Aile (Boşanma) Hukuku

Boşanma Dilekçesi ve Yapılan İşlemler

Dava Dilekçesi Nedir?

Hukuk Yargılama Sistemimizde bir mahkemenin ya da hakimin kendiliğinden bir uyuşmazlığı ele alıp çözüme bağlaması ve uyuşmazlığa ilişkin karar vermesi mümkün değildir.

Hukuki uyuşmazlığın hakim önüne yani mahkemeye getirilmesi gerekir.  Uyuşmazlığın mahkemeye götürülmesi ise bir dava dilekçesi ile olacaktır.

İşte kişiler arasındaki uyuşmazlıkların mahkemece çözülmesi için taraflardan birisinin

 • uyuşmazlığın tarafları
 • uyuşmazlığın konusu,
 • uyuşmazlığın sebebi,
 • uyuşmazlığın değeri,
 • uyuşmazlığa konu olayları
 • uyuşmazlığa konu olayları ispata yarayan araçları
 • mahkemeden talebini ve davacının imzasını

içeren dilekçeye dava dilekçesi denilir.

Kişiler arasındaki evliliğin hukuken sona erebilmesi için mahkemece boşanma kararı verilmesi gereklidir. Kişilerin boşanma yönündeki iradelerini bir dava yoluyla mahkemeye taşımaları gerekir. Bu nedenle bir boşanma dava dilekçesi (boşanma dilekçesi) ile mahkemeye müracaat etmeleri gerekir.

Bu yazımızda boşanma dilekçesi ile ilgili olarak adım adım mahkemede izlenen prosedürü anlatacağız.

Boşanma Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar:

Boşanma Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar:

Davasız yargılama olmaz ilkesi uyarınca bir uyuşmazlığın yargılama konusu edilebilmesi için dava açılması gerekir. Ancak tüm yargılama aşamalarında olduğu gibi davanın açılması konusunda da usul kuralları bulunmaktadır.

Yani siz şiir tarzında bir dilekçe yazamaz, resim ile davanızı anlatamazsınız. Davanızı dava dilekçesi ile mahkemeye götürebilirsiniz. Dava dilekçesinde nelerin bulunması gerektiği, ne şekilde hazırlanacağı hususu “Hukuk Muhakemeleri Kanunu”nda düzenlenmiştir.

Boşanma dava dilekçesi de Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtilen ve uyulması gereken usul kurallarına göre hazırlanması, kanunda aranan şartları barındırması gerekmektedir.

Boşanma dilekçesinde bulunması gereken hususlar, boşanma dilekçesinde hangi hususların yazılması gerektiği, kısacası; boşanma dilekçesinin ne şekilde hazırlanacağı konusunda detaylı bilgi için lütfen “Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?” başlıklı yazımızı inceleyiniz.

Bir boşanma dilekçesinde bulunması gereken hususları

 1. Mahkeme adı,
 2. Davacı İle Davalının Adı,Soyadı ve Adresleri,
 3. Davacının T.C. Kimlik Numarası,
 4. Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı,soyadı ve adresleri,
 5. Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri,
 6. İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği,
 7. Davada dayanılan hukuki sebepler,
 8. Açık bir şekilde talep sonucu
 9. Davacının ya da vekilinin imzası

şeklinde sıralayabiliriz.

Tüm bu unsurları içinde barındıran,  sizin ya da boşanma avukatınız tarafından hazırlanacak boşanma dilekçesi usulüne uygun bir dilekçe olacaktır. Artık dilekçenin mahkemeye sunulması gerekir.

 Boşanma Dava Dilekçesi Nereye Verilir?

Boşanma Dava Dilekçesi Nereye Verilir?

Boşanma dilekçesi Aile Mahkemesine, eğer Aile Mahkemesi bulunmuyor ise bu takdirde Asliye Hukuk Mahkemesine sunulacaktır.

Boşanma davasının nerede açılacağı hangi mahkemeye verileceği ve hangi yerdeki mahkemede açılması gerektiği konusunda detaylı bilgi için lütfen “Davayı Nerede Açacaksınız?” başlıklı yazımızı inceleyiniz.

Görevli ve yetkili mahkemeyi belirledikten sonra önce Aile Mahkemesi kalemine ya da büyük adliyelerde Hukuk Mahkemeleri Ön Bürosuna gidilecektir.

Burada boşanma dilekçenize bir havale kaydı yapılacaktır. Havale kaydı dilekçenin hangi tarihte geldiğini gösteren ve bu tespiti yapan kişinin sicil numarası ile imzasını içeren bir kayıttır.

Boşanma dilekçesinin havale edilmesi işleminden sonra sizden dava harç ve giderlerinin ödenmesi istenecektir. Bunun için vezneye ödenmesi gereken boşanma dava harcı ile Gider Avansı yatırmanız gerekmektedir.

Dava harcı ve Gider Avansı yatırıldıktan sonra tevzi bürosunca size davanızın görüleceği mahkemenin adı ve esas numarasını içeren bir belge verilecektir. Artık boşanma davanızın dosya numarasını ve hangi mahkemede görüleceğini öğrenmiş oldunuz. Artık dosyanız tevdi edildiğine göre boşanma dilekçeniz bir dava dosyası haline gelmiştir. Dosyanız ilgili Aile Mahkemesi Kalemine gönderilecektir.

Aile Mahkemesi Kalemi

Aile Mahkemesi Kalemi :

Mahkeme kalemi adeta mahkemenin mutfağı gibidir. Burada hummalı bir çalışma vardır ve süreklidir. En yoğun çalışılan ve ciddi emekler verilen birimlerin başında mahkeme kalemlerinin ve personelinin olduğunu düşünmekteyim.

Mahkeme kaleminde Yazı İşleri Müdürlüğü denetim ve gözetiminde zabıt katipleri, mübaşir bulunmaktadır. Zabıt katipleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından kendilerine verilen görev ve iş dağılımına göre yapılması gereken tüm usuli işlemleri gerçekleştirmektedirler.

Boşanma  Dilekçesi İle İlgili Olarak Neler Yapılacaktır?

Boşanma dilekçeniz artık bir boşanma davası haline gelmiştir. Aile Mahkemesi kalemine gelmesi üzerine öncelikle Yazı İşleri Müdürü dosya ile ilgili olarak işlemlerin yapılması için bir zabıt katibine yönlendirecektir.

Zabıt Katibi boşanma dilekçesindeki açıklamalarınızı dikkate alarak Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) denilen sisteme kayıt yapacaktır.

Daha sonra dosyayı Aile Mahkemesi Hakimine götürecektir Mahkeme hakimi boşanma dilekçenizi inceleyecek eksiklikler olup olmadığını tespit edecektir. Eğer dilekçenizde kanuni düzenlemelerde yer alan hususlarda bir eksiklik görülmez ise tensip zaptı denilen bir tutanak düzenlenecektir.

Zabıt katibi tarafından tensip zaptında belirtilen tespitler ve talimatlara göre işlemler yapılmak üzere;

Öncelikle boşanma dilekçesinin bir örneği ve tensip zaptının bir örneği davalı tarafa tebliğe çıkarılacaktır. Boşanma dilekçesinin tebliği demek Kapalı Tebligat denilen özel bir zarf içerisinde posta yoluyla davalıya gönderilmesi demektir.

Aynı zamanda davacıya da tensip zaptı tebliğe çıkarılacaktır.

Tensip zaptında mahkeme hakiminin boşanma dilekçesine ilişkin tespitleri yanında, taraflara uyarılar ile mahkeme kalem personeline yönelik talimatları bulunmaktadır.

Zabıt katibi tarafından tensip zaptında yer alan mahkeme hakiminin talimatlarını yerine getirecektir.

Örneğin tarafların nüfus aile kayıt tablolarını sistemden çıkartarak dosyaya eklenecektir. Tarafların sosyal ve ekonomik durumunun tespiti için kolluk birimlerine (Polis veya Jandarma) yazı yazılacaktır. Tarafların taşınmazlarının bulunup bulunmadığını sistemden tespit ederek buna ilişkin kayıtları dosyaya ekleyecektir.

Tensip Zaptı Nedir?

Tensip Zaptı (Tutanağı) Nedir?

Tensip zaptı, dava açıldıktan sonra mahkeme hakimi tarafından boşanma dilekçesi üzerinde yapılan inceleme sonucunda yapılan ilk tespitleri, yapılması gereken işlemleri belirlemek için düzenlenen tespit ve talimat içeren tutanaktır.

Tensip Zaptı ile mahkeme dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurların bulunup bulunmadığı gibi öncelikli hususları inceleyerek tespit yapar, yapılması gereken iş ve işlemler konusunda talimatlarını verir. Bu talimatların bulunduğu tensip zaptındaki her bir madde tensip ara kararı oluşturur.

Tensip zaptı hakim tarafından zabıt katibine yazdırılmak suretiyle hazırlanır.

Tensip Zaptında Neler Bulunur?

Tensip zaptında yukarıda belirttiğimiz üzere dava dilekçesi üzerine mahkeme hakimi tarafından yapılan tespit ve yapılması gereken işler konusunda talimatlar bulunur. Ancak özellikle boşanma davalarında bunun yanında acil işlemler konusunda ara kararları da bulunabilir. Örneğin, Henüz iki aylık bir bebeğin baba tarafından alıkonulması, bebeğin hayatını tehdit eden bir durum olduğu için hakim müşterek çocuğun babadan alınarak anneye verilmesine tensiben karar verebilir.

Tensip zaptında bulunan hususlara ilişkin biraz daha açıklama yaparsak,

1- Davanın hangi yargılama usulüne göre yapılacağı hususu, (Boşanma davaları yazılı yargılama usulüne tabidir)

2- Dava dilekçesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’n 119/1. maddesinde belirtilen zorunlu unsurları barındırıp barındırmadığı,

3- Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya tebliğ edilmesi ve bu tebligatta bulunması gereken şerhleri,

4- Tensip zaptının davacıya tebliğ edilmesi ve tebligatta yer alması gereken şerhleri,

5- Taraflar hakkında sosyal ve ekonomik durum araştırması yaptırılması,

 gibi hususlar bulunmaktadır.

Boşanma Davasında Tensip Zaptı (Tutanağı) Örneği:

Boşanma Davasında dava dilekçesinin tesliminden sonra mahkemece aşağıdaki şekilde tensip tutanağı düzenlenir.

        T.C.

      BURSA

x. AİLE MAHKEMESİ                                                     TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO              : 2020/xxxx  Esas

HAKİM                 : xxxxxxxxxxxxxx  sicil no

KATİP                    : xxxxxxxxxxxxx  sicil no

DAVACI               : xxxxxxxxxxxxx

VEKİLİ                   : Av. ALİ DENİZ

DAVALI                : xxxxxxxxxxxxx

VEKİLİ                  : xxxxxxxxxxxxx

DAVA                   : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ        : XX/XX/2020

Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Yargılamanın HMK.nın 118. maddesi gereğince yazılı yargılama usulüne göre yürütülmesine,

2-Dava dilekçesinin 6100 sayılı HMK.nın 119. maddesi gereğince bulunması gereken zorunlu unsurları taşıdığı,

3-Cevap süresinin, dava dilekçesinin davalı tarafa tebliğinden itibaren 2 hafta olduğunun  davalı tarafa ihtarına (HMK. m.127, m.317),

4-İlk itirazların hepsinin cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorunda olup; aksi halde dinlenmeyeceğinin davalı tarafa ihtarına (HMK. m.117),

5-Cevap dilekçesi ile birlikte,

a)Mahkemenin adı,

b)Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adresi,

c)Davalının T.C. kimlik numarası,

ç)Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin/vekillerinin ad, soyad ve adresleri,

d)Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri,

e)Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği,

f)Dayanılan hukuki sebepler,

g)Açık bir şekilde talep sonucu,

ğ)Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası,

h)Cevap dilekçesinde gösterilen ve davalı tarafın elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye  verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer almasının zorunlu olduğunun davalı tarafa ihtarına,

Tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan delillerini harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini  veya sadece örneklerini dilekçesine  eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek ayrıca masrafını karşılamak zorunda olduğunun davalı tarafa ihtarına (HMK. m.318),

6-Tarafların, dayandıkları vakıaları, ispata elverişli şekilde somutlaştırmaları gerektiğinin, dayandıkları delilleri ve hangi delilin, hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmelerinin zorunlu olduğunun taraflara ihtarına (HMK. m.194),

7-Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalının, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının davalı tarafa ihtarına (HMK. m.128),

8-Delil bildirmesi ve toplanması için gerekli bilgilerin verilmesi halinde  delillerin toplanması için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına, davacı tarafın delilleri için masrafın peşin avanstan karşılanmasına, davalı tarafın delilleri için masrafın davalı tarafça karşılanmasına,

9-Delil listesinde tanık gösteren tarafın, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı, T.C. vatandaşlık numarası ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunmasına, bu listede gösterilmemiş olan kimselerin tanık olarak dinlenemeyeceğine ve ikinci bir liste verilemeyeceğinin taraflara ihtarına(HMK. m.240),

10-Davalı tarafın cevap dilekçesinin davacı tarafa tebliğine, masrafın davacı tarafça yatırılan avanstan karşılanmasına, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde davacı tarafın cevaba cevap dilekçesini verebileceğinin davacı tarafa ihtarına,

11-Davacı tarafın cevaba cevap dilekçesinin davalı tarafa tebliğine, masrafın davacı tarafça yatırılan avanstan karşılanmasına,

12-Dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirleneceği ve avanstan karşılanarak taraflara bildirileceğine,

13-Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceğine,

14-Tarafların SED araştırmalarının yapılması için ilgili zabıtalara ayrı ayrı müzekkere yazılmasına, masrafın davacı tarafça yatırılan avanstan karşılanmasına,

15-Tensip zaptının davacı tarafa, dava dilekçesi ve tensip zaptının davalı tarafa tebliğine, masrafların davacı tarafça yatırılan avanstan karşılanmasına,

16-Usulüne uygun olarak sunulan vekaletname uyarınca Av. Ali DENİZ’in davacı vekili olarak dava ve duruşmalara kabulüne,

17-Davacı vekilinin talep etmiş olduğu velayet hususunda tarafların ikametgahında sosyal inceleme raporu hazırlanması için dosyanın psikolog bilirkişisine tevdiine, bu hususta bilirkişi yol gideri olarak 127,00 TL  harcırahının 2 haftalık süre içerisinde davacı tarafça mahkeme veznesine depo edilmesine, SİR için araç giderinin  belgelendirildiğinde dosya içerisinde mevcut gider avansından karşılanmasına, (dosyada masraf bulunması durumunda masraf yatırılmasını beklenmesizin ara kararın gereğinin yerine getirilmesine)

18-Davacı vekilinin müşterek çocukların velayeti husundaki talebinin SİR raporu sonrası değerlendirilmesine,

19-Davacı vekilinin nafaka talebinin tarafların SED araştırmalarının yapılmasından sonra değerlendirilmesine,

Dosyanın durumuna göre diğer hususlara yer verileceğine tensiben karar verildi. xx/xx/2020

Katip xxxx                                                        Hakim xxxx

Tensip Zaptı İle İlgili Yapmam Gerekenler Nelerdir?

Tensip zaptı mahkeme hakimi tarafından yapılan ilk inceleme sonucu tespitleri ve talimatları barındırır. Bu talimatlara tensip ara kararları demekteyiz.

Tensip zaptı tarafınıza geldikten sonra tüm maddelerini dikkatle okumalısınız. Eğer dilekçenizde bir eksiklik bulunmakta ise bu konuda eksikliğin giderilmesi konusundaki ara kararları olacaktır. Bu ara kararlarına göre bazı hususları yerine getirmeniz gerekebilir.

örneğin dava harcını eksik yatırmış olmanız, davalının adresini dilekçenizde yazmamış olmanız vs. bu husustaki eksiklikleri gidermeniz için size iki haftalık kesin süre verilecektir. Bu eksikliklerin giderilmemesi halinde davanızın reddine karar verilecektir.

Yine dilekçe üzerine mahkeme hakiminin taraflara veya müşterek çocuklara yönelik bir ara kararı bulunabilir. Bu ara kararına uymak zorunlu olduğundan tensip zaptının dikkatli bir şekilde incelenmesi ve irdelenmesi gerekir.

Tensip Zaptı Bana Nasıl Gönderilecektir?

Mahkemece verilen tüm kararlarda olduğu gibi tensip zaptı da eğer dosyaya vekaletname sunmuş bir boşanma avukatınız yok ise size tebligat dediğimiz posta yoluyla bildirim yapılacaktır

Tensip Zaptı Ne Zaman Gelir?

Tensip zaptı hazırlanır hazırlanmaz postaya verilerek tarafınıza gönderilecektir. Ancak dava dilekçesi üzerinde inceleme yapılması, bu inceleme sonucunda tespitlerin yapılması ve ara kararların yazılması, tensip zaptının onaylanması ve postalanması ile postacının tensip zaptını size ulaştırması bir hafta ile bir ay kadar sürebilen bir zaman demektir.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir?

Dava dilekçesindeki veriler UYAP ortamına aktarılır. Eğer E-Devlet veya UYAP Vatandaş Portal üzerinde Tensip Zaptı Hazırlandı şeklinde bir uyarı bulunmakta ise, davanız ile ilgili tensip zaptının hazırlandığı ve onaylandığı anlamına gelecektir.

Tensip zaptı size posta yoluyla tebliğ edilmeye hazır anlamına gelmektedir.

Boşanma Davası ve E-Devlet:

Boşanma davası, tüm aşamalarıyla artık E-Devlet üzerinden takip edilebilmektedir.

Boşanma davasının ne zaman açıldığı, kim tarafından açıldığı, hangi avukat tarafından açıldığı, boşanma davasının hemen hemen tüm aşamalarını e devlet üzerinden takip edebilirsiniz.

Boşanma Dava Dilekçemi Nasıl Takip Edebilirim?

Boşanma davanız siz yada boşanma avukatınız tarafından açıldıktan sonra, Zabıt Katibi tarafından UYAP sistemine dilekçenizdeki bilgilerin kaydedildiğini yukarıda belirtmiştik.

UYAP sistemine kaydı yapıldıktan sonra dosyanız ile ilgili tüm işlemleri E Devlet şifresi ile ya da UYAP vatandaş portal üzerinden inceleyip takip edebilirsiniz.

Üstelik UYAP Vatandaş Portal üzerinde dosyanızdaki tüm belgeleri inceleme imkanınız da bulunmaktadır.

İlgili Makaleler

15 Yorum

 1. Merhaba ben emine yeni açtım boşanma davasını çekişmeli davalıya tebligat gitti 14 günden fazla oluyor dilekçe gelmedi ne yapmam gerekiyor

  1. Karşı tarafın cevap dilekçesini sunmak üzere iki haftalık süresi var. Bu nedenle beklemeye devam edeceksiniz. Davanızın ayrıntılarını UYAP vatandaş üzerinden takip edebilirsiniz.

   1. Merhaba cevap verirseniz sevinirim kapalı tebligat ne anlama geliyor safahat kısmında da görünüyor kapalı tebliğat kaydedildi diye yanında draft yazıyor yani dava oldu imzalar dağıtıldı aynı şekilde dilekçede verildi iki kişi ne kadar süre boyunca yani ne zaman sonra soyadı biter yani eski soyadı olur

 2. Merhaba ben dilek cekismeli bosanma davasi actim ve dava dilekcem geldi simdi napmam gerekiyor esim sözlü olarak bosanmak istiyorsan bosan ama ben mahkemelere gelmeyeceğim diyor ve bu süreç içerisinde ayni evde yasiyoruz ve birde 5 yasinda müşterek bir kiz çocugumuz var napmam lazim nasil bir yol çizmeliyim acaba.

  1. Çekişmeli boşanma davasında iki husus ispatlanmalıdır.
   Birincisi diğer eşin boşanmaya sebebiyet veren kusurlu davranış yada davranışlarını,
   İkincisi ise bu kusurlu davranışlar nedeniyle artık aynı çatı altında yaşama imkanının kalmadığını, birlikte yaşama olgusunun kendisinden beklenemeyeceğini,

   Birlikte yaşadığınızı söylüyorsunuz. Sizce bu çelişki değil mi?
   Bir boşanma avukatına müracaat etmelisiniz.

 3. Merhaba 08.08.2022 de anlaşmalı boşandık. Dilekçeyi o gün verdik aynı gün hakim boşadı ve yine aynı gün kesinleşme kağıdını elden aldım. Ertesi gün pişmanlık duyup tekrar iptal ettirmek istedim kesinleştiği için olmazmış. 3 çocuk var iptal ettirmenin bir yolu var mıdır?

  1. Merhaba,
   Kesinleştirme işleminden sonra iptal mümkün değil. Yeniden evlilik yapmak zorundasınız.

 4. Merhabalar. Eşim, boşanma davası açtığını söyleyerek bir dilekçe gösterdi ama emin olamadım. Gerçekten dava açtığını nasıl teyit edebilirim acaba?

 5. Merhaba çekişmeli boşanma davasi açtım UYAP dan baktım tebliğ hazırlanmış dava günü belli oldu şöyle birsey okudum UYAP üzerinde yapılan incelemede davalı ve davacının SGK kaydı bulunamamistir ama benim davacı tarafın SGK kaydim var ben buna nasıl itiraz edebilirim ne yapmam gerekiyor yardımcı olur musunuz

 6. Merhaba çekişmeli boşanma davası açtım UYAP dan baktığım da tebliğ hazırlanmış fakat şöyle bir şey okudum UYAP üzerinden yapılan araştırmada SGK kaydı bulunamamistir diyor fakat ben SGK li calisanim bu duruma nasıl itiraz edebilirim ne yapmam gerekir tebliğ henüz elime ulaşmadı beklemeli miyim yardımcı olun lütfen

 7. Merhaba, çekişmeli boşanma davası açtım. Dava dilekçem karşı tarafa ulaştı, iki haftalık cevap verme süresi olduğu yazıyor. Diyelim ki cevap dilekçesi yazmadı. Bu bana bildirilecek mi? Bu süre zarfında benimde elimdeki delilleri ve tanıkları mahkemeye sunmam gerekir mi? Yoksa onun için de ayrı bir tebligat alacak mıyım? Tesekkur ederim

 8. Merhaba abi bana tenzip zaptı geldi eşimin bana acdigi dava vede verdiği ifadesi fakat ben boşanmak istemiyorum seviyorum ustleik 2tane kız evladımız var ben boşanmak istemiyorum diye dilekçe yazmam gerekirmi bekleyeyimmi mahkemeyi

 9. Merhaba ben üç aylık ewliydim eşim şuan dava açtı çekişmeli olarak gozukuyo tarafma hicbiseklde bildirim gelmedi edevletten baktm tenzip zaptı hazırlandı diyordu smdi ise karara çıkmış yazıyor dava hiç görülmedi bunun anlamı nedir lütfen yazar mısınız,eşim dava dilekçesnde sadce evlilik birliğinin temelden sarsılması yazdrms başka bı iddiası yok zaten

 10. 17 01 2023 de anlaşmalı boşandım 1ay 2 hafta geçti kimliğimi çıkaramadım kesinleşmiş olabilir mi bana kağıt vernediler mahkeme günü elimde kağıt yok mshkeme dilekçe örneği avkatta o dilekçe örneği kimlik çıkarabilir iyim lütfen yardımcı olurmusunuz

 11. Merhabalar ben eşime anlaşmali boşanma davasi actim.dilekceyi imzaladi ama mahkeme günü hayır bosanmiycam dedim dava cekismeliye döndü, ikimizde vazgectik yapmam gereken islem varmi kendiliğinden düşer mi dava acaba? Gider avansini bosanmasamda alabilirmiyim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu