumlu bir kanaat oluşması gerekmektedir.

Bu yönüyle, burada hakimin takdir yetkisi bulunmaktadır. Olumlu bir kanaat oluşmadığı takdirde, mahkemece sanık hakkında diğer koşullar oluşsa bile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmeyebilir.

Sanığın, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Olumsuz Beyanının Olmaması:

Mahkemece yapılacak yargılama sırasında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ihtimaline binaen hakkında HAGB hükmü verilmesini isteyip istemediği sorulur. Eğer sanık “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemiyorum” şeklinde olumsuz bir beyan vermezse sanık hakkında hükmün açıklanması kararı verilebilir.

Bir başka deyişle, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemeyen sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez.

Sanık Hakkında Daha Önce Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Kararın Bulunmaması:

Aynı sanık hakkında, denetim süresi içinde kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

Dikkat edilmesi gereken husus, suçun denetim süresi içerisinde işlenmesi halinde tekrar HAGB hükümlerinin uygulanmayacağıdır.

Tüm bu koşulların tamamının varlığı halinde sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İçin Talep Gerekli Midir?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı İçin Sanığın Talepte Bulunması Gerekir Mi?

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması için ne sanığın ne de başka bir yargılama unsurunun talepte bulunması gerekmemektedir. 

Sanık hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı konusunda gerekli koşulların oluşup oluşmadığını mahkeme/hakim kendiliğinden (re’sen) değerlendirme yapılacaktır. 

Yani mahkeme hakimi;

 1. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan adli sicil kaydının (sabıkasının) bulunmadığını,
 2. Atılı suç ile ilgili olarak karşılığı olarak; cezanın iki yıl veya daha az hapis cezası ya da Adli Para Cezası olarak düzenlendiğini, 
 3. Sanığın katılanın zararlarını gidermiş olduğunu,
 4. Duruşmadaki tavırları itibariyle bir daha suç işlemeyeceği kanaatine varırsa,

Sanık talep etmeden hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesini isteyip istemediğini soracaktır.

Mahkeme bu koşulların oluşup oluşmadığını kendiliğinden değerlendireceği gibi, buna ilişkin kanaatini ve takdirini gerekçeli olarak denetime elverişli surette kararında belirtmek zorundadır. 

HAGB Kararının Niteliği Nedir?

Hükmün Açıklanmasının geri bırakılması kararı, ilk defa suç işlemiş (daha doğrusu suça öyle ya da böyle bir şekilde bulaşmış), iyi niyetli, dürüst şahıslara tanınan ikinci bir şans anlamına gelir.

Adeta sanığa “evet bu suçu işlemişsin, daha önce kasıtlı bir suçtan sabıkan yok, mağdurun ya da kurumun zararlarını da gidermişsin, kişilik özelliklerini ve tutum-davranışlarını değerlendirdik bir daha suç işlemeyeceğini umuyoruz,  sana ikinci bir şans veriyoruz. Eğer beş yıl boyunca hiçbir suç işlemez isen bu cezayı işleme koymayacağız. Beş yıl sonra sanki beraat etmiş gibi olacaksın. Eğer beş yıl içerisinde suç işlersen bu takdirde şimdi hükmettiğimiz ceza ile birlikte işlediğin suçun da cezasını ayrı ayrı çekeceksin.” denilmektedir.

HAGB Kararlarında, sanık hakkında hükmolunan ceza açıklanmamaktadır. Bu yönüyle “ASKIDA” bir hükümdür. Denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işleninceye kadar askıda kalmaya devam edecek, suç işlenince askıdan alınarak işleme konulacaktır.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını Kabul Etmek Suçu Kabul Anlamına Gelir Mi

Sanığın; Hakkında HAGB Uygulanmasını İstemesi, Suçu Kabul Ettiği Anlamına Gelir Mi?

Yukarıda HAGB kararı verilebilmesi için gerekli koşullardan bir tanesinin, sanığın hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına en azından rızası olması gerektiğini belirtmiştik. Çünkü açıkça hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesini istemeyen sanık hakkında HAGB kararı verilemeyeceğini belirtmiştik.

Uygulamada sanığın mahkemede sorgusu yapıldıktan sonra sanığa, hakkında ceza verilmesi halinde (ihtimalinde), hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediği sorulmaktadır.

Sanığın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ettiği yönündeki beyanı, suçu ya da cezayı kabul ettiği anlamına gelmemektedir.

Çünkü burada henüz yargılama sonuçlanmamış sanık hakkında verilen bir ceza bulunmamaktadır. Sanık bu şekildeki beyanı suçu kabul ya da ikrar anlamına gelmeyecektir.

Yargılamanın herhangi bir süjesi tarafından, sanığın bu beyanı suçu kabul ya da ikrar olarak değerlendirilemeyecektir. Mesela, müşteki taraf “Sanık suçu işlemeseydi, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmezdi” diyemez. 

Mahkemece Sanığa,  HAGB Uygulanmasını İsteyip İstemediğinin Sorulması Ceza Verileceği Anlamına Gelir Mi?

Hayır, çünkü henüz yargılama devam etmektedir. Sanığın savunması alınmış olabilir ancak delillerin tam olarak toplanması, mağdur, suçtan gören veya katılanın beyanlarının alınması gerekir.

Dikkat edilecek olursa, HAGB uygulanmasını isteyip istemediği hususu sanığın sorgusu yapılırken (savunması alınırken) sorulmaktadır.

Mahkemece sanığa bu soru, sanık hakkında ceza verilmesi ihtimaline dayalı olarak sorulmaktadır. Sanığın yargılama sonucunda, atılı suçtan beraat etmesi pekala mümkündür.

Hapis Cezasında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması :

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında hükmolunan cezanın 2 yıl veya daha az süreli hapis cezası olmalıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, cezanın kanunda öngörülen sınırı değil mahkemece hükmolunan cezadır. Örneğin sanık hakkında yapılan yargılama neticesinde hakkında 3 yıl hapis cezasını gerektirdiği tespit edildikten sonra yapılacak takdiri indirimlerle veya kanunda yer alan diğer cezada indirim nedenleri uygulanması sonucu (örneğin sağır ve dilsizlik, ya da yaş küçüklüğü vs.) sonuç olarak hükmolunan ceza 2 yıl veya daha az hapis cezası ise diğer koşulların da varlığı halinde HAGB uygulanacaktır. Bir başka ifadeyle kanunda öngörülen ceza değil, netice olarak mahkemece hükmolunacak cezaya bakılır.

Bu durum çocuklar (18 yaşını doldurmamış) için de geçerlidir. Yani suçun faili 18 yaşından küçük de olsa hükmolunan cezanın 2 yıl veya daha az hapis cezasına hükmolunması gerekir.

Adli Para Cezasında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması:

Sanık hakkında mahkemece adli para cezasına hükmetmiş ise bu durumda adli para cezasının miktarına bakılmaksızın (diğer koşulların da varlığı halinde) Hükmün Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

Bir başka ifadeyle hapis cezası açısından iki yıl sınırı var iken, adli para cezasında cezanın miktarı konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.

Hukmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

HAGB Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 231/12. maddesi uyarınca itirazı kabil kararlardandır. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına itiraz edilmesi mümkündür.

Zaten hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde hangi süre içerisinde hangi mahkemeye itiraz edilebileceği hususu kararda belirtilmek zorundadır.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Karşı Ne Kadar Sürede İtiraz Edilir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararına karşı kararın tefhim ya da tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde itiraz edilmelidir.

HAGB Kararına İtiraz Süresi Ne Zaman Başlar?

Eğer kararın verildiği duruşmada sanık hazır bulunuyor ise, kararın verildiği duruşmadan itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir. Kararın duruşmada hazır bulunanlara bildirilmesi işlemine tefhim denilir.

Eğer kararın verildiği duruşmada sanık hazır değil ise, yani sanığın yokluğunda karar verilmiş ise; gerekçeli kararın sanığa tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde karara itiraz edebilir.

Aynı durum katılan için de geçerlidir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararına Karşı Nasıl İtiraz Edilir?

Sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı, taraflar; kararın duruşmada öğrenilmesi halinde öğrenme tarihinden itibaren, kararın verildiği duruşmada hazır bulunmayanlar ise gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz dilekçesi ile itiraz edebilirler.

İtiraz dilekçesi kararı veren mahkemeye verilecektir.

unutulmamalıdır ki; İtiraz dilekçesinin bir ceza avukatı tarafından hazırlanması hayati önem taşımaktadır.

HAGB Kararlarında İtirazı İnceleme Mercii Hangisidir?

HAGB kararları CMK. 231. maddesi gereğince itirazı kabil kararlardandır. Bu nedenle İtiraz Yargı Yoluna tabidir.

CMK.’nun 267 ve 268. maddelerinde İtiraz Kanun Yolu düzenlenmiştir. Buna göre;

Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği kararlara karşı itiraz halinde,  Asliye Ceza Mahkemesinin bağlı bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesi itirazı inceleyecektir.  Örneğin, Gaziantep 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen HAGB kararına karşı itiraz halinde, Gaziantep Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenecektir.

Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararlara karşı itiraz halinde, kararı veren Ağır Cezayı numara olarak takip eden Ağır Ceza Mahkemesi itirazı inceleyecektir.  Örneğin, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı itirazı, Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi inceleyecektir.

Eğer tek Ağır Ceza Mahkemesi var ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesi itirazı inceleyecektir.

Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesince verilen karara karşı itirazı, Ceza Dairesini numara olarak takip eden Ceza Dairesi inceleyecektir. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin HAGB kararına karşı itirazı, 4. Ceza Dairesi inceleyecektir.

HAGB Kararına Karşı İtiraz İncelemesi Nasıl Yapılır? İtirazlar hangi yönlerden incelenir?

Hükmün Açıklanmasının geri bırakılması kararının tarihçesini açıklarken bu hükmün cezanın bireyselleştirilmesi bağlamında Ceza Hukuk Sistemimize sonradan entegre edildiğini belirtmiştik.

Yargıtay, HAGB kurumunun ceza hukukumuza girdiği ilk aşamalarda HAGB kararlarının sadece şeklen incelenmesi gerektiği düşüncesinde idi. Yani sadece sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının koşullarının oluşup oluşmadığı yönünde inceleme yapılması gerektiği düşüncesinde idi.

Ancak daha sonra HAGB kararlarının şeklen incelenmesinin ciddi hak kayıplarına ve adil yargılanma hakkının ağır ihlallerine neden olduğu görüldü. Üstelik bazı mahkemeler sadece şekil yönünden inceleme yaparken bazı mahkemelerin hem şekil hem de esas yönünden inceleme yapması yargıdaki yeknesaklığı (tekdüzen) bozduğu görülmüştür.

Bu nedenle Yargıtay, sadece şeklen incelenmesi yönündeki görüşünden vazgeçerek HAGB kararlarının hem şekil hem de esas bakımından incelenmesi gerektiği yönünde içtihadını değiştirmiştir.

Sonuç olarak artık HAGB kararlarına itiraz edilmesi halinde, itiraz mercii;

 • Hem Şekli olarak: Sanığın daha önce başka bir suçtan sabıka kaydının olup olmadığını, suç nedeniyle ortaya çıkan zararın karşılanıp karşılanmadığını, sanık hakkında daha önce verilen bir HAGB kararının bulunup bulunmadığını, işlenen suçun kasıtlı bir suç olup olmadığı, sanığın tutum ve davranışları bakımından sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmesinin hukuka uygun olup olmadığını,
 • Hem de esasa ilişkin olarak: atılı suçun sanık tarafından işlenip işlenmediği, yargılamada hukuka aykırı bir durum olup olmadığı, sanığın adil yargılanma hakkının ihlal edilip edilmediğini vs.

inceleyerek itiraza ilişkin bir karar verecektir.

HAGB Kararına İtiraz İncelemesi Duruşmalı Yapılabilir Mi?

Hayır. Duruşmalı olarak itiraz incelemesi yapılmayacaktır.

5271 sayılı CMK.’ nun 271. maddesinde, kanunda aksi yazılı olmadıkça itiraz hakkında duruşma yapılmayacağı öngörülmüştür. Cumhuriyet savcısı ile müdafi veya vekilin dinlenmesi zorunlu olmadığı gibi, sanığın ve katılanın dinlenilmesi öngörülmemiştir.

Yasanın 231. maddesinde de, itirazın duruşmalı olarak yapılması öngörülmediğinden bu konudaki itirazın duruşma yapılmaksızın inceleneceği anlaşılmaktadır. CMK.’ nun 271. maddesi uyarınca gerçekleştirilen işlemin duruşmalı bir inceleme olmadığı açıktır. Çünkü, yargılamanın asıl tarafı olan sanık ve katılanın hazır bulunması istenmemiş, Cumhuriyet savcısı ile müdafi veya vekilin dinlenmesi dahi zorunlu tutulmamıştır.

HAGB Kararına İtiraz Üzerine, İtiraz Mercii, Mahkeme Yerine Geçerek Karar Verebilir Mi?

Hayır. İtiraz mercii sadece itirazın yerinde olup olmadığını inceleyecektir. Eğer itiraz yerinde görülmez ise HAGB kararına itirazın reddine karar verecektir.

Eğer itiraz merci yapılan itirazı yerinde görürse bu durumda itirazın kabulüne, HAGB kararının kaldırılmasına ve yeniden karar verilmek üzere mahkemesine dosyayı gönderecektir.

HAGB Kararına İtiraz Kabul Edilirse Ne Olur?

İtiraz mercii itirazı yerinde görür ise bu durumda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Kararı kaldırır. Dosyayı yeniden karar vermek üzere mahkemesine gönderir.

Mahkemece hemen yeni bir duruşma tarihi belirlenerek taraflara usulüne uygun tebligat gönderecektir. Belirlenen duruşma tarihinde mahkeme yeni bir karar verecektir.

HAGB Kararına İtirazın Reddine Karar Verilirse Ne Olur?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karara yapılan itiraz ile ilgili inceleme yapan itiraz mercii, itirazı yerinde görmez ise itirazın reddine dair karar verir. Dosyayı mahkemesine gönderir.

İtiraz merciince verilen bu karar kesin olup, itiraz merciinin vermiş olduğu bu karara itiraz edilemez.

HAGB Kararlarına Karşı Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Gidilebilir Mi?

Hayır, HAGB kararlarında yargılamanın yenilenmesi olmaz. Çünkü yargılamanın yenilenmesine ilişkin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 311 ve devamı maddeleri incelendiğinde, bir olağanüstü kanun yolu olarak düzenlenen yargılamanın yenilenmesi kurumunun sadece kesinleşmiş kararlara karşı gidilebilecek bir yol olduğu belirtilmiştir.

Oysa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının hukuki niteliğini açıklarken, askıda bir hüküm olduğunu; bu nedenle ortada açıklanmamış ve kesinleşmemiş bir mahkeme kararı olduğunu belirtmiştik.

Şu halde ortada henüz açıklanmamış ve kesinleşmemiş bir mahkeme hükmü olduğundan HAGB kararlarına karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmesi mümkün değildir.

HAGB Denetim Süresi Ne Kadar Olacaktır?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Halinde Denetim Süresi Ne Kadar Olacaktır?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında denetim süresi bakımından suç failinin,  suç tarihindeki yaşı bakımından bir ayrıma gidilmiştir.

Eğer suç tarihinde 18 yaşından küçük ise (Suça Sürüklenen Çocuk), bu takdirde denetim süresi Çocuk Koruma Kanunu 23. maddesi uyarınca 3 yıl olacaktır.

Eğer suç tarihinde 18 yaşından büyük ise (sanık), takdirde denetim süresi 5 yıl olacaktır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken mahkemece bir denetim süresi öngörüldüğünü bu denetim süresi içerisinde suç işlenmemesi halinde hükmün açıklanmayacağı ve davanın düşmesine karar verileceğini belirtmiştik.

Denetim Süresi İçerisinde Suç İşlememe Dışında Başka Bir Yükümlülük Var Mıdır?

Denetim süresi büyükler için 5 yıl 18 yaşından küçükler için 3 yıl olarak belirlenmektedir. Bu denetim süresi içerisinde kasten işlenebilen bir suçun işlenmemesi gerekir.

Bunun yanı sıra denetim süresi içerisinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,

b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine,

karar verilebilir.

İşte HAGB denetim süresi içerisinde sanığın hem 5 yıllık süre boyunca yeniden suç işlememesi hem de eğer mahkemece belirlenmiş ise 1 yıldan fazla olmayacak süre ile belirlenen tedbirleri ihlal etmemesi gerekir.

Aksi takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm açıklanır.

HAGB Denetim Süresi Ne Zaman Başlar?

Yukarıda Hükmün Açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebileceğini belirtmiştik. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde denetim süresinin ne zaman başlayacağını açıklayabilmek için iki ihtimalden bahsetmek gerekir.

Eğer hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı tefhim ya da tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz yoluna gidilmez ise bu sürenin dolduğu tarihten itibaren,

Eğer hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı 7 günlük süre içerisinde itiraz edilmiş ise itiraz merciince itirazın reddine karar verildiği tarihten itibaren ,

Denetim süresi başlayacaktır.

HAGB Zararın Giderilmesi

HAGB İçin Mağdurun Manevi Zararlarının Giderilmesi Gerekir Mi?

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun  03.02.2009 tarihli 2008/250 esas ve 2009/13 karar sayılı, 26.06.2018 tarihli 2015/99 esas ve 2018/313 karar sayılı kararları ile benzer nitelikteki birçok kararında açıklandığı üzere;

“… hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için aranan objektif koşullardan biri de, suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesidir. Bu zararın, kanaat verici basit bir araştırma ile belirlenecek maddi zarar olması gerekir. Manevi zarar bu kapsama dahil değildir.”

Bir başka ifadeyle Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılması için giderilmesi gereken zarar maddi zarar olup, sanığın manevi zararları gidermesi gerekmemektedir. 

Ancak bu durum mağdurun manevi zararlarını talep edemeyeceği anlamına gelmemelidir. Yani mağdur sanığa karşı hukuk mahkemelerinde manevi zararlarının giderilmesi için Manevi Tazminat davası açabilir. Buna hiçbir engel bulunmamaktadır.

HAGB için Mağdurun Giderilmesi Gereken Maddi Zararları Ne Şekilde Tespit Edilir?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, HAGB için maddi zararın “… kanaat verici basit bir araştırma ile belirlenecek maddi zarar olması gerekir…” şeklindeki içtihadıyla maddi zararın basit bir araştırma ile tespit edilmesi gerekir.

Burada hakimin zararı yaklaşık olarak tespit etmesi gerekir. Ancak bazen zararın tespiti, hakimin genel bilgisini aşan teknik inceleme gerektirebilir. Bu durumda yaklaşık zararın tespit edilmesi için bilirkişi incelemesi yaptırmalıdır.

Hukuk mahkemelerinde bir tazminat davası açıldığı zaman, maddi zarar kalemleri en ince detayına kadar incelenir, hatta bilirkişi marifetiyle bu zararların ne kadar olduğu tespit edilir.

Oysa, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin şartlardan olan “zararın giderilmesi” kapsamında yapılan inceleme detaylı olmayacaktır.

Bu durumda mağdurun zararının tamamının karşılanmaması gündeme gelebilir. Bu takdirde mağdurun yapacağı şey hukuk mahkemelerinde sanık aleyhine maddi tazminat davası açmak olacaktır. HAGB kapsamında zararı giderilen mağdurun, zararının tam karşılanmadığından bahisle hukuk mahkemelerine tazminat davası açmasına engel bir durum yoktur.

Mağdurun Zararı Giderilmezse HAGB Kararı Verilmesi Mümkün Müdür?

Zarar suçları dediğimiz, suçun işlenmesi ile birlikte maddi zararların ortaya çıktığı suçlarda mağdurun, suçtan zarar görenin maddi zararlarının ,

Sanık tarafından ,

 • aynen iade,
 • suçtan önceki hale getirme
 • veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,

gerekir.

Eğer sanık zararı bu üç durumda belirtilen şekillerde gidermez ise sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkün değildir.

Ortada Tespit Edilebilir Bir Zarar Yok İse HAGB Uygulanabilir Mi?

Yukarıda belirttiğimiz üzere HAGB için öngörülen zararın giderilmesi koşulu zarar suçları açısından geçerlidir.  Zararın maddi nitelikli olması gerektiğini de belirtmiştik.

Ancak bazı suçlar vardır ki ya zarar oluşmamakta ya da zarar maddi nitelikli değildir.

Örneğin tehdit, hakaret suçlarında maddi nitelikli bir zarar söz konusu değildir.

Yine imar kirliliğine neden olma suçu, mühür fekki suçlarında da ortada giderilmesi gereken bir zarar söz konusu değildir.

İşte maddi nitelikli zararın olmadığı ya da hiçbir zararın doğmadığı suçlarda HAGB koşulu olan “uğranılan zararın giderilmesi” aranmayacak diğer koşulların varlığı halinde sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir.

Mağdur ya Da Müşteki Zararın Giderilmesini Kabul Etmez İse Ne Olur?

Sanık mağdurun zararını gidermeyi kabul etmiş, ancak mağdur ya da müşteki zararının giderilmesini kabul etmediğini, sanığın cezalandırılmasını talep ettiğini beyan ederse ne olacaktır?

Bu takdirde mahkeme hakiminin yapması gereken tevdi mahalli tayin etmesi ya da sanığın zararı PTT yoluyla mağdurun adresine konutta teslim şeklinde göndermesi gerekir.

Tevdi mahalline zararın parasal karşılığının verilmesi ya da PTT yoluyla mağdur ya da müştekinin adresine, konutta teslim şeklinde gönderilmesi halinde “zararın giderilmesi” koşulu yerine getirilmiş olacaktır.

İkinci Kez HAGB Yasağı

İkinci Kez HAGB Yasağı Ne Zaman Uygulanır?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildikten sonra söz konusu karanın süresi içerisinde itiraz edilmemesi ya da itiraz edilmesi üzerine itiraz merciince red kararı verilmesi halinde denetim süresinin başlayacağını belirtmiştik.

İşte başlayan denetim süresi içerisinde artık aynı sanık hakkında bir daha HAGB uygulanması mümkün değildir. 

Burada, ikinci HAGB düşünülen suçun denetim süresi içerisinde işlenip işlenmediğine bakılmayacaktır.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını Kabul Etmeli Miyim?

Sanığın, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kabul etmediğini beyan etmesi halinde hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyeceğini belirtmiştik.

Bu durumda müvekkillerimizin “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı verilmesini kabul etmeli miyim?” sorusuyla karşılaşmaktayız.

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki; HAGB kararı verilmesini kabul etmek suçu kabul etmek anlamına gelmeyecektir.

HAGB kararına itiraz edilmesi halinde itiraz incelemesinin hem şekil (HAGB koşullarının oluşup oluşmadığı) hem de esasa ilişkin (suçun sanık tarafından işlenip işlenmediği, yargılamanın adil şekilde yapılıp yapılmadığı vs.) hususları incelenecektir.

Ancak, HAGB kararına itiraz incelemesi dosya üzerinden yapılmakta, duruşmalı inceleme olmamakta, tarafların ya da tanıkların dinlenmesi mümkün değildir. Yani hiçbir şekilde bir istinaf incelemesi kadar etkili ve detaylı olamamaktadır. 

Genel itibariyle HAGB’yi kabul etmek lehe olsa da her durum için geçerli değildir. Özellikle bazı memuriyet tipleri açısından riskler bulunabilir. örneğin bir polis memuru hakkında hırsızlık suçundan dolayı HAGB kararı verilse bile çok ciddi sonuçlar doğurabilecektir. İlk derece mahkemesi tarafından suçun sabit görülmesi halinde bu kararı istinaf ya da temyiz aşamasına taşımak ve kendini aklamak mümkün olmayabilir.

Bu nedenle mutlaka ama mutlaka bir ceza avukatının hukuki yardımından faydalanmalısınız.

Aynı Kararda Sanık Hakkında Aynı Suç Nedeniyle Hem HAGB Hem De Erteleme Kararı Verilebilir Mi?

Hayır verilemez. Sanık hakkında ya Erteleme hükümleri ya da Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmelidir.

Sanık Hakkında Erteleme ve HAGB Koşulları Oluşursa Hangisi Uygulanacaktır?

Sanık hakkında Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması koşulları bulunursa sanığın daha lehine bulunan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmelidir.

Çünkü, sanık hakkında HAGB kararı verilmesi halinde henüz hüküm ve sonuç doğurmayan bir karar olacaktır. Bu yönüyle sanığın adli sicil kayıtları itibariyle herhangi bir olumsuz kayıt bulunmayacak, sanık hakkında mahkumiyete dayalı bir kısıtlama bulunmayacak, kişi milletvekili ya da devlet memuru olabilecek vb.

HAGB Kararının Hukuk Mahkemesine Etkisi Nedir?

HAGB Kararı Hukuk Mahkemesi Hakimini Bağlar Mı? HAGB Kararının Hukuk Mahkemesine Etkisi Nedir?

Sanık hakkında verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı hukuk mahkemesi hakimini bağlamayacaktır.

Türk Borçlar Kanunu‘nun 74. maddesinde:

“Hakim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı gibi, ceza hakimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir.

Aynı şekilde, ceza hakiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da, hukuk hakimini bağlamaz.”

hükmü yer almaktadır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5-son cümlesinde:

“Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.”

hükmü yer almaktadır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01/02/2012 tarih ve 2011/19-639 esas, 2012-30 karar sayılı kararında da: 

“…maddi olgunun belirlenmesi yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının, kesinleşmiş bir ceza hükmü olmadığından, hukuk hakimini bağlamayacağının kabulü gerekir.”

şeklinde içtihatta bulunmuştur.

HAGB Kararı Verilmesi Silah Ruhsatı Almaya Engel Teşkil Eder Mi?

Evet. Engeldir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı’nın hukuki niteliğini açıklarken “Askıda” bir karar olduğunu ve suç işlenmediği 5 yıl boyunca askıda kaldığını belirtmiştik.

Şu halde, denetim süresi boyunca sanığın hukuki durumu “Yargılaması Devam Eden” konumundadır.

Dolayısıyla haklarındaki ceza yargılaması devam eden kişilere silah ruhsatı verilmediğinden, haklarında HAGB kararı verilip denetim süresi dolmamış kişiler Silah Ruhsatı alamayacaktır.

Hakkında HAGB Kararı Verilen Sanık Ne Zaman Silah Ruhsatı Alabilir?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması sonrasında denetim süresi içerisinde suç işlememiş olan sanık, sürenin bitmesi üzerine kamu davasının düşürülmesine ilişkin kararını ibraz etmek suretiyle silah ruhsatı alabilecektir.

HAGB  Kararı Adli Sicile İşler Mi? Sabıka Kaydında Görünür Mü?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı, Adli Sicil kaydında yani sabıka kaydında görünmez.

Hükmün Açıklanmasının geri bırakılması kararları kendisine özgü bir sisteme kaydedilir. Ancak hakim veya savcı tarafından bir soruşturma ya da kovuşturma ile ilgili olarak incelenebilir.

HAGB Kararı Özel Güvenlik Olmaya Engel Midir?

Hayır değildir. Kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı var ise yargılaması devam edenler statüsündedir. Bu durumda denetim süresi içerisinde herhangi bir suç işlememesi halinde Özel Güvenlik olmaya engel değildir.

Ancak denetim süresi içerisinde suç işlenmesi ve HAGB kararı verilen hükmün açıklanması halinde, kişiler hakkında yeniden değerlendirme yapılabilecektir. Özel güvenlik olmaya engel bir hüküm verilmiş ise (cezanın miktarı veya türü bakımından) bu takdirde çalışma izinleri iptal edilecektir.

HAGB Kararı Silahlı Özel Güvenlik Olmaya Engel Midir?

Evet engeldir. Haklarında HAGB kararı bulunan kişiler silah ruhsatı alamadıkları gibi Silahlı Özel Güvenlik olarak da görev yapamazlar.

Bu husus İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde:

“Silahlı özel güvenlik görevlisi olacaklar için ise, Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince silahlı çalışacak özel güvenlik görevlilerinde 6136 sayılı Kanun ve 91/1779 karar sayılı Yönetmelikte aranan şartlar arandığından ve 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi dördüncü fıkrası “Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır.” hükmünce yargılaması devam edenlere silah ruhsatı verilmediğinden, 91/1779 karar sayılı yönetmeliğin 16 ncı maddesinde geçen suçlardan yargılaması devam edenler silahlı özel güvenlik görevlisi olamayacak, talepleri olması ve başkaca engel bir durumları olmaması halinde kendilerine silahsız çalışma izni verilecek, yargılama sonucunda durumları tekrar değerlendirilecektir.”

şeklinde düzenlenmiştir.

HAGB Kararının Memuriyete Etkisi Nedir?

HAGB Kararının Memuriyete Etkisi Nedir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 48/A-5. maddesinde:

“Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak….”

hükmü yer almaktadır.

Dikkat edilecek olursa memurluğa engel olan husus, bu suçlardan yargılanmış olmak değil, bu suçlardan dolayı mahkumiyet hükmünün bulunmasıdır.

Oysa yukarıda açıkladığımız üzere Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılması kararı henüz açıklanmamış, hukuk dünyasında sonuç doğurmayan ve kesinleşmemiş bir hüküm bulunmaktadır. Yani HAGB kararı almış sanık hakkında bir mahkumiyet hükmü bulunmamaktadır.

Bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, kişinin memur olmasında ya da sanığın zaten memur olması halinde memuriyetinde hiçbir olumsuz etkisi olmayacaktır.

Denetim Süresi İçerisinde Suç İşlenmesi Halinde Ne Olur?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlenmesi ve bu suç ile ilgili mahkumiyet kararı verilmesi halinde bu durum HAGB kararını veren mahkemeye bildirilir.

HAGB Kararı veren mahkeme, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kaldırılmasına ve hükmün açıklanmasına karar verir. Ancak açıklanan hükmün seçenek yaptırımlara çevrilmesi ya da ertelenmesi mümkün değildir.

Hükmün Açıklanması Halinde Sanığın Hakları Nelerdir?

Sanık hakkındaki mahkumiyet Hükmünün açıklanması üzerine sanık istinaf kanun yoluna gidebilecektir. Bu durumda hükmü açıklayan mahkemeye vereceği istinaf dilekçesi ile kararı istinaf edecektir. 

İstinaf incelemesini hükmü açıklayan mahkemenin bağlı bulunduğu Bölge Adliye Mahkemesi’nin ilgili ceza dairesi yapacaktır. [no_toc]

İlgili Makaleler

61 Yorum

 1. Merhaba, 4 ncu yargi paketinde adli denetim 2 yil ile sinirlaniyor. Bu durumda hagb da verilen 5 yillik surede inermi. 5 yil 2 yil olurmu.

  1. HAGB kararında verilen denetim süresi ile adli kontrol denetim süresi farklı hususlardır. İncelediğim kadarıyla yargı paketinde bu hususta bir düzenleme bulunmamaktadır.

   1. Ben muhtarım. Devlet büyükleri ne hakaretten on bir ay yirmi gün ceza aldım. Hükmün acık lanmadı beş yıl geri bırakılmasına karar verdi. Ben ruhsatı silah ala bilirmiyim. Teşekkür ederim

 2. Basit tehdit 1.8yil ,hakaret suçundan 87gun adlî bara cezası aldım hagb 5yil uygulandı.memurum.eger bir suça karışsam yada biri benden şikayet olursa haklı olduğum halde karşılık dava açılırsa 1.8 yıl hapis olarak mı yatarım ? Yada memuriyet im son verilir mi?

 3. 100 promil ve üzeri alkolden yakalandım ve seri muhakeme usulü ile hakkımda trafik güvenliğini tehlikeye atma suçundan kamu davası açılacağı söylendi adli sicil kaydım temiz ve ilk cezam olacak ne gibi bir sonuç çıkar hagb kararı verilir ise adli sicil veya arşiv kaydında belli olacak mıdır?

  1. Merhabalar 18 yasindan gün aldıktan 1 2 ay sonra bir suc isledim mahkeme 1 yil 8 ay ceza aldim hagb ye çevrildi şu anda 25 yaşındayım daha önce memuriyet denediğimde 21 yasında iken hagb kararı nedeniyle oldugunu dusunuyorum mulakatta 1. Oldugum halde elendim su an 5 senelik surem doldu hagb kararım düşmüşmüdür su an devlet memuru olabilirmiyim

 4. Merhaba 2016 yilindan yaralamaya bagli hagb kararim mevcut 5 yil dolmadan bir kavgaya karistim ve karsilikli sikayetci olduk sonra sikayetten vazgectik ama kamu davasi acildi bu kamu davasi hagbiyi devreye sokar mi

 5. Merhaba,
  Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek 5 yıl denetim süresi belirlenmiş ise, bu takdirde 5 yıllık denetim süresi içerisinde suç işleyip işlemediğinize bakılacaktır. Yani 5 yıl içinde yeni bir ceza almanız değil, beş yıl içinde bir suç işleyip işlemediğiniz ve bu suçtan ceza alıp almadığınıza bakılacaktır.

  1. Merhabalar Ali bey. Eşim darptan dolayı bir davası vardı. Kararı 19.02.2019 verilmiş ve hagb verilmişti. Ve 29.04.2022de ablası ile kavga ettiler ve mahkemelik oldular eşim memur memuriyetine bir şey olur mu ilk mahkeme kararı 2019.02 de verilmiş diğer ablası ile olan mahkeme kararı 5yıl ı aşarsa diğer davanın cezası düşer mi acaba.

 6. hagb yi kabul ediyorum 1 yıl 6 ay ceza aldım. denetimli serbestlige itiraz etmelimiyim bir sonuç alırmıyım. 1 yıl denetimli serbestlik verdi. DENETİMLİ SERBESTLİK KAPSAMINDA nasıl bir sey yapacagımı nereden ögrenebilirim. sadece imza atacaksam itiraz etmeyi düsünmüyorum. tesekkürler.

 7. Hükmün geri bırakılması kararı veren mahkemeye avukatım bana sormadan beraat etmem için başvuruda bulunmuş. Mahkeme beraat vermezse 5 yıllık ertleme hakkım ortadan kalkar mı? Bu hakkımı kubeder miyim? Ceza alınır mı?

 8. Merhaba.HAGB kararımın süresi doldu.Şimdi ne yapmalıyım davanın düşmesi için.Mahkeme resen inceliyor mu yoksa dilekçe yazmak gerekir mi?

 9. Merhaba,
  2006 yılında bir suça karıştım 5 yıl hiçbir suça karışmadım 2015 yılına kadar sonrasından farklı bir suçtan ceza evine girdiğimde 2006 yılında karıştığım suçtan 3 ay hapis yattım sonrasında 2006 yılının dosyasından denetime tabi tutuldum bu durumda tazminat hakkım bulunuyor mu?

 10. 1- Adlî sicil arşiv kaydı olduğu gerekçesiyle HAGB tatbik edilmemesi doğru mudur?
  2- Duruşmalardan vâreste tutulan sanık hakkında hem “dosyaya yansıyan olumsuz bir kişiliği olmadığı için” cezada indirim yapılırken hem de “kişilik yapısı bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı” gerekçesiyle cezada arttırıma gidilmesi tezat mıdır?

  1. Merhaba,
   HAGB için şartları yazımızda detaylı bir şekilde incelemiştik. Eğer adli sicil kayıtları itibariyle daha önce kasten işlenebilen bir suç nedeniyle sabıkası var ise kişi hakkında HAGB hükümlerinin uygulanmaması gerekir. Arşiv kaydı açısından bir hususu belirtmekte fayda var. Adli sicil kaydının silinme koşullarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekir.
   Duruşmadan vareste tutulabilmek için mutlaka en az bir defa duruşmaya katılmış olmak gerekir. Sanığın savunması alınmadan sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulması mümkün değildir. Dolayısıyla duruşmada hakim sanığın tutum ve davranışlarını gözleme imkanına sahip olmuştur. Ortada bir tezat yoktur.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Sanığın katıldığı ilk ve tek celsede dosyaya bakan hâkim, üçer dörder ay aralıklarla yapılan iki-üç celse sonra tayinle ayrılmış ve yerine gelen hâkim de yine aynı aralıklı altı-yedi celse boyunca maznûnu hiç görmeden karar duruşması yapmışsa:
    – Kararı veren hâkimin; sanığın kişilik yapısı hakkında bir gözlemi yokken
    – (Eğer geçerli ise) dosyada önceki hâkimin de sanık hakkındaki gözlemine dair bir kayıt bulunmazken
    Sanığın kişilik yapısı hakkında menfî kanaat belirtilmek suretiyle cezada arttırıma gidilmesi hukukî midir? Ayrıca bu durumun, HAGB kurumunun değerlendirilmesine de mâni’ olduğu açıktır.

 11. Iyi akşamlar benim oğlumun hagb kararı bulunmakta süresi henüz dolmadı özel bir şirkete iş başvurusu yaptık işe kabul edildik fakat bir hafta sonra işe giriş surecimiz durduruldu güvenlik araştırmasında hagb görülürdü mü acaba memurluğa dahi engel teşkil etmezken bize nasıl neden engel olmuş olabilir bide bu karara ulaşılması kişiler tarafından ulaşılamaz diye biliyorum hakkımı aramalimiyim

  1. Cevabınıza çok ihtiyacım yardımcı olursanız sevinirim sunuda belirtmeden geçmek istemiyorum iş başvuru işçi olarak hani kidemli bi iş de değil ama biz işimiz olsunda işçi olmaya razıyız

 12. Merhaba
  8 yıl önce hakaret basit tehdit ve basit yaralama suçundan adli para cezası ve hagb aldım fakat süreç bitince dilekçe vermedim yeni öğrenip verdim dilekçeyi bir kuruma atama bekliyorum ve güvenlik soruşturmam kapsamında dosyam adliyeden istenip gönderilmiş kurumuma. Bu durum atamama engel olur mu cevap yazarsanız çok sevinirim

 13. Ben hırsızlık suçundan meslekten çıkarma cezası aldım idare mahkemesinde başvurdum davam dün sonuçlandı hagb aldım mesleğe geri dönüşüm olurmu cevap için şimdiden teşekkürler

 14. Hocam iyi günler şimdi bundan 6 7 yıl önce hükmün açıklanması geriye bırakılarak işlemedigimiz bir suçtan ceza aldık üstünden 6 7 geçti herhangi bir suç işlemedik silahlı güvenlik için başvuru yaptık güvenlik soruşturmasında sorun çıkarmı bide süre doldu ama herhangi bir bildirim falan almadık bunun için bişe yapmamız lazımmı sicilimde bişe görünmüyor bilgi alabilirsem sevinirim iyi çalışmalar dilerim.

 15. Merhaba, trafik kazası sebebiyle yapılan yargılamada kusur raporu gelmeden hakim mağdurun zararını karşılamamı istedi ben de kabul ettim ve karşıladım. Ama kusur raporu geldiğinde % 80 kusur mağdura verildi. Ödediğim paradan % 80 e isabet eden kısmı nasıl geri alabilirim?

 16. Merhaba 191. Maddeden 2016 yılında hagb aldım hiç sicil kaydıma işlemedi bu durum şimdi bu hagb kayıtlarını nüfus memurları görebiliyormu ehliyet yükseltip ticari araç ehliyeti alacam.Bu arada hagb sürem sorunsuz şubatta bitti.Teşekkürler

 17. Merhaba
  Hakaret nedeniyle hagb kararı verildi. Zarar maddi zarar olursa tazminat davası açılıyor diye yazmışsınız. Herhangi bir istisnası var mı? Hakaret maneviye girer diye düşündüm. Karşı taraf yine de tazminat davası açabilir mi? Neyi onaracağım bilmiyorum. En fazla özür dileyebilirim… Bana tazminat davası açabilir dedi danıştığım Bi avukat ve zamamaşımını sorduğumda 8 yıl dedi. Yazınızı okuyunca çelişkiye düştüm.
  2. Sorum da hagb aldığım için yurtdışına seyehat etme veya evlenip de yurtdışına yerleşme engelim var mı?
  Şimdiden teşekkür ederim Ali bey…

 18. Merhaba

  (Suç tarihi 01.01.2019
  – dava devam ediyor buradan alıcağım herhangi bir ceza alttaki işlenen davaları hagb ve ertelemeyi bozarmı )

  (Suç tarihi 01.05.2019
  Kesinleşme tarihi 2022 hagb)

  (Suç tarihi 01.06.2019
  Kesinleşme tarihi 2021
  2 yıl denetimli erteleme )

  Saygılar

 19. Merhaba
  Suç tarihi 2013
  Kesinleşme tarihi 2015
  İstinaf 2017 yasaya uygun olan hükmün onanması
  Yargıtay – ilamda
  2 yıl 1 ay denetimlik – 18 yaş altı işlendiği tarih

  Sorum şu olucaktır anladığım kadarıyla Yargıtay davayı onadı hal böyleyse eğer benim 2 yıl 1 ay aldığım denetimli erteleme
  cezası Yargıtay’daki onama tarihinde mi başlamış olucaktır yoksa Yargıtay’da yasaya uygun olan hükmün onanması verilen karar ilk mahkeme yerel mahkemedeki kesinleşme tarihinde mi başlıcaktır 2 yıl 1 ay denetimliğim
  Sanırım anlatabildim
  Saygılar

 20. Sayın hocam yazınızı okudum lakin ben 2005den beridir özel güvenlik görevlisiyim 2013 yılında telefondan mesajlaşmak süreyi ile (iki insanın birbiri ile arkadaş olabilmesinde ne gibi bir sakınca olur) ARKADAŞ kelimesi taciz sayılmış ve HAGB 3 AY 3 gün ceza almışım, 5188 10.maddesi geçmişte hagb olsa BİLE diyerek HAYATIMIZI karartılar ögg kimliğim iptal edildi çalışmış olduğum kurum ihraç etti 2 YILDIR davam Red veriliyor şuan danıştay da esastan karsrı bekliyorum sizce alma şansım varmı yoksa hükümetimizin dediği gibi HAGB DENEN İLLET GERÇEKTEN VATAN HAİNLERİNDEN BİLE AŞŞAGIDA MIDIR

 21. Davam hakaret davası mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakıp 5 yıl denetime tabi tuttu 1300 mahkeme masraflarına hükmetti karşı tarafın avukatı vardı avukatlık parasını da alirlarmi bide mahkemenin neticeyi kararı bana tebli edilmedi uyaptan mahkemenin kararını takip ederek orendim

 22. kasten yaralama sonucu hagb (adli para cezası) aldim. Kamu iscisi olma konusunda arsiv arastirmami olumsuz etkiler mi, etkilese dahi dava acma durumumda kazanma oranım nedir? Iyi calismalar.

 23. Merhabalar 31 mayıs ta 9 ay 10 gün ceza aldım ve hagb kararı verildi ve karar verildikten hemen sonra aynı suç içerisinde başka bir eylem olduğu tespit edilmiş ve aynı dosyadan müstehcenlik suçundan soruşturma açıldı ve suç hagb tarihinden önce işlendiği için hagbi etkilermi veye 6 aydan 2 yıla kadar olan müstehcenlik suçundan hagb alirmiyim almasamda herhangi bir yatarim olurmu

 24. Merhabalar. Ilk mahkemede nitelikliden 158 den ayri ayri ceza istendi. Savcilik 8 tanesinde zarar giderilmis diye indirim uygulansin dedi . 5 tanesi icinde adli emanete odemesi yapildi. Ancak ilk mahkeme sadece 1 tanesine indirim verip hagb verdi. Digerlerinden indirimsiz ceza verdi. Ayni mahkeme ayni olay ayni sekilde zarar giderilmesine ragmen Boyle bir karar mumkun mudur ?

 25. Merhaba. Mahkeme hagb verdi 2021 de 1 yılda denetimli serbestlik vermiş. Bu 1 yıllık süre sonunda adli sicil arşiv kaydında görünmeye başladı bu durum normal mi adli sicilde hiç görünmeyen denetimli serbestlik arşivde görünür oldu 1 yılın sonunda. Bu arşivi nasıl sildirebilirz teşekkürler

 26. Hakkımda işlemedigim ve benim yaptığıma dair delil olmayan bir konuda sanık olarak yargılanıp HAGB kararı verildi ben buna itiraz etmeli miyim edersem nasıl bir karar çıkar

   1. Merhaba Uyuşturucu bulundurmak kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay HAGB cezası aldım B sınıfı ehliyetim var ve C sınıfı ehliyete yükseltmek istiyorum aldığım Hagb ceza ile ilgili ehliyetime el konulur mu?

  1. Ceza dava dosyası sonuçlandı gerekçeli karar olarak 5 yıl süre ile denetim suç işlenmemesi gerek vs tebligat masrafının sanıktan alınacağı yazıyordu ama hesap numarası yada nereye ödeneceği vs yok kesin olarak ödenmesi gerekir mi nereye ödenir veya 5 yıl içinde suç işlenirse falan mı ödenmesi lazım kesin bilgi verilmemiş sadece sanıktan alınacağı ve miktarı yazılmış

 27. Bir kadın 2021 temmuz ayında bana hakaret ve tehditte bulundu görüntülerle şikayet ettim. Sanık olarak dava süreci devam ediyor ancak hakime hnm doğum izninde olduğu için hala sonuç çıkmadı. 2022 mayıs ayında tekrar hakarette bulundu şikayet ettim. Bu 2 davadan suçlu çıkarsa HAGB nasıl işler?

 28. Değerli hocam,

  2019 yılında Katalog suçlardan hagb kararı olduğundan özel güvenlik kartımın iptali söz konusu. İdare mahkemesine dilekçe verdim. 5 yılım dolmadı, ancak bu süre içinde bir suça da karışmadım. Kartım iptal edilir mi 🙁 çok stresliyim sevgiler

 29. İyi günler. 2015 tarihinde kullanmak için uyusturucu madde bulundurmak temin etmek sucundan hagb cezası aldım. 1 yıllık tahlilleri temiz bitirdim. Ağustos 2018 tarihinde tekrar aynı suçtan işlem gördüm. 2021 yılında mahkemede 2yıl 6 ay ceza aldım ve istinafa başvurdum. İnfaz hesaplamada 2020 öncesi olduğu için yatar gözükmüyor. Hapise girer miyim veya sicilim bozulur mu? Lütfen yardımcı olur musunuz

 30. İki farklı suçtan (suçlardan biri zimmet diğeri banka kartlarının kötüye kullanılması suçu) aynı anda yargılanırken ikisinden de hagb kararı almak mümkün müdür?

 31. Merhabalar kolay gelsin daha önce 17.04.2018 yılında hagb geriye bırakılması kararı verilen bir dosyam vardı.Ancak bu 5 yıllık denetim süresi bitmeden farklı bir konuda hakkımda devam eden bir soruşturma var.Burada ikinci bir hagb kararı verilebilmesi için 5 yıl içinde bir suça bulaşmak mi ya da mahkumiyet kesinlesmemesi mi gerekir.Demek istediğim 17.04.2022 yılında hagb 5 yilli dolacak ve olası devam eden dosyadan 17.04.2022 den sonra suç mahkumiyeti verilirse ikinci bir hagb kararı verilebilir mi

 32. Merhabalar ,
  Dolandırıcılık suçundan 2021 yılında 5 yıl HAGB verildi. İlgili suç 2016 yılında işlenmiş . Tekrar 2016 yılında işlenen aynı suç için farklı biri tarafından dava açılmış . Bu dava 2022 yılında açıldı . Bu durumda HAGB Bozulur mu? Suçun işlendiği tarih mi yoksa dava açılan tarih mi önemli ? İlk suçtan 1.5 yıl hapis cezası HAGB ye çevrilmişti . 2. Dosya yüzünden hapis cezası alır mıyım ?

  1. Evet. HAGB kararında belirtilen karşı taraf lehine hükmedilen avukatlık ücreti ödenmez ise icra takibi ile karşılaşırsınız.

 33. Eşim cezaevinde hala tutluklu 8 yıl 4 ay aldı 1 yıl dır içerde kapalı cezaevi e devlet inde Hagb kararına uyulmaması nedeniyle açılış yazıyor bu ne demek

 34. 2019 da basit yaralama suçundan 150 gün adli para cezanıa hükmolundum ve 5yıl hagb kararı veridli. 2020 yılında askeri yaska bölgede yakalandım ve 1 yıl 8 ay cezaya hükmolundum. savcı dosyayı hagb veren mahkemeye ihbarda bulunmuş. şimdi bana 150 gün asdli para cezası infaz olunduktan sonra bu yeni davada hükmolunan 1 yıl 8 ay cezam ne olacak? yatacakmıyım yoksa diğer parayı ödeyip dava kapandıktan sonra yeniden hagb kararı ya da erteleme ya da denetimli serbestlik mi alacağım? yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler

 35. Merhaba Av. Ali Deniz Bey,

  2010 yılında aldığım HAGB kararının 5 yıl geçtiğinde kendiliğinden düştüğünü sanıyordum. Oysaki sadece dosya kapanıyormuş. Davanın düşmesi için cezamı aldığım mahkemeye dilekçe vermem gerekiyormuş. Bu doğru mudur? Prosedür nasıl işler? Dilekçe kime verilir?

  Şimdiden teşekkür ediyorum,

  Kolay gelsin.

  1. Merhaba,
   Ayrıntılı olarak yazımızda açıkladık. Dikkatlice incelerseniz tüm sorularınızın cevabı mevcut.

   1. Devlet memuru olarak cinsel tacizden 1 yıl 10 ay ceza aldım,HAGB sartlarinin tamamına uydugum halde HAGB verilmedi ve hüküm açıklandı,telefon incelemesinden ise vazgecti savcılık ve mahkeme, istinafa başvurduk ,alt sınırdan ceza verilmedi,HAGB verilmedi, indirim uygulanmadı diye,hatta şikayeti karşı taraf çekmesine rağmen ,beraat beklerken ceza çıktı,sizce İSTİNAF kararı bozarak düzeltir mi?

 36. Benim duruşmam yarın Hagb uyulmaması nedeniyle açılış sonuç ne olur istinafa açık olur mu kesin bilmiyorum ne yapacağımı aydınlatır mısınız ?teşekkürler

 37. merhaba ali deniz bey. 2017 yılı 5 aydan para cezası aldığım HAGB Kararım var.5 yıl için 2022 11 ayda ikinci defa imar kirliliğine sebeb olmaktan 10 ay hapis cezası verildi.hakim HAGB KARARI VERDİ 1 YIL DENETİMLİ.bunun üzerine mahkeme 1. HAGB KARARI İÇİ DURUŞMA GÜNÜ VERDİ.ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM İLK MAHKEMEDE ALDIĞIM CEZAMI KESİNLEŞECEK .BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM. SELAMLAR.

 38. Hagb kararım vardı 5 yıl geçmeden yine aynı hırsızlık suçundan savcı önüne çıktım bana denetimli haftada 2 kez imzaya gitme cecazı verildi.Büyük ihtimalle dava açılacak ve ertelenmiş cezamla şimdiki cezamda birleştirilecek.Ne yapmalıyım bendeki bu bir hastalık kendime engel olamıyorum çalma hastalığı gibi bir durum var bende.avukat tutmalımıyım

 39. Silahlı özel güvenlik kimliğimi vermediler 5 yıl yüzünden zincirleme iftira suçu suç işleme tarihi 07.08.2018 Karar tarihi 15.05.2019 ne zaman biter bu ceza

 40. Merhaba
  2009 yılında hakkımda HAGB kararı verildi. Bundan sonra hiçbir adli durumum söz konusu değil.
  Silinmesi için 2023 te dilekçe verdim. Dilekçemden sonra aynı mahkeme duruşma günü verdi. Yeni esasla yeniden kaydedilmesi.diger sonrası açılış yazıyor.
  Neden böyle yazıyor anlamadım yardımcı olur musunuz

 41. Merhabalar. 5 yıl denetimli serbestlik süresinde bir suç işledim 10 ay hapis cezam para cezasına çevrildi. Hagb kararında hapis cezam 1 yıl 6 aydı. Hüküm açıklandığında bu cezanın tamamını mı yatarım ne kadar bir yatarım olur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu