Aile (Boşanma) Hukuku

Yardım Nafakası

Nafaka denildiği zaman aklımıza hemen boşanma davası gelmekte. Oysa nafaka kişilerin insanca yaşayabilmeleri, geçinebilmeleri için gerekli olan geçimliği ifade eder.

Hukukumuzda iki temel nafaka ayırımı vardır. Birincisi “Bakım Nafakası” dediğimiz “Tedbir Nafakası“, “İştirak Nafakası” ve “Yoksulluk Nafakası“na verilen genel addır. İkinci tür nafaka ise yardım nafakası olup yazımızın konusunu işte bu ikinci tür yardım nafakası oluşturmaktadır.

Gelin Yardım Nafakasını beraber inceleyelim.

Yardım Nafakası Nedir?

Kendisine yardım edilmediği zaman yoksulluğa düşecek kişinin, belirli bir kan hısımlığı bulunan kişilerden talep edebileceği, miktarı ve koşulları hakim tarafından tespit ve takdir edilen nafakadır.

Kural olarak herkes kendisine yardım edilmediği zaman yoksulluğa düşecek altsoyu (çocuklar ve torunlar), üstsoyu (anne, baba, büyük anne ve büyük babası) ile kardeşlerine mali açıdan yardımda bulunmak yükümlülüğü altındadır.

Çünkü yakın akrabalık ilişkilerinin temelinde yardımlaşma ve dayanışma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak bu zorunluluğa rağmen yoksulluğa düşecek kişiye yardım etmeyen kişi ya da kişilere karşı Yardım nafakası davası açılarak mahkemece bu yönde karar verilmesini sağlama hakkı tanınmıştır.

Yardım Nafakası Yasal Düzenleme

Yardım Nafakasına İlişkin Yasal Düzenlemenin Amacı Nedir?

Bazen kişiler belirli nedenlerle muhtaç hale gelirler. Bunun bir çok nedeni olabilir. Ekonomik kriz dönemlerinde işçi çıkarmaların çoğaldığı bir dönemde iş bulamama (işsizlik) hali, kişinin yakalanmış olduğu rahatsızlık nedeniyle çalışamama ve gelir elde edememesi hali, kişinin sakatlığı nedeniyle çalışamama ve geçimini temin edememe hali gibi kişinin iradesi dışında kaynaklanan hallerde kişiler muhtaç hale gelebilirler. Kişilerin bu muhtaçlık hali kanunda yoksulluğa düşme olarak tanımlamıştır.

Bu şekilde yoksul halde olan ve kendi imkanları ile geçimini sağlayamayan kişinin, maddi olanakları elverişli üstsoyundan, altsoyundan veya kardeşlerinden kendisine parasal katkıda bulunmaları halinde maddi ve manevi varlığını devam ettirebilmesi için nafaka talep etme imkanı kanunen düzenlenmiştir.

Yoksa kişilerin, maddi durumu iyi olan akrabalarına karşı bir silah, bir cezalandırma aracı veya asalak şekilde yaşama hakkı tanıyan bir dava değildir. Herkes sağlığı ve imkanı dahilinde çalışmak ve başkasına muhtaç olmamaya çalışmakla yükümlüdür.

Dolayısıyla yardım nafakasında temel kriter muhtaç durumda bulunan, yasanın tanımıyla yoksulluğa düşecek kişinin çalışmaması ve ya yoksulluğa düşmesi kendisinin tercihi veya tembelliğinden kaynaklanmamalıdır.  Bir başka deyişle çalışma olanağı halde çalışmayan ve bu nedenle yoksulluğa düşen taraf maddi durumu iyi olan yakınlarından sırf onları üzmek, zarara uğratmak ve ya onlar vasıtasıyla zenginleşme kastıyla nafaka talep edemez.

Çünkü Medeni Kanunu’muzun Dürüstlük Kuralına ilişkin hükümleri uyarınca bu şekilde açılan davalar dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder. Dürüstlük kuralına aykırı şekilde açılan davalar hukuken himaye edilmez ve mahkemece reddine karar verilir.

Kişi yoksulluğa sakatlığı, hastalığı ya da (kendisinden kaynaklanmayan) işsizliği nedeniyle düşmüş olmalıdır.

Yardım Nafakası Nasıl Talep Edilir? (İstenebilir?)

Yardım nafakası tedbir nafakası ve iştirak nafakasından farklı olarak talep olmaksızın incelenemez, mahkemece dikkate alınamaz.

Yani yardım nafakası talep eden kişinin bu talebini bir dava şeklinde mahkemeye sunması, mahkemece yardım nafakasına karar verilmesi gerekir. Yardım nafakası konusunda taleple bağlılık ilkesi söz konusudur.

Yardım Nafakası Kimlerden Talep Edilebilir?

Yardım Nafakası Kimlerden Talep Edilebilir?

Yardım nafakası kişinin altsoyu, üstsoyu ve kardeşlerinden talep edebileceği bir nafaka türüdür.

Altsoy; kişinin çocuğu, çocuğunun çocuğu (torunu) ve onların çocuğu (torunun çocuğu)

Üstsoy: kişinin babası ve annesi, babasının babası (büyükbaba) babasının annesi (babaanne), annesinin babası (dede) ve annesinin annesi (anneanne)

Kardeş : Aynı anne ve babadan ya da anne veya babası ortak olan kişileri

ifade eder.

Altsoy ve Üstsoydan yardım nafakası talep etmede herhangi bir özellik ve şart bulunmasa da kardeşlerden yardım nafakası talep etme konusunda yasada özel bir şart koşulmuştur. Bu şart,”Kendisinden yardım nafakası talep edilecek kardeşin refah içinde olması”dır.

Bir başka deyişle, bir kişinin kardeşinden yardım nafakası talep edebilmesi için, nafaka istenen kardeşin refah içerisinde bulunması yasada koşul olarak düzenlenmiştir. Kardeş eğer refah içerisinde bulunmuyor ise, yardım nafakası talep edilemez. Refah içerisinde olup olmama hususunu hakim tespit edecektir.

Yardım Nafakası Davasında Dava Önce Kime Açılacaktır?

Yardım nafakası talep eden kişi önce kardeşten mi, baba ya da anneden mi yoksa kendi çocuklarından mı talep edecektir?  Davayı bunlardan hangisine karşı açacaktır?

Yardım nafakası konusunda yasada çok özel bir düzenleme bulunmaktadır. Buna göre davayı dilediğiniz kişiye karşı açamazsınız. Bir sırayı takip etmek zorundasınız.

Bu sıralama kanunun tanımıyla “mirasçılıktaki sıra” şeklinde olacaktır. Öncelikle bu sıranın ne şekilde olacağını açıklamak gerekir.

Miras hukukumuzda “Zümre Sistemi” kabul edilmiştir. Zümreler 1. Zümre 2. Zümre 3. Zümre vs. şeklinde numaralandırılmıştır. 1. zümrede mirasçı bulunursa diğer zümrelerdeki kişiler mirasçı olamazlar. Bir başka deyişle bir zümredeki kişinin mirasçı olabilmesi için önceki zümrede mirasçının bulunmaması gerekir. Örneğin ölen kişinin çocuğunun bulunması halinde anne ve babası yahut kardeşleri mirasçı olamazlar.

İşte bu sıralamaya bakarak yardım nafakasında davalı sıralamasını inceleyelim. Başka bir deyişle Yardım nafakası davasında davalıların sıralaması aşağıdaki şekilde olacaktır.

Birinci sırada; yardım nafakası talep eden kişinin altsoyu bulunmaktadır. Altsoy kişinin çocukları, çocuklarının çocukları (torunlar), torun çocukları, torun torunları sorumludur. Bu kişiler var ise önce bunlara karşı dava açılacaktır.

İkinci Sırada: Alt soyu bulunmayan davacı anne ve babasına karşı dava açmalıdır.

Üçüncü sırada kardeşler bulunmaktadır. Ancak burada kardeşlerin refah halinde bulunmaları şarttır.

Dördüncü sırada: Büyük anne ve büyük babalar nafaka ödemekle yükümlüdür.

Beşinci Sırada: büyük anne ve büyük babaların anne ve babalarına karşı dava açılmalıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu şu: “Bir alt sırada nafaka ödeme gücüne sahip nafaka yükümlüsü var iken, bir üst sıradaki kişilere karşı yardım nafakası talepli dava açılamaz! “

Yardım Nafakasının Para Olarak Ödenmesi Zorunlu Mudur?

Kural olarak nafakanın peşin olarak ve nakden ödenmesi gerekir.

Ancak yardım nafakasında taraflar bunun ayni yani bir mal karşılığında olmasını kararlaştırabilirler.

Yardım Nafakasının Arttırılması, Azaltılması veya Kaldırılması Mümkün Müdür?

Yardım Nafakasının Arttırılması, Azaltılması veya Kaldırılması Mümkün Müdür?

Yardım nafakası kişilerin koşulları ile ilgili olarak verilen bir karar türüdür. Dolayısıyla koşulların değişmesi halinde yardım nafakasının arttırılması, azaltılması veya kaldırılması mümkündür.

Ancak bunun için koşulların değiştiği hususunun ispat edilmesi koşuluyla açılacak davada mahkemece bu yönde bir karar verilmesi gerekmektedir.

Örneğin daha önce yoksul olan nafaka alacaklısının koşullarının iyileşmesi ve maddi durumunun düzelmesi halinde nafaka yükümlüsünün dava açması halinde yardım nafakasının kaldırılmasına karar verilebilir. Örneğin sakat olduğu çalışamayan ve iş bulamayan nafaka alacaklısı, engelli kadrosu ile devlet memurluğuna atanmış ise bu durumda nafaka yükümlüsü dava açmak suretiyle nafakanın kaldırılmasını talep edebilirler.

Enflasyon ülkemizin maalesef inkar edilemez bir gerçeği…. Bu gerçeklik karşısında mahkemece takdir olunan yardım nafakası miktarı aradan yılların geçmesi halinde paranın alım gücünün azalması karşısında davacı tarafından dava açılarak arttırılması istenebilir.

Yardım Nafakası Davacı Hangi Mahkemeye Açılır?

Yardım Nafakası Türk Medeni Kanunu, Aile Hukuku bölümünde düzenlenmiş olduğundan bu davalarda görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise nafaka yükümlüsünün yerleşim yeri mahkemesidir.

Dolayısıyla Yardım Nafakası davası, nafaka yükümlüsünün (davalının) yerleşim yeri Aile Mahkemesinde açılacaktır. Davalının ikametgahının bulunduğu yerde Aile Mahkemesi yok ise Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılacaktır. Asliye Hukuk Mahkemesi davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakacaktır.

Yardım Nafakası Davasına Hangi Avukatlar Bakar?

Yardım nafakası davası Aile Hukuku’na ilişkin bir düzenleme olduğundan “Aile Hukuku Avukatı” veya yaygın deyişle “Boşanma Avukatı” olan avukatlardan hukuki yardım isteyebilirsiniz.

Konusunda uzman boşanma avukatı Yardım nafakasına ilişkin davanızı takip ederek sonuçlandıracaktır.

Eğer avukat tutamayacak durumda iseniz bu takdirde “Adli Yardım” hükümlerinden faydalanarak Barodan ücretsiz avukat istemelisiniz.

Öğrenci Çocuk İçin Yardım Nafakası

18 Yaşından Büyük Öğrenciler İçin Yardım Nafakası :

Öğrenim durumu ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu’muzda özel bir düzenleme bulunmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’muzun 328/2. maddesi gereğince öğrenim durumu devam eden ancak 18 yaşını ikmal etmiş çocuğun annesi ve babası güçleri yettiğince çocuğun eğitiminin sonuna kadar yardım etmekle yükümlüdürler.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu düzenleme iştirak nafakasından farklı bir düzenlemedir. İştirak nafakasında anne ve baba müşterek çocuk 18 yaşına kadar bakım ve eğitim giderleri ile yükümlü olup, 18 yaşın ikmali halinde bu yükümlülük sona ermektedir.

Oysa yasadaki bu özel düzenleme ile çocuğun öğrenim durumu sona erinceye kadar bakım ve eğitim giderlerinden yükümlü olduğunu düzenlemektedir. Burada iştirak nafakası yükümlülüğü değil Yardım Nafakası yükümlülüğü söz konusudur.

İlgili Makaleler

31 Yorum

 1. Merhaba yardım nafakadında ergin kişi 45 yaşına kadar okur ise yinede nafaka ödemekle yükümlümü aile yoksa burda da bir yaş sınırı mevcut mu yada bu kriter neye göre nadıl değerlendiriliyor yasalarca.Teşekkürler

  1. Merhaba,
   Yazımızda da açıkladığımız üzere “…çalışma olanağı halde çalışmayan ve bu nedenle yoksulluğa düşen taraf maddi durumu iyi olan yakınlarından sırf onları üzmek, zarara uğratmak ve ya onlar vasıtasıyla zenginleşme kastıyla nafaka talep edemez.”
   bahsettiğiniz olayda bir temel eğitimden söz edilemeyecektir. Dolayısıyla böylesi bir durumda nafaka talep edemez.

 2. Merhaba, daha önce vermekte olduğum iştirak nafakası yerine çocuğum artık 18 yaşını doldurmuş olup ve hala temel üniversite eğitimine devam ediyorsa iştirak yerine yardım nafakası vermem gerekiyor. Ancak çocuğum okulunu bitirdiğinde maddi imkânlarım yoksa yardım nafakasını vermeyi bırakabiliyorum ancak çocuğum kız ise okulu bittiği halde evlenmemiş ve/veya çalışmıyorsa da nafakayı vermeyi bbırakabiliyor azaltabiliyor muyum? Kız olmasının nafaka kesilme sürecine etkisi var mı?
  Teşekkürler.

  1. Oğuz bey merhaba,
   Sorularınıza maddeler halinde cevap vermek istiyorum.
   1- Daha önce verdiğiniz iştirak nafakası 18 yaşın ikmali ile sona erer. Kendiliğinden Yardım nafakasına dönüşmez. Çocuğunuzun Yardım Nafakası davası açması gerekir.
   2- Nafaka konusu çocuğun cinsiyeti ile ilgili olmayıp şartlar oluştuğunda değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

   Esenlikler dilerim.

   1. peki 18 yaşını doldurması halinde yardım nafakası davası açtığında,eğitimi bitene kadar nafakası ödenmesi halinde ve şu an eğitimi bitme aşamasında ise yardım nafakası iptali olur mu?
    teşekkürler..

 3. Ali bey merhaba ben izmirden hakan kızm hllandada yaşıyor annesiyle bana yardım nafakası davası açmış ödemezsem hapis cezası varmı durumları çok iyi

  1. Hakan bey merhaba,
   Mahkemece verilen nafaka kararlarının icra takibine konu edilmesi halinde ödenmemesi durumunda Nafaka Yükümlülüğünün ihlali suçu oluşur. İcra takibine rağmen ödenmemesi halinde İcra Ceza Mahkemesi’nce 3 ay tazyik hapsi ile cezalandırılabilirsiniz.
   Eğer yardım nafakası talep eden kızınızın maddi durumu iyi ise bir an önce bir boşanma avukatına müracaat ederek davaya karşı cevaplarınızı hazırlayarak davayı takip etmelisiniz.
   Esenlikler dileriz.

 4. Ali bey merhaba,
  Oğlum 18 yaşını doldurduktan sonra iştirak nafakası ödemesini iki yıldır herhangibir okula gitmemesine rağmen yardım nafakası şeklinde banka üzerinden ödedim. 2019 eylülde üniversite kazandı ve ben ödemeye devam ettim. Hatta ara ara ona aylık düzenli ödeme (600 tl) haricinde paralarda yolladım. Ancak bugün elime yardım nafakası ile ilgili mahkeme celbi geldi. Dava konusu yardım nafakası? Ne yapmam gerekiyor?

  1. Merhaba,
   Tarafınıza dava dilekçesi geldiğine göre iki haftalık kesin süre içerisinde boşanma davasına karşı cevap dilekçesi sunmalısınız.
   En kısa zamanda bir boşanma avukatı ile görüşünüz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 5. Aydınlatıcı Bilgiler için tesekkurler.Ben polis emeklisiyim.gaziantepten emekli oldum.bosanma davam etmekte olup.on inceleme duruşması yapıldı virüs dolayısıyla duruşma erteleme aşamasındadır.Ben sizinle yüzyüze görüşüp devamı sizin takip etmez ve size güveninden dolayı size vermek istiyorum sizinle yüzyüze görüşmek istiyorum.saygilar sunarım.

   1. Merhaba eşimle bosanski 4 yıl oldu anlaşmalı protokolle 50 bin tl tazminat ve 2 çocuğum için toplam 1500tl nafaka almam gerekiyor fakat 4 yıldır ne nafaka ne tazminat alamadım ayrıldığım eşim ıssız cezaevine girdi cıktı üzerine hicbir malvarlığı yok ikameti yok çocuklarımın babaanne ve dedesinin maddi durumu oldukça iyi bu durumda torunları için çocuklarımın babaanne ve dedesinden birikmiş nacak ve tazminatımı alıp bundan sonraki dönemlerde onlardan nafaka alabilirmiyim torunları için bu arada benim maddi durumum iyi değil 1100tl yetim ayligi maasi alıyorum dönem dönem devlet sosyal yardim alıyorum ve ev kiram 1000 tl… bu konuda bilgilendirirseniz çok memnun olurum..

    1. Öznur hanım merhaba,
     Tazminat ve nafaka açısından icra takibi başlatmalıydınız. Borçlardan sorumlu olan kişi eski eşiniz olduğundan eski eşinizin anne ve babasından bu meblağı talep edemezsiniz. Sitemizde nafaka yükümlülüğünün ihlali konusunda detaylı yazımızı okuyabilirsiniz.
     İyi günler ve esenlikler dileriz.

 6. Merhabalar 18yaşını doldurmuş engelli kardeşim için annem babama karşı nafaka talep edebilir mi ? Edebilirse bu hangi tür nafaka olur. Süresiz midir ? Kardeşimin vasisi annem. Boşanmaları üzerinden uzun bir zaman geçti.

  1. Merhaba,
   Yardım nafakası talep edeceksiniz. Bunun için kardeşinizin vasisi olarak annenizin dava açması gerekmektedir. Boşanma davası ile ilgisi olmadığından boşanmanın üzerinden ne kadar süre geçtiği önemli değildir.
   Yardım nafakası ile ilgili detaylı yazımız sitemizde mevcut. Yine bu hususta bir boşanma (Aile hukuku) avukatından hukuki yardım almalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 7. Iyi gunler ali bey ,kizim 24 yasinda ve uni.bu sene bitirdi ama calismak istemiyor 700 tl nafaka oduyorum.annem de aylik yine 200 tl kadar bir yardim ediyor.okulu bitmis ve calismiyor bu durumda hala nafaka odeme yukumkukugum varmi.var ise ne zamana kadar,yok ise nafakanin kaldirilmasi icin ne yapmakiyim.

  1. Merhaba,
   Kişilerin çalışma imkanına sahip iken çalışmaması yardım nafakasını gerektirmez. Okulu bittiğine göre bir boşanma avukatı ile iletişime geçerek Nafakanın Kaldırılması davası açabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 8. İyi çalışmalar avukat bey
  Benim eşim vefat etti küçük bir kızım var bu yüzden çalışmıyorum..eşimin ailesi ile görüşmüyorum. Kızımla da herhangi bir bağ kurmamaktalar. Üst soy olan babaanne ye nafaka davası açarsam kazanma ihtimalim nedir acaba?

  1. Merhaba,
   Bir boşanma avukatı ile görüşmeniz ve yardım nafakası talep etmeniz gerekmektedir.
   Koşulların bulunması halinde davayı elbette kazanabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 9. Merhaba, kızım tarafından aleyhimr yardım nafakası davası açıldı. Davaya kızımın annesini de müdahil edebilir miyim?

 10. merhaba, yüksek lisans eğitimi gören bir öğrenci, 2000 civarı emekli maaşı alan babasından yardım nafakası alabilir mi? teşekkürler.

 11. Merhabalar.
  18 yaşını doldurmuş ergin üniversite öğrencisiyim. Anne ve babam boşanmış, babam aylık giderlerime asgari bir miktarda yardım sağlamakta ve her ay kendisinden isteyerek ısrar ederek yardım görmekteyim. Yardım nafakası davasını açtığım takdirde bana aylık düzenli yapmış olduğu ödemeler davayı etkiler mi.
  Teşekkürler

 12. Ben bir kadın ile iki yıl yaşadım ve beni aldattı bende ayrıldım imam nikahlı yaşadık bu ilişkiden bir çocuk oldu ve ayrı olduğumuz için kadın bana yardım nafakası davası açmış ben işsiz bir insanım ve resmi evliyim 4 çocuğum var bu kadın yardım nafaka davası açtı sonuç ne olur bilginize başvurmak istedim teşekkürler

  1. Halil bey merhaba,
   Eğer müşterek çocuğun bakım ve ihtiyaçların giderimi için bir dava açılmış ise buna tedbir nafakası diyoruz. Tedbir nafakası için anne ile evli olmak zorunlu değildir. İşsiz olmanız başkaca çocuklarınızın olması da nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 13. Merhabalar ben babama yardım nafakası için dava açacağım 19 yaşındayım iş bulamadığım için çalışamıyorum babam bana ve kardeşlerime maddi manevi hiç bir destek vermiyor ben bu davayı açtığımda şahit gerekir mi gerekirse şahit olarak kimler olabilir acaba??

 14. Merhaba. Birden fazla aile bireyinden yardım nafakası talep edilebilir mi? Edilebiliyorsa bu yardım nafakası talebi için talepte bulunulan aile bireylerine ayrı ayrı mı dava açılır yoksa tek davada istenebili mi?

  1. Merhaba,
   Yardım nafakasını dilediğiniz kişiye karşı açamazsınız. Yazımızı detaylı bir şekilde incelerseniz mirastaki sıraya göre dava açabilirsiniz.
   Bu nedenle yanlış bir dava açmamak ve yargılama giderleri ile yükümlü tutulmamak adına bir boşanma avukatı ile görüşünüz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 15. Merhaba Ali bey..ben üniversite öğrencisi olan oğluma 7yıldır nafaka ödüyorum.Hiç irtibat kuramıyorum,okuluda mezun olup olmadığı konusunda bilgi vermiyorlar..ne yapabilirim şimdi den teşekkürler..

  1. Merhaba,
   Süleyman bey oğlunuzun okulundan gerekli bilgiyi almanız gerekiyor. Aldıktan sonra yardım nafakasının kaldırılması şartları mevcut ise bu takdirde kaldırılması için dava açmalısınız.
   Bir boşanma avukatı aracılığıyla bu işlemleri hızlı bir şekilde halledebilirsiniz
   iyi günler ve esenlikler dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu