Genel Hukuki BilgilerSosyal Medya ve İnternet Hukuku

E-Maillerin (Elektronik Postaların) Delil Niteliği

Kişiler arasındaki haberleşme ve etkileşim araçları, teknolojinin gelişmesi ile birlikte çeşitlilik kazanmıştır.

Gerçekten de değişen ve gelişen teknoloji ile artık etkileşim ve haberleşme araçları çoğalmış ve çeşitlenmiştir. İnternet üzerinden gönderilen elektronik postalar (e-mail) artık haberleşmenin ve iletişimin vazgeçilmez bir şekli olmuştur.

Bir çok kişi artık bu şekilde haberleşmekte, belgeler bu elektronik kanallar ile birbirlerine iletilmektedir.

Ancak dinamik İp kullanımı ve Zaman damgasının bulunması hususları karşısında bu durum beraberinde e-maillerin hukuki ispat ve delil niteliğini tartışmayı gerektirmiştir.
Bilindiği üzere hukuksal anlamda senetten bahsedildiğinde, bir kişinin kendisinden sadır olan ve kendisi aleyhine delil teşkil eden belgeler anlaşılmaktadır.

Söz konusu belgelerin muhakkak kağıt parçası olması gerekmemekte kimi zaman bir video ya da ses kaydı da belge olabilmektedir.

Bir çok hukuk uygulayıcısı tarafından önceki tarihlerde, tereddütle karşılanmakla beraber bir elektronik postanın kim tarafından yollandığı tespit edilebiliyorsa bu takdirde bu elektronik posta o kişi aleyhine delil olarak kullanılabilecektir.

Yargıtay tarafından verilen güncel kararlarda istikrarlı bir şekilde; bir elektronik postanın (e-mail) delil olarak kabul edilebilmesi için söz konusu e postanın fail tarafından gönderildiğinin kesin bir şekilde tespit edilmesi gerektiği içtihadında bulunmuştur.

Ancak söz konusu bilgi teknik bir bilgi olup yargılama aşamasında gerek Cumhuriyet Savcılığı gerekse Mahkeme tarafından Bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekmektedir.

Şu halde elektronik postanın delil olabilmesi için; konusunda uzman bilirkişi ya da bilirkişi heyeti tarafından yapılacak teknik inceleme sonucunda; söz konusu email’in fail tarafından yazılıp gönderildiği, faile ait bilgisayardan gönderildiği hususunun kuşkuya mahal vermeyecek şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.

Yine söz konusu teknik belirlemenin ise her türlü şüpheden uzak ve kesin olması gerekmektedir. Aksi takdirde şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca failin lehine yorumlamak gerekecektir.

Konuya ilişkin emsal Yargıtay Kararını bilgilerinize sunuyoruz.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi ESAS: 2015/5331 KARAR: 2015/6405 sayılı kararı:

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; Somut olayda, katılanlar vekilinin beyanı, sunduğu belgeler ve sanığın kaçamaklı beyanı göz önüne alındığında; bahse konu hakaret mesajlarının gönderildiği e-mail adresinin, sanığın önceki tarihte burs almak için doldurduğu ve imzasını taşıyan formda kullandığının anlaşılması karşısında; makulün üzerinde suç şüphesi bulunan sanık hakkında, her ne kadar soruşturma makamının zamanında talep etmemesinden dolayı e-posta sağlayıcısı şirketten, elektronik postanın ne zaman ve hangi IP numarasından geldiği, 60 günlük depolama süresi geçtiğinden dolayı silinmesinden bahisle öğrenilemese de; sanığın akrabaları, arkadaşları, sosyal ve iş çevresindeki kişilerin kim oldukları ile sanığın ilgi alanları araştırılarak,suça konu e-mail adresi üzerinden yapılan yazışmalar ve takip edilen alanlar araştırılarak, gerekirse bilirkişi raporu da aldırılmak ve tüm bu hususlar birlikte değerlendirilmek suretiyle; sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması; Kanuna aykırı ve katılanlar Ç.. Ö.. ve Ç.. Ö.. vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı, HÜKMÜN BOZULMASINA,

yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01/10/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu