Aile (Boşanma) Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davasının Avantajları

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Her evlilik mutlaka şiddet, tartışma ve zarar verici olaylarla noktalanmak zorunda değildir. Kişiler evlenirken olduğu gibi, boşanırken de anlaşarak boşanabilmelidir. Eşler boşanmaya neden olan hususları dava dilekçesine yazmak zorunda olmayıp sadece boşanma iradelerini belirtmek suretiyle boşanabilmelidir.

İşte bundan yola çıkan Yasakoyucu Türk Medeni Kanunu’muzda boşanmanın tarafların karşılıklı olarak anlaşmaları halinde “Anlaşmalı Boşanma” diye nitelendirdiğimiz boşanma davası ile evlilik birliğini sonlandırabilmesine imkan tanımaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Koşulları:

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu’muzun 166/3 maddesinde düzenlenmiştir.

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Bu madde hükmüne göre, Eşlerin Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesinde düzenlenen Anlaşmalı Boşanma şeklinde boşanabilmesi için:

1- Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin bir yıllık sürenin önemi, bu süre dolmadan açılacak anlaşmalı boşanmanın akıbeti, sürenin ne şekilde hesaplanacağı hususundaki yazımızı mutlaka inceleyiniz.

2- Eşlerin birlikte dava açması ya da eşlerden birisinin açmış olduğu davanın diğer eş tarafından kabul edilmesi gerekir

3-Hakimin tarafları bizzat dinlemesi gerekir ki bu tarafların duruşmada bizzat bulunmaları ve boşanma hususundaki iradelerini bizzat ve açıkça ortaya koymalarını gerektirir. Taraflarca hazırlanan boşanmaya ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin anlaşmayı içerir protokolü tarafların duruşmada tasdik etmeleri gerekir.

4- Boşanmaya bağlanan sonuçlardan, mali sonuçları (nafaka istenip istenmediği, isteniyorsa ne kadar istendiği, yine tazminat talebinin olup olmadığı, tazminat talep ediliyorsa ne kadar talep edildiği vs.) ile çocukların durumu (müşterek çocukların velayetinin kime verileceği, çocuklar için iştirak nafakasının ne miktarda ve kim tarafından verileceği, velayetin kendisine verilmediği eş ile çocuklar arasında şahsi ilişki tesisine yönelik hususlar vs.) hususunda anlaşmanın yapılmış olması gerekir.

5- Tarafların ve çocukların durumuna ilişkin bu anlaşmanın hakim tarafından uygun bulunup onaylanması gerekir.

Tüm bu koşulların oluşması halinde mahkemece tarafların boşanmalarına karar verilecektir. 

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

En hızlı boşanma şeklidir.

Boşanma davaları kişilerde ciddi duygusal travmalara sebep olan olayların defalarca gündeme geldiği davalardır.

Çoğu müvekkilimiz ile yaptığımız görüşmelerde olayları anlatırken yoğun duygusallık içerisinde olduklarını görmekteyiz. 

Müvekkillerimizin hemen hemen hepsi aynı soruyu sorar, “en hızlı  şekilde nasıl boşanabilirim?” 

Aslında bu durumda sorulacak en doğal soru da budur. Doğamız gereği bize acı veren, sıkıntıya sebebiyet veren olaylardan ve süreçlerden bir an önce kurtulmak isteriz. 

Genel itibariyle Anlaşmalı Boşanma davası diğer boşanma davaları ile kıyaslanamayacak ölçüde kısa bir sürede sonuçlanmaktadır. Bu süreç Gaziantep ilinde maksimum hafta ile ifade edilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat İle Tek Celsede

Tek Celsede Boşanma (Bir Günde Boşanma) İçin Ne Yapmalıyım?

Tek celsede boşanmak için yapmanız gereken Anlaşmalı Boşanma Davası açmak olacaktır. Anlaşmalı boşanma davasında tek celsede boşanmak mümkündür.

Mahkemece yargılamanın duruşma salonlarında yapıldığı gün ve saatlere  celse (Duruşma) diyoruz. Mahkemeler celseler halinde yargılamayı yürütürler. Çekişmeli boşanmada  bir celse önce inceleme duruşması, bir celse sözlü yargılama duruşması, diğer celseler tahkikat duruşmalarıdır. Bu celselerin sayısı delillerin sayısı ve tanıkların çokluğu ile orantılıdır. Deliller çoğaldıkça ve toplanması zorlaştıkça celse (duruşma) sayısı artar. 

Her celse arasında ise günümüz şartlarında en az 3 aylık bir zaman vardır. Sebebi ise mahkemedeki iş yoğunluğudur. İş yoğunluğu nedeniyle duruşma günleri arasındaki süre artar. 

Anlaşmalı boşanma davasında ise:

Bu nedenle çekişmeli boşanma davaları celseler (duruşmalar) nedeniyle çok uzun sürer.

Boşanma protokolünün hazırlanmasının akabinde açılan davada en yakın güne duruşma tarihi verilir. 

Duruşma günü eğer çok önemli bir eksiklik bulunmaması ve tarafların hazır olmaları halinde tarafların aynı gün (bir günde) boşanmalarına karar verilir. 

En Hızlı Boşanma Nedir?
Anlaşmalı Boşanma En Hızlı Boşanma Türüdür.

En Kısa Sürede Boşanma Şeklidir:

Anlaşmalı boşanmanın olmadığı, diğer boşanma türlerinin tamamında tarafların dilekçeler teatisi aşaması, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması, sözlü yargılama aşaması ve karar aşaması gibi aşamaları bulunmaktadır. 

Bu aşamalarda taraflar birbirlerinin iddialarına karşı kendi iddia ve savunmalarını hazırlarlar. Delillerini sunarlar. Toplanmasını istedikleri delilleri mahkemeye bildirirler. Mahkeme bu delilleri ilgili yerlerden isteyecektir. 

Çekişmeli boşanma davalarında tanıklar dinlenecektir. Tüm tanıklar ayrı ayrı kimlik tespiti yapılacak, yemin verdirilecek ve akabinde şahit olduğu konularda bildiklerini anlatacaklardır. Tanıklara gerek hakimin gerekse tarafların soruları yöneltilecek şahit bu sorulara cevap verecektir.

Yine taraflar hakkında sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılmak üzere kolluğa müzekkere (yazı) yazılacaktır. Kolluk (polis, jandarma) tarafından yerinde araştırma yapılarak tarafların sosyal ve ekonomik durumu saptanarak mahkemeye yazı ile bildirilecektir.

Müşterek çocuk bulunması halinde pedagog incelemesi yaptırılacak, pedagog gerek taraflarla, gerek çocukla görüşerek, çocuğun bulunduğu ortamı ve tarafları yerinde görerek bu hususta rapor hazırlayacaktır.

Kişilerin taşınmaz ve taşınır mallarının tespiti için yazılar yazılacak eğer konulacak tedbirler var ise Taşınmazlarda Tapu Müdürlüklerinden bu hususta gerekli işlemin yapılması istenecektir.

Kişilerin banka hesaplarına ilişkin bir husus var ise bu hususta ilgili bankaya yazı yazılacak banka tarafından istenilen bilgi mahkemeye gönderilecektir. Mahkeme gerekli görürse banka hesapları üzerinde inceleme yapılması için Bilirkişi tayin ederek bilirkişi tarafından rapor istenecektir. Bilirkişi incelemesini yaptıktan sonra rapor hazırlayacak ve bu raporu mahkemeye sunacaktır.

Kişilerin telefon kayıtlarının incelenmesi talep edildiğinde ilgili operatöre yazı yazılarak telefon kayıtları dosyaya celp edilecek, mahkemece gerekli gördüğünde bilirkişi incelemesi yaptırılabilecektir.

Tüm bu açıklamalar boşanma davasında yargılamanın sadece sürecin küçük bir kısmı. 

Dolayısıyla en az 1 ya da 2 yıl ile sonuçlanacak çekişmeli boşanma davası yerine anlaşmalı boşanmanın bir günde sonuçlanması nazara alındığında ne kadar kısa sürede sonuçlandığı daha net anlaşılacaktır.

En ekonomik boşanma

En Ucuz (ekonomik) Boşanma Şeklidir:

Mahkemeler Yüce Türk Milleti adına yargılama yaparlar. Amaç bireylerin hukuki uyuşmazlıklarının ve hukuk ihlallerinin çözüme kavuşturulmasıdır. Genel olarak devletin görevleri arasında yer alan ve temelde ücretsiz olan bu Adaleti Temin Etme hizmeti açısından bireyler tarafından harç denilen bir mali külfet  söz konusudur.

İşte dava açan tüm bireylerin dava harcı dediğimiz bir harç türünü ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. 

Ancak dava açan kişinin katlanmak zorunda olduğu tek mali külfet harçlardan ibaret değildir. Yargılama gideri dediğimiz mahkemenin taraf teşkili sağlama, delil toplama ve diğer faaliyetleri açısından bireyin katlanmak zorunda olduğu masraflar bulunmaktadır. 

Örneğin dava dilekçesinin ve cevap dilekçesinin taraflara posta yoluyla tebliğ edilmesi, tanıkların duruşmaya çağrılması, bankadan bir evrakın istenmesi için posta masrafı, pedagog ya da bilirkişi incelemesi için pedagog ya da bilirkişilere ödenen ücretler, tanıkların tanıklık ücretleri vs. tüm bu giderlere dava açan kişi ileride haksız çıkan tarafa yüklenmek üzere ilk etapta dava açarken gider avansı olarak peşinen ödemek zorundadır. 

İşte tüm bu harç ve yargılama giderleri nazara alındığında çekişmeli boşanma davası karşısında anlaşmalı boşanma davasının çok daha ucuz ve çok daha ekonomik bir boşanma türü olduğu görülecektir. 

Bu yönüyle anlaşmalı boşanma en ekonomik ve en ucuz boşanma şeklidir diyebiliriz. 

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

 

Anlaşmalı Boşanma İçin Avukat Tutma Zorunlu Mudur?

En sıklıkla karşılaştığımız sorulardan bir tanesidir. 

Eğer bilgisayarınız bozulduysa ve kendiniz tamir edebiliyorsanız Teknik Servise götürmek zorunda değilsiniz. 

Eğer kendi web sitenizi kendiniz yapabiliyorsanız, bir yazılımcıya yaptırmak zorunda değilsiniz. 

Eğer arabanız bozulduysa ve kendiniz tamir edebiliyorsanız ve teknik malzemeleriniz varsa tamirciye gitmek zorunda değilsiniz. 

Eğer evde kendi saçınızı tıraş edebiliyorsanız, kuaföre gitmek zorunda değilsiniz.

Sizi hiç kimse zorlayamaz. 

Aynı şekilde Türk Hukuku’nda “Avukat Tutma Zorunluluğu Yoktur”. Ancak, kendi davanızı açma, hukuki sonuçlarını öngörme ve süreci yönetme konusunda hukuki bilginiz var ise!

Boşanma sadece kadın ve kocanın boşanmasından ibaret bir olay değildir.Boşanmanın bir çok sonuçları vardır. Çoğunlukla sadece bir defa boşanırsınız. Hayatınızda ilk defa boşanacaksınız. Öngöremediğiniz bir çok durum ve bunların hukuki sonuçları olacaktır. 

O halde şöyle diyorum: Eğer boşanma avukatı iseniz. Boşanma davaları konusunda bilgisi olan bir hukukçu iseniz. Boşanma Avukatı tutmak zorunda değilsiniz. 

Aksi takdirde ileride telafisi imkansız zararların doğmaması adına muhakkak konusunda uzman bir boşanma avukatına müracaat ederek hukuki yardımından yararlanmalısınız. 

 Son olarak;Anlaşmalı boşanma halinde taraflar arasındaki uyuşmazlığa ve boşanmaya ilişkin olaylar dilekçelere, mahkeme salonlarına taşınmadan, mahkemece boşanmaya karar verilmektedir. Böylece hem eşleri hem de çocukları oldukça yıpratan ve zorlayan boşanma süreci en kısa sürede ve en az zararla sonuçlanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Sık Sorulan Sorular:

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Anlaşmalı Boşanma Davasında hakimin taraflar arasındaki uyuşmazlık konusunda soru sormayacağını yukarıda açıklamıştık. Çünkü anlaşmalı boşanma davasında kusur araştırması (kimin haklı olduğu kimin haksız olduğu hususu) araştırılmaz.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim taraflara kendi hür iradeleri ile boşanmak isteyip istemediklerini, boşanma protokolündeki imzaların taraflara ait olup olmadığını, protokoldeki gibi boşanmak isteyip istemediklerini soracaktır.

Ayrıca hakim eğer protokoldeki bir hususun belirsiz ve anlaşılmaz hüküm içermesi halinde tarafların neyi kastettiğini tespit için taraflara soru sorabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası, Anlaşmalı Boşanma Davasına Nasıl Dönüşür?

Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma olmayan boşanma dava türlerinin tamamına verilen genel isimdir.

Çekişmeli bir boşanma davasının anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülmesi mümkündür.

Bunun için tarafların anlaşmalı boşanma konusunda anlaşmaları, bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları ve mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Bu takdirde çekişmeli olarak açılan boşanma davası, anlaşmalı boşanma şeklinde tarafların belirlediği protokol hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüşebilir Mi?

Anlaşmalı Boşanma Davasında tarafların boşanmaya ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmış olmaları ve bu husustaki protokolü mahkemeye sunmaları gerekir. Ancak burada mahkeme hakiminin tarafların bu husustaki hür ve baskı altında olmadan verdiklerine kanaat getirmesi yine taraflar arasındaki protokolü uygun bulması gerekir.

Dolayısıyla aşağıdaki örneklerde Anlaşmalı Boşanma şeklinde açılan davanın Çekişmeli Boşanma davasına dönüşmesi mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Davası duruşmasında taraflardan bir tanesi “Ben boşanmak istemiyorum!” demesi halinde anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma haline dönüşür.

Taraflar velayet hususunda anlaşmış olup duruşmada bu fikirlerinden vazgeçerlerse anlaşmalı boşanma çekişmeli hale dönüşür. Örneğin baba önce velayetin anneye verilmesini kabul etmiş ancak duruşmada “çocukların velayetini istiyorum” derse artık çekişmeli hale dönüşmüş olacaktır.

Taraflardan bir tanesi nafaka,tazminat istemediğini beyan etmiş ancak duruşmada bunları da istediğini beyan ederse artık boşanma davası çekişmeli hale gelmiş olacaktır.

Kısacası taraflar arasında hazırlanan protokol hükümlerinin aksine duruşmada talepler ortaya çıkması ve diğer tarafın bu talepleri kabul etmemesi halinde anlaşmalı boşanma davası çekişmeli hale dönüşür. 

Bir Yıllık Süre Dolmadan Tek Celsede Boşanmak Mümkün Müdür?

Anlaşmalı boşanma davasında bir yıllık süre şartı bulunmaktadır. Yani bir yıllık süre dolmadan anlaşmalı olarak boşanmak mümkün değildir.

Ancak bir yıllık süre dolmasa bile  tek celsede ve kısa sürede boşanmanız mümkündür. Amacınız tek celsede ve kısa sürede sizin belirlediğiniz şartlarda boşanmak ise bunun için bir yıllık süre şartına gerek olmadan boşanmanız mümkündür. Ancak bu sadece tecrübeli boşanma avukatların özverili çalışmaları ile mümkün olacaktır.

Yinelemek gerekirse: tecrübeli bir boşanma avukatı ile tek celsede ve bir yıllık süre şartı olmaksızın yine sizin şartlarınızda boşanmanız mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Kendisi İçin Nafaka İstemeyen Eş Daha Sonra Nafaka İsteyebilir Mi?

Anlaşmalı boşanmada eşlerin kendisi için istediği nafakaya yoksulluk nafakası diyoruz.

Yoksulluk nafakası konusunda daha detaylı bilgi için lütfen Yoksulluk Nafakası konulu yazımızı inceleyiniz.

Taraflar gerek boşanma protokolünde gerekse duruşmadaki beyanlarında yoksulluk nafakası yani kendisi için nafaka istemediğini beyan etmeleri halinde, anlaşmalı boşanma davasından sonra artık bir daha yoksulluk nafakası isteyemez.

Ancak bu husus yoksulluk nafakası için geçerli olup aşağıda belirteceğimiz üzere iştirak nafakası yani çocuk için nafaka konusunda geçerli değildir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında İştirak Nafakası (Çocuk İçin Nafaka) İstemeyen Eş Daha Sonra İsteyebilir Mi?

Kural olarak taraflar anlaşmalı boşanma davasında hazırlamış oldukları protokolde müşterek çocukların kimin yanında kalacağı, diğer eşin ise çocukların bakım, barınma ve eğitimi için ne kadar iştirak nafakası ödeyeceği hususunda anlaşmaları ve bu hususta bir hüküm yer alması gerekir.

Ancak müşterek çocukların velayetinin verildiği eşin maddi durumunun yerinde olması diğer eşin maddi durumunun kötü olması gibi durumlarda çocukların ekonomik geleceği konusunda risk bulunmadığını düşünen mahkeme hakimi tarafların talep etmemesi halinde iştirak nafakası konusunda müdahale etmeden anlaşmalı boşanma davası sonuçlanabilir.

İşte iştirak nafakası(çocuk için nafaka) anlaşmalı boşanma davasında gündeme gelmemiş olsa bile, çocuklara ilişkin hükümler kamu düzeninden olduğundan anlaşmalı boşanma davasından sonra çocuk için bağımsız iştirak nafakası davası açılması ve talep edilmesi mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonuçlandıktan Sonra Velayetin Değiştirilmesi Davası Açılabilir Mi?

Bir çok yazımızda belirttiğimiz üzere Boşanma Hukuku’nun, daha doğru bir deyişle Aile Hukuku’nun, VIP (en öncelikli) üyesi çocuklardır. Çocuk söz konusu olduğunda temel kural “Çocuğun Üstün Yararı”dır.

Dolayısıyla çocukların velayetine ilişkin mahkemece verilen hükümler şekli anlamda kesin hüküm ifade etse de maddi anlamda kesin hüküm değildir.

Yani velayete ilişkin hükümler her zaman yeniden dava konusu edilebilir.

Bu açıklamalardan yola çıkıldığında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Anlaşmalı boşanma davası sonuçlandıktan ve taraflar boşandıktan sonra; velayet kendisine verilmeyen eş velayetin değiştirilmesini, yani müşterek çocukların velayetinin kendisine verilmesini talep edebilir. Bu hususta velayet davası açabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı Boşanma Davası en kısa sürede açılıp sonuçlanan boşanma türüdür. Sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi  anlaşmalı şekilde açılan boşanma davasının ne kadar süre içerisinde sonuçlanacağıdır.

Ancak bu soruya genel geçer  bir cevap vermek mümkün değildir. Ancak sürecin hızlı işlemesinin büyük ölçüde boşanma avukatınızın özveri ve çabasına bağlı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Konusunda uzman bir boşanma avukatının tüm bu süreci sadece bir haftada (evet yanlış duymadınız) sonuçlandırması mümkündür.

İlgili Makaleler

25 Yorum

 1. Merhaba,
  Ben 6 Şubatta anlaşmalı bir şekilde boşandım. Davalı benim davacı eşim. Mahkeme salonundan kakar açıklandıktan sonra
  Bir yetkiliye sorduk. Ne yapmamız gerekli diye. O da davacının 1 ay sonra gelip kararı alması lazım dedi. O kararla nüfus müdürlüğüne gidip yeni kimlikleri alabilirmişiz. Kendiside o aydan beri gidip almamış. Sonra dün telefon açtı ve bunun bir süresi var. O karar o süre zarfında aalınmazsa mahkeme kararı iptal olurmuş falan gidisinden birşeyler dedi.
  Sonuç olarak beraber gidip o kararı alıp nüfus müdürlüğüne gideceğiz.
  -Sorum şudur; bu kararı almak için ikimiz beraber mi gitmeliyiz?
  -Gercekte bu karar yazılı bir şekilde sonradan alınmazsa (belli bir süre zarfında) mahkeme kararı iptal olur mu?
  -Mahkeme kararı iptal olmasada bunun adli bir para cezası var mıdır?
  Teşekkür ederim.

  1. Bahadır Bey Merhaba,
   Mahkeme kararının tebliğ alınmaması mahkeme kararını hükümsüz hale getirmez ya da bir başka ifadeyle mahkeme kararı iptal olmaz.
   Yapmanız gereken mahkeme kalemine birlikte giderek ya da mahkeme kararını tebliğe çıkarmak suretiyle taraflara tebliğ edilmesini sağlamak.
   Mahkeme kalemine birlikte gidilmesindeki avantaj karar birlikte tebliğ edilir ve birlikte istinaftan feragat dilekçesi verilmesi halinde karar aynı gün kesinleşir.
   Eğer eşiniz mahkemeye gitmiyor ise mahkeme kalemine müracaat ederek “gerekçeli kararın tebliğe çıkarılmasını” talep edin.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

 2. Merhaba biz esimle beninle anlasmali bosanma karari aldik benim 4 yasinda kizim var ve cocugun velayeti annesinde olacak bu nedenle ben cocuk icin ne kadar nafaka odemem gerekiyor protokol hazirlanacakmis ve nafakayi benim belirlememi istediler bende hakimin belirlemesini istedim fakat bizim belirleemiz gerektigini soylediler bana evlilikten kalan butun borclari ben oduyecem her ay 1500 tl borc odemem var maasim 3900 tl civarinda ortalama ne kadar nafaka odemem gerekiyor simdiden cok tesekkurler

  1. Hakan bey merhaba,
   Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken nafaka miktarının belirlenmesi konusunda tarafların ortak karar alarak bir neticeye ulaşmaları gerekir.
   4 yaşında bir çocuğunuzun olduğunu varsayar isek çocuğun kreşe gidip gitmeyeceği, giyim ihtiyacı, sağlığı için duyacağı ihtiyaçlar, oyun ve oyuncak ihtiyacı, gıda ihtiyacı çocuğunuzun bulunduğu şehir, hayatın pahalılığı ve paranın alım gücü gibi hususları dikkate alarak bir miktar belirlemelisiniz.
   Yapılacak harcamanın sizin çocuğunuz için yapılacağını düşünerek bu rakamı belirlemeli ve duyarlı bir baba olarak çocuğunuz için en iyi olan şeyi istersiniz. Dolayısıyla bu yaş grubundaki bir çocuk için 450 TL. ile 750 TL. arasında bir rakam uygun olacaktır diye düşünüyorum.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

 3. Merhaba
  Biz eşimle ayrıyız şuan daha boşanma davası açan olmadı ikimizde anlaşmalı boşanmak istiyoruz fakat hiç görüşüp konuşmuyoruz ikiz kızlarımız var ve aylardır bi desteği olmadı hiç anlaşmalı boşanmada da nafaka ödemek isteyeceğini sanmıyorum protokolde nafaka ödenmesi yazmassa hakim genede çocuklar için nafaka talep edermi onaylar mı bunu

  1. Merhaba,
   Anlaşmalı boşanmada nafaka miktarının belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış demektir. Burada Yapmanız gereken ödenmesi gereken nafaka miktarının protokolde tam olarak belirtmek olacaktır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 4. Merhaba,
  Anlasmali bosanma davaai actik davaci esim ben savali olarak gorulmekteyim. Su anda sikisip kaldim baska ilde ve maasimi alamadigim icin cikamiyorum davaya katilmazsam ne olur. Dava uzarmi davayi tasimak icin uyaptan veya baska kanaldan basvuruda bulabilirmiyim hasta oglum var yevmiyeli insaatta calisiyorsum meslegim degil sigortam yatmadi ve ikametgahim burda degil

  1. Caner bey merhaba,
   Anlaşmalı boşanma davası için tarafların duruşmada mutlaka hazır bulunması gereklidir. Duruşmada iradelerini serbestçe beyan etmeleri gerekmekte ve hakimin bunu tespit etmesi gerekmektedir.
   Bu nedenle anlaşmalı şekilde açılan bir boşanma davasında davalının duruşmaya gelmemesi halinde dava çekişmeli hale dönüşür. Davanın başka bir mahkemeye nakledilme olanağı da yoktur.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 5. merhaba anlasmalinsekilde bosanma saglan di ama 2 hafta sonra tekrar imza atacagimiz karar alacagimiz soylendi bosanma kesinlesmi mi oldu acaba

  1. Merhaba,
   Gerekçeli karar yazıldıktan sonra tebliğe çıkarılmalı, taraflar 15 günlük süre içerisinde istinafa gitmemeli ya da istinaftan feragat etmelidir.
   Aksi takdirde karar kesinleşmemiştir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 6. Yarın anlaşmalı boşanma davamız var.ortak oturduğumuz evde kadın taraf olarak kalma sürem nedir.ev kira.6yasinda kızım var.acil cevap verirseniz çok memnun olurum
  Kızımın velayeti bende yani annede olucak.esyalaei toplama yeni ev tutma gibi bir süre zarfında evimde kalabiliyomuyum

  1. Merhaba,
   İş yoğunluğum nedeniyle yorumlara cevap vermede gecikmeler yaşıyorum. Umarım sorununuz çözülmüştür.
   İyi günler

 7. Iyigunler davamız görüldü birhafta sonra imzaya gitmemiz gerekirmiş ayrı ayrı imzaya gitsek olurmu

 8. Merhaba
  Eşime 4 ay önce anlaşmalı boşanma davası açtım fakat duruşma günü vazgeçip feragat dilekçesi verdim. Tekrar deneyip ilişkimizin daha da kötüye gittiğini gördük ve tekrar anlaşmalı bir şekilde boşanmak istiyoruz. Bu durumda tekrar dava açabilirmiyim. Teşekkür ederim.

 9. merhaba 9 aylık evliyim ama anlaşamıyoruz eşimle anlaşmalı boşanmak istiyoruz hemen boşanırmıyız çocuğumuz yok hiç bir şey talep etmiyorum eşimde sorun çıkarmıyor

  1. Anlaşmalı boşanma için bir yıl evli olma şartı bulunmaktadır. Sizin evliliğiniz ise 9 ay sürmüş.
   Bir boşanma avukatı ile görüşünüz. Anlaşmalı olmasa da kısa sürede boşanmanız mümkündür.

 10. Merhaba.Anlaşmalı boşanma duruşmasında hakim son sözlerimizi sorduğunda “söylediklerimin kayıtlara geçmesini istiyorum , eşime hakkımı helal etmiyorum” gibi sözler söylenebilir mi?

 11. Eşimle anlaşmalı olarak boşanma karari aldık. Iki çocuğumuz var 2 ve 4 yasinda. Eşim yurt dışına yerlesecek ilerde ve çocukların velayetini bana vermek istiyor bu konuda anlaştık . Çünkü eşim kendini annelik yapacak psikolojik yetrlilikte hissetmiyor şu an ve ben de açıkçası çocukların bende kalmasından yanayım. Mahkeme böyle bir şeye sıkıntı yaratır mı . Devler memuruyum. Şimdiden teşekkürlr

 12. Merhaba boşanma davası kar yağması nedenıyle iptal oldu bu pzt gunu acıl gun alınıcaktı diğer dava günü acaba yine aylar sonrayamı ertelenır ? İstanbul cağlayan adliyesi

 13. Merhaba eşimle 4 yıldır ayrı yaşıyoruz ortak cocuğumuz yok anlasmali avukat olmadan bosanabilirmiyiz ve ne kadar sürer bu süreç teşekkür

  1. Merhaba,
   Türk Hukuku’nda avukatsız dava görülemez diye bir ilke bulunmamaktadır. Ancak hukuki yönden doğacak riskli/sakıncalı sonuçlara katlanmak zorunda kalabilirsiniz.
   Anlaşmalı boşanma davası bulunduğunuz yer mahkemelerinin yoğunluğuna bağlı olarak ancak çekişmeli boşanma davasından çok daha kısa sürede sonuçlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu