Ceza Hukuku

Cinsel Saldırı Suçu

İçindekiler

Cinsel Saldırı Suçuna İlişkin Yasal Düzenleme:

Cinsel saldırı suçunun temel şekli Türk Ceza Kanunu’nun 102. Maddesinin 1. Fıkrasında :

“Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

şeklinde düzenlenmiştir.

Cinsel Saldırı suçunda korunması amaçlanan hukuksal konu kişinin cinsel dokunulmazlığıdır.

Cinsel Saldırı Suçunun Tanımı:

Kanunun düzenleniş şeklinden cinsel saldırıyı bir başkasının vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik ancak cinsel ilişkiye varmayan cinsel davranışlar şeklinde tanımlamak mümkündür.

Burada suçun oluşması için failin cinsel açıdan tatmin olması gerekmez. Suçun oluşması için fail tarafından gerçekleştirilen eylemlerin objektif olarak cinsel arzuyla (şehevi) yapılmış olması yeterlidir.

Madde tanımından da anlaşılacağı üzere saldırının bir başkasının vücudu üzerinde gerçekleşmesi gerekir. Yani ortada fiziken bir temas olması gerekir. Failin cinsel nitelikli eylemleri vücuda fiziken temas içermeyen bir nitelikte ise cinsel saldırı suçu oluşmaz ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesinde yer alan “cinsel taciz” suçunu oluşturacaktır.

Yine kanuni tanımdan yola çıkıldığında fail tarafından gerçekleştirilen eylemlere mağdurun rızasının bulunmaması gerekir. Mağdurun rızası hilafına olması gerekir. Çünkü kanun cinsel saldırı diye nitelemiştir. Eğer rıza var ise ortada bir saldırı söz konusu olamaz.

Bazen mağdur ilk cinsel hareketlere rıza göstermiş ise de fail tarafından eylemlerinin derinliği arttırması halinde rıza göstermemesi halinde failin hareketlerine devam etmesi halinde söz konusu eylemler cinsel saldırıya dönüşecek ve suç oluşacaktır.

Cinsel saldırı suçu genel suçlardandır. Yani herkes bu suçun faili olabilir. Fail erkek olabileceği gibi kadın da olabilir.

Suçun mağduru açısından da aynı durum söz konusudur. Fail ve mağdurun farklı cinsiyetlere sahip olması da gerekmez.

Ancak Türk Ceza Kanunu 102. Maddesinde düzenlenen cinsel saldırı suçunun temel şekli için mağdurun 18 yaşından büyük olması yani çocuk olmaması gerekir.

Eğer mağdur henüz 18 yaşını tamamlamamış ise bu takdirde cinsel saldırı suçu değil Türk Ceza Kanunu’nun 103. Maddesinde düzenlenen “çocuğun cinsel istismarı” suçu oluşacaktır.

Cinsel Saldırı Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Hal:(Sarkıntılık)

28/06/2014 tarihli Resmi Gazete’De yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı kanunun 58. Maddesiyle Türk Ceza Kanunu’n 102. Maddesinin 1. Fıkrasına:

“Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir”.

Cümlesi eklenmiştir.

Şu halde cinsel saldırı niteliğindeki hareketin sarkıntılık düzeyinde kalması halinde ceza suçun temel şeklinden değil ikinci cümlede yer alan alt ve üst sınırları nazara alınarak takdir edilecektir.

Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikli Halleri:

Cinsel saldırı suçunda nitelikli haller olarak

– 102/2. Maddede yer alan : Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumudur.

– 102/3. Madde de yer alan :

Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde,

suçun nitelikli halidir.

Cinsel Saldırı Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?

Cinsel saldırı suçunun temel şekli olan 102. Maddesinin 1. Fıkrasındaki eylemler nedeniyle kovuşturma hususunda Asliye Ceza Mahkemeleri görevlidir.

Cinsel saldırı suçunun 2. Fıkra ile 5. Fıkradaki nitelikli hallerinde görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

Cinsel Saldırı Suçunun Cezası (Yaptırımı):

Cinsel saldırı suçunda sanığın cinsel saldırı suçunu işlediği sabit olduğunda, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun 102. Maddesinin,

-Birinci Fıkrasının 1. Cümlesi söz konusu ise sanık 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

-Eylemin birinci fıkranın 2. Cümlesinde belirtilen sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası,

-Eylemin ikinci fıkrada belirtilen şekli ile sübut bulması halinde 12 yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasıdır. Her ne kadar kanun üst sınırı belirtmemiş ise de TCK. 49/1. Maddesi gereğince üst sınır yirmi yıldır.

– Eylemin üçüncü fıkradaki bentlerin bir ya da bir kaçı şeklinde işlenmesi halinde verilecek cezalar yarı oranında arttırılacaktır.

– Eylemin beşinci fıkrada yer alan hali ile işlenmiş olması halinde sanık hakkında hükmedilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olacaktır.

Cinsel Saldırı Suçunda Şikayet ve Şikayetten Vazgeçme:

Cinsel saldırı suçunun temel şekli olan 102/1. Maddesi söz konusu olduğunda mağdurun şikayetinin bulunması gerekir.

Yine maddenin 2. Fıkrasında yer alan eylemlerin eşe karşı işlenmesi halinde failin cezalandırılması için şikayet aranır.

Şikayetin yokluğu halinde ya da şikayetten vazgeçme halinde sanık hakkındaki cezanın düşmesine karar verilecektir.

Bunun dışındaki diğer durumlarda Cinsel saldırı suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir. Re’sen soruşturma ve kovuşturma yapılır. Bu itibarla mağdur tarafından şikayetten vazgeçme, sanığı cezadan kurtarmayacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu