Aile (Boşanma) Hukuku

Yardım Nafakası

Nafaka denildiği zaman aklımıza hemen boşanma davası gelmekte. Oysa nafaka kişilerin insanca yaşayabilmeleri, geçinebilmeleri için gerekli olan geçimliği ifade eder.

Hukukumuzda iki temel nafaka ayırımı vardır. Birincisi “Bakım Nafakası” dediğimiz “Tedbir Nafakası“, “İştirak Nafakası” ve “Yoksulluk Nafakası“na verilen genel addır. İkinci tür nafaka ise yardım nafakası olup yazımızın konusunu işte bu ikinci tür yardım nafakası oluşturmaktadır.

Gelin Yardım Nafakasını beraber inceleyelim.

Yardım Nafakası Nedir?

Kendisine yardım edilmediği zaman yoksulluğa düşecek kişinin, belirli bir kan hısımlığı bulunan kişilerden talep edebileceği, miktarı ve koşulları hakim tarafından tespit ve takdir edilen nafakadır.

Kural olarak herkes kendisine yardım edilmediği zaman yoksulluğa düşecek altsoyu (çocuklar ve torunlar), üstsoyu (anne, baba, büyük anne ve büyük babası) ile kardeşlerine mali açıdan yardımda bulunmak yükümlülüğü altındadır.

Çünkü yakın akrabalık ilişkilerinin temelinde yardımlaşma ve dayanışma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak bu zorunluluğa rağmen yoksulluğa düşecek kişiye yardım etmeyen kişi ya da kişilere karşı Yardım nafakası davası açılarak mahkemece bu yönde karar verilmesini sağlama hakkı tanınmıştır.

Yardım Nafakası Yasal Düzenleme

Yardım Nafakasına İlişkin Yasal Düzenlemenin Amacı Nedir?

Bazen kişiler belirli nedenlerle muhtaç hale gelirler. Bunun bir çok nedeni olabilir. Ekonomik kriz dönemlerinde işçi çıkarmaların çoğaldığı bir dönemde iş bulamama (işsizlik) hali, kişinin yakalanmış olduğu rahatsızlık nedeniyle çalışamama ve gelir elde edememesi hali, kişinin sakatlığı nedeniyle çalışamama ve geçimini temin edememe hali gibi kişinin iradesi dışında kaynaklanan hallerde kişiler muhtaç hale gelebilirler. Kişilerin bu muhtaçlık hali kanunda yoksulluğa düşme olarak tanımlamıştır.

Bu şekilde yoksul halde olan ve kendi imkanları ile geçimini sağlayamayan kişinin, maddi olanakları elverişli üstsoyundan, altsoyundan veya kardeşlerinden kendisine parasal katkıda bulunmaları halinde maddi ve manevi varlığını devam ettirebilmesi için nafaka talep etme imkanı kanunen düzenlenmiştir.

Yoksa kişilerin, maddi durumu iyi olan akrabalarına karşı bir silah, bir cezalandırma aracı veya asalak şekilde yaşama hakkı tanıyan bir dava değildir. Herkes sağlığı ve imkanı dahilinde çalışmak ve başkasına muhtaç olmamaya çalışmakla yükümlüdür.

Dolayısıyla yardım nafakasında temel kriter muhtaç durumda bulunan, yasanın tanımıyla yoksulluğa düşecek kişinin çalışmaması ve ya yoksulluğa düşmesi kendisinin tercihi veya tembelliğinden kaynaklanmamalıdır.  Bir başka deyişle çalışma olanağı halde çalışmayan ve bu nedenle yoksulluğa düşen taraf maddi durumu iyi olan yakınlarından sırf onları üzmek, zarara uğratmak ve ya onlar vasıtasıyla zenginleşme kastıyla nafaka talep edemez.

Çünkü Medeni Kanunu’muzun Dürüstlük Kuralına ilişkin hükümleri uyarınca bu şekilde açılan davalar dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder. Dürüstlük kuralına aykırı şekilde açılan davalar hukuken himaye edilmez ve mahkemece reddine karar verilir.

Kişi yoksulluğa sakatlığı, hastalığı ya da (kendisinden kaynaklanmayan) işsizliği nedeniyle düşmüş olmalıdır.

Yardım Nafakası Nasıl Talep Edilir? (İstenebilir?)

Yardım nafakası tedbir nafakası ve iştirak nafakasından farklı olarak talep olmaksızın incelenemez, mahkemece dikkate alınamaz.

Yani yardım nafakası talep eden kişinin bu talebini bir dava şeklinde mahkemeye sunması, mahkemece yardım nafakasına karar verilmesi gerekir. Yardım nafakası konusunda taleple bağlılık ilkesi söz konusudur.

Yardım Nafakası Kimlerden Talep Edilebilir?

Yardım Nafakası Kimlerden Talep Edilebilir?

Yardım nafakası kişinin altsoyu, üstsoyu ve kardeşlerinden talep edebileceği bir nafaka türüdür.

Altsoy; kişinin çocuğu, çocuğunun çocuğu (torunu) ve onların çocuğu (torunun çocuğu)

Üstsoy: kişinin babası ve annesi, babasının babası (büyükbaba) babasının annesi (babaanne), annesinin babası (dede) ve annesinin annesi (anneanne)

Kardeş : Aynı anne ve babadan ya da anne veya babası ortak olan kişileri

ifade eder.

Altsoy ve Üstsoydan yardım nafakası talep etmede herhangi bir özellik ve şart bulunmasa da kardeşlerden yardım nafakası talep etme konusunda yasada özel bir şart koşulmuştur. Bu şart,”Kendisinden yardım nafakası talep edilecek kardeşin refah içinde olması”dır.

Bir başka deyişle, bir kişinin kardeşinden yardım nafakası talep edebilmesi için, nafaka istenen kardeşin refah içerisinde bulunması yasada koşul olarak düzenlenmiştir. Kardeş eğer refah içerisinde bulunmuyor ise, yardım nafakası talep edilemez. Refah içerisinde olup olmama hususunu hakim tespit edecektir.

Yardım Nafakası Davasında Dava Önce Kime Açılacaktır?

Yardım nafakası talep eden kişi önce kardeşten mi, baba ya da anneden mi yoksa kendi çocuklarından mı talep edecektir?  Davayı bunlardan hangisine karşı açacaktır?

Yardım nafakası konusunda yasada çok özel bir düzenleme bulunmaktadır. Buna göre davayı dilediğiniz kişiye karşı açamazsınız. Bir sırayı takip etmek zorundasınız.

Bu sıralama kanunun tanımıyla “mirasçılıktaki sıra” şeklinde olacaktır. Öncelikle bu sıranın ne şekilde olacağını açıklamak gerekir.

Miras hukukumuzda “Zümre Sistemi” kabul edilmiştir. Zümreler 1. Zümre 2. Zümre 3. Zümre vs. şeklinde numaralandırılmıştır. 1. zümrede mirasçı bulunursa diğer zümrelerdeki kişiler mirasçı olamazlar. Bir başka deyişle bir zümredeki kişinin mirasçı olabilmesi için önceki zümrede mirasçının bulunmaması gerekir. Örneğin ölen kişinin çocuğunun bulunması halinde anne ve babası yahut kardeşleri mirasçı olamazlar.

İşte bu sıralamaya bakarak yardım nafakasında davalı sıralamasını inceleyelim. Başka bir deyişle Yardım nafakası davasında davalıların sıralaması aşağıdaki şekilde olacaktır.

Birinci sırada; yardım nafakası talep eden kişinin altsoyu bulunmaktadır. Altsoy kişinin çocukları, çocuklarının çocukları (torunlar), torun çocukları, torun torunları sorumludur. Bu kişiler var ise önce bunlara karşı dava açılacaktır.

İkinci Sırada: Alt soyu bulunmayan davacı anne ve babasına karşı dava açmalıdır.

Üçüncü sırada kardeşler bulunmaktadır. Ancak burada kardeşlerin refah halinde bulunmaları şarttır.

Dördüncü sırada: Büyük anne ve büyük babalar nafaka ödemekle yükümlüdür.

Beşinci Sırada: büyük anne ve büyük babaların anne ve babalarına karşı dava açılmalıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu şu: “Bir alt sırada nafaka ödeme gücüne sahip nafaka yükümlüsü var iken, bir üst sıradaki kişilere karşı yardım nafakası talepli dava açılamaz! “

Yardım Nafakasının Para Olarak Ödenmesi Zorunlu Mudur?

Kural olarak nafakanın peşin olarak ve nakden ödenmesi gerekir.

Ancak yardım nafakasında taraflar bunun ayni yani bir mal karşılığında olmasını kararlaştırabilirler.

Yardım Nafakasının Arttırılması, Azaltılması veya Kaldırılması Mümkün Müdür?

Yardım Nafakasının Arttırılması, Azaltılması veya Kaldırılması Mümkün Müdür?

Yardım nafakası kişilerin koşulları ile ilgili olarak verilen bir karar türüdür. Dolayısıyla koşulların değişmesi halinde yardım nafakasının arttırılması, azaltılması veya kaldırılması mümkündür.

Ancak bunun için koşulların değiştiği hususunun ispat edilmesi koşuluyla açılacak davada mahkemece bu yönde bir karar verilmesi gerekmektedir.

Örneğin daha önce yoksul olan nafaka alacaklısının koşullarının iyileşmesi ve maddi durumunun düzelmesi halinde nafaka yükümlüsünün dava açması halinde yardım nafakasının kaldırılmasına karar verilebilir. Örneğin sakat olduğu çalışamayan ve iş bulamayan nafaka alacaklısı, engelli kadrosu ile devlet memurluğuna atanmış ise bu durumda nafaka yükümlüsü dava açmak suretiyle nafakanın kaldırılmasını talep edebilirler.

Enflasyon ülkemizin maalesef inkar edilemez bir gerçeği…. Bu gerçeklik karşısında mahkemece takdir olunan yardım nafakası miktarı aradan yılların geçmesi halinde paranın alım gücünün azalması karşısında davacı tarafından dava açılarak arttırılması istenebilir.

Yardım Nafakası Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Yardım Nafakası Türk Medeni Kanunu, Aile Hukuku bölümünde düzenlenmiş olduğundan bu davalarda görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise taraflardan birisinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Dolayısıyla Yardım Nafakası davasında davacılar; isterlerse kendi yerleşim yeri mahkemesinde, isterlerse davalının ikametgahı mahkemesinde dava açabilecektir.

Davanın açıldığı yerde Aile Mahkemesi yok ise Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılacaktır. Asliye Hukuk Mahkemesi davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakacaktır.

Yardım Nafakası Davasına Hangi Avukatlar Bakar?

Yardım nafakası davası Aile Hukuku’na ilişkin bir düzenleme olduğundan “Aile Hukuku Avukatı” veya yaygın deyişle “Boşanma Avukatı” olan avukatlardan hukuki yardım isteyebilirsiniz.

Konusunda uzman boşanma avukatı Yardım nafakasına ilişkin davanızı takip ederek sonuçlandıracaktır.

Eğer avukat tutamayacak durumda iseniz bu takdirde “Adli Yardım” hükümlerinden faydalanarak Barodan ücretsiz avukat istemelisiniz.

Öğrenci Çocuk İçin Yardım Nafakası

18 Yaşından Büyük Öğrenciler İçin Yardım Nafakası :

Öğrenim durumu ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu’muzda özel bir düzenleme bulunmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’muzun 328/2. maddesi gereğince öğrenim durumu devam eden ancak 18 yaşını ikmal etmiş çocuğun annesi ve babası güçleri yettiğince çocuğun eğitiminin sonuna kadar yardım etmekle yükümlüdürler.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu düzenleme iştirak nafakasından farklı bir düzenlemedir. İştirak nafakasında anne ve baba müşterek çocuk 18 yaşına kadar bakım ve eğitim giderleri ile yükümlü olup, 18 yaşın ikmali halinde bu yükümlülük sona ermektedir.

Oysa yasadaki bu özel düzenleme ile çocuğun öğrenim durumu sona erinceye kadar bakım ve eğitim giderlerinden yükümlü olduğunu düzenlemektedir. Burada iştirak nafakası yükümlülüğü değil Yardım Nafakası yükümlülüğü söz konusudur.

Yardım Nafakasına İlişkin Mahkeme Kararı (İlam) Kesinleşmeden İcraya Konulabilir Mi?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 367/2. maddesinde : “Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.” hükmü yer almaktadır.

Kural bu olmakla beraber nafaka hükümleri bu kuralın istisnalarından bir tanesidir. Nafakaya ilişkin ilamların icraya konu edilebilmesi için kesinleşmesi gerekmemektedir.

Bu itibarla yardım nafakasına ilişkin bir mahkeme kararı kesinleşmeden icraya konu edilebilir. (Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 12/01/2015 tarih ve 2014/3017 Esas 2015/114 Karar sayılı ilamı)

İlgili Makaleler

89 Yorum

 1. Merhaba yardım nafakadında ergin kişi 45 yaşına kadar okur ise yinede nafaka ödemekle yükümlümü aile yoksa burda da bir yaş sınırı mevcut mu yada bu kriter neye göre nadıl değerlendiriliyor yasalarca.Teşekkürler

  1. Merhaba,
   Yazımızda da açıkladığımız üzere “…çalışma olanağı halde çalışmayan ve bu nedenle yoksulluğa düşen taraf maddi durumu iyi olan yakınlarından sırf onları üzmek, zarara uğratmak ve ya onlar vasıtasıyla zenginleşme kastıyla nafaka talep edemez.”
   bahsettiğiniz olayda bir temel eğitimden söz edilemeyecektir. Dolayısıyla böylesi bir durumda nafaka talep edemez.

   1. Babasi bizi brakıp, kaçmiş. Babaaneden yada oz abisinden kızım 2yaşinda yardim nafaka isteyebilirmiyim. Ben çalişmiyorum yabançiyim ve çalişma izin yok. Kirada oturyorum.

 2. Merhaba, daha önce vermekte olduğum iştirak nafakası yerine çocuğum artık 18 yaşını doldurmuş olup ve hala temel üniversite eğitimine devam ediyorsa iştirak yerine yardım nafakası vermem gerekiyor. Ancak çocuğum okulunu bitirdiğinde maddi imkânlarım yoksa yardım nafakasını vermeyi bırakabiliyorum ancak çocuğum kız ise okulu bittiği halde evlenmemiş ve/veya çalışmıyorsa da nafakayı vermeyi bbırakabiliyor azaltabiliyor muyum? Kız olmasının nafaka kesilme sürecine etkisi var mı?
  Teşekkürler.

  1. Oğuz bey merhaba,
   Sorularınıza maddeler halinde cevap vermek istiyorum.
   1- Daha önce verdiğiniz iştirak nafakası 18 yaşın ikmali ile sona erer. Kendiliğinden Yardım nafakasına dönüşmez. Çocuğunuzun Yardım Nafakası davası açması gerekir.
   2- Nafaka konusu çocuğun cinsiyeti ile ilgili olmayıp şartlar oluştuğunda değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

   Esenlikler dilerim.

   1. peki 18 yaşını doldurması halinde yardım nafakası davası açtığında,eğitimi bitene kadar nafakası ödenmesi halinde ve şu an eğitimi bitme aşamasında ise yardım nafakası iptali olur mu?
    teşekkürler..

 3. Ali bey merhaba ben izmirden hakan kızm hllandada yaşıyor annesiyle bana yardım nafakası davası açmış ödemezsem hapis cezası varmı durumları çok iyi

  1. Hakan bey merhaba,
   Mahkemece verilen nafaka kararlarının icra takibine konu edilmesi halinde ödenmemesi durumunda Nafaka Yükümlülüğünün ihlali suçu oluşur. İcra takibine rağmen ödenmemesi halinde İcra Ceza Mahkemesi’nce 3 ay tazyik hapsi ile cezalandırılabilirsiniz.
   Eğer yardım nafakası talep eden kızınızın maddi durumu iyi ise bir an önce bir boşanma avukatına müracaat ederek davaya karşı cevaplarınızı hazırlayarak davayı takip etmelisiniz.
   Esenlikler dileriz.

 4. Ali bey merhaba,
  Oğlum 18 yaşını doldurduktan sonra iştirak nafakası ödemesini iki yıldır herhangibir okula gitmemesine rağmen yardım nafakası şeklinde banka üzerinden ödedim. 2019 eylülde üniversite kazandı ve ben ödemeye devam ettim. Hatta ara ara ona aylık düzenli ödeme (600 tl) haricinde paralarda yolladım. Ancak bugün elime yardım nafakası ile ilgili mahkeme celbi geldi. Dava konusu yardım nafakası? Ne yapmam gerekiyor?

  1. Merhaba,
   Tarafınıza dava dilekçesi geldiğine göre iki haftalık kesin süre içerisinde boşanma davasına karşı cevap dilekçesi sunmalısınız.
   En kısa zamanda bir boşanma avukatı ile görüşünüz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 5. Aydınlatıcı Bilgiler için tesekkurler.Ben polis emeklisiyim.gaziantepten emekli oldum.bosanma davam etmekte olup.on inceleme duruşması yapıldı virüs dolayısıyla duruşma erteleme aşamasındadır.Ben sizinle yüzyüze görüşüp devamı sizin takip etmez ve size güveninden dolayı size vermek istiyorum sizinle yüzyüze görüşmek istiyorum.saygilar sunarım.

   1. Merhaba eşimle bosanski 4 yıl oldu anlaşmalı protokolle 50 bin tl tazminat ve 2 çocuğum için toplam 1500tl nafaka almam gerekiyor fakat 4 yıldır ne nafaka ne tazminat alamadım ayrıldığım eşim ıssız cezaevine girdi cıktı üzerine hicbir malvarlığı yok ikameti yok çocuklarımın babaanne ve dedesinin maddi durumu oldukça iyi bu durumda torunları için çocuklarımın babaanne ve dedesinden birikmiş nacak ve tazminatımı alıp bundan sonraki dönemlerde onlardan nafaka alabilirmiyim torunları için bu arada benim maddi durumum iyi değil 1100tl yetim ayligi maasi alıyorum dönem dönem devlet sosyal yardim alıyorum ve ev kiram 1000 tl… bu konuda bilgilendirirseniz çok memnun olurum..

    1. Öznur hanım merhaba,
     Tazminat ve nafaka açısından icra takibi başlatmalıydınız. Borçlardan sorumlu olan kişi eski eşiniz olduğundan eski eşinizin anne ve babasından bu meblağı talep edemezsiniz. Sitemizde nafaka yükümlülüğünün ihlali konusunda detaylı yazımızı okuyabilirsiniz.
     İyi günler ve esenlikler dileriz.

 6. Merhabalar 18yaşını doldurmuş engelli kardeşim için annem babama karşı nafaka talep edebilir mi ? Edebilirse bu hangi tür nafaka olur. Süresiz midir ? Kardeşimin vasisi annem. Boşanmaları üzerinden uzun bir zaman geçti.

  1. Merhaba,
   Yardım nafakası talep edeceksiniz. Bunun için kardeşinizin vasisi olarak annenizin dava açması gerekmektedir. Boşanma davası ile ilgisi olmadığından boşanmanın üzerinden ne kadar süre geçtiği önemli değildir.
   Yardım nafakası ile ilgili detaylı yazımız sitemizde mevcut. Yine bu hususta bir boşanma (Aile hukuku) avukatından hukuki yardım almalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Ali bey benim durumum da benzer, oğlum ileri derecede engelli, iştirak nafakası Ergin olunca sona eriyorsa, oğlum Ergin değil… nafakanın devam etmesi gerekmez mi? İlle yardım nafakası mi talep etmeliyim?

 7. Iyi gunler ali bey ,kizim 24 yasinda ve uni.bu sene bitirdi ama calismak istemiyor 700 tl nafaka oduyorum.annem de aylik yine 200 tl kadar bir yardim ediyor.okulu bitmis ve calismiyor bu durumda hala nafaka odeme yukumkukugum varmi.var ise ne zamana kadar,yok ise nafakanin kaldirilmasi icin ne yapmakiyim.

  1. Merhaba,
   Kişilerin çalışma imkanına sahip iken çalışmaması yardım nafakasını gerektirmez. Okulu bittiğine göre bir boşanma avukatı ile iletişime geçerek Nafakanın Kaldırılması davası açabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 8. İyi çalışmalar avukat bey
  Benim eşim vefat etti küçük bir kızım var bu yüzden çalışmıyorum..eşimin ailesi ile görüşmüyorum. Kızımla da herhangi bir bağ kurmamaktalar. Üst soy olan babaanne ye nafaka davası açarsam kazanma ihtimalim nedir acaba?

  1. Merhaba,
   Bir boşanma avukatı ile görüşmeniz ve yardım nafakası talep etmeniz gerekmektedir.
   Koşulların bulunması halinde davayı elbette kazanabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 9. Merhaba, kızım tarafından aleyhimr yardım nafakası davası açıldı. Davaya kızımın annesini de müdahil edebilir miyim?

 10. merhaba, yüksek lisans eğitimi gören bir öğrenci, 2000 civarı emekli maaşı alan babasından yardım nafakası alabilir mi? teşekkürler.

 11. Merhabalar.
  18 yaşını doldurmuş ergin üniversite öğrencisiyim. Anne ve babam boşanmış, babam aylık giderlerime asgari bir miktarda yardım sağlamakta ve her ay kendisinden isteyerek ısrar ederek yardım görmekteyim. Yardım nafakası davasını açtığım takdirde bana aylık düzenli yapmış olduğu ödemeler davayı etkiler mi.
  Teşekkürler

 12. Ben bir kadın ile iki yıl yaşadım ve beni aldattı bende ayrıldım imam nikahlı yaşadık bu ilişkiden bir çocuk oldu ve ayrı olduğumuz için kadın bana yardım nafakası davası açmış ben işsiz bir insanım ve resmi evliyim 4 çocuğum var bu kadın yardım nafaka davası açtı sonuç ne olur bilginize başvurmak istedim teşekkürler

  1. Halil bey merhaba,
   Eğer müşterek çocuğun bakım ve ihtiyaçların giderimi için bir dava açılmış ise buna tedbir nafakası diyoruz. Tedbir nafakası için anne ile evli olmak zorunlu değildir. İşsiz olmanız başkaca çocuklarınızın olması da nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 13. Merhabalar ben babama yardım nafakası için dava açacağım 19 yaşındayım iş bulamadığım için çalışamıyorum babam bana ve kardeşlerime maddi manevi hiç bir destek vermiyor ben bu davayı açtığımda şahit gerekir mi gerekirse şahit olarak kimler olabilir acaba??

 14. Merhaba. Birden fazla aile bireyinden yardım nafakası talep edilebilir mi? Edilebiliyorsa bu yardım nafakası talebi için talepte bulunulan aile bireylerine ayrı ayrı mı dava açılır yoksa tek davada istenebili mi?

  1. Merhaba,
   Yardım nafakasını dilediğiniz kişiye karşı açamazsınız. Yazımızı detaylı bir şekilde incelerseniz mirastaki sıraya göre dava açabilirsiniz.
   Bu nedenle yanlış bir dava açmamak ve yargılama giderleri ile yükümlü tutulmamak adına bir boşanma avukatı ile görüşünüz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 15. Merhaba Ali bey..ben üniversite öğrencisi olan oğluma 7yıldır nafaka ödüyorum.Hiç irtibat kuramıyorum,okuluda mezun olup olmadığı konusunda bilgi vermiyorlar..ne yapabilirim şimdi den teşekkürler..

  1. Merhaba,
   Süleyman bey oğlunuzun okulundan gerekli bilgiyi almanız gerekiyor. Aldıktan sonra yardım nafakasının kaldırılması şartları mevcut ise bu takdirde kaldırılması için dava açmalısınız.
   Bir boşanma avukatı aracılığıyla bu işlemleri hızlı bir şekilde halledebilirsiniz
   iyi günler ve esenlikler dileriz.

 16. Merhaba,
  Kızım üniversite öğrencisi babasına yardım nafakası davası açtı ve bir miktar yardım nafakasına hükmedildi. Fakat karar verildikten sonra araya pandemi ve adli tatilin girmesiyle karar henüz kesinleşmedi. Sormak istediğim karar kesinleşmeden icra takibine koyabilirmiyiz. Yoksa kesinleşmesini beklememiz mı gerekiyor. Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkür ederim

 17. Mrb kızım 10 yaşında biz babasıyla boşandık mahkeme iştirak nafakası kararı verdi 5 senedir baba ödüyor fakat bu kaç ay ödemedi icra ile maaş haczi yapildi.ve aldık bu nedenle .babası yardım nafakası kaldırılması davası açmış bana .iştirak nafakası ve yardım nafakası nedir yanlış dava açmış sanırım .daha mahkeme gorulmedi .beni bilgilendirimisiniz nafakası iştirak olarak kesinleşmiş karar var elimde .bu yardım nafakası nedir ben sadece çocuk için iştirak nafakasını alıyorum .

   1. peki yardım nafakası kaldırılmasi davası açıldı iştirak nafakası kaldırılamaz degilmi zaten icra haciz yöntemiyle nafaka alıyorum çocuk için ödemek istemiyor maddi manevi babalık yapmak istemiyor

 18. Ali bey merhabalar ben 22 yaşında üniversite öğrencisiyim babamdan icra ile iştirak nafakası almaktayım. Malum pandemi sürecinde iş bakıyorum. Sigorta girişim olursa yani çalışacağım yer beni sigportalı gösterirse nafakam kesilir mi?

 19. Merhaba annemden yetim maasi aliyorum.ancak maasin 3 te 2 sini babam aliyor. Babamin mal varligi var ve kendiside sgk dan emekli. Bu maasa ihtiyaci yok ama kendisi feragat etmiyor.Benim hicbir mal varligim yok ve issizim. Maasin tamamini almam icin nasil bir hukuki yol izlemem gerekiyor. Aileye acilan yoksulluk davasi kapsamina girermi bu durum.yardimci olursaniz sevinirim.Tesekkurler

 20. Merhaba ben üniversiteye başladığım sene babam ve annem boşanma aşamasına geldiler. Babam bana para vermediği için dava açtık ve belli bir miktar nafaka bağlandı. Şuan okulum bitti ancak işsizim sınava hazırlanıyorum babam para yatırmaya devam ediyor. Gelecek sene herhangi bir işe girip çalışmayı düşünüyorum. Bu durumda babam nafakamı kesebilir mi? Bunu yapabilmesi için kendisinin mi çalıştığımı öğrenmesi gerekiyor yoksa sistemde vs. görebilir mi? Babamla görüşmediğim için kendisinin benim hayatım ile ilgili bir bilgisi yok. Kız çocuğuyum bu arada. Ayrıca iş bulamazsam babam ne zamana kadar nafakamı öder yasal olarak? İş bulunca mı yoksa evlenince mi kesilir?

  1. Ayşe hanım merhaba,
   Aldığınız nafaka türü hakkında bir bilgi vermemişsiniz. Yardım nafakası ise bu durumda sizin çalışmaya başlamanız üzerine babanız dava açarak yardım nafakasının kaldırılmasını talep edebilecektir.
   Yardım nafakası, yardım nafakası ihtiyacının kalktığı anlaşılması üzerine kaldırılabilecektir. Yani iş bulma bu hallerden bir tanesidir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 21. %42 engelli emekliyim 1500 tl emekli maaşı alıyorum. Başka gelirim yoktur. Bu şartlarla YARDIM NAFAKASI ödermiyim?

 22. merhaba,çaldığımız nafaka oğlum 18 ine bastığı gün kesildi.İstanbul üniversitesini kazandı.Uzaktan eğitime devam ediyor.Avukat tutmadan kendi dilekçesi ile eğitim yardımı almak istiyor.Şu an yurt ücreti belli olmadığı halde dava açabilir miyiz?örnek dava dilekçesi gönderir misiniz? teşekkürler.

  1. Merhaba,
   Hukuki danışmanlık ve dilekçe hizmetimiz ücretlidir.
   İletişim kanallarıyla bize ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 23. merhaba , oğlum 18 yaşına bastığı için nafaka kesildi.Üniversiteyi kazandı.Şimdi babasına eğitim yardımı için dava açmak istiyor.Avukat aracılığı olmadan kendisi açacak. Dilekçe örneği paylaşırsanız sevinirim.

  1. Merhaba,
   Sitemizin varoluş amacı avukatlık hukuki danışmanlık hizmeti kapsamı dışında kalan bilgi paylaşımıdır.
   Dilekçe hizmeti ücretli olup iletişim kanallarıyla bize ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 24. Merhaba Ali Bey..Yardım nafakasında yetkili yer mahkemesi hangisidir.?Davacının veya davalının ikamet adresine göremidir.?
  Davacı İstanbul’da ikamet ediyor,
  Davalı Mardin’de,
  Başvurduğu ve işleme alan Nazilli Aile Mahkemesi..
  Teşekkürler

  1. Merhaba,
   Yardım nafakasına dair davalarda yetkili mahkeme, taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Buna göre davacılar; isterlerse kendi yerleşim yeri mahkemesinde, isterlerse davalının ikametgahı mahkemesinde dava açabilecektir.
   Nazilli Aile Mahkemesine açılan dava yetkisiz mahkemede açılmıştır. Süresi içerisinde itiraz edilmesi gerekir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 25. Merhaba, benim anne ve babam boşandı. Beni babam büyütüyor üç kardeşiz ben en küçükleriyim bu zamana kadar böyle bir dava açılabileceğine dair bilgim yoktu. 2002 doğumluyum. Annem bana yardım nafakası yapabilir mi? kendisi şimdi evlenmiş fakat 7 yaşımdan beridir görmüyorum. Üstelik annelik vasfını da yerine hiç getirmedi. Bilgi verirseniz çok iyi olur.
  Saygılarımla

  1. Merhaba,
   Gerekli bilgi yazımızda zaten mevcut. Ancak dava açma konusunda konusunda uzman bir Aile Hukuku avukatı ile yol almanız faydanıza olacaktır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 26. Davalı taraf olarak avukat tutmayıp adli yardım talebinde de bulunmamak davanın seyrini çok etkiler mi? Ayrıyeten uzlaşma yoluna gitmek ne şekilde gerçekleştirilebilir?

 27. Ali Deniz Bey merhabalar ben bir üniversite öğrencisiyim bu sene yeni kazandım üniversiteyi. Nafaka talebini geçen sene açmıştım nafakam kesinleşti ancak baba tarafı ödemeyi reddediyor
  Bundan sonra ne yapıldığı ile ilgili kesin bir bilgim olmamakla birlikte baba tarafım sürekli uzatıyor bu durumu
  Eylülde bir duruşma gerçekleşti karşı tarafın şahitinin dinlenmesi için aralığa alındı ancak şimdi de karşı taraf dinlenmemiş bu sebeple şubata alındı
  Bu durumu ne kadar uzatabilir ceza alıncaya kadar ?

  1. Merhaba,
   Konuyu anlayamamaktayım. Hem nafakam kesinleşti diyorsunuz, hem de tanık dinlenmesi ve duruşmanın ertelenmesinden bahsediyorsunuz.
   Bir boşanma avukatına müracaat etmeli, maddi imkanınız yok ise barodan ücretsiz avukat görevlendirilmesini talep etmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 28. Merhabalar Ali bey.Ben yüzde 45kronik kalp hastalığından engelliyim.25yasindayim herhangi bi işte çalışamıyorum.Ailemin maddi durumu iyi olduğu icin devlet yardımda bulunmuyor.Ben ailemle yaşıyorum.Ailemle yaşamam nafaka davasi açmamaya neden olurmu.Annemin babasından mirası var.Dedeminde baya bı varlığı var ama hiç yardımda bulunmuyor.Ne annem ne dedem benim geleceğim için biseyler yapmıyorlar.Bu durumda kime dava açabilirim.

  1. Merhaba,
   Aile Hukuku Konusunda uzman bir avukat ile görüşmelisiniz. Eğer maddi imkanınız yok ise bu takdirde barodan ücretsiz avukat görevlendirilmesini talep edebilirsiniz.
   Yapmanız gereken hastalığınızı, çalışamadığınızı ispatlamak şartıyla yardım nafakası talepli dava açmalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 29. 23 yaşındayım. 2020 Temmuz ayında Açıköğretim fakültesinden mezun oldum. Kpss ye hazırlanıyorum. Yardım nafakası alabilir miyim?

  1. Merhaba,
   Koşulları varsa alabilirsiniz. Aile Hukuku konusunda uzman bir avukat ile görüşünüz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 30. Merhaba efendim benim annem 65 yadinda bakima muhtac durumda bende yuzde 80 engelliyim tek gelirimiz 850tl engelli maasimiz evde 4 kisiyiz hepimiz yesilkartliyiz annem icin 65 yas ayligina basvurduk bize vandaki ablanizin terzi dukkani var denildi oysaki ablam evli ve 6 cocugu var evi kirada o annenize nafaka verebilir denildi reddedildi dosyamiz bugun vakifa gittim bana dava acmaniz lazim nafaka yukumlulukleri yoktur kagifi getirmeniz denildi lutfen yardimci olabilirmisiniz nasil bir yol izlemeliyim kimi dava edicem nasil alabilirim nafaka yukumlulukleri yoktur yazisini anneme kimse bakmiyor abim bizi sokaga atti ben bakamam dedi biz istanbulda yasiyoruz terzi dukkani olan ablam van da uzun yazdim lutfen magdur gorun beni yardimlariniz icin cok sagolun

 31. Merhabalar 20 yaşında oğlum ünüversite 1. Sınıf okuyor babası ile anlaşmalı olarak ayrıldığımız için kendisi sorumluluklarını yerine getirir diyerek herhangi bir nafaka talebi olmamıştı birde babasının ailenin tek oğlu olup bütün mal varlığı kendi üzerime değilde ailesi üzerine olup kendisini işsiz gösteriyor oysaki babasının işyerinde 25 yıldır bir fiil çalışmakta sorum oğlum yardım nafakası davası açarsa hiç bir mal varlığı olmaması ve işsiz göstermesi nedeniyle açsamda kazanamam diyor kendisi makine mühendisliği bölümü okuyor ve dolayısıyla çokta masrafı olucak kazanırmı dava açsa kazanırsa aylık ne kadar talep etmeliyiz şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba,
   Bir avukat ile görüştüğünüz zaman gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Oğlunuz yardım nafakası davası açabilir.

 32. Kızım 18 yaşına girdi ama hala nafaka kesiliyor liseye devam ediyor. Okulu bitince nafaka otomatik olarak bana geçer mi?

 33. Merhaba Ali Bey
  Annemle babam boşanma aşamasında ve babam bize yani 3 kardeşiz 3 müze nafaka davası açmış
  Ben özel bi şirkette asgari ücretle çalışıyorum erkek kardeşim ünv öğrencisi kız kardeşim ise evli ve evhanımı eşinin maddi geliri bu durumu etkiler mi ve bizlerden nafaka alabilirmi

  Bilgi ve değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba,
   Yazımızda detaylı bir şekilde açıklamış bulunmaktayız.
   Daha detaylı bilgi için bir avukata müracat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 34. Merhaba ali bey,
  Ben 23 yaşında tıp fakültesinde öğrenciyim annem babam iki sene önce boşandı bir senedir annem karşılıyor masrafımı babam herhangi bir yardımda bulunmuyor annem artık karşılayamayacak durumda hem kardeşlerim(2)hem kendim için dava açacağız benim aylık dershane+ ev kiram var + ihtiyaçlarım var avukat tutacak durumum yok dava için bu giderlerimi belgelendirmek zorunda mıyım ev sözleşmesi ve dershane senedi gerekiyor mu (ev sahibim sözleşme yapmıyor), nafaka babamın mal durumuna göre mi yoksa benim giderlerime göre mi belirlenir yarısını alabilir miyim? en azından kendim için nasıl bir yol izlemeliyim dönüş yaparsanız çok sevinirim iyi günler.

 35. Merhaba ben 20 yaşında talebeyim reşit olmayan iki kardeşim daha var babam 3 yıl önce terk etti ona şu anda seyyar satıcı ancak maddi manevi destek sağlamıyor yardım nafakasindan faydalanabilir miyix

  1. Merhaba,
   Kendiniz için yardım nafakası reşit olmayan kardeşleriniz için iştirak nafakası talep edebilirsiniz.

 36. MERHABALAR EFENDİM BEN DEVLET MEMURUYUM 5850 TL MAAŞ ALIYORUM, OĞLUM LİSE DE ÖĞRENCİ VE EŞİMLE KESİNLEŞMEMİŞ BİR BOŞANMA MAHKEMEMİZ VAR VE OĞLUM BANA 18 YAŞINI GEÇTĞİ İÇİN TEDBİR NAFAKASINI ARTIK ALAMADIĞINI VE YARDIM NAFAKASI OLARAK 1250 TL NAFAKAYA KARAR FERİLMESİNİ MAHKEME VE AVUKAT ÜCRETİNİ DE TARAFIMCA ÖDENMESİ İÇİN HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVURU YAPMIŞ, KENDİSİ LİSE ÖĞRENİMİ BİTENE KADAR DEVLETTEN AYLIK 350 TL BURS ALIYOR KIZIMA VE EŞİME TEDBİR NAFAKASI OLARAK AYLIK 400 ER TL ÖDEMEKTEYİM OĞLUM BURS ALDIĞI İÇİN VE ANNESİ İLE ABİSİNİN GELİRİNİN TOPLAMI BENİM MAAŞIMIN 2000 TL ÜZERİNDE YANİ EVLERİNE TOPLAM DA 8350 TL PARA GİRİYOR, VE BURS ALDIĞINI DA EKLER İSEK KENDİ OTURDUKLARI HANEYE BENİM MAAŞIMDAN FAZLA AYLIK PARA GİRMEKTEDİR, ANNESİNDEN YARDIM NAFAKASI İSTEMEYİP SADECE BENDEN İSTEMEKTEDİR, BU HALDE YİNE DE YARDIM NAFAKASI ÖDER MİYİM

 37. Merhabalar Ali Bey.Verdiğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.
  Ali Bey,kızım bana 3 yıl önce yardım nafakası davası açmıştı.Haliyle okuduğu için mahkemeyi kazanmış ve zamanın şartlarına bağlı olarak belli bir miktar bağlanmıştı.Ancak geldiğimiz bu günkü şartlarda kızım okulu bitirdi,26 yaşında ve bir işte çalışıyor.Birbirinden bağımsız olmak koşuluyla
  1. 26 yaşında olduğu ve okulu bitirdiği için ,
  2. Bir işe girmiş ve çalıştığı için,
  Üzülerek soruyorum bu soruyu ama bu her iki durumdada yardım nafakasını kaldırma talebinde bulunabilirmiyim?

 38. merhabalar. babam evi terk etti. annem tedbir nafakasına başvurdu ve kazandı. babam ödemedi ama. şimdi onu almak için nereye başvurmamız gerekiyor?

 39. Paraya gelince baba, sorumluluga, hal hatır sormaya gelince dünyanin en düşman insanı. İş bulursan veya öğrenci değilsen insan gibi haber vereceksin, vicdan bunu gerektirir, yazık yaa bu adamlara ,ömür boyu kambur mu olacaksınız sırtına. Bırakın herkesin mutlu olmaya hakkı var. Ayrıca her yasal hak helal değildir, her şey mahkeme kararı değil, biraz insaf.

 40. Merhaba Ali bey,

  Üniversitede okuyan oğlumun açtığı “yardım nafakası” davası halen devam etmekte.
  2nci duruşmada hükmedilen tedbir nafakasını, davanın açıldığı tarihten itibaren topluca ödedim.
  Benim sorum, bir sonraki duruşmalarda kesinleşecek olan iştirak nafakası tutarı eğer tedbir nafakasında hükmedilen tutardan daha fazla olursa, yine aradaki farkın dava açılma tarihinden itibaren topluca ödenmesine hüküm olur mu ?

  Cevabınız için şimdiden teşekkürler,

 41. Merhabalar eşim ile boşandık kızım ve benim için nafaka alıyoruz fakat oğlum %90engelli 19yaşında onun için ben de velayetı dava açacağım fakat babası memur ve davayı oğlum adına açarken yardım nafakası mı yoksa iştırak yada katılım nafakası mı olmalı

 42. Merhabalar
  25 yaşında öğrenciyim. Anne- babam ayrıldılar ve babam evlendi. Annem dayımın 3 çocuğuna bakıyor babam da sonraki çocuklarına. Babamın işletmesi var.
  Ben %50 oranında engelliyim. İhtiyaçlarımı yetiştiremiyorum. Babamdan, sadece iki sene için (okulum bitene kadar) ayda 1000 TL nafaka alabilir miyim?

 43. Merhaba
  Annem ve babam birkaç ay önce boşandılar. babam kendimi bildim bileli eve bakmayan, hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyen bir insandı. Birde üstüne üstlük kumar borçları nedeniyle eve bir çok kez icra gelmiştir. Şu an emekli maaşı var ve Darülaceze’de yaşıyor. Bana ve üç ablama yardım nafakası davası açmış. Henüz dava görülmedi. bu nafakayı ödememe hakkımız var mı?
  Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler dilerim…

 44. Merhaba, icra takibinde yardım nafakasının kaldırılması kararında kesinleşme aranır mı ? Yoksa direkt olarak sonuç doğurur ve nafaka kaldırılır mı ? Teşekkürler

 45. Mrb benim sorum su 2014 te abim bosandi yillar sonra 26 yasindaki kizi nafaka icin üniversiteye basladi ve yardim nafakasi icin dava acti ama abim cok buyuk amaliyatlar gecirdi hicbir sekilde arayip sormadi halende arayip sormamakta abim askeri ucretle calisiyor kendini zor gecindiriyor hic bir mal varliği yoktur bu durumda nafaka alabilirmi

 46. Merhaba, ben 21 yaşındayım. Üniversite 3.sınıf öğrencisiyim. Babamdan yardım nafakası alıyorum. Kız olduğum için evlenene kadar bu nafakayı alabileceğimi duydum. Bu bilginin doğruluğu nedir? Seneye okulum bittikten sonra bu nafakanın kesilmesi mi gerek? Bir de okulumu bitirdikten sonra açıktan bir bölüm daha okumak istiyorum. Bu süreçte babamdan nafaka alabiliyor muyum?

 47. MERHABA OĞLUM 18 YAŞINDA YARDIM NAFAKASI İÇİN BABASINA DAVA AÇTI. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ,BABA 450 TL VERİYODU, YETMEDİĞİ İÇİN YÜKSELTMEK İSTEDİK. FAKAT BABA DAVA AÇILDIKTAN 6 GÜN SONRA KENDİ İSTEĞİYLE İSTİFA ETTİ NAFAKA VERMEMEK İÇİN . İŞYERİNDE HALA ÇALIŞIYOR BİLİYORUZ AMA İSPATLAYAMIYORUZ. BU DURUMDA MAHKEMEDE HANGİ YOLU İZLEMELİYİZ

  1. Maalesef ülkemizin en büyük problemlerinden birisi de kayıt dışılık. Bu kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı mülkiyet vs. şeklinde kendisini gösteriyor. Avukatınız ile görüşmeniz halinde mahkemece tespit yapılmasını, tanık ve diğer deliller ile çalışma olgusunun devam ettiğini ispatlayabilirsiniz. Mahkemece başkaca yan deliller ile ispatlanması mümkün bir durum bu. İyi günler

 48. Merhabalar Ali bey ,
  Benim kizim tip fakültesinde okuyor ve mahkeme belli bir miktara hukmetti su anda karsi taraf istinafa gitti ve icra takibi baslattilar ve icra yoluyla nafakayi oduyorum . Benim sorum esas olarak su sekilde . Tıp fakültesi 6. Sinifa gectiginde devlet asgari ucret veriyor . O zaman yardim nafakasinin kesilmesi icin dava acabilirmiyim yoksa okulunu bitirincemi acacagiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu